Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban."— Előadás másolata:

1 1 TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban

2 2 TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban Az Üzemi Tanács szerepe, működése és a Felügyelő Bizottsági tagság jogszabályi héttere Készítette: Dr. Mészáros Melinda

3 3 TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban Általános rendelkezések 1.  Kollektív munkaügyi kapcsolatok szereplői: szakszervezet, ÜT, munkáltatók és érdekképviseleti szervezeteik  cél munkabéke fenntartása a munkavállalók szociális és gazdasági érdekeinek védelme  egyesülési és szervezkedési szabadság biztosítása  részvétel a munkafeltételek alakításában  tájékoztatás a képviseletre jogosult valamint a tisztségviselő személyéről

4 4 TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban  tájékoztatás: munkaügyi kapcsolatokkal vagy a munkaviszonnyal összefüggő, törvényben meghatározott információ átadása  konzultáció: a munkáltató és az üzemi tanács vagy a szakszervezet közötti véleménycsere, párbeszéd  megtagadása: jogos gazdasági érdek vagy működés veszélyeztetése  bizalmas, üzleti titkot képező adatok kezelése  üzemi megállapodás nem térhet el!

5 5 Üzemi Tanács  Nincs eltérésre lehetőség: köztulajdonban álló munkáltatónál!  a munkavállalók részvétele a munkáltató döntéseiben  5 évre választják  a választás indokolt ktg.-it a munkáltató fizeti  vál.i biz. megalakítását megelőző félévre számított átlagos mv.i létszám több, mint 15 fő (öá.telephelyenként) üzemi megbízott 50 főt meghaladó ÜT  tagok száma változatlan (3-13 fő)

6 6  ki választható ÜT taggá? - cselekvőképes - min. 6 hónapja mv. +adott teleph.dolg.  ki nem választható? - munkáltatói joggyakorló - a vezető hozzátartozója - választási bizottság tagja.  választás menete - 60 nappal korábban választási bizottság létrejön (min.3 fő) –50 nappal korábban munkavállalók névsorát közzéteszi (adatszolg. 5 napon belül - munkáltató) –30 nappal korában jelöltek nyilvántartásba vétele, közzététel –5 nappal korábban jelöltlista közzététele

7 7  jelöltállítás: 10 % vagy 50 fő vagy képv.r.szaksz.  szavazás: titkos és közvetlen  megválasztott tag: érvényes szavazatok min. 30 %-a  póttag: min. 20 %  érvényes: mv.ók fele (ismétlés 90 napon belül)  vita esetén: bíróság - nem peres elj. /5 n. – 15 n. – 5 n. – 15 nap/  megismételt választás- érvényességi küszöb:1/3  megválasztott: min.30%

8 8  érvénytelenség esetén: újabb ÜT vál. 1 év elteltével  eredménytelen választás: nincs meghatározott számú megválasztott  a megválasztott tagokon túl: 30 napon belül új választás a fennmaradó helyekre ( a vál.-t megelőző 15 napig új jelölt is állítható)  központi üzemi tanács (ÜT-k delegálnak, max. 15 fő)  vállalatcsoport szintű ÜT (KÜT-ök v. ÜT-k delegálnak, max. 15 fő)

9 9 ÜT megszűnése: –a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, –a telephely elveszíti önállóságát, –megbízatási ideje lejárt, –lemond, –visszahívják, –tagjainak száma több mint egyharmaddal csökkent, –a munkavállalók létszáma ötven fő alá vagy legalább kétharmaddal csökkent, –a bíróság a választás eredményét megsemmisíti, továbbá –törvényben meghatározott egyéb esetben (pl. gazdasági egységek összevonása)

10 10 Az ÜT tagjának megbízatása megszűnik:  elveszíti cselekvőképességét vagy nem az adott telephelyen dolgozik (?)  az üzemi tanács megszűnésével  ha olyan feltétel következik be, ami miatt nem lenne üzemi tanácstaggá választható (pl. munkáltatói joggyakoroló)  lemondással  Visszahívással (szavazás, 2/3-ad)

11 11  munkaidő-kedvezmény változatlan- beosztás szerinti havi munkaidő alapulvételével (elnök 15%, tag 10%)  igénybevétel: 5 nappal korábban min. bejelentés  távolléti díj folyósítása  munkajogi védelem – ÜT elnök, felmondás + munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás  előzetes egyetértés, ÜT gyakorolja  ha szakszervezeti tisztségviselő is, csak a szakszervezettől kell egyetértés!

12 12  általános feladata: a munkaviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának figyelemmel kísérése  együttdöntési jog: jóléti célú pénzeszközök felhasználása  félévente tájékoztatni kell a munkáltató részéről:  gazdasági helyzetet érintő alapvető kérdésekről,  a munkabérek változásáról, a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről,  a munkáltatónál távmunkát végző munkavállalók, valamint a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatottak számáról és munkakörük megnevezéséről.  csoportos létszámcsökkentés, jogutódlás

13 13 Véleményezési jog (15 n): a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezete, pl. –a munkáltató átszervezése, átalakítása, szervezeti egység önálló szervezetté alakítása, –a munkavállalóra vonatkozó személyes adatok kezelése és védelme, –a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszköz alkalmazása, –az egészséges és biztonságos munkafeltételek kialakítására szolgáló, a munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések megelőzését elősegítő intézkedés,

14 14 –a képzéssel összefüggő tervek, –a munkarend meghatározása, –a munka díjazása elveinek meghatározása, –az egyenlő bánásmód követelményének megtartására és az esélyegyenlőség biztosítására irányuló intézkedés, –családi élet és a munkatevékenység összehangolása, –munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egyéb intézkedés

15 15  Üzemi megállapodás:  ÜT-re von. szabályok végrehajtására  együttműködés előmozdítására  Munkaviszonyra von. jogok/kötelezettségek szabályozása,ha:  nincs KSZ vagy  nincs KSZ kötésre jogosult szakszervezet

16 16 A jogi személy tulajdonosi ellenőrzése A felügyelőbizottság (FB)  Egyfajta belső ellenőrzési funkció  A tulajdonosok megbízatásából végzett ellenőrzés  Létrehozása: tulajdonosi autonómia Kivéve: kötelező esetek a)Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak száma 200 főt meghaladja (éves átlagban) és az ÜT nem mondott le az FB-ben való részvételről (5 év) b)Zrt. a szavazási jogok 5 %-ával rendelkező részvényesek kérésére c)Nyrt. amely nem az egységes irányítás szabályai szerint működik

17 17 FB létrehozása, tagjai  3 fő (disz pozitivitás), 5 év  nagykorú személy (cselekvőképessége nincs korlátozva a tevékenységi körben)  vezető tisztségviselőre vonatkozó kizáró okok  nem vezető tisztségviselő vagy annak hozzátartozója  személyes részvételi kötelezettség  függetlenség az ügyvezetéstől  nem utasíthatók tevékenységük során

18 18 FB működése, feladatai  testületi működés  ellenőrzés bármely tagját megbízhatja  előterjesztések vizsgálata + álláspont (döntéshozó szerv)  döntéshozó szerv összehívása (legfőbb)  iratbetekintés, számviteli nyt.-ok, pénz és értékpapír-állomány  felvilágosítás kérése: - munkavállalók - vezető tisztségviselők  szerződések vizsgálata  szakértők bevonása  beszámolóról írásbeli jelentés készítése

19 19 Felelősség kérdése  ellenőrzési kötelezettség elmulasztása  vagy nem megfelelő teljesítése Szerződés szegéssel okozott kárért való felelősség a jogi szem.-el szemben (LB 1788/2008. gazdasági elvi határozat)

20 20 FB működése  elnök saját tagjai közül  határozatképesség 2/3 (min. 3 fő) jelen van  határozathozatal jelenlévők szótöbbségével (alacsonyabb arány semmis)  ügyrendjét maga állapítja meg legfőbb szerv hagyja jóvá  ügydöntő FB (Ptk. 3; 123.§) – kivéve Nyrt. Speciális felelősségi szabály

21 21 Munkavállalói részvétel  1/3-a az FB-nek munkavállalói küldött (200 főt meghaladó mv.-ói létszám esetén)  üzleti beszámolóval érintett évben mérvadó létszám  jogutódlás esete nyilvántartásba vételtől

22 22 Munkavállalói küldöttek  ÜT jelöli a mv.-ók közül a szakszervezetek véleményének figyelembevételével  legfőbb szerve a társaságnak köteles megválasztani a következő ülésén  (kivétel: kizáró ok fennállása)  ha nincs jelölés FB működését nem akadályozza  FB tagság megszűnése – munkaviszony megszűnése - legfőbb szerv visszahívja (ÜT javaslatára) - mv.-ói létszám 200 fő alá csökken

23 23 Munkavállalói küldöttek jogai, kötelezettségei  FB többi tagjával azonos  többségi állásponttól eltérő a küldöttek egységes véleménye kisebbségi véleményüket a legfőbb szerv következő ülésén ismertetni kell  a munkavállalók tájékoztatása a küldöttek kötelezettsége az FB tevékenységéről (Titokvédelmi szabályok!)  a társaság létesítő okirata hátrányosabb szabályokat a mv.-ói részvételt illetően nem állapíthat meg  Nyrt. igazgatótanács (egységes irányítás) ÜT-vel kell megállapodnia a mv.-ói részvételből eredő joggyakorlásról

24 24 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "1 TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések