Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Deák Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Deák Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda."— Előadás másolata:

1 Deák Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

2 Magunkról Óvodánk a helyi Deák Ferenc Általános Iskola tagintézményeként működik. Az intézmény fenntartója a helyi önkormányzat, a munkáltatói jogkört az iskola igazgatója gyakorolja. A két részben osztott csoportban jelenleg 45 gyermeket nevelünk. 1. Személyi feltételek Intézményünkben négy felsőfokú végzettségű óvodapedagógus dolgozik, a pedagógiai munkát két dajka segíti. Óvodánk felvállalta a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, fejlesztését, ezt a feladatot két gyógypedagógus végzettségű óvónő látja el. 2. Tárgyi feltételek Óvodánk tágas, világos, a gyermekek egészséges környezetben tölthetik napjaikat. A két csoportszobához öltöző és mosdóhelyiség tartozik. Játékeszközeink, szakmai felszerelésünk biztosítja a gyermekek képességeinek kibontakoztatását. Udvarunk tágas, mozgásfejlesztő játékok sora áll az apróságok rendelkezésére.

3 Nevelési feladataink Egészséges életmód alakítása „Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét! – mert A múlton épül fel a jelen és a jövő.” (Bárczi Gusztáv)  A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése,  A gyermekek életkorának megfelelő helyes életritmus kialakítása,  Az egészséges életmód, az egészségmegőrzés, a testápolás szokásainak alakítása.

4 Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása „ Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt.” (Kodály Zoltán)  Otthonos, derűs, szeretetteli környezet biztosításával a gyermekek jó közérzetének, érzelmi biztonságérzetének megteremtése.  A gyermekek szociális érzékenységének fejlesztése, énérvényesítő törekvéseinek támogatása.  A közös élményekre épülő közös tevékenységek által a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése.

5 Értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása „Csak az a tudás ér valamit, amelyet magunk szerzünk magunknak velünk született érdeklődésből és szenvedélyes tudásvágyból.” (Paul Léantand)  A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve a természeti és társadalmi környezet megismertetése sokrétű tapasztalatszerzés útján.  Az anyanyelv és kommunikáció fejlesztése, a fogalmi gondolkodás kialakítása.  A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, a kreativitás fejlesztése.

6 Tevékenységi formák Játék „ Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy ki a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, Eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle. „ ( Varga Domokos )  Az önkéntes, örömmel végzett tevékenységi formákban a tapasztalatok többszöri átélésével a gyermekek egyéni vágyainak, ötleteinek kibontakoztatása.  A nyugodt, elmélyült játék feltételeinek – hely, idő,eszközök, élmények-megteremtése.  A gyermek megismerése és egész személyiségének fejlesztése.  Játék és mozgásigény kielégítése

7 Mozgás „ A mozgás sok mindenre orvosság, de nincs olyan gyógyszer, amely a mozgást helyettesítheti.” ( ismeretlen)  A gyermek szervezetének, testi képességeinek sokoldalú, arányos fejlesztése, a természetes mozgásigény kielégítése.  Mozgáskészség, mozgáskoordináció fejlesztése.  Fizikailag jól fejlett, testileg, lelkileg egészséges gyermekek nevelése.  Erő, ügyesség, állóképesség fejlesztése.

8 Mese, vers „ Meséltél, és meséltél, igazakat és szépet, kívántam, hogy a meséd sose érjen véget.” (Osváth Erzsébet)  A gyermekek életkorának megfelelő irodalmi élmények nyújtásával a mese, a vers, a könyv megszerettetése.  A gyermekek személyiségjegyeinek megalapozása, érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésük és pozitív világképük kialakulásának elősegítése.  A naponkénti találkozás az irodalommal – az irodalmi nyelv épüljön be a gyermekek passzív, illetve aktív szókincsébe, beszédébe.  Beszédhelyzetek teremtésével és a helyes mintaadással az anyanyelv ápolása, fejlesztése.

9 Ének, zene, énekes játék " Mindenkinek az a zene fekszik legjobban, amelyhez gyermekkorában szokott.... Ezért ügyeljünk az első benyomásokra. Az egész életre kihatnak.„ (Kodály Zoltán )  Az énekes játékok, a zene megszerettetése, a szép, tiszta éneklésre való szoktatás.  A gyermek zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei emlékezetének fejlesztése.  Játékos zenei alkotókedvük ösztönzése.  Az esztétikai, a zenei ízlés és a mozgáskultúra formálása.

10 Rajzolás, mintázás, kézimunka „ Jön előre Egyenes, Vele szemben Görbe, /Miért járnak egyenest, miért nem járnak körbe?/ (Zelk Zoltán)  Ábrázolóképesség fejlesztése a gyermekek aktivitásából fakadó játékos tevékenységek által, a gyermeki élményekre és tapasztalatokra építve.  A vizuális észlelés, emlékezés, képzelet, a vizuális gondolkodás pontosabbá, könnyedebbé tétele, az intellektuális látásmód kialakulásának megalapozása  Finommozgás fejlesztése a különböző technikák alkalmazásával.

11 A környezet tevékeny megismerése „ Nagy a világ – sok a zöld meg a kék, Csupa csoda a föld meg az ég.” (Judit és a Zenemanók)  Közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának kialakítása a természeti, emberi, tárgyi világ értékei iránt.  A környezet minél átfogóbb megismertetésével az egyetemes kultúra értékeinek, lakóhelyre jellemző néphagyományoknak az átadása, az emberi viszonyokkal való ismerkedés.  Természetszeretővé, természetvédővé válás megalapozása.

12 A külső világ téri, formai, mennyiségi megismerése „ Ismeritek Számországot? Itt bizony sok csudát láttok. (Osváth Erzsébet)  A minket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek felfedeztetése, megtapasztalása játékos formában.  Építve spontán szerzett ismereteikre, aktívan vegyenek részt az óvónő által szervezett tanulási folyamatban.  Alakuljanak ki matematikai fogalmaik, fejlődjenek értelmi képességeik, akarati tulajdonságaik.

13 Munka jellegű tevékenységek „ Pénteken a tiszta pitvar, ragyogjon a kerek udvar. Tükör minden tál, pohár, nézz bele: munkálkodtál.” (Páskándi Géza)  Saját szükségleteik kielégítésére és a közösségben adódó együttműködést kívánó feladatok elvégzésére irányuló készségek, képességek kialakítása, fejlesztése.  Tudjanak megoldani egyszerűbb szervezési feladatokat, a környezetük igény szerinti alakításához.  Tudják a munkaeszközöket megfelelően használni.  Érezzenek rá a munka értékteremtő és értékmegőrző szerepére.  Mások munkájának megbecsülésére nevelés.

14 Tanulás „ Keresem minden gyerek titkát és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen.” (Janese Korczak)  A gyermekek cselekvő aktivitásához a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás lehetőségének biztosítása.  Minden gyermek önmaga lehetőségeihez képest játékos, sokoldalú tapasztalatot és ismeretet szerezzen spontán és szervezett tevékenységek során, jusson el saját teljesítő képességének optimális szintjéig.

15 Hagyományaink Advent: november 30. utáni első vasárnaptól a negyedik vasárnapig Mikulás: december 6. Karácsony: december 25-26. Farsang: Vízkereszttől hamvazószerdáig Húsvét: az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap

16 Anyák napja: május első vasárnapja Évzáró, ballagás Gyermeknap Idősek köszöntése (Karácsony) Március 15. Gyermekek születésnapja Nagycsoportosaink iskolalátogatása

17 Elérhetőségeink Deák Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda E-mail: ovoda@sojtor.eu Telefonszám: +36-92/569-008 Levelezési cím: Deák Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 8897 Söjtör Petőfi u. 2.

18 „A kisgyermek olyan, mint a virág, Bárhol is van, szépül tőle a világ…” (Donkó László)


Letölteni ppt "Deák Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda."

Hasonló előadás


Google Hirdetések