Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A sportfinanszírozás közvetett állami támogatásának új modellje Előadó: dr. Fazekas Attila NEFMI Sportért Felelős Államtitkárság A 2011. évi LXXXII. törvény.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A sportfinanszírozás közvetett állami támogatásának új modellje Előadó: dr. Fazekas Attila NEFMI Sportért Felelős Államtitkárság A 2011. évi LXXXII. törvény."— Előadás másolata:

1 A sportfinanszírozás közvetett állami támogatásának új modellje Előadó: dr. Fazekas Attila NEFMI Sportért Felelős Államtitkárság A 2011. évi LXXXII. törvény és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet elemzése 2011. Július 7.

2 A Tao. tv. módosításának alapja, háttere, mi és miért? I.  A Tao. alany adózó a sport Tao. törvényben meghatározott területeinek támogatásáért „cserébe” adókedvezményt vehet igénybe!  A rendszer működése sportfejlesztési programokon alapul, a támogató ezeket finanszírozza.

3 A Tao. tv. módosításának alapja, háttere, mi és miért? II.  A konkrét „projekt” sportfejlesztési tervét a szövetségi sportágfejlesztési program alapján, azzal összhangban kell elkészíteni;  A program előzetes jóváhagyását követően kerül sor a támogatókkal való hivatalos kapcsolatfelvételre;  Ha megvan a jóváhagyott program támogatója, akkor a támogatásra jogosult szerv kérelmére kerül kiadásra a támogatási igazolás

4 A Tao. tv. módosításának alapja, háttere, mi és miért? III.  A Tao. alany által adott támogatás ún. közvetett állami támogatás (ha nem a sportszférában hagyná, úgy adóbefizetésként a központi költségvetés bevételi oldalán kellene realizálni) EGYSÉGES JÓVÁHAGYÁSI/ELLENŐRZÉSI/MONITORING RENDSZER

5 A Tao. tv. módosításának alapja, háttere, mi és miért? IV.  A támogatási igazolás (hivatalos okirat) alapján kerül sor a támogató részéről a program finanszírozására [és egyúttal az adókedvezmény érvényesítésére]  A programfinanszírozás miatt folyamatos ellenőrzés van (folyamatba épített) a megvalósítás során és a program lezárását követően is!  Az ellenőrzés rendszeréhez szankciórendszer is párosul.

6 A Tao. tv. módosításának alapja, háttere, mi és miért? V. (Támogatott szervezetek, jogcímek és intenzitások a 2010. évi LXXXIII. törvény alapján)

7 Támogatott szervezetek, jogcímek és intenzitások a 2011. évi LXXXII. törvény alapján (1)

8 Támogatott szervezetek, jogcímek és intenzitások a 2011. évi LXXXII. törvény alapján (2)

9 Támogatott szervezetek, jogcímek és intenzitások a 2011. évi LXXXII. törvény alapján (3)

10 A Tao. törvény módosítása - kedvezményezettek (1)  A kedvezményezetti kör: Öt látvány-csapatsportág 1.Szakszövetsége (MJSZ, MLSZ, MKSZ, MKOSZ, MVLSZ) Csak az FB által bejegyzett Területi szervezeti egység nem 2.Tagi státusszal bíró sportszervezete (sportegyesület vagy sportvállalkozás, pl. DVSE, FTC Rt.); Stv. szerinti sportegyesület és sportvállalkozás A szövetségi tagnyilvántartásban szerepelnie és ezt igazolnia kell Részvétel a szövetség valamely szintű (!!) versenyrendszerében Szakosztály önállóan nem jogosult

11 A Tao. törvény módosítása - kedvezményezettek (2) Ad 2. az amatőr/hivatásos csapat problematikája: Hivatásos sportszervezet: 1.Első osztályban induló klub automatikusan 2.Alsóbb osztályokban akkor, ha legalább 1 hivatásos sportolót foglalkoztat Amatőr sportszervezet: Minden olyan klub, amelyik nem minősül hivatásosnak

12 A Tao. törvény módosítása - kedvezményezettek (3) Ad 2. A sportszervezetekkel kapcsolatos speciális rendelkezések: a) A DSE, mint sportegyesület saját jogon jogosult a támogatás lehívására b) A sportiskola a támogatás alanya lehet (ezt az Stv. 15. § (2) bek. c) pontja is lehetővé teszi), ha tagja a szövetségnek  ISK nem lehet a támogatás alanya  Városi sportiskolák igen: (kht. helyett a Gt. alapján kötelesek voltak átalakulni non-profit kft-vé)!

13 A Tao. törvény módosítása - kedvezményezettek (4) 3.Közhasznú alapítvány (pl. Puskás Ferenc Akadémia, Sándor Károly Akadémia, de nem csak az „akadémiák”!) Látvány-csapatsport fejlesztése a legfőbb célja Közhasznú minősítéssel rendelkezik Szövetségi tagság nem értelmezhető [Célszerű a szövetség szabályrendszerével összefüggésben „alávetési nyilatkozatot” tennie (vagy pl. társult tagság, ahol lehet)] Az alapítványi formával kapcsolatos érvek pro és kontra

14 Jogcímek és elszámolható költségek, kiadások Utánpótlás-nevelés Jogcímek és elszámolható költségek, kiadások Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása (1) Általános feltételek: Az UP fejlesztési terv legyen összhangban a szövetség UP fejlesztési stratégiájával Regisztrált, versenyengedéllyel rendelkező sportolókra (és az ő felkészítésüket végző szakemberekre) vonatkozzon a kérelem Az UP korosztályt felkészítő edző igazoltan legalább 75%-ban ezzel a korosztállyal foglalkozzon A kérelemmel érintett korosztály a szövetség hazai és nemzetközi UP korosztályos követelmény-rendszerének feleljen meg UP versenyző: a korosztályos versenyrendszerre (bajnokságra) vonatkozó versenyszabályzatában a versenyen, mérkőzésen való részvétel alapját képező életkor alsó határát betöltött, de felső határát meg nem haladó korú versenyző Valamennyi támogatott esetén – kivéve MOB, 90%

15 Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása (2)  a sportág utánpótlás-korú versenyzőinek 1. kiválasztásával, 2. felkészítésével, 3. képzésével, 4. edzőtáboroztatásával és versenyeztetésével összefüggő költségek, kiadások számolhatók el

16 Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása (3)  Az UP támogatás mértéke évente LIMITÁLT: 1. Ha a támogatott szervezet sportszervezet, akkor évente nem haladhatja meg a programban részt vevő utánpótlás-korú versenyzőnként az 1 000 000 M Ft-ot; 2. Ha a támogatott szervezet szakszövetség, akkor évente nem haladhatja meg a szakszövetség részére a programban részt vevő egyes korosztályos válogatott keretek összesített létszáma alapján a) 15< éveseknél az országos keret egy tagja esetén a 2 000 000 Ft-ot b) 13-14 éveseknél a regionális keret egy tagja esetén az 1 000 000 Ft-ot c) 6-12 éveseknél a megyei, területi keret egy tagja esetén az 500 000 Ft-ot.

17 Jogcímek és elszámolható költségek, kiadások Versenyeztetés Jogcímek és elszámolható költségek, kiadások Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása (1) Általános feltételek: a szakszövetség által évente készített (több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontott), benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program részét képező, a szakszövetség által a HIVATÁSOS sportszervezet részvétele NÉLKÜL szervezett versenyrendszer valamely bajnoki osztályban részt vevő, vagy arra indulási jogot szerzett, a szakszövetség tagjaként működő amatőr sportszervezet által a szakszövetség részére fizetett díjköltségek, kiadások számolhatók el Kizárólag a szövetségen keresztül nyújtható támogatás a sportági szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentésén keresztül Kizárólag az amatőr klubok esetén; mértéke 90%

18 Jogcímek és elszámolható költségek, kiadások Személyi jellegű ráfordítások Jogcímek és elszámolható költségek, kiadások Személyi jellegű ráfordítások támogatása (1) Általános feltételek: hivatásos sportoló részére a sporttevékenységével összefüggő munkaviszonyára nem nyújtható; amatőr sportoló részére az Stv. szerint díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró, a sporttevékenységének elismerésére tekintettel kifizetésre kerülő személyi jellegű ráfordításokra nem nyújtható; Hivatásos klub esetén csak de minimis támogatásként nyújtható (max. 200 000 euró támogatás három év alatt) Valamennyi támogatásra jogosult esetén– 50% (a hivatásos csapatnál eltérően)

19 Személyi jellegű ráfordítások támogatása (2)  Személyi jellegű ráfordításnak minősül a számvitel szabályai szerint: az alkalmazottaknak (pl. edzők, technikai vezető, mérkőzésvezető, szövetségi ellenőr, gyúrók, sportegészségügyi szakszemélyzet, takarítók, portások, technikai személyzet, stb.) munkabérként elszámolt összeg, valamint a bérjárulékok és bérjellegű egyéb kifizetések.

20 Jogcímek és elszámolható költségek, kiadások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Jogcímek és elszámolható költségek, kiadások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása (1) Általános feltételek: a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által évente készített (több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontott), benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása érdekében, a fejlesztési programhoz csatolt költségtervben részletezett, a számvitelről szóló törvényben meghatározott beruházás, felújítás MOB kivételével valamennyi kedvezményezett jogosult rá – 70% (kérdéses a hivatásos klub esetén)

21 Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása (3) Speciális, infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő tételek: e) az iskolai sportkör feladatait ellátó diáksport egyesület, vagy a felsőoktatási intézmény keretei között működő sportszervezet feladatai ellátásának biztosítása érdekében a közoktatási vagy felsőoktatási intézmény tornatermére, tornaszobájára, sportcélú ingatlanára irányuló, legalább egy látvány-csapatsport felkészülési, edzési vagy versenyzési feltételeit elősegítő beruházás, felújítás költségei, valamint f) a sportközalapítvány kivételével a támogatott szervezetnek a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004-es kormányrendeletben meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés költségei

22 Jogcímek és elszámolható költségek, kiadások Képzési feladatok Jogcímek és elszámolható költségek, kiadások Képzési feladatok támogatása (1) Általános feltételek:  az Stv-ben meghatározott szakszövetségi stratégiai fejlesztési koncepció alapján megvalósuló vagy ahhoz illeszkedő, a szakszövetség által évente, a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített (több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontott), benyújtott és jóváhagyott a) A sportfejlesztési program részét képező, b) a szakszövetség Stv-ben meghatározott képzési, továbbképzési feladatainak ellátása során c) a szakszövetségnél, vagy a szakszövetség felkérése alapján a szakszövetség tagjaként működő, a képzést folytató vagy abban részt vevő sportszervezetnél, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző közhasznú alapítványnál felmerülő költségek, kiadások d Valamennyi kedvezményezett jogosult rá – 25%, ill. 60%

23 Képzési feladatok támogatása (2) Általános képzés:  olyan oktatást tartalmazó képzés, amely nem kizárólag vagy nem elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy későbbiekben betöltendő állásában alkalmazható, hanem olyan képesítést ad, amely nagy mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy munkaterületeken. A képzés akkor tekintendő „általánosnak”, ha például: a) különböző független vállalkozások együttesen szervezik, vagy ha különböző vállalkozások munkavállalói is jelentkezhetnek rá, vagy b) valamely hatóság, közjogi testület, vagy egyéb olyan testület, illetve intézmény, amely számára egy tagállam vagy a Közösség biztosította a szükséges hatáskört, azt elismeri, hitelesíti vagy jóváhagyja.

24 Képzési feladatok támogatása (3) Szakképzés:  olyan oktatást tartalmazó képzés, amely közvetlenül és elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy a jövőben betöltendő állásában alkalmazható, és olyan képesítést ad, amely nem vagy csak csekély mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy más munkaterületeken.

25 Speciális szabályok a támogatás mértékére  Egy támogatott szervezet több jogcímen is kérheti támogatási igazolás kiadását!  A támogatási igazolás – egy jogcímre szóló program finanszírozására is - több támogató részére is kiállítható.  Az adó 70%-áig érvényesíthető (+ kettős levonás lehetősége: a támogatás az adóalapban elszámolható költségként + adókedvezmény).

26 A konstrukció sematikus folyamata I. Támogatásra jogosult szerv Szövetség vagy ESZ Sportfejlesztési program benyújtása Program elbírálása/jóváhagyás vagy elutasítás Támogató Jóváhagyás esetén egyeztetés Támogatási igény jelzése Támogatási kérelem benyújtása NAV A döntés közléseIgazolás kiadása utalás Program megvalósítása, (1/4 éves jelentés, részelszámolás), majd támogatási időszak lezárását követően elszámolás Adatszolgáltatás az utalásról kapcsolattartás

27 A konstrukció hatáskör-megosztásának táblázata

28 Az igénybevétel alapvető feltételei I.  A támogatás igénybevétele: támogatási igazolás alapján (Tao tv. szerint!) – további feltételeket a vhr. rendezi!;  Támogatási igazolás nem állítható ki: ADÓZÓ 1. Állami, többségi állami tulajdonú ADÓZÓ részére; TÁMOGATOTT 2. Ha a TÁMOGATOTT nem prudensen működik : a) lejárt köztartozása van, b) nem számolt el állami támogatással, c) bírósági felfüggesztés, megszüntetés van vele szemben folyamatban, d) csődeljárás,felszámolás, végelszámolás vagy kényszer- végelszámolás van folyamatban e) a támogatásból kizárás hatálya alatt áll

29 Az igénybevétel alapvető feltételei II. f) hivatásos vagy amatőr sportszervezet esetén további feltétel (1): A szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén a diák- és főiskolai- egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy

30 Az igazolás kiadásának alapvető feltételei Sportcélú ingatlan-fejlesztés esetén I. 1. SPORTCÉLÚ HASZNOSÍTÁS VÉDELME ÉRDEKÉBEN: a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását –meghatározott kivételekkel – fenntartja, valamint b) benyújtja a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra – a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül – a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

31 Az igazolás kiadásának alapvető feltételei Sportcélú ingatlan-fejlesztés esetén II.  Kötelező kivétel a piaci alapú hasznosítás kötelezettsége alól (15 év viszonylatában): 1. A sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából a) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és b) évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítja

32 Az igazolás kiadásának alapvető feltételei Sportcélú ingatlan-fejlesztés esetén IV. 2. SPORTCÉLÚ HASZNOSÍTÁS VÉDELME ÉRDEKÉBEN TOVÁBBI FELTÉTELEK: a) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány- csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, b) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a sportfejlesztési program benyújtásával egyidejűleg írásban nyilatkozik, hogy a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

33 Az igazolás kiadásának alapvető feltételei Sportcélú ingatlan-fejlesztés esetén V. c) a jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportfejlesztési program benyújtásával egyidejűleg írásban nyilatkozik a sportigazgatási szerv felé arról, hogy a sportcélú ingatlanfejlesztésre NYÍLT PÁLYÁZATOT ír ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel köt szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. d) vállalni kell, hogy a támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezi, ha nem a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összege Magyar Állam részére történő megfizetése SZANKCIÓ:

34 Az igazolás kiadásának alapvető feltételei Sportcélú ingatlan-fejlesztés esetén VI. KIEMELT ÉRTÉKŰ FEJLESZTÉS SPECIÁLIS JÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSA:  A jelenértékén legalább 500 millió forint értékű sportfejlesztési programról a szövetség/ESZ a sportpolitikáért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter véleményét figyelembe véve dönt.  Ha a miniszterek véleménye nem egyezik, a Kormány döntését kell kérni.

35 A sportfejlesztési terv elbírálásának menete  Okiratok, dokumentáció csatolása kötelező (benyújtási határidő: április 1./ idén: júli. 1- szept. 15./):  A szövetség/ESZ két hónapon belül dönt;  Beérkezéstől számított 10 napon belül hiánypótlási eljárás lehetséges (15 napos határidővel) – időtartama nem számít be  Ha a feltételek teljesülnek   Ha nem teljesülnek Jóváhagyás (honlapon közzététel) Elutasítás (honlapon közzététel)

36 A bírálat speciális szabályai nagy értékű fejlesztések esetén I.  Kiszorító hatás elvének alkalmazása:  ha az érintett településen (kistérségben) a látvány-csapatsportok szakmai felkészülési és versenyzési igényeit kiszolgáló a) új sportcélú ingatlan-fejlesztésre – ideértve a meglévő sportcélú ingatlanok által nem biztosított sportszolgáltatások vagy a nézők kiszolgálását ellátó új sportcélú ingatlan-fejlesztést is–, b) meglévő sportcélú ingatlan korszerűsítésére, a sportszolgáltatás üzemidejének növelésére,biztonságtechnikai fejlesztésére,építészeti, műszaki akadálymentesítésére irányul. 500 M feletti létesítmény-fejlesztési igény esetén a jóváhagyás feltétele:

37 A bírálat speciális szabályai nagy értékű fejlesztések esetén II.  A bíráló szervezet nem támogathat olyan programot, amelynek megvalósulása az érintett településen (kistérségben) már meglévő, méretében és funkciójában azonos, sportcélú ingatlanok piaci versenyhelyzetét hátrányosan befolyásolná.  Nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést, ha a támogatás igénybe vételére jogosult szervezet igazolja, hogy az érintett településen (kistérségben) meglévő sportcélú ingatlan kapacitások a fejlesztési program sikeres megvalósításához minőségben vagy mennyiségben nem elegendők.

38 A támogatási igazolás konstrukciójának alapjai  A támogatási igazolással kapcsolatos kérdések: MINTA 1. Részletes tartalmi elemeit a végrehajtási rendelet határozza meg. (A formai elemekre MINTA készül!) 2. Cél: a) a támogatók adójogi kockázatának minimalizálása, b) a támogatottak oldalán a hatékony, cél szerinti felhasználás biztosítása, átláthatóság!

39 A támogatási igazolási kérelem  A program jóváhagyását követően nyújtható be a szövetséghez/ESZ-hez 1. 8 napon belül dönteni kell; 2. A jóváhagyott mérték és 3. Az önrész rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat kell hozzá. 4. Hiánypótlás lehet (8 nap)  A támogatási igazolás hivatalos okirat (Ket. szerepe, jelentősége)

40 A kiadott támogatási igazolásról  A támogató a kiállított támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást a támogatási igazolás kézhezvételét követően bocsátja a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére.  A támogató csak az ellenőrző szervezet által kiállított és a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére teljesített támogatási igazolás alapján jogosult az adókedvezmény igénybevételére.  A támogatási igazolást az adó megállapításához való jog elévülési idejének végéig meg kell őrizni.  Honlapokon való közzétételi kötelezettség!

41 A támogatás felhasználásának általános szabályai I. 1. Alapvetően előfinanszírozási konstrukció! (a támogatás összegével utólagos elszámolás mellett kell elszámolni) 2. A támogatásból végrehajtott fejlesztés szakmai és pénzügyi megvalósulásáért kizárólag a támogatott szervezet felelős, a támogatót semmilyen felelősség nem terheli; 3. Támogatási jogcímenként önálló alszámlán történő elkülönített, naprakész nyilvántartást kell vezetni;

42 A támogatás felhasználásának általános szabályai II. 4. Felhasználás csak nyilvántartásba vett jogcím(ek)re történhet, az önrész biztosítása mellett; 5. Ez a támogatás NEM SZPONZORÁCIÓ (ha tartalmilag mégis, akkor semmis a jogviszony és nincs támogatás) 6. Bejelentési kötelezettség, kapcsolattartás az ESZ-szel!

43 A támogatás továbbadása  A szakszövetség a támogatást szerződéssel – a jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott céllal egyezően és azonos feltételekkel – a tagszervezeteként működő sportszervezet, továbbá képzési támogatás esetén a szakszövetség képzési programjának megvalósítását végző más, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére továbbadhatja.

44 A szakmai program év közbeni módosítása I.  Alapvető feltétele, hogy az eredeti tervek módosítását ne hanyagság, önhiba tegye szükségessé (előre nem látható körülmény esetén lehet csak)  Felmerüléstől 8 nap van a bejelentésére  Alapesetben az igénybe nem vett részt vissza kell fizetni, a felhasznált támogatásról pedig el kell számolni  DE, kezdeményezhető a program módosítása is (a felső objektív támogatási plafon sérelme nélkül) Egyébként VISSZAFIZETÉS

45 A szakmai program év közbeni módosítása II.  Könnyített eljárásban 30 nap alatt döntés;  8 napos hiánypótlás;  A döntéshez szükséges dokumentációt csatolni kell a szövetség/ESZ részére

46 A támogatás cél szerinti felhasználásának ellenőrzése I. 1. Számlákkal, számviteli bizonylatokkal kell tételesen elszámolni (záradékolással együtt) – támogatási időszak 07.01.-06.30.) (jelentősége! 2. Szöveges szakmai beszámoló benyújtása mellett; 3. Összesített elszámolási táblázatot is mellékelni kell; 4. Év közben negyedéves előrehaladási jelentést kell készíteni (kivéve, ha támogatási igazolás nem lett kiadva); 5. Az előrehaladási jelentés alapján az ESZ részelszámolást is bekérhet; 6. Könyvvizsgálói hitelesítés a 20 M feletti támogatási összérték esetén (felelősségbiztosítás!) Lezárultát követő 30 napon belül be kell adni

47 Az ellenőrzés szervezeti hátteréről 1. Szakmai ellenőrzést az ESZ végzi a) eszközei: dokumentumokba betekintés joga, helyszíni ellenőrzés; 10 évig iratok megőrzése; együttműködés kötelezettsége a támogatott részéről; b) További opció: adóhatósági ellenőrzés kezdeményezésének joga c) Határideje: 60 nap (hiánypótlásra lesz lehetőség 2X – 15 nap) [részelszámolás esetén 30 nap – hiánypótlás pedig 8 nap]

48 Az ellenőrzés szerepe a túlkompenzáció megelőzésében 1. CÉL: A támogatási igazolás szumma értéke és az előzetes jóváhagyás során elfogadott program fedje egymást; 2. A fel nem használt támogatás rendelkezésre állását igazolni kell, de 3. ha annak értéke a pénzügyileg teljesített igazolások összértékének 20%-át meghaladja, úgy a fel nem használt támogatást alapkamattal növelt összegben kell visszafizetni, kivéve ha 4. A támogatott engedélyt kap a program továbbvitelére / új program megvalósítására (ilyenkor a) a pénzügyileg teljesített igazolások összértékének 25%-ig továbbviheti a fel nem használt részt b) Több éves program megvalósítása esetén az eredetileg jóváhagyott támogatás összértékének 25%-át sportfejlesztési program időszakából a még hátralévő támogatási időszakra vonatkozó, a program célját biztosító feladatokra felhasználhatja. )

49 A program meghosszabbítása vagy új program az ellenőrzés lezárása során  Az elszámolás benyújtása során kérelmezhető: 1. a jóváhagyással tartalmában egyező, a) a sportfejlesztési program alapján megvalósuló fejlesztés további, legfeljebb 3 évvel történő meghosszabbítása, vagy b) a sport fejlesztését szolgáló új sportfejlesztési program legfeljebb 3 éven belül történő megvalósításának jóváhagyása.  Könnyített döntés 30 napon belül!  A szakszövetség esetén éven túli kamatozó tartalékot is képezhet!

50 Ellenőrzés túlköltés/rosszhiszemű vagy tervtől eltérő felhasználás esetén 1. A támogatást (vagy arányos részét) 50% kamattal növelt értékben kell visszafizetnie a támogatottnak; 2. Az összeg adók módjára behajtható; 3. A visszafizetéstől max. 3 évig a támogatott ki van zárva a támogatási konstrukcióból 4. A kizárást az ESZ a honlapján közzéteszi

51 A konstrukció magánjogi elemeinek jelentősége  Magánjogi elemek a a támogató és a kedvezményezett kapcsolatában: 1. Javasolt a szerződéses konstrukció; 2. Szponzoráció Támogatás 3. Az új konstrukció hatással lesz a szponzori szerződés valós piaci értékének pozícionálására; 4. Felelősségi viszonyok rendezése közjogi háttér alapján

52 A rendszer gyakorlati működésének alapfeltételei  Sportfejlesztési program előkészítése (sportszakember, fejlesztési szakértő, pénzügyi szakértő [ingatlanszakértő] bevonásával) legalább 4 éves - egymásra építhető – ciklusra;  Szakmai programhoz illeszkedő költségterv a támogatási időszakra (2011.07.01-2012.06.30)  Az igényelt támogatás alapján leghamarabb azon költségek, ráfordítások számolhatók el, amelyek teljesítése és kifizetése 2011. július 1- jét követően történik.  Önerő rendelkezésre állásának biztosítása  Az ellenőrzés folyamatához (újszerűségéhez) – elszámolások menedzseléséhez - szakértők alkalmazása, bevonása

53 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! dr. Fazekas Attila Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság Sportigazgatási Főosztály 1054 Budapest, Hold u. 1. I. em. 5. tel.: +36-1-7954870 mobil: +36-30-257-3134 e-mail: erik.attila.fazekas@nefmi.gov.hu


Letölteni ppt "A sportfinanszírozás közvetett állami támogatásának új modellje Előadó: dr. Fazekas Attila NEFMI Sportért Felelős Államtitkárság A 2011. évi LXXXII. törvény."

Hasonló előadás


Google Hirdetések