Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új Munka Törvénykönyve

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új Munka Törvénykönyve"— Előadás másolata:

1 Az új Munka Törvénykönyve
Rövid áttekintés a munkaszerződés és a kiküldetés egyes munkajogi szabályairól 2013. április 9. Dr. Király Éva Mária ügyvéd Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

2 „…This is a beginning of a beautiful friendship…”
új Mt. - új fogalmak - új megközelítés új dokumentumok? Munkaszerződések, szabályzatokat érintő fontosabb változások Kiküldetéssel kapcsolatos munkajogi kérdések

3 Új fogalmak: A jognyilatkozatok, munkáltatói szabályzat
Megállapodás: a felek kölcsönös és egybehangzó nyilatkozata Egyoldalú jognyilatkozat: csak mvsz.vonatkozó szabályban meghat. esetben származtat jogot és kötelezettséget elállási jog gyakorlása, közléssel válik hatályossá, címzett hozzájárulásával módosítható, vagy vonható vissza Nyilatkozat: munka végzésére vonatkozó különféle szabályok, tájékoztatás Kötelezettségvállalás: elfogadásra tekintet nélkül követelhető, közlést követően mvállaló terhére módosítani, vagy azonnali hatállyal felmondani a nyilatkozatot tévő körülményeiben történő lényeges változás esetén lehet, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy aránytalan sérelemmel járna Munkáltatói szabályzat (cafetéria, gépkocsi, kiküldetési,bónusz stb): a fenti jognyilatkozatokat a munkáltató egyoldalúan megállapított belső szabályzatban, vagy egyoldalúan kialakított gyakorlat érvényesítésével megteheti; közöltnek kell tekinteni, ha azt a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik

4 Szabályzatok felülvizsgálata, új szabályzatok alapos kidolgozása
Kizáró és korlátozó feltételek rögzítése

5 A munkaszerződés tartalma
Kötelező tartalmi elem (szükséges minimum): alapbér munkakör ( tájékoztató munkaköri leírás) A munkaszerződés lehetséges tartalmi elem munkahely: ennek hiányában azt a helyet kell tekinteni, ahol a munkavállaló munkáját szokás szerint végzi Nincs: „változó munkahely” egy vagy több konkrét, azonosítható címmel, földrajzi megnevezéssel város , megye, ország stb. tartam: határozott (ennek hiányában határozatlan) munkaviszony kezdete (ennek hiányában szerződéskötést követő nap) munkaidő mértéke (ennek hiányában általános teljes napi) próbaidő: 3 hónap, ezen belül egy alkalommal meghosszabbítható (KSZ 6 hónap) egyéb szükséges, célszerű

6 Munkaszerződésben való eltérő megállapodás lehetősége
Próbaidő csak munkaszerződésben köthető ki (Mt. 45. § (5) bek. Munkáltató kizárólag (ha nincs kollektív szerződés) munkaszerződésben foglalt szabályok alapján alkalmazhat hátrányos jogkövetkezményeket (Mt. 56. §) A munkaviszony kezdetétől számított 1 évig kizárható a felmondási jog (Mt. 65. § (2) bek.) Max. 60 perc egybefüggő munkaközi szünet biztosítható (Mt § (3) bek.) Nem kell egybefüggő 14 nap szabadságot egyben kiadni (Mt § (3) bek.) Munkabért teljesítménybér formájában meghatározni kizárólag munkaszerződésben lehet (Mt § (3) bek.) Bérpótlék számítási alapja a munkavállaló alapbére, eltérő megállapodás hiányában (Mt § (2) bek.) Rendkívüli munkaidőben végzett munka után járó pótlék helyett szabadidő is járhat (Mt § (1) bek.) Meg lehet állapodni abban, hogy a szabadidőt a munkáltató legkésőbb a tárgyévet követő év december 31-éig adja ki (Mt § (6) bek.) Alapszabadság és életkor szerinti pótszabadság 1/3-át esedékességet követő év végig kiadni (Mt. 123 § (6) bek.) Bérpótlékot (vasárnapi munka pótléka, műszakpótlék) magában foglaló alapbérben is meg lehet állapodni (Mt § (1) bek.); Havi átalányt.

7 A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége I.
„A” Tájékoztató (Mt. 46.§) a napi munkaidőről, az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról, a munkakörbe tartozó feladatokról, ( munkaköri leírás) a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójáról 30 nap helyett 15 napon belül a munkaviszony kezdetétől ÚJ! a)-c) és e)-f) mvisz.vonatkozó szabály rendelkezésére hivatkozással is megadható

8 A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége II.
Külföldi munkavégzés előtti tájékoztató (Mt. 47.§) A 15 napot meghaladó külföldön történő munkavégzés esetén – a 46. §-ban foglaltakon túlmenően – a munkavállalót – legkésőbb a külföldre való kiutazást megelőző 7 nappal – írásban tájékoztatni kell a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról, a pénzbeli és a természetbeni juttatásokról, a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről, továbbá a hazatérésre irányadó szabályokról.

9 Miért érdemes dokumentumainkat felülvizsgálni?
Új Mt.-vel való összhang megteremtése, ellentmondások feloldása (1,5 havi - 4 havi kártérítési felelősség stb) Az új Mt. szabályait kell alkalmazni a hatályba lépésekor fennálló jogviszonyokra, azaz minden korábban megkötött munkaszerződésre, illetve kollektív szerződésre, valamint az egyéb megállapodásokra - kivételektől eltekintve - automatikusan az új Mt. szabályai az alkalmazandók. A már megkötött munkaszerződések egyes részei a törvény erejénél fogva jogszabályváltozás miatt érvénytelenné válhatnak. A július 1-je előtt közölt kötelezettségvállalásokra és belső szabályzatokra azonban az új Mt. rendelkezései az irányadók. Élni lehetőségekkel (rendkívüli munka ellenértéke, szabadság, munkaközi szünet, fegyelmezési jog stb) Munkaszerződés - tájékoztató összhangjának megteremtése: Hallgat az új Mt. arról, hogy az új rendelkezések hatályba lépését követően kell-e a meglévő munkavállalóknak a jogszabályi változásokra tekintettel újabb tájékoztatót átadni, és ha igen, mikor. Érdemes. Új munkaszerződések vezető állásúakra: jelentősen átalakulnak az új Mt. hatályba lépésével a vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések, amelynek következtében automatikusan, a törvény erejénél fogva válnak érvénytelenné a korábbi Mt. 188/A. § alapján a tulajdonosi határozattal kinevezett vezető állású munkavállalók munkaszerződései.

10 Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (2013.jan.1.) 53.§
A munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben (korábban: átirányítás), munkahelyen (korábban: kiküldetés) vagy más munkáltatónál foglalkoztatni (korábban: kirendelés). Össz./naptári év: 44 beosztás szerinti munkanap vagy 352 óra. ( e fölött MEGÁLLAPODÁS) Arányosítani: m.visz. évközben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre. A munkavállaló az ellátott munkakörre előírt, de legalább a munkaszerződése szerinti alapbérre jogosult.

11 1 fogalom A munkáltató egyoldalú intézkedése! Védett munkavállalói kör Alapelvek!: méltányos mérlegelés Nincs: belföldi kiküldetés esetén utazási időre járó 40% pótlék. Nincs: helyettesítési díj. Nincs: tulajdonosi korlát más munkáltatóhoz küldésnél (kirendelés) Csökkent: össz. 110 mnap mnap (352ó), de KSZ: eltérhet

12 Határon átnyúló „kiküldetés”
megrendelő (Ném.o) vállalkozási szerződés (magyar v. külföldi jog) vállalkozó (M.o) munkaszerződés (magyar jog) kiküldetési levél v. megállapodás (magyar jog) munkavégzés helye szerinti jog munkavállaló

13 Kockázat a rendszerben
(megállapodáson alapuló) kiküldetés – színlelt munkaerő-kölcsönzés munkavégzés helye szerinti jog „befurakodása” komplex munkajogi, TB, adózási kérdések

14 „Kiküldetési/Posting” irányelv
Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (ú.n.„posting irányelv”) Tagállamok átültetik hazai jogba új. Mt. 295.§ (Ha a külföldi munkáltató - harmadik személlyel kötött megállapodás alapján - a munkavállalót Magyarország területén munkaviszonyban foglalkoztatja… )

15 Posting irányelv 3. cikke
A tagállamok biztosítják, hogy bármelyik állam jogát is kell alkalmazni a munkaviszonyra, az 1. cikk (1) bekezdésében említett vállalkozások biztosítják a területükön kiküldetésben lévő munkavállalóknak az alábbi kérdésekkel kapcsolatos, munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, amelyeket a munkavégzés helye szerinti tagállamban: - törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezés, illetve - olyan kollektív megállapodás vagy választott bírósági határozat állapít meg, amelyet a (8) bekezdés értelmében általánosan alkalmazandónak nyilvánítottak, amennyiben azok a mellékletben említett tevékenységekre vonatkoznak: maximális munkaidő és minimális pihenőidő; minimális éves szabadság; minimális bérszint, beleértve a túlóradíjakat; ez a pont nem vonatkozik a kiegészítő foglalkozási nyugdíjrendszerekre; munkavállalók rendelkezésre bocsátásának feltételei, különösen a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozások esetében; munkahelyi egészség, biztonság és higiénia; védintézkedések a várandós vagy gyermekágyas nők, gyermekek és fiatalok munkaviszonyára vonatkozó szabályokat illetően; férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód és más megkülönböztetést tiltó rendelkezések.

16 Ennek az irányelvnek az alkalmazásában az 1
Ennek az irányelvnek az alkalmazásában az 1. cikk c) pontjában említett minimális bérszint fogalmát annak a tagállamnak a nemzeti jogszabályai, illetve gyakorlata határozzák meg, amelynek a területén a munkavállaló kiküldetésben tartózkodik. Az (1)–(6) bekezdés nem akadályozza a munkaviszonyra vonatkozó, a munkavállalók számára kedvezőbb szabályok alkalmazását.

17 Köszönjük a figyelmüket.
Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda  H-1026 Budapest, Pasaréti út 59. H-1530 Budapest, P.O. Box 23. tel:   fax: website:


Letölteni ppt "Az új Munka Törvénykönyve"

Hasonló előadás


Google Hirdetések