Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Játsszunk! Mit? Mikor? Hogyan? Miért? Svébisné Komjáti Rozália magyartanár Hernád- Pusztavacs Általános Iskola 2014.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Játsszunk! Mit? Mikor? Hogyan? Miért? Svébisné Komjáti Rozália magyartanár Hernád- Pusztavacs Általános Iskola 2014."— Előadás másolata:

1 Játsszunk! Mit? Mikor? Hogyan? Miért? Svébisné Komjáti Rozália magyartanár Hernád- Pusztavacs Általános Iskola 2014.

2  Platón így gondolta az ókorban Ma: a pedagógus is nyúljon bátran a játék, a dráma eszközeihez. A drámajáték gyakorlása során a tanulók személyiségér ő l sokkal lényegesebb információk derülhetnek ki mind a tanár, mind társaik számára, mint a hagyományos osztálytermi keretek között.

3  Hangsúlyozza a különböz ő kompetencia területek fejlesztését  Igényli a tudás gyakorlati alkalmazásának képességét Csoportos szervezési munkák, új motiváló módszerek Drámapedagógia, kooperatív tanulás, projekt, vita, moduláris oktatás

4 Dráma: görög szó, jelentése tenni, cselekedni Játék: egy szabadon végzett tevékenység, melyet szórakozásképpen, szabályok szerint végzünk Drámajáték: módszer, amelyben a dráma a cselekv ő és kreatív-alkotó tanulás módja, a történeten és játékon alapuló módszer

5  Amelyben a résztvev ő k képzeletbeli világot építenek fel  Amelybe szerepl ő ként bevonják ő ket  Ahol valós problémákkal találkoznak  Ebb ő l pedig tudásra, tapasztalatra tesznek szert

6  A ráhangolódáskor  El ő készítéskor  Rendszerezésnél  Összegzésnél  Értékelésnél  Jutalmazásként  Frissít ő ként

7  A drámapedagógiai eljárások minden fejlesztend ő kompetencia területén jól használhatók!  Kiemelend ő : anyanyelvi kompetencia idegen nyelvi kompetencia szociális kompetencia  Továbbá kiválóan fejleszthet ő e módszerrel a kreativitás, a spontaneitás, az aktivitás, a koncentráció.

8 Mert a következ ő területeken segít a fejlesztésben: 1. Kooperáció 2. Változatosság 3. Képességek kiegyenlítése, fejlesztése 4. Eszköz 5. Motiváció 6. Sikerélmény 7. Gyermekközpontúság 8. Személyiség fejlesztés 9. Mert jó!

9  Fejl ő dnek a gyermekek társas kapcsolatai, a másik elfogadása, a tolerancia.  Megtanulják az érzéseiket, érzelmeiket, gondolataikat rendszerezni.  Fejl ő dik észlelésük érzékelésük.  B ő vül szókincsük, nyelvi kifejez ő képességük.  Fejl ő dik mozgásuk, mozgáskultúrájuk.  A szituációs és szerepjátékukban fejl ő dik beszéd és kifejez ő készségük  Fejl ő dik figyelmük, koncentrációra való képességük.

10  Improvizációs játékok során fejl ő dik fantáziájuk.  Gazdagodnak érzelmeik.  Fejl ő dnek a megjelenítéshez, csoportos játékhoz szükséges képességek, készségek.  Fejl ő dnek a rögtönzési képességek.  Er ő södnek az ismeretszerzési, tanulási, problémamegoldó képességek.  Fejl ő dnek a megismer ő -, befogadóképességek

11 1. Társismereti és kapcsolatfejleszt ő játékok 2. Észlelés, érzékelés játékai 3. Figyelem koncentrációs feladatok 4. Koordináció, ritmus, mozgás fejlesztés 5. Memóriajátékok 6. Szociometrikus feladatok 7. Nyelvi, szókincsfejleszt ő játékok 8. Improvizációs játékok 9. Szituációs és szerepjátékok

12 I. A tudatos nyelvhasználat II. Az instrukcióadás világossága III. Gazdálkodás az id ő vel IV. A tér tudatos szervezése V. Körkörös figyelem VI. A csoportban zajló metakommunikáció feltérképezése VII. A játékélményhez szükséges atmoszféra megteremtése. VIII. Az értékel ő visszacsatolások nyelvi megformáltsága

13  Kooperatív pedagógia  Projektpedagógia  Differenciálás  Tevékenységközpontú pedagógia

14  A játék, a dráma segít!  A drámajáték minden órán segít!  Nem a játékhoz kell az ismeretet csatolni, hanem a tananyaghoz kell hozzárendelni a megfelel ő drámajátékot!  A módszer alapfeltétele a bizalom! Érezzék, itt szabad tévedni, téveszteni! Nem jár érte szidás, rossz jegy.  Ezzel a módszerrel az órák szabad, oldott légkörben telnek. A gyerekek bátrabban kérdeznek, véleményt nyilvánítanak.

15  A játékban minden fél egyenl ő.  A tanár nem f ő szerepl ő, ő is játékos,  irányító!  A drámajáték azonnali visszajelzést adó tevékenység.  A játék felszabadító, élményt adó erejével a tanár a tanulók személyiségének formálásában nagy lépéseket tehet.  A tanár is tanulhat a diáktól.  Törekedjünk arra, hogy mindenki szívesen és könnyedén vegyen részt a játékban. De megengedhetjük a passzív részvételt is!

16  Semmilyen próbálkozást nem utasítok el, mert az mind lehet megoldás is.  A játéktérben legyen mindenki látó és látható!  A tanárnak mindig tudnia kell, hogy mit akar elérni egy-egy játékkal, miért t ű zte ki a célt, hogyan valósítja azt meg.  A drámajáték során mindig a csoportot kell megszólítani, hiszen a csoport magában foglalja az egyént.

17  A tanár adjon szabadságot, legyen szeretetteljes, tudjon megbocsátani!  Mindig betartom a,,leglassúbb hajó” elvét. Mindig a csoport leggyengébb tanulóihoz viszonyítok, az ő lehet ő ségeiket veszem alapul.  A gyermek célja a játék. A tanár célja a fejlesztés, a változás létrehozása, ennek eszköze pedig a játék.

18 Mindez képessé teszi tanítványainkat, hogy mindennapi problémáikat könnyebben, eredményesebben kezel ő feln ő ttekké váljanak!

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Játsszunk! Mit? Mikor? Hogyan? Miért? Svébisné Komjáti Rozália magyartanár Hernád- Pusztavacs Általános Iskola 2014."

Hasonló előadás


Google Hirdetések