Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közművek elhelyezése közterületen, közmű keresztezések, házi bekötések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közművek elhelyezése közterületen, közmű keresztezések, házi bekötések."— Előadás másolata:

1 Közművek elhelyezése közterületen, közmű keresztezések, házi bekötések

2 Vonatkozó előírások Szabványok: MSZ 7048 (gázhálózatok), MSZ 7487/3 (földfeletti vezetékek), MSZ 7552 (vasúti keresztezések), MSZ 7487 (vezetékek elhelyezése térszín alatt) Kormányrendeletek 123/1997 (VII.18) A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ívóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 9004/1982 Nyomvonal jellegű építmények keresztezésének műszaki követelményeire vonatkozó általános érvényű hatósági előírások Társközművek üzemeltetőinek előírásai

3 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM együttes rendelet 2. § (1) Ha a nyomvonal jellegű építmény létesítése, üzembe helyezése, korszerűsítése (a továbbiakban együtt: építés) más nyomvonal jellegű építményt keresztez vagy megközelít (a továbbiakban együtt: keresztez) az építtető vagy üzemeltető (a továbbiakban együtt: fenntartó) a többi keresztezett nyomvonal jellegű építmény fenntartóját előzetes egyeztetés céljából megkeresi. Az egyeztetésnek olyan időben kell megtörténnie, hogy a keresztezéssel összefüggő munkálatok végzése összehangolt legyen. (2) A nyomvonal jellegű építmény építésének engedélyezési eljárásába a keresztezett ilyen építményre vonatkozó jogszabályban meghatározott szakhatóságot (illetve közlekedési nyomvonal jellegű építmény esetében a kezelőt), ennek hiányában a keresztezett építmény fenntartóját be kell vonni. 3. § (1) Nyomvonal jellegű építmény keresztezésének tervezésénél a jóváhagyott területrendezési terveket figyelembe kell venni. (2) Ha a nyomvonal jellegű építmények keresztezésére több műszaki megoldás lehetséges, a népgazdasági szempontból legelőnyösebbet kell választani. (3) A nyomvonal jellegű építmények keresztezésének műszaki követelményeire vonatkozó általános érvényű hatósági előírásoktól csak az engedélyező hatóság hozzájárulásával szabad eltérni. 4. § (1) A nyomvonal jellegű építményt keresztező építmény fenntartója gondoskodik: a) az építés előkészítéséről, az építési terület megközelítésének lehetővé tételéről, b) a keresztezett nyomvonal jellegű építmények fenntartóinak értesítéséről, már a tervezéshez szükséges előmunkálatoknál is, c) a kivitelezési tervdokumentáció elkészítéséről és az érdekeltekkel való egyeztetésről, d) a hatósági engedélyek és hozzájárulások megszerzéséről. (2) A nyomvonal jellegű építményt keresztező építmény fenntartója viseli a keresztezett építménynek a keresztezéssel összefüggő átalakításával, áthelyezésével, bekötésével és más munkálataival kapcsolatos költségeket. Ha a keresztezett építményt - az előzőekben felsorolt munkálatokkal egyidejűleg - korszerűsítik, bővítik, módosítják, teljesítő képességét, illetőleg használhatóságának mértékét növelik, a költségek a keresztező építmény fenntartóját csak az eredeti műszaki színvonalig terhelik

4 Vezetékek tájolása

5 Vezetékek magassági elrendezése A vezetékeket az alábbi sorrendben kell (felülről lefelé haladva) elhelyezni: –villamos energia ellátás, –vontatási energia, –közúti forgalomirányító és jelző berendezések, –távközlés, –távhőellátás, –gázellátás, –vízellátás, –vízelvezetés. A vezetékek mélységi elrendezését az egyes vezetékekre vonatkozó szakági előírások szerint kell megválasztani.

6 Vezetékek vízszintes elrendezése Telekhatártól távolodva: –erősáramú kisfeszültségű kábel, –távközlési kábel, –forgalomirányító és jelzőkábel, –vontatási energia kábele, –erősáramú nagyfeszültségű kábel, –közvilágítási kábel, –vízvezeték, –gázvezeték, –csatorna.

7 Vezetékek közti legkisebb védőtávolság

8 Vezetékek épületektől való legkisebb védőtávolsága

9 Vezetékek építményektől való távolsága, ha vezeték síkja az építmény alapozási síkja alatt található: L minimális értéke 0,5 m  - talaj belső súrlódási szöge (max. 45°vehető figyelembe)

10 Vezetékek legkisebb védőtávolsága közúti vasúttól: vályúsínes felépítménynél: T = H + 0,75 m, keresztaljas felépítménynél: T = H + 1,5 m T - a vezetékek munkaárkának széle és a vágánytengely közötti megkívánt legkisebb távolság, 2,10 m-nél kisebb nem lehet H -a munkaárok fenéksíkjának a sínkoronától mért függőleges távolsága (A képletek nem vonatkoznak a párhozamosan épített közmű alagutakra)

11 Legkisebb takarási mélységek vezetékek esetén – járda: burkolt b + 0,2 m – burkolatlan 0,3 m – úttest: burkolt b + 0,2 m – burkolatlan 0,4 m – egyéb területen: 0,3 ahol "b" a burkolatszerkezet vastagsága (m-ben)

12 Közmű keresztezések Közmű keresztezések kialakításának szempontjai Közegészségügyi kockázat csökkentése Balesetvédelmi, katasztrófavédelmi kockázat csökkentése Minkét közművet védje egymás káros hatásaitól Üzembiztonság növelése Megvalósíthatóság

13 Közmű keresztezések Csatorna vízvezeték felett: Csatorna körbebetonozása Ne legyen csatlakozás 2-2 méteren belül

14 Közmű keresztezések Csatorna vízvezeték alatt <0,5 méterre : Körbebetonozás Ne legyen csőkötés 2-2 méteren belül

15 Közmű keresztezések Gázvezetékek keresztezése: Túlnyomás nélküli üreges műtárgyak gázcsővel történő alsó keresztezése esetén, védőcső alkalmazandó Védőcső kiszellőztetése megvalósítható szaglócső beépítésével, illetve a védőcső terepszint fölé vezetésével Védőcső hossza a keresztezett vezeték behatároló méretén legkevesebb 1- 1 méterrel nyúljon túl. Vezetékes közművek gázvezetékkel történő felső keresztezése, illetve vízvezeték alsó keresztezése esetén is burokcsövet kell alkalmazni (LPE, PE anyagú) A burokcsőnek a keresztezett közmű behatároló méretén 1-1 m-rel túl kell nyúlnia.

16 Védőcső, burokcső gázvezetékeknél Biztonságosan viselje el a külső terheléseket. Légtere ellenőrizhető legyen, ha a környezet védelme ezt indokolja. Védelemként használt műtárgynak megkülönböztethetőnek kell lennie a haszoncsőtől. Belső átmérője a haszoncső külső átmérőjénél (acélcső esetén a szigetelésnél) két normál átmérővel (két mérettel) nagyobb legyen! Legalább 1-1 m-rel hosszabb legyen, mint védelmet igénylő létesítmény érintő síkja. Védelem céljára beépített acélcsövet külső, belső korrózióvédelemmel kell ellátni, alkalmazásakor minden esetben megfelelő teherbírású csőközpontosítókat kell beépíteni. Gázvezeték és a köré helyezett védőcső, burokcső közötti gyűrűs tér tartós, gáztömör műszaki megoldással úgy lezárandó, hogy a gyűrűs térbe talajvíz ne kerülhessen. Védőcsővégek gáztömör lezárása mellett 10 m-ig egyik végén, 10 m felett mindkét végén szaglócsövet kell csatlakoztatni. Különösen indokolt esetben alakítható ki 25 m-nél hosszabb egybefüggő védőcső szakasz. Védőcsőben, acél haszoncsövet 2 m-enkénti csúszógyűrűk, PE csövet központosító betétek alkalmazásával kell elhelyezni. Központosító, támasztó gyűrűkkel, különösen a védőcső végeinél, meg kell akadályozni, hogy a haszoncső és a védőcső egymással érintkezzen. Védőcső, iránytöréstől mentes legyen.

17 Közmű keresztezések Vasúti pálya keresztezése: (18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet) nyomás alatti csővezetéket védőcsőbe kell helyezni a pálya egyik vagy mindkét oldalán elzárót kell alkalmazni. (A vasúti pálya mindkét oldalán akkor kell elzárót elhelyezni, ha a vezeték mindkét oldal felől nyomás alá kerülhet. ) Az aknát a védőcső végénél a töltésrézsű talpvonalától legalább 1,00 méterre, bevágásban az oldalárkon kívül kell elhelyezni. Védőcsöves kialakítás esetén a védőcsövet az aknáig kell elvezetni. A vasúti pályát alul keresztező gravitációs csővezeték belső átmérője legalább 30 cm legyen. A csővezeték szivárgásmentességéről gondoskodni kell. Vasúti műtárgy alapjához 4 m-nél közelebb földben elhelyezkedő nyomás alatti csővezetéket védőcsőbe kell helyezni. Ha a vasutat keresztező vagy megközelítő fém-csővezeték aktív korrózióvédelemmel létesül, akkor az aktív hatásnak kitett körzeten belül a biztosító és távközlő berendezési kábeleket és azok tartozékait megfelelő passzív védelemmel kell ellátni.

18 Példa vasúti keresztezésre

19 Csatornák más közművel, vagy műtárggyal való keresztezésének speciális esetei Magassági problémák megoldása: csatorna szelvény ellapítása (fokozatos átmenettel) csatornafenék lesüllyesztése (bujtatás) Bujató típusa: Teljes (csatorna átmérője { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/9/2648179/slides/slide_19.jpg", "name": "Csatornák más közművel, vagy műtárggyal való keresztezésének speciális esetei Magassági problémák megoldása: csatorna szelvény ellapítása (fokozatos átmenettel) csatornafenék lesüllyesztése (bujtatás) Bujató típusa: Teljes (csatorna átmérője

20 Bujtatóra példa

21 Felszín felletti keresztezések Lehetőségek: csővezeték hídra szerelése csőhíd alkalmazása Előírások velük kapcsolatban: Vízzáró legyen A csőben áramló víz ne fagyjon meg (hőszigetelés alkalmazása) Előttük, és utánuk ellenőrző, elzáró műtárgy építendő Vezeték legmélyebb pontja hajózás előírásai szerint, ennek hiányában LNV+60 cm Önhordó hossz L ö megállapítása Híd, illetve vezeték üzemeltetőjének hozzájárulása szükséges Hő tágulások figyelembe vétele

22 Minta csőhídra

23 Víz házi bekötések Ivóvíz bekötő vezeték: A hálózati elosztó vezeték csatlakozási pontjától a vízmérési hely vízmérőjét követő elzáró szerelvényig terjed. Vízmérő hiányában a telekhatárig terjedő vezeték Házi ivóvíz hálózat: A kizárólag egy ingatlan ellátását biztosító bekötővezeték végpontjához kapcsolódó ivóvízvezeték, mely a kialakított vízkivételi helyekig szállítja a vizet. Bekötővezeték tartozékai: –Bekötési vízmérő –Elzáró szerelvények –Idomok

24 Víz házi bekötés Előírások (ME 10-244): –Bekötővezeték átmérő min. 20 mm –V<2,5 m/s –Megcsapoló szerelvényeken a minimális nyomás 0,5 bar –Egy ingatlant egy ivóvíz bekötéssel kell ellátni. –Vízmérőhely aknája lehetőleg a telekhatártól 1 m-re legyen –Vízmérőhely kialakításnál a leolvashatóságot, szerelhetőséget, munkavédelmi előírásokat figyelembe kell venni, továbbá a vízelöntés elleni, rongálás, illetve fagy elleni védelem biztosított legyen. –Vízmérő aknája betonból, vasbetonból, és műanyagból épülhet. Talajvíz esetén vízzáróságot biztosítani kell. –Beépítésre kerülő vízmérő a vízigényeknek megfelelően kell kiválasztani –Házi ivóvízvezetékbe a vízmérőt követően visszacsapó szelep, illetve leürítő csonk szükséges.

25 Csatorna házi bekötések Előírások (MI-10-436:1998): Bekötés helye, anyaga, átmérője üzemeltető által meghatározott (d=150 mm lakossági, intézményi d=200 mm) Minden ingatlanra külön bekötés kell (kivétel műszaki indokok alapján, üzemeltetői beleegyezéssel) Külön csapadék, és szennyvíz bekötést kell létesíteni Ellenőrző akna szükséges telekhatáron belül (1 m), vagy tisztítónyílás a bekötővezetéken. (Ellenőrző aknát közterületen csak üzemeltetői beleegyezéssel lehet elhelyezni) Bekötő csatornát a közcsatornára merőlegesen kell rákötni (helyszínrajzilag) Iránytöréseknél (magassági, vízszintes) aknát kell elhelyezni Bekötő csatorna lejtése 10-150‰ (KG-PVC esetén minimális lejtés 3 ‰)


Letölteni ppt "Közművek elhelyezése közterületen, közmű keresztezések, házi bekötések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések