Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program – II. tengely intézkedései - környezetkímélő gazdálkodás -

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program – II. tengely intézkedései - környezetkímélő gazdálkodás -"— Előadás másolata:

1 „New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program – II. tengely intézkedései - környezetkímélő gazdálkodás - HVI képzés 2008. December 9 AaAa Makovényi Anna, FVM - Agrár-vidékfejlesztési Főosztály

2 2 Célok: – Környezetkímélő gazdálkodási módszerek megerősítése és elterjesztése – Gazdaságos és környezetbarát erdőgazdálkodás elősegítése Eszközök: – Kompenzációs támogatások – Többlet kötelezettségek ellentételezése – Közjólét és fenti eszközök egyéb módon való segítése Pénzügyi források: – EMVA forrás: 1 250 milli ó EUR ( 32 % ) – összes közkiadás: 1 626 milli ó EUR ( 35 %) II. TENGELY cél – eszköz – forrás

3 3 Általános elvek és előzmények Á ltal á nos elvek: – Normat í v, vissza nem t é r í tendő t á mogat á sok – 90% ter ü let ill. á llatl é tsz á m alap ú – nem kell sz á ml á val elsz á molni – Programsz ö veg r é szleges soronk é nti egyeztet é se Előzm é nyek: – Nemzeti Vid é kfejleszt é si Terv (2004-2006- ……..) Kedvezőtlen adotts á g ú ter ü letek Agr á r-k ö rnyezetgazd á lkod á si kifizet é sek Mezőgazdas á gi ter ü letek első erdős í t é se Előny: Tapasztalat H á tr á ny: Determin á ci ó

4 4 II. tengely int é zked é sei A mezőgazdas á gi f ö ldter ü let fenntarthat ó hasznos í t á s á t c é lz ó int é zked é sek: 1.Kedvezőtlen adottságú területek (R) 2.Natura 2000 területek támogatása (R) 3.Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések (T) 4.Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzése (T) 5.Genetikai erőforrások megőrzése 6.Nem termelő beruházások mezőgazdas á gi ter ü leteken (R)

5 5 Az erd é szeti ter ü letek fenntarthat ó haszn á lat á t c é lz ó int é zked é sek: 1. (T) Mezőgazdasági földterületek első erdősítése (R) 2. (T) Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken (T) 3. (T) Nem mezőgazdasági földterületek első erdősítése (T) 4. (F) Erdő-környezetvédelmi kifizetések (T) 5. (T-F) Az erdészeti potenciál helyreállítása (R ) és megelőző intézkedések bevezetése 6. (T-F) Nem termelő beruházások erdőterületeken (T) II. tengely int é zked é sei

6 6 II. Tengely 1. Int é zked é s: A hegyvid é ki ter ü leteken k í v ü li h á tr á nyos helyzetű ter ü letek mezőgazdas á gi termelőinek ny ú jtott kifizet é sek Az intézkedés tartalma: – A kedvezőtlen adottságú területeken – 1257/1999/EK 19. É s 20. Cikk - történő gazdálkodáshoz kompenzációs támogatás nyújtása gyep- és takarmánytermesztő területeken. – Nem támogathatóak az alábbi növények köre: őszi és tavaszi búza, kukorica, napraforgó, cukorrépa, rizs, ipari növények, zöldség. – A gazdálkodónak be kell tartania a kereszt-megfelelés előírásait, valamint a gazdálkodást az első kifizetéstől számított 5 éven keresztül folytatnia kell. Kedvezményezettek köre: mezőgazdasági termelők (!), földhasználók Támogatás aránya: 100%. A vissza nem térítendő támogatás összege: 19. Cikk esetén: 85,9€/ha 20. Cikk esetén: 10,94 €/ha. Degresszív kifizetés (gazdaság méretétől függően fokozatosan csökken) Jogszab á ly: – 24/2007. (IV.17.) FVM rendelet – KAT területek meghatározása – 25/2007. (IV.17.) FVM rendelet – KAT területek kompenzációs kifizetése

7 7 II. Tengely 2. Int é zked é s: Natura 2000 ter ü letek t á mogat á sa Az intézkedés tartalma: – Natura 2000 területeken történő gazdálkodáshoz kompenzációs támogatás nyújtása gyepterületeken a Tanács 79/409/EGK számú Madárvédelmi, valamint a 92/43/EGK Élőhely-védelmi rendeleteinek való megfelelés érdekében. – A gazdálkodónak földhasználati szabályokat kell betartania. Földrajzi terület: 275/2004. (X. 4.) Korm. rendelet 5. §-a szerint a MePAR-ban lehatárolt Natura 2000 gyepterületek (összes Natura terület: 1,9 mill. Ha (21%), gyep: kevesebb mint 500 ezer ha) Kedvezményezettek köre: mezőgazdasági termelők, földhasználók. Támogatás aránya: 100%. A vissza nem térítendő támogatás összege: 38 €/ha gyepterületre vonatkozóan Jogszabály: – 269/2007. (X.18.) Korm. rend – földhasználati előírások Natura 2000 gyepterületeken – 128/2007. (X.31.) FVM rend – Natura kompenzációs kif. igénylése

8 8 II. Tengely 3. Int é zked é s: Agr á r-k ö rnyezetgazd á lkod á si kifizet é sek Az int é zked é s tartalma: - Kifizet é sek ö nk é ntes alap ú, a k ö telező v á llal á sokon t ú lmutat ó, 5 é ves agr á r- k ö rnyezetgazd á lkod á si k ö telezetts é gv á llal á sok é rt. - A jobb hat é konys á g, é s minős é g é rdek é ben 4 c é lprogram csoport – 21 c é lprogram - ker ü lt kialak í t á sra zon á lis é s horizont á lis szinteken a f ö ldhasznos í t á si ir á nyok alapj á n: - 9 sz á nt ó f ö ldi n ö v é nytermeszt é si, 6 gyepgazd á lkod á si, 3 ü ltetv é nyes, 3 vizes é lőhelyes cp. F ö ldrajzi ter ü let: Magyarorsz á g eg é sz ter ü lete, illetve a zon á lis c é lprogramok eset é n speci á lisan meghat á rozott ter ü letek. Kedvezm é nyezettek k ö re: mezőgazdas á gi termelők, f ö ldhaszn á l ó k. T á mogat á s ar á nya: 100%. A vissza nem t é r í tendő t á mogat á s ö sszege: a c é lprogram elő í r á sait ó l f ü ggően min. 56 maximum 900eur ó /ha

9 9 V á ltoz á sok az NVT AKG-hez k é pest HGGY helyett HMK Á elő í r á s teljes í t é se a k ö telező minimum – k ö lcs ö n ö s megfeleltet é s rendszere l é p é letbe Magasabb minős é gű c é lprogramok – pl.: alapszintű sz á nt ó f ö ldi cp. nem lesz – Ö ko.gazd á lkod á s eset é n p á rhuzamos gazd á lkod á s enged é lyezett lesz T ö bb f é le zon á lis c é lprogram – nem csak term é szetv é delem, hanem talajv é delmi c é l ú c é lprogramok is Ö sszhang a Natura 2000 t á mogat á sokkal T á mogat á si ö sszeg differenci á ltabbak é s á tlagosan magasabbak – ü ltetv é nyek csoportos í t á sa, (alma – csonth é jas – bogy ó s – szőlő) – legeltet é s é s kasz á l á s elt é rő t á mogat á si ö sszeg)

10 10 AKG célprogramok rendszere zonális Szélerózió elleni véd. Cp. Vízerózió elleni véd. cp. Term. Véd – madár és apróvad cp. Természetvédelmi gyeptelepítés cp. Term. Véd – vadlúd – daru véd. Cp. Környezetvédelmi gyeptelepítés cp. Term. Véd – kék vércse véd. Cp. Term. Véd – élőhelvvéd. Cp. Term. Véd – túzok véd. Cp. Hagyományos ü. Cp.Vizes élőhelyek kialakítása cp. Hori- zontális Tanyás gazdálkodás cp. Ökológiai gazd. Szántóföldi cp. Ökológiai gazd. Gyep. Cp. Ökológiai gazd. Ü. Cp.Vizes élőhelyek kezelése cp. Integrált g. szántóföldi cp. Extenzív gyepgazdálkodás cp Integrált ü. cpNádgazdálkdoási cp. Szántóföldi cp. csoport Gyepgazdálkodási cp. csoport Ültetvény cp. csoport Vizes élőhelyek cp. csoport

11 11 II. Tengely 4. Int é zked é s: Őshonos mezőgazdas á gi á llatfajt á k genetikai á llom á ny á nak teny é szt é sben t ö rt é nő megőrz é se Az intézkedés tartalma: 5 éves támogatás az őshonos mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben (on farm) történő megőrzésére, valamint nukleusz és fajtafenntartó tenyészetek támogatására Földrajzi terület: Magyarország egész területe Kedvezményezettek köre: mezőgazdasági termelők, földhasználók, akik védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták tenyésztőszervezetének igazolásával rendelkező hitelesen törzskönyvezett nőivarú egyedeket tart génmegőrző – nukleusz- elit állományként vagy fajtafenntartó állományként Támogatás aránya: 100%. A vissza nem térítendő támogatás összege: Eltérő támogatási összeg jár fajonként, illetve a kiemelt tenyésztési programban résztvevő, génmegőrző-nukleusz állományok, illetve a fajtafenntartó őshonos és veszélyeztetett állományok megőrzéséért, min. 8 max. 284 euró/egyed mértékben.

12 12 II. Tengely 5. Int é zked é s: Genetikai erőforr á sok megőrz é se Az int é zked é s tartalma: 1.)Őshonos é s vesz é lyeztetett á llatfajt á k megőrz é se – in vivo é s in vitro g é nmegőrz é s – t á j é koztat á si é s tan á csad ó i tev é kenys é gek t á mogat á sa 2.)Ritka é s vesz é lyeztetett n ö v é nyfajt á k é s mikroorganizmusok megőrz é se (ex situ gyűjtem é nyek) F ö ldrajzi ter ü let: Magyarorsz á g eg é sz ter ü lete Kedvezm é nyezettek k ö re: G é nmegőrző tev é kenys é get v é gző szervezetek, mezőgazdas á gi termelők, melyek megfelelnek az egyes alint é zked é sek speci á lis felt é teleinek (elismert teny é sztőszervezet FVM á ltal javasolt g é nbank, stb.) T á mogat á s ar á nya: 90% A vissza nem t é r í tendő t á mogat á s ö sszege: A kedvezm é nyezettek r é sz é re az elsz á molhat ó k ö lts é gek 90%-a ker ü l megt é r í t é sre sz á ml á k é s m á s p é nz ü gyi bizonylatok ellen é ben az alint é zked é senk é nt meghat á rozott maximum ö sszegig

13 13 II. Tengely 6. Int é zked é s: Nem termelő mezőgazdas á gi beruh á z á sok Az intézkedés tartalma: - Agrár-környezetgazdálkodási kifizetésekhez kapcsolódó, illetve azt elősegítő beruházások, valamint a Natura 2000 területek vagy egyéb, magas természeti értékű területek közjóléti értékét növelő beruházások támogathatók. - Támogatható intézkedések: – területhasználattal kapcsolatos beruházások (sövénytelepítés, mezővédő fásítás, füves mezsgye, ültetvények sorközgyepesítése, környezetvédelmi, illetve természetvédelmi célú gyeptelepítés, rovarteleltető bakhát) – eszközbeszerzések (kerítés, madárvédelm berendezések) Kedvezményezettek köre:agr á r-k ö rnyezetgazd á lkod á si programban r é sztvevő gazd á lkod ó k, Natura 2000 ter ü leten, illetve egy é b speci á lisan kijel ö lt ter ü leten gazd á lkod ó k Támogatás aránya: 100%, sz á ml á val kell elsz á molni! A vissza nem térítendő támogatás összege: Alintézkedésenként eltérő összeg Jogszab á ly: – 33/2008. (III. 27.) FVM rend. – t á mogat á s ig é nybev é tel é nek felt é teleiről

14 14 II. Tengely 7. Int é zked é s: Mezőgazdas á gi f ö ldter ü letek első erdős í t é se Az intézkedés tartalma: Mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas területek erdőgazdasági hasznosítása Támogatások: – első kivitel (alap- és kiegészítő támogatás) – ápolási munkák 5 évig – jövedelempótló támogatás (mezőgazdasági termelőnek + kiemelt jövedelempótló) fafajtól függően legfeljebb 15 évig adható. Kedvezményezettek köre: mezőgazdasági termelők Támogatás aránya: Az első kivitel támogatásának intenzitása maximum 70% a támogatható költségekből. A támogatás függ a tervezett célállománytól, a terület lejtésétől. Egységesen kalkulált, hektáronkénti területalapú támogatás. A vissza nem térítendő támogatás összege: Az első kivitel, valamint az ápolási támogatás függ a tervezett célállománytól, és attól, hogy az adott terület géppel járható-e illetve sem. Jogszab á ly: - 88/2008. (VIII.17.) FVM rend. – t á mogat á s ig é nybev é tel é nek felt é telei

15 15 II. Tengely 8. Int é zked é s: Agr á r-erd é szeti rendszerek első l é trehoz á sa mezőgazdas á gi f ö ldter ü leteken Az intézkedés tartalma: A mezőgazdasági területek alternatív hasznosítása legeltetési célú (hagyományos fás legelők) agrár-erdészeti rendszer kialakításával Kedvezményezettek köre: mezőgazdasági termelők Támogatás aránya: Az első kivitel támogatásának intenzitása maximum 70% a támogatható költségekből. A támogatás függ att ó l, hogy csak fatelep í t é s, vagy gyeptelep í t é s is kapcsol ó dik hozz á. Egységesen kalkulált, hektáronkénti területalapú támogatás. A vissza nem térítendő támogatás összege: 839 euró/ha

16 16 II. Tengely 9. Int é zked é s: Nem mezőgazdas á gi f ö ldter ü letek első erdős í t é se Az intézkedés tartalma: - A MePAR besorolása alapján nem támogathatónak minősített területek (pl.: parlagok) erdősítése - Támogatás első kivitelre adható (alap és kiegészítő) Kedvezményezettek köre: a jogosult terület jogszerű használója Támogatás aránya: Az első kivitel támogatásának intenzitása maximum 70% a támogatható költségekből. A támogatás függ a tervezett célállománytól, a terület lejtésétől. Egységesen kalkulált, hektáronkénti területalapú támogatás. (megegyezik az MgTE t á mogat á si ö sszegeivel) A vissza nem térítendő támogatás összege: Az első kivitel támogatása függ a tervezett célállománytól, és attól, hogy az adott terület géppel járható-e illetve sem.

17 17 II. Tengely 10. Int é zked é s: Erdő-k ö rnyezetv é delmi kifizet é sek Az intézkedés tartalma: - Az intézkedés önkéntes alapú, kötelező előírásokon túlmutató erdő- környezetvédelmi kötelezettségeket vállalók részére adható 9 különböző célprogramon keresztül. - Támogatási időszak alintézkedéstől függően 5-7-10 év - Célprogramok: Agresszíven terjedő, idegenhonos fa,- cserje fajok visszaszorítása; Véghasználatok elhalasztása talaj- és élőhely védelmi okokból; Közjóléti rendeltetésű erdők fenntartása; Erdei tisztások kialakítása és fenntartása, Szálaló erdőgazdálkodás; Speciális erdei élőhelyek és a természetes erdőfelújítás lehetőségének biztosítása; Természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása stb. Kedvezményezettek köre: Magánszemélyek, önkormányzatok, valamint ezek társulásai Támogatás aránya: 100% A vissza nem térítendő támogatás összege: célprogram előírásaitól függően min. 36 maximum 200 euró/ha (term é szetk í m é lő anyagmozgat á si m ó dszerekn é l k ö bm é ter alap ú kifizet é s)

18 18 II. Tengely 11. Int é zked é s: Az erd é szeti potenci á l helyre á ll í t á sa é s megelőző int é zked é sek bevezet é se Az intézkedés tartalma: Cél a természeti károk megelőzése és felszámolása a veszélyeztetett erdőterületeken Támogatások – Tűzmegelőzésre (tűzpászta kialakítás/fenntartás, víznyerőhely kialakítása, stb.) – Egyéb megelőző és helyreállító intézkedések a természeti károkat követően Kedvezményezettek köre: Erdőgazd á lkod ó k. Erdőtűz megelőző intézkedések esetén a közepes és tűzveszélyes erdőterületek (megyék) erdőgazdálkodói, akik rendelkeznek tűzvédelmi tervvel. Támogatás aránya: 100% A vissza nem térítendő támogatás összege: Attól függően, hogy megelőzésre, vagy kárfelszámolásra veszi igénybe a támogatásra jogosult, hektáronként 40, és 873 Euró a támogatási összeg adható. Jogszab á ly: - 32/2008. (III.27.) FVM rend. – t á mogat á s ig é nybev é tel é nek felt é telei

19 19 II. Tengely 12. Int é zked é s: Nem termelő beruh á z á sok erdőter ü leten Az intézkedés tartalma: Támogatás adható magán-erdőgazdálkodók leromlott erdőinek szerkezetátalakítására; valamint a társadalmi igényeket kielégítő közjóléti szolgáltatások növelésére Támogatások – Szerkezetátalakítás (erdőállomány alatti erdősítéssel, tarvágást követően, állománykiegészítéssel) – Erdei közjóléti-turisztikai létesítmények megvalósítása, bővítése Kedvezményezettek köre: Erdőgazdálkodók, önkormányzatok, kistérségi társulások, civil szervezetek Támogatás aránya: 100% A vissza nem térítendő támogatás összege: Alintézkedésenként eltérő összeg

20 20 III. Tengely – „kakukktojás„ intézkedése Natura 2000 fenntartási/fejlesztési tervek k é sz í t é se Az intézkedés tartalma: – Natura 2000 terv elkészítésére vehető igénybe (erdő k é rd é sk ö re) – A Natura 2000 terv egy Natura 2000 területegységet fed le, melynek nem szükséges egybefüggőnek lennie – 12-18 h ó napon bel ü l a terv elk é sz í t é se, kommunik á ci ó s terv v é grehajt á sa Kedvezményezettek köre: támogatás igénybe vételére konzorcium jogosult (minimum három tag, együttműködési megállapodással, felsőfokú biológus és felsőfokú mező vagy erdőgazdasági végzettségű szakember foglalkoztat á sa) Támogatás aránya: max100% (benyújtott számlaösszesítő alapj á n) A vissza nem térítendő támogatás összege: – Az igényelhető minimális és maximális összegek kategóriánként meghatározásra kerülnek (0,5-3 millió Ft)

21 21 II. Tengely 2007. évben elindult intézkedések Kedvezőtlen adottságú területek - 25/2007. (IV.17.) FVM r. – Kif. K é relem bead á s SAPS támogatások igénylésével együtt Mezőgazdasági területek erdős í tése - 88/2007. (VIII. 17.) FVM r. – T á m. K é relem bead á s: 2007. aug. 15. és okt. 15. 2008.-t ó l m á j. 1 – j ú n. 30. – Kif. K é relem bead á s: SAPS támogatások igénylésével együtt

22 22 II. Tengely – 2008-ba n elindult int é zked é sek Natura 2000 ter ü letek kompenz á ci ó ja – 128/2007. (X.31.) FVM r – Kifizet é si K é relem bead á s SAPS támogatások igénylésével együtt Erd é szeti Potenci á l helyre á ll í t á sa – 32/2008. (III.27.) FVM r. – T á m. K é relem bead á s: 2007. M á rc. 28. – á pr. 28. é s nov. 1. – nov. 30. 2008.-t ó l csak nov. 1. É s nov. 30. k ö z ö tt. – Kifizet é si K é relem bead á s SAPS támogatások igénylésével együtt

23 23 II. Tengely 2009-ben bevezetni tervezett Agr á r-k ö rnyezetgazd á lkod á s Nem termelő mezőgazdas á gi beruh á z á sok Erdő-k ö rnyezetv é delmi kifizet é sek Nem termelő erd é szeti beruh á z á sok Tov á bbi jogc í mek, amennyiben a v é grehajt á s lehetőv é teszi: – G é nmegőrz é si t á mogat á s – on farm – Agr á r-erd é szeti rendszerek – Nem mezőgazdas á gi ter ü letek erdős í t é se

24 24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program – II. tengely intézkedései - környezetkímélő gazdálkodás -"

Hasonló előadás


Google Hirdetések