Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A sportfinanszírozás közvetett állami támogatásának új modellje

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A sportfinanszírozás közvetett állami támogatásának új modellje"— Előadás másolata:

1 A sportfinanszírozás közvetett állami támogatásának új modellje
A évi LXXXII. törvény és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet elemzése 2011. Július 7. Előadó: dr. Fazekas Attila NEFMI Sportért Felelős Államtitkárság

2 A Tao. tv. módosításának alapja, háttere, mi és miért? I.
A Tao. alany adózó a sport Tao. törvényben meghatározott területeinek támogatásáért „cserébe” adókedvezményt vehet igénybe! A rendszer működése sportfejlesztési programokon alapul, a támogató ezeket finanszírozza.

3 A Tao. tv. módosításának alapja, háttere, mi és miért? II.
A konkrét „projekt” sportfejlesztési tervét a szövetségi sportágfejlesztési program alapján, azzal összhangban kell elkészíteni; A program előzetes jóváhagyását követően kerül sor a támogatókkal való hivatalos kapcsolatfelvételre; Ha megvan a jóváhagyott program támogatója, akkor a támogatásra jogosult szerv kérelmére kerül kiadásra a támogatási igazolás

4 A Tao. tv. módosításának alapja, háttere, mi és miért? III.
A Tao. alany által adott támogatás ún. közvetett állami támogatás (ha nem a sportszférában hagyná, úgy adóbefizetésként a központi költségvetés bevételi oldalán kellene realizálni) EGYSÉGES JÓVÁHAGYÁSI/ELLENŐRZÉSI/MONITORING RENDSZER

5 A Tao. tv. módosításának alapja, háttere, mi és miért? IV.
A támogatási igazolás (hivatalos okirat) alapján kerül sor a támogató részéről a program finanszírozására [és egyúttal az adókedvezmény érvényesítésére] A programfinanszírozás miatt folyamatos ellenőrzés van (folyamatba épített) a megvalósítás során és a program lezárását követően is! Az ellenőrzés rendszeréhez szankciórendszer is párosul.

6 A Tao. tv. módosításának alapja, háttere, mi és miért. V
A Tao. tv. módosításának alapja, háttere, mi és miért? V. (Támogatott szervezetek, jogcímek és intenzitások a évi LXXXIII. törvény alapján)

7 Támogatott szervezetek, jogcímek és intenzitások a 2011. évi LXXXII
Támogatott szervezetek, jogcímek és intenzitások a évi LXXXII. törvény alapján (1)

8 Támogatott szervezetek, jogcímek és intenzitások a 2011. évi LXXXII
Támogatott szervezetek, jogcímek és intenzitások a évi LXXXII. törvény alapján (2)

9 Támogatott szervezetek, jogcímek és intenzitások a 2011. évi LXXXII
Támogatott szervezetek, jogcímek és intenzitások a évi LXXXII. törvény alapján (3)

10 A Tao. törvény módosítása - kedvezményezettek (1)
A kedvezményezetti kör: Öt látvány-csapatsportág Szakszövetsége (MJSZ, MLSZ, MKSZ, MKOSZ, MVLSZ) Csak az FB által bejegyzett Területi szervezeti egység nem Tagi státusszal bíró sportszervezete (sportegyesület vagy sportvállalkozás, pl. DVSE, FTC Rt.); Stv. szerinti sportegyesület és sportvállalkozás A szövetségi tagnyilvántartásban szerepelnie és ezt igazolnia kell Részvétel a szövetség valamely szintű (!!) versenyrendszerében Szakosztály önállóan nem jogosult

11 A Tao. törvény módosítása - kedvezményezettek (2)
Ad 2. az amatőr/hivatásos csapat problematikája: Hivatásos sportszervezet: Első osztályban induló klub automatikusan Alsóbb osztályokban akkor, ha legalább 1 hivatásos sportolót foglalkoztat Amatőr sportszervezet: Minden olyan klub, amelyik nem minősül hivatásosnak

12 A Tao. törvény módosítása - kedvezményezettek (3)
Ad 2. A sportszervezetekkel kapcsolatos speciális rendelkezések: A DSE, mint sportegyesület saját jogon jogosult a támogatás lehívására A sportiskola a támogatás alanya lehet (ezt az Stv. 15. § (2) bek. c) pontja is lehetővé teszi), ha tagja a szövetségnek ISK nem lehet a támogatás alanya Városi sportiskolák igen: (kht. helyett a Gt. alapján kötelesek voltak átalakulni non-profit kft-vé)!

13 A Tao. törvény módosítása - kedvezményezettek (4)
Közhasznú alapítvány (pl. Puskás Ferenc Akadémia, Sándor Károly Akadémia, de nem csak az „akadémiák”!) Látvány-csapatsport fejlesztése a legfőbb célja Közhasznú minősítéssel rendelkezik Szövetségi tagság nem értelmezhető [Célszerű a szövetség szabályrendszerével összefüggésben „alávetési nyilatkozatot” tennie (vagy pl. társult tagság, ahol lehet)] Az alapítványi formával kapcsolatos érvek pro és kontra

14 Valamennyi támogatott esetén – kivéve MOB, 90%
Jogcímek és elszámolható költségek, kiadások Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása (1) Valamennyi támogatott esetén – kivéve MOB, 90% Általános feltételek: Az UP fejlesztési terv legyen összhangban a szövetség UP fejlesztési stratégiájával Regisztrált, versenyengedéllyel rendelkező sportolókra (és az ő felkészítésüket végző szakemberekre) vonatkozzon a kérelem Az UP korosztályt felkészítő edző igazoltan legalább 75%-ban ezzel a korosztállyal foglalkozzon A kérelemmel érintett korosztály a szövetség hazai és nemzetközi UP korosztályos követelmény-rendszerének feleljen meg UP versenyző: a korosztályos versenyrendszerre (bajnokságra) vonatkozó versenyszabályzatában a versenyen, mérkőzésen való részvétel alapját képező életkor alsó határát betöltött, de felső határát meg nem haladó korú versenyző

15 Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása (2)
a sportág utánpótlás-korú versenyzőinek kiválasztásával, felkészítésével, képzésével, edzőtáboroztatásával és versenyeztetésével összefüggő költségek, kiadások számolhatók el

16 Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása (3)
Az UP támogatás mértéke évente LIMITÁLT: Ha a támogatott szervezet sportszervezet, akkor évente nem haladhatja meg a programban részt vevő utánpótlás-korú versenyzőnként az M Ft-ot; Ha a támogatott szervezet szakszövetség, akkor évente nem haladhatja meg a szakszövetség részére a programban részt vevő egyes korosztályos válogatott keretek összesített létszáma alapján 15< éveseknél az országos keret egy tagja esetén a 2 000 000 Ft-ot 13-14 éveseknél a regionális keret egy tagja esetén az 1 000 000 Ft-ot 6-12 éveseknél a megyei, területi keret egy tagja esetén az 500 000 Ft-ot.

17 Kizárólag az amatőr klubok esetén;
Jogcímek és elszámolható költségek, kiadások Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása (1) Kizárólag az amatőr klubok esetén; mértéke 90% Általános feltételek: a szakszövetség által évente készített (több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontott), benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program részét képező, a szakszövetség által a HIVATÁSOS sportszervezet részvétele NÉLKÜL szervezett versenyrendszer valamely bajnoki osztályban részt vevő, vagy arra indulási jogot szerzett, a szakszövetség tagjaként működő amatőr sportszervezet által a szakszövetség részére fizetett díjköltségek, kiadások számolhatók el Kizárólag a szövetségen keresztül nyújtható támogatás a sportági szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentésén keresztül

18 Általános feltételek:
Jogcímek és elszámolható költségek, kiadások Személyi jellegű ráfordítások támogatása (1) Valamennyi támogatásra jogosult esetén– 50% (a hivatásos csapatnál eltérően) Általános feltételek: hivatásos sportoló részére a sporttevékenységével összefüggő munkaviszonyára nem nyújtható; amatőr sportoló részére az Stv. szerint díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró, a sporttevékenységének elismerésére tekintettel kifizetésre kerülő személyi jellegű ráfordításokra nem nyújtható; Hivatásos klub esetén csak de minimis támogatásként nyújtható (max. 200 000 euró támogatás három év alatt)

19 Személyi jellegű ráfordítások támogatása (2)
Személyi jellegű ráfordításnak minősül a számvitel szabályai szerint: az alkalmazottaknak (pl. edzők, technikai vezető, mérkőzésvezető, szövetségi ellenőr, gyúrók, sportegészségügyi szakszemélyzet, takarítók, portások, technikai személyzet, stb.) munkabérként elszámolt összeg, valamint a bérjárulékok és bérjellegű egyéb kifizetések.

20 Általános feltételek:
Jogcímek és elszámolható költségek, kiadások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása (1) MOB kivételével valamennyi kedvezményezett jogosult rá – 70% (kérdéses a hivatásos klub esetén) Általános feltételek: a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által évente készített (több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontott), benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása érdekében, a fejlesztési programhoz csatolt költségtervben részletezett, a számvitelről szóló törvényben meghatározott beruházás, felújítás

21 Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása (3)
Speciális, infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő tételek: az iskolai sportkör feladatait ellátó diáksport egyesület, vagy a felsőoktatási intézmény keretei között működő sportszervezet feladatai ellátásának biztosítása érdekében a közoktatási vagy felsőoktatási intézmény tornatermére, tornaszobájára, sportcélú ingatlanára irányuló, legalább egy látvány-csapatsport felkészülési, edzési vagy versenyzési feltételeit elősegítő beruházás, felújítás költségei, valamint a sportközalapítvány kivételével a támogatott szervezetnek a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004-es kormányrendeletben meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés költségei

22 Valamennyi kedvezményezett jogosult rá – 25%, ill. 60%
Jogcímek és elszámolható költségek, kiadások Képzési feladatok támogatása (1) Valamennyi kedvezményezett jogosult rá – 25%, ill. 60% d Általános feltételek: az Stv-ben meghatározott szakszövetségi stratégiai fejlesztési koncepció alapján megvalósuló vagy ahhoz illeszkedő, a szakszövetség által évente, a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített (több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontott), benyújtott és jóváhagyott A sportfejlesztési program részét képező, a szakszövetség Stv-ben meghatározott képzési, továbbképzési feladatainak ellátása során a szakszövetségnél, vagy a szakszövetség felkérése alapján a szakszövetség tagjaként működő, a képzést folytató vagy abban részt vevő sportszervezetnél, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző közhasznú alapítványnál felmerülő költségek, kiadások

23 Képzési feladatok támogatása (2)
Általános képzés: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely nem kizárólag vagy nem elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy későbbiekben betöltendő állásában alkalmazható, hanem olyan képesítést ad, amely nagy mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy munkaterületeken. A képzés akkor tekintendő „általánosnak”, ha például: különböző független vállalkozások együttesen szervezik, vagy ha különböző vállalkozások munkavállalói is jelentkezhetnek rá, vagy valamely hatóság, közjogi testület, vagy egyéb olyan testület, illetve intézmény, amely számára egy tagállam vagy a Közösség biztosította a szükséges hatáskört, azt elismeri, hitelesíti vagy jóváhagyja.

24 Képzési feladatok támogatása (3)
Szakképzés: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely közvetlenül és elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy a jövőben betöltendő állásában alkalmazható, és olyan képesítést ad, amely nem vagy csak csekély mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy más munkaterületeken.

25 Speciális szabályok a támogatás mértékére
Egy támogatott szervezet több jogcímen is kérheti támogatási igazolás kiadását! A támogatási igazolás – egy jogcímre szóló program finanszírozására is - több támogató részére is kiállítható. Az adó 70%-áig érvényesíthető (+ kettős levonás lehetősége: a támogatás az adóalapban elszámolható költségként + adókedvezmény).

26 A konstrukció sematikus folyamata I.
Program megvalósítása, (1/4 éves jelentés, részelszámolás), majd támogatási időszak lezárását követően elszámolás Támogatási kérelem benyújtása Támogatásra jogosult szerv Szövetség vagy ESZ kapcsolattartás Sportfejlesztési program benyújtása Támogatási igény jelzése Jóváhagyás esetén egyeztetés Program elbírálása/jóváhagyás vagy elutasítás utalás A döntés közlése Igazolás kiadása NAV Támogató Adatszolgáltatás az utalásról

27 A konstrukció hatáskör-megosztásának táblázata

28 Az igénybevétel alapvető feltételei I.
A támogatás igénybevétele: támogatási igazolás alapján (Tao tv. szerint!) – további feltételeket a vhr. rendezi!; Támogatási igazolás nem állítható ki: Állami, többségi állami tulajdonú ADÓZÓ részére; Ha a TÁMOGATOTT nem prudensen működik: lejárt köztartozása van, nem számolt el állami támogatással, bírósági felfüggesztés, megszüntetés van vele szemben folyamatban, csődeljárás ,felszámolás, végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás van folyamatban a támogatásból kizárás hatálya alatt áll

29 Az igénybevétel alapvető feltételei II.
hivatásos vagy amatőr sportszervezet esetén további feltétel (1): A szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén a diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy

30 Az igazolás kiadásának alapvető feltételei Sportcélú ingatlan-fejlesztés esetén I.
SPORTCÉLÚ HASZNOSÍTÁS VÉDELME ÉRDEKÉBEN: a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását –meghatározott kivételekkel – fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra – a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül – a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

31 Az igazolás kiadásának alapvető feltételei Sportcélú ingatlan-fejlesztés esetén II.
Kötelező kivétel a piaci alapú hasznosítás kötelezettsége alól (15 év viszonylatában): A sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítja

32 Az igazolás kiadásának alapvető feltételei Sportcélú ingatlan-fejlesztés esetén IV.
SPORTCÉLÚ HASZNOSÍTÁS VÉDELME ÉRDEKÉBEN TOVÁBBI FELTÉTELEK: bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a sportfejlesztési program benyújtásával egyidejűleg írásban nyilatkozik, hogy a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

33 Az igazolás kiadásának alapvető feltételei Sportcélú ingatlan-fejlesztés esetén V.
a jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportfejlesztési program benyújtásával egyidejűleg írásban nyilatkozik a sportigazgatási szerv felé arról, hogy a sportcélú ingatlanfejlesztésre NYÍLT PÁLYÁZATOT ír ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel köt szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. vállalni kell, hogy a támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezi, ha nem a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összege Magyar Állam részére történő megfizetése SZANKCIÓ:

34 Ha a miniszterek véleménye nem egyezik, a Kormány döntését kell kérni.
Az igazolás kiadásának alapvető feltételei Sportcélú ingatlan-fejlesztés esetén VI. KIEMELT ÉRTÉKŰ FEJLESZTÉS SPECIÁLIS JÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSA: A jelenértékén legalább 500 millió forint értékű sportfejlesztési programról a szövetség/ESZ a sportpolitikáért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter véleményét figyelembe véve dönt. Ha a miniszterek véleménye nem egyezik, a Kormány döntését kell kérni.

35 A sportfejlesztési terv elbírálásának menete
Okiratok, dokumentáció csatolása kötelező (benyújtási határidő: április 1./ idén: júli. 1- szept. 15./): A szövetség/ESZ két hónapon belül dönt; Beérkezéstől számított 10 napon belül hiánypótlási eljárás lehetséges (15 napos határidővel) – időtartama nem számít be Ha a feltételek teljesülnek Ha nem teljesülnek Jóváhagyás (honlapon közzététel) Elutasítás (honlapon közzététel)

36 A bírálat speciális szabályai nagy értékű fejlesztések esetén I.
Kiszorító hatás elvének alkalmazása: ha az érintett településen (kistérségben) a látvány-csapatsportok szakmai felkészülési és versenyzési igényeit kiszolgáló új sportcélú ingatlan-fejlesztésre – ideértve a meglévő sportcélú ingatlanok által nem biztosított sportszolgáltatások vagy a nézők kiszolgálását ellátó új sportcélú ingatlan-fejlesztést is–, meglévő sportcélú ingatlan korszerűsítésére, a sportszolgáltatás üzemidejének növelésére,biztonságtechnikai fejlesztésére,építészeti, műszaki akadálymentesítésére irányul. 500 M feletti létesítmény-fejlesztési igény esetén a jóváhagyás feltétele:

37 A bírálat speciális szabályai nagy értékű fejlesztések esetén II.
A bíráló szervezet nem támogathat olyan programot, amelynek megvalósulása az érintett településen (kistérségben) már meglévő, méretében és funkciójában azonos, sportcélú ingatlanok piaci versenyhelyzetét hátrányosan befolyásolná. Nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést, ha a támogatás igénybe vételére jogosult szervezet igazolja, hogy az érintett településen (kistérségben) meglévő sportcélú ingatlan kapacitások a fejlesztési program sikeres megvalósításához minőségben vagy mennyiségben nem elegendők.

38 A támogatási igazolás konstrukciójának alapjai
A támogatási igazolással kapcsolatos kérdések: Részletes tartalmi elemeit a végrehajtási rendelet határozza meg. (A formai elemekre MINTA készül!) Cél: a) a támogatók adójogi kockázatának minimalizálása, b) a támogatottak oldalán a hatékony, cél szerinti felhasználás biztosítása, átláthatóság!

39 A támogatási igazolási kérelem
A program jóváhagyását követően nyújtható be a szövetséghez/ESZ-hez 8 napon belül dönteni kell; A jóváhagyott mérték és Az önrész rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat kell hozzá. Hiánypótlás lehet (8 nap) A támogatási igazolás hivatalos okirat (Ket. szerepe, jelentősége)

40 A kiadott támogatási igazolásról
A támogató a kiállított támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást a támogatási igazolás kézhezvételét követően bocsátja a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére. A támogató csak az ellenőrző szervezet által kiállított és a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére teljesített támogatási igazolás alapján jogosult az adókedvezmény igénybevételére. A támogatási igazolást az adó megállapításához való jog elévülési idejének végéig meg kell őrizni. Honlapokon való közzétételi kötelezettség!

41 A támogatás felhasználásának általános szabályai I.
Alapvetően előfinanszírozási konstrukció! (a támogatás összegével utólagos elszámolás mellett kell elszámolni) A támogatásból végrehajtott fejlesztés szakmai és pénzügyi megvalósulásáért kizárólag a támogatott szervezet felelős, a támogatót semmilyen felelősség nem terheli; Támogatási jogcímenként önálló alszámlán történő elkülönített, naprakész nyilvántartást kell vezetni;

42 A támogatás felhasználásának általános szabályai II.
Felhasználás csak nyilvántartásba vett jogcím(ek)re történhet, az önrész biztosítása mellett; Ez a támogatás NEM SZPONZORÁCIÓ (ha tartalmilag mégis, akkor semmis a jogviszony és nincs támogatás) Bejelentési kötelezettség, kapcsolattartás az ESZ-szel!

43 A támogatás továbbadása
A szakszövetség a támogatást szerződéssel – a jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott céllal egyezően és azonos feltételekkel – a tagszervezeteként működő sportszervezet, továbbá képzési támogatás esetén a szakszövetség képzési programjának megvalósítását végző más, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére továbbadhatja.

44 A szakmai program év közbeni módosítása I.
Alapvető feltétele, hogy az eredeti tervek módosítását ne hanyagság, önhiba tegye szükségessé (előre nem látható körülmény esetén lehet csak) Felmerüléstől 8 nap van a bejelentésére Alapesetben az igénybe nem vett részt vissza kell fizetni, a felhasznált támogatásról pedig el kell számolni DE, kezdeményezhető a program módosítása is (a felső objektív támogatási plafon sérelme nélkül) Egyébként VISSZAFIZETÉS

45 A szakmai program év közbeni módosítása II.
Könnyített eljárásban 30 nap alatt döntés; 8 napos hiánypótlás; A döntéshez szükséges dokumentációt csatolni kell a szövetség/ESZ részére

46 A támogatás cél szerinti felhasználásának ellenőrzése I.
Számlákkal, számviteli bizonylatokkal kell tételesen elszámolni (záradékolással együtt) – támogatási időszak ) (jelentősége! Szöveges szakmai beszámoló benyújtása mellett; Összesített elszámolási táblázatot is mellékelni kell; Év közben negyedéves előrehaladási jelentést kell készíteni (kivéve, ha támogatási igazolás nem lett kiadva); Az előrehaladási jelentés alapján az ESZ részelszámolást is bekérhet; Könyvvizsgálói hitelesítés a 20 M feletti támogatási összérték esetén (felelősségbiztosítás!) Lezárultát követő 30 napon belül be kell adni

47 Az ellenőrzés szervezeti hátteréről
Szakmai ellenőrzést az ESZ végzi eszközei: dokumentumokba betekintés joga, helyszíni ellenőrzés; 10 évig iratok megőrzése; együttműködés kötelezettsége a támogatott részéről; További opció: adóhatósági ellenőrzés kezdeményezésének joga Határideje: 60 nap (hiánypótlásra lesz lehetőség 2X – 15 nap) [részelszámolás esetén 30 nap – hiánypótlás pedig 8 nap]

48 Az ellenőrzés szerepe a túlkompenzáció megelőzésében
CÉL: A támogatási igazolás szumma értéke és az előzetes jóváhagyás során elfogadott program fedje egymást; A fel nem használt támogatás rendelkezésre állását igazolni kell, de ha annak értéke a pénzügyileg teljesített igazolások összértékének 20%-át meghaladja, úgy a fel nem használt támogatást alapkamattal növelt összegben kell visszafizetni, kivéve ha A támogatott engedélyt kap a program továbbvitelére / új program megvalósítására (ilyenkor a pénzügyileg teljesített igazolások összértékének 25%-ig továbbviheti a fel nem használt részt Több éves program megvalósítása esetén az eredetileg jóváhagyott támogatás összértékének 25%-át sportfejlesztési program időszakából a még hátralévő támogatási időszakra vonatkozó, a program célját biztosító feladatokra felhasználhatja. )

49 A program meghosszabbítása vagy új program az ellenőrzés lezárása során
Az elszámolás benyújtása során kérelmezhető: a jóváhagyással tartalmában egyező, a sportfejlesztési program alapján megvalósuló fejlesztés további, legfeljebb 3 évvel történő meghosszabbítása, vagy a sport fejlesztését szolgáló új sportfejlesztési program legfeljebb 3 éven belül történő megvalósításának jóváhagyása. Könnyített döntés 30 napon belül! A szakszövetség esetén éven túli kamatozó tartalékot is képezhet!

50 Ellenőrzés túlköltés/rosszhiszemű vagy tervtől eltérő felhasználás esetén
A támogatást (vagy arányos részét) 50% kamattal növelt értékben kell visszafizetnie a támogatottnak; Az összeg adók módjára behajtható; A visszafizetéstől max. 3 évig a támogatott ki van zárva a támogatási konstrukcióból A kizárást az ESZ a honlapján közzéteszi

51 A konstrukció magánjogi elemeinek jelentősége
Magánjogi elemek a a támogató és a kedvezményezett kapcsolatában: Javasolt a szerződéses konstrukció; Szponzoráció Támogatás Az új konstrukció hatással lesz a szponzori szerződés valós piaci értékének pozícionálására; Felelősségi viszonyok rendezése közjogi háttér alapján

52 A rendszer gyakorlati működésének alapfeltételei
Sportfejlesztési program előkészítése (sportszakember, fejlesztési szakértő, pénzügyi szakértő [ingatlanszakértő] bevonásával) legalább 4 éves - egymásra építhető – ciklusra; Szakmai programhoz illeszkedő költségterv a támogatási időszakra ( ) Az igényelt támogatás alapján leghamarabb azon költségek, ráfordítások számolhatók el, amelyek teljesítése és kifizetése július 1-jét követően történik. Önerő rendelkezésre állásának biztosítása Az ellenőrzés folyamatához (újszerűségéhez) – elszámolások menedzseléséhez - szakértők alkalmazása, bevonása

53 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
dr. Fazekas Attila Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság Sportigazgatási Főosztály 1054 Budapest, Hold u. 1. I. em. 5. tel.: mobil:


Letölteni ppt "A sportfinanszírozás közvetett állami támogatásának új modellje"

Hasonló előadás


Google Hirdetések