Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Deák Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Deák Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda"— Előadás másolata:

1 Deák Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

2 Magunkról 1. Személyi feltételek
Óvodánk a helyi Deák Ferenc Általános Iskola tagintézményeként működik. Az intézmény fenntartója a helyi önkormányzat, a munkáltatói jogkört az iskola igazgatója gyakorolja. A két részben osztott csoportban jelenleg 45 gyermeket nevelünk. 1. Személyi feltételek Intézményünkben négy felsőfokú végzettségű óvodapedagógus dolgozik, a pedagógiai munkát két dajka segíti. Óvodánk felvállalta a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, fejlesztését, ezt a feladatot két gyógypedagógus végzettségű óvónő látja el. 2. Tárgyi feltételek Óvodánk tágas, világos, a gyermekek egészséges környezetben tölthetik napjaikat. A két csoportszobához öltöző és mosdóhelyiség tartozik. Játékeszközeink, szakmai felszerelésünk biztosítja a gyermekek képességeinek kibontakoztatását. Udvarunk tágas, mozgásfejlesztő játékok sora áll az apróságok rendelkezésére.

3 Nevelési feladataink Egészséges életmód alakítása
„Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét! – mert A múlton épül fel a jelen és a jövő.” (Bárczi Gusztáv) A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, A gyermekek életkorának megfelelő helyes életritmus kialakítása, Az egészséges életmód, az egészségmegőrzés, a testápolás szokásainak alakítása.

4 Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása
„Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt.” (Kodály Zoltán) Otthonos, derűs, szeretetteli környezet biztosításával a gyermekek jó közérzetének, érzelmi biztonságérzetének megteremtése. A gyermekek szociális érzékenységének fejlesztése, énérvényesítő törekvéseinek támogatása. A közös élményekre épülő közös tevékenységek által a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése.

5 Értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása
„Csak az a tudás ér valamit, amelyet magunk szerzünk magunknak velünk született érdeklődésből és szenvedélyes tudásvágyból .” (Paul Léantand) A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve a természeti és társadalmi környezet megismertetése sokrétű tapasztalatszerzés útján. Az anyanyelv és kommunikáció fejlesztése, a fogalmi gondolkodás kialakítása. A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, a kreativitás fejlesztése.

6 Tevékenységi formák Játék „ Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy ki a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, Eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle. „ ( Varga Domokos )  Az önkéntes, örömmel végzett tevékenységi formákban a tapasztalatok többszöri átélésével a gyermekek egyéni vágyainak, ötleteinek kibontakoztatása. A nyugodt, elmélyült játék feltételeinek – hely, idő,eszközök, élmények-megteremtése.   A gyermek megismerése és egész személyiségének fejlesztése. Játék és mozgásigény kielégítése

7 Mozgás Mozgáskészség, mozgáskoordináció fejlesztése.
„A mozgás sok mindenre orvosság, de nincs olyan gyógyszer, amely a mozgást helyettesítheti .” ( ismeretlen) A gyermek szervezetének, testi képességeinek sokoldalú, arányos fejlesztése, a természetes mozgásigény kielégítése. Mozgáskészség, mozgáskoordináció fejlesztése. Fizikailag jól fejlett, testileg, lelkileg egészséges gyermekek nevelése.         Erő, ügyesség, állóképesség fejlesztése.

8 Mese, vers „Meséltél, és meséltél, igazakat és szépet, kívántam, hogy a meséd sose érjen véget.” (Osváth Erzsébet) A gyermekek életkorának megfelelő irodalmi élmények nyújtásával a mese, a vers, a könyv megszerettetése. A gyermekek személyiségjegyeinek megalapozása, érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésük és pozitív világképük kialakulásának elősegítése. A naponkénti találkozás az irodalommal – az irodalmi nyelv épüljön be a gyermekek passzív, illetve aktív szókincsébe, beszédébe. Beszédhelyzetek teremtésével és a helyes mintaadással az anyanyelv ápolása, fejlesztése.        

9 Ének, zene, énekes játék " Mindenkinek az a zene fekszik legjobban,
amelyhez gyermekkorában szokott.. .. Ezért ügyeljünk az első benyomásokra. Az egész életre kihatnak.„ (Kodály Zoltán )  Az énekes játékok, a zene megszerettetése, a szép, tiszta éneklésre való szoktatás. A gyermek zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei emlékezetének fejlesztése. Játékos zenei alkotókedvük ösztönzése. Az esztétikai, a zenei ízlés és a mozgáskultúra formálása.

10 Rajzolás, mintázás, kézimunka
„Jön előre Egyenes, Vele szemben Görbe, /Miért járnak egyenest, miért nem járnak körbe?/ (Zelk Zoltán) Ábrázolóképesség fejlesztése a gyermekek aktivitásából fakadó játékos tevékenységek által, a gyermeki élményekre és tapasztalatokra építve. A vizuális észlelés, emlékezés, képzelet, a vizuális gondolkodás pontosabbá, könnyedebbé tétele, az intellektuális látásmód kialakulásának megalapozása Finommozgás fejlesztése a különböző technikák alkalmazásával.

11 A környezet tevékeny megismerése
„Nagy a világ – sok a zöld meg a kék, Csupa csoda a föld meg az ég.” (Judit és a Zenemanók) Közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának kialakítása a természeti, emberi, tárgyi világ értékei iránt. A környezet minél átfogóbb megismertetésével az egyetemes kultúra értékeinek, lakóhelyre jellemző néphagyományoknak az átadása, az emberi viszonyokkal való ismerkedés. Természetszeretővé, természetvédővé válás megalapozása.    

12 A külső világ téri, formai, mennyiségi megismerése
„Ismeritek Számországot? Itt bizony sok csudát láttok. (Osváth Erzsébet) A minket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek felfedeztetése, megtapasztalása játékos formában. Építve spontán szerzett ismereteikre, aktívan vegyenek részt az óvónő által szervezett tanulási folyamatban. Alakuljanak ki matematikai fogalmaik, fejlődjenek értelmi képességeik, akarati tulajdonságaik.

13 Munka jellegű tevékenységek
„Pénteken a tiszta pitvar, ragyogjon a kerek udvar. Tükör minden tál, pohár, nézz bele: munkálkodtál.” (Páskándi Géza) Saját szükségleteik kielégítésére és a közösségben adódó együttműködést kívánó feladatok elvégzésére irányuló készségek, képességek kialakítása, fejlesztése. Tudjanak megoldani egyszerűbb szervezési feladatokat, a környezetük igény szerinti alakításához. Tudják a munkaeszközöket megfelelően használni. Érezzenek rá a munka értékteremtő és értékmegőrző szerepére. Mások munkájának megbecsülésére nevelés.

14 Tanulás „Keresem minden gyerek
titkát és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen.” (Janese Korczak) A gyermekek cselekvő aktivitásához a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás lehetőségének biztosítása. Minden gyermek önmaga lehetőségeihez képest játékos, sokoldalú tapasztalatot és ismeretet szerezzen spontán és szervezett tevékenységek során, jusson el saját teljesítő képességének optimális szintjéig.

15 Hagyományaink Mikulás: december 6. Karácsony: december 25-26.
      Advent: november 30. utáni első vasárnaptól a negyedik vasárnapig       Mikulás: december 6.       Karácsony: december        Farsang: Vízkereszttől hamvazószerdáig       Húsvét: az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap         

16 Anyák napja: május első vasárnapja
Évzáró, ballagás  Gyermeknap Idősek köszöntése (Karácsony)  Március 15. Gyermekek születésnapja Nagycsoportosaink iskolalátogatása

17 Elérhetőségeink Deák Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
Telefonszám: /   Levelezési cím: Deák Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 8897 Söjtör Petőfi u. 2.

18 „A kisgyermek olyan, mint a virág, Bárhol is van, szépül tőle a világ…” (Donkó László)


Letölteni ppt "Deák Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda"

Hasonló előadás


Google Hirdetések