Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól."— Előadás másolata:

1 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet ismertetése 1

2 A támogatás célja A vidéki települések, tanyás térségekben élők életminőségének javításához járul hozzá az alábbi célterületekhez kapcsolódóan:  1. célterület: már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése, illetve új szolgáltatás létrehozása  2. célterület: egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztése  3. célterület: többfunkciós szolgáltató központ kialakítása  4. célterület: hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek támogatása. 2

3 A támogatható tevékenységek köre  új gépjárműbeszerzés (1. és 2.célterület),  épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése, kisléptékű infrastruktúra fejlesztése, illetve az ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése. (3. és 4. célterület) 3

4 Ügyfélkör  A 1. és 2. melléklet szerinti települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja,  Az 1. melléklet szerinti településen vagy a 2. melléklet szerinti településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező  nonprofit szervezet,  egyházi jogi személy, amely beruházást valósít meg az 1. melléklet szerinti településen vagy a 2. melléklet szerinti település külterületén. megfelelő forintösszeg. 4

5 A támogatás mértéke A támogatási intenzitás mértéke: 100 %. Az elszámolható nettó kiadások összege:  1. és 2. célterület vonatkozásában a) személygépkocsi esetében legfeljebb 3.500.000 forint; b) terepjáró személygépkocsi esetében legfeljebb 5.000.000 forint; c) mikrobusz esetében legfeljebb 10.000.000 forint.  3. célterület esetében ügyfelenként a) legfeljebb 25.000.000 forint, ha az ügyfél kizárólag a 7. § (2) bekezdésében; b) legfeljebb 30.000.000 forint, ha a 7. § (2) és (7) bekezdésében előírtakat is teljesíti.  4. célterület esetében ügyfelenként legfeljebb 25.000.000 forint. 5

6 Elszámolható kiadások 1. és 2. célterület esetében  gépjármű beszerzési értéke, átalakításának, akadálymentesítésének valamint a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége,  forgalomba helyezés költsége, illetve ahhoz kapcsolódó regisztrációs adó,  arculati elemek elhelyezéséhez kapcsolódó költségek; 3. célterület esetében  4., illetve 5. melléklet szerinti elszámolható kiadások;  a Vhr. 31. § (1) bekezdése szerinti egyéb elszámolható kiadások; 6

7 Elszámolható kiadások 4. célterület esetében  a 4. mellékletben foglaltakon túl  kennel, box kialakításához, korszerűsítéséhez,  kerítés építéséhez, felújításához  itató, etető beszerzéséhez,  ketrec, kutyaház kialakításához,  magasnyomású mosó, illetve chipleolvasó készülék beszerzéséhez,  állatvizsgáló asztal beszerzéséhez szükséges költségek,  a Vhr. 31. § (1) bekezdése szerinti egyéb elszámolható kiadások. 7

8 A támogatási kérelem benyújtása Kizárólag ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton lehetséges támogatási kérelmet benyújtani. A benyújtás ideje: 2013. november 25. 8:00 – 2013. december 13. 18:00 Forráskimerülés esetén az Irányító Hatóság vezetője IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról. 8

9  Az elektronikus felületre történő első belépést követő 5. nap végéig szerkeszthető és nyújtható be.  Ha ezen időkorlátot az ügyfél túllépi, a megkezdett kérelem tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be. Az öt nap leteltét követően új kérelem szerkeszthető és nyújtható be a belépést követő 5. nap végéig.  A támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak és a támogatási kérelem módosításának nincs helye.  Amennyiben az ügyfél bármely, jogszabály alapján támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumot a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem vagy hiányosan nyújt be, a támogatási kérelme érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A támogatási kérelem módosításával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 9

10 A támogatási igénybevételének további feltételei  Egy célterületre kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be egy ügyfél, kivéve, ha a támogatási kérelme tárgyában hozott jogerős elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a korábban benyújtott támogatási kérelmét legkésőbb az újabb kérelemmel benyújtásával egyidejűleg visszavonja.  Egy támogatási kérelemben kizárólag egy célterület szerepelhet.  Nonprofit szervezet abban az esetben igényelhet támogatást, amennyiben a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott egységes szerkezetű létesítő okirata tartalmazza a fejleszteni kívánt tevékenységet.  Polgárőr szervezet abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben annak benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy az Országos Polgárőr Szövetség tagja. 10

11 Jogcímspecifikus kötelezettségek  A műveletet legkésőbb 2014. december 31-ig meg kell valósítani.  Az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmet benyújtani és a támogatási határozatban jóváhagyott – és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.  Kivéve: Mentesül az ügyfél a feltétel alól, ha a támogatási kérelemre hozott határozatban kizárólag egy darab gépjármű került jóváhagyásra, és a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 1 hónapon belül az MVH részére megküldi a szállító által kiállított visszaigazolást arról, hogy a megrendelést a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül miért nem tudja teljesíteni.  Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 3 hónapon belül, vagy ha az ügyfél a műveletet a támogatási határozat jogerőre emelkedés előtt megkezdte, akkor a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 3 hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-éig be kell nyújtani.  Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn. 11

12 A rendelet vonatkozásában nem alkalmazandó Vhr. rendelkezések Az alábbi előírások teljes elhagyása:  saját tőke minimális értékének előírása  közbeszerzési eljárás lefolytatása meghosszabbítja a megvalósítási határidőt  vis maior esemény meghosszabbítja a megvalósítási határidőt Helyettesítő előírás lép életbe az alábbiak helyett:  a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltétele  egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy jogcímre egy kifizetési kérelmet nyújthat be, valamint a kötelező képzésen való részvétel előírása  az egy időszakban benyújtható kifizetési kérelmek számára vonatkozó szabályozás  kifizetési kérelem benyújtási kötelezettsége 9 hónapon belül, valamint 24 hónapon belüli elszámolási kötelezettség előírása  egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem, valamint a művelet a támogatási kérelem benyújtását követően az ügyfél saját felelősségére kezdhető meg  2 és 3 éves megvalósítási határidők. 12

13 A rendelet vonatkozásában nem alkalmazandó Vhr. rendelkezések (folyt)  ingatlan használatához hozzájáruló nyilatkozat benyújtása, valamint pénzügyi terv és üzleti terv benyújtása  SAPARD Program, az AVOP, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, ÚMVP, a HOP, illetve a NDP bármely intézkedésének keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt álló ügyfél nem nyújthat be támogatási kérelmet (kivétel: Tanyabusz, IKSZT)  árajánlatos gép, eszköz, berendezés módosítása  gépkatalógusban nem szereplő gép felvétele a gépkatalógusba  hatályos gépkatalógus meghatározása, valamint a közbeszerzésben nyertes ajánlat szerint elszámolni kívánt gép felvétele a gépkatalógusba  gépkatalógusban szereplő gép módosítása  építési tevékenységhez kapcsolódó előírások  üzemeltetési kötelezettség  lemondás a támogatás egészéről 13

14  A támogatási kérelmet az MVH bírálja el, az MVH tv. 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint meghatározott benyújtási sorrend alapján célterületenként külön.  El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha - a jóváhagyható támogatási összeg nem éri el az 1 millió Ft-ot; - a részben helyt adó támogatási határozattal jóváhagyható összes elszámolható kiadás összege nem éri el a támogatási kérelemben megadott, tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 30%-át. A támogatási kérelem elbírálásáról 14

15 Árajánlatos tételekkel kapcsolatos tudnivalók  Az ügyfél köteles legalább két, hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról. (olyan építési tétel esetében, melyet az ÉNGy nem tartalmaz, árajánlatos eszköz esetében, illetve 1. és a 2. célterület vonatkozásában az arculati elemek elhelyezéséhez kapcsolódóan).  Elektronikus árajánlat (webáruház, elektronikus levél) esetén az ajánlattevő aláírása követelményt nem kell alkalmazni, és akkor fogadható el, ha tartalmazza a webáruház honlap címét, illetve elektronikus levél esetén az árajánlattevő elektronikus levél címét is.  Ha az árajánlattevő az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél csatolmányainak is meg kell felelniük a többi követelménynek. 15

16 Olyan árajánlat fogadható el, amelyet a támogatási rendelet hatálybalépését követően állítottak ki, és tartalmazza:  az ajánlatkérő nevét, címét, az ajánlattevő nevét, címét és adószámát,  a kiadási tétel műszaki adatait,  a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,  a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,  a kiadási tétel pénznemét (amennyiben forinttól eltérő),  az ajánlattevő aláírását, valamint  az árajánlat kiállításának dátumát. Árajánlatos tételekkel kapcsolatos tudnivalók 16

17  Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik.  Ellenőrizhető és a körülmények mesterséges megteremtésének minősíthető, ha a a támogatási kérelemben benyújtott árajánlatban szereplő kiadási tétel vonatkozásában az árajánlat adója az ajánlat kiállításakor nem jogosult azon tevékenység végzésére, amelyre vonatkozóan az árajánlatot kibocsátotta.  Az árajánlatban szereplő árnak a piaci árakhoz viszonyítva reálisnak kell lennie, amellyel kapcsolatban az MVH indokoltsági vizsgálatot végezhet.  Amennyiben az árajánlat a támogatási rendeletben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg, az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél támogatásra nem jogosult. Árajánlatos tételekkel kapcsolatos tudnivalók 17

18 A támogatási előleg igénybevétele  Támogatási előleg egy támogatási kérelem vonatkozásában egyszeri alkalommal igénybe vehető.  Az ügyfél által igényelt támogatási előleg mértéke a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 30%-a lehet.  A támogatási előleg kifizetése iránti kérelmet az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően.  Az ügyfél legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a támogatási előleggel elszámolni. 18

19 Az 1. és 2. célterületre vonatkozó külön követelmények  Nem vehet igénybe támogatást az az ügyfél, akinek az EMVA-ból beszerzett gépjárművek vonatkozásában még üzemeltetési kötelezettség áll fenn. Kivétel: amikor egy ügyfél több ellátási körzet ellátásáról gondoskodik  Egy ügyfél egy gépjármű beszerzésére vehet igénybe támogatást. Kivétel: amikor egy ügyfél több ellátási körzet ellátásáról gondoskodik.  A 2. célterület keretében támogatási kérelem benyújtási sorrendje szerint településenként legfeljebb három gépjárműbeszerzés támogatható, valamint egy településen egy szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan kizárólag egy gépjárműbeszerzés támogatható.  Az ügyfél a támogatási rendelet hatályba lépésének időpontjától - azaz 2013. november 9-től kezdve a műveletet saját felelősségére megkezdheti. 19

20 Az 1. és 2. célterületre vonatkozó külön követelmények  A beszerzendő gépjárműnek a Gépkatalógus részét képező „Gépjármű katalógus a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez” című, a 289./2013.(XI./14.) számú IH közleményben közzétett katalógusban (a továbbiakban: gépjármű katalógus) meghatározott típusú gépjárműnek kell lennie.  Támogatási kérelmet a benyújtásra nyitva álló időszak első napján hatályos gépjármű katalógusban szereplő gépjárművekre lehet benyújtani.  A beszerzendő gépjárműnek rendelkeznie kell a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő, kötelezően beépítendő, a támogatási rendelet 3. mellékletében meghatározott kiegészítő eszközökkel (pl.: ködlámpa, oldallégzsák, szervokormány, stb.) és műszaki paraméterekkel.  A beruházás elszámolható kiadásai együttesen nem haladhatják meg a gépjármű katalógusban szereplő, az adott gépjármű típusra vonatkozó nettó referenciaárat az arculati elemek elhelyezéséhez kapcsolódó költségek nélkül. 20

21 A 3. és 4. célterületre vonatkozó külön követelmények  A támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél a 3. célterület esetében – vállalja a rendelet 7. § (7) bekezdésben foglaltakat – a könyvtári szolgáltatás vonatkozásában teljesíti az alábbi követelmények egyikét: a megyei könyvtár és az illetékességéhez tartozó települési önkormányzat között kötött kistelepülési megállapodás alapján Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tagja, vagy szándéknyilatkozatban vállalja, hogy megállapodást köt a területileg illetékes megyei könyvtárral, vagy a 2. melléklet szerinti település külterületén fiókkönyvtári ellátást üzemeltet, vagy nyilvános könyvtári ellátást biztosít.  3. célterület esetében legkésőbb a támogatási kérelem benyújtási időszak kezdő napját megelőzően érvényes regisztrációval rendelkezik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatban (MNVH).  Nem vehető igénybe támogatás a 3. célterületre azon a településen, amely megvalósítási helyként szerepel az IKSZT jogcím keretében helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkező ügyfél támogatási kérelmében – kivéve, ha e rendelet hatálybalépését megelőzően az ügyfél a támogatásról lemondott. 21

22 A 3. és 4. célterületre vonatkozó külön követelmények  Akkor nyújtható be kérelem, ha az ügyfél alábbi jogcímek keretében benyújtott támogatási határozatához kapcsolt utolsó kifizetési kérelmével elszámolt, az ahhoz kapcsolódó határozata jogerőre emelkedett, a beruházást lezárta: – az EMVA-ból nyújtandó, a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet; – az EMVA-ból, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X.18.) FVM rendelet; – az EMVA-ból, a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X.1.) VM rendelet; – az EMVA-ból, a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X.1.) VM rendelet; – a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 2. § e) és f) pontjában meghatározott jogcímek.  Nem nyújthat be támogatási kérelmet az az ügyfél, akinek a fent említett jogcímekhez kapcsolódóan benyújtott támogatási vagy kifizetési kérelme alapján hozott döntések vonatkozásában bírósági eljárása van folyamatban.  Az ügyfél egy megvalósulási helyszínen egy támogatási kérelem alapján részesülhet támogatásban, és csak egy támogatási kérelem alapján valósulhat meg a beruházás, illetve szolgáltatásnyújtás. Egy településen célterületenként kizárólag egy támogatási kérelem támogatható a benyújtás sorrendjében. 22

23 A 3. és 4. célterületre vonatkozó külön követelmények (folyt.)  A felújítással, korszerűsítéssel járó beruházást a támogatási kérelem befogadását megelőzően, az előzetes helyszíni szemlét követően az ügyfél saját felelősségére kezdhetői meg, ha felújítási vagy korszerűsítési tevékenységet nem foglal magában a művelet, úgy a támogatási kérelem benyújtását követően, saját felelősségre meg lehet kezdeni.  A 3. és 4. célterület esetében az egyéb elszámolható kiadásnak minősülő tételek összege nem lehet több, mint a beruházás egyéb elszámolható kiadások nélkül számított jóváhagyott kiadásainak 12%-a, de legfeljebb 10 millió forint. 23

24 Az elektronikus benyújtás során szkennelt formátumban feltöltendő dokumentumok  Az érintett önkormányzat(ok) képviselő-testületének a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyve vagy határozata (kötelező helyi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás ügyfél esetén)  Az érintett önkormányzat(ok) képviselő-testületének arról szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyve vagy határozata, hogy a szolgáltatást más szervezettel kötött feladat ellátási szerződés keretében kívánja működtetni ( kötelező helyi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás ügyfél esetén, amennyiben feladat-átadás történik)  Egységes szerkezetű létesítő okirat, mely tartalmazza a fejleszteni kívánt tevékenységet ( kötelező nonprofit szervezet ügyfél esetén )  A bevett egyház, egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait igazoló kivonat, vagy az egyházi jogi személyiséget igazoló egyházi igazolás (kötelező egyház ügyfél esetében) A helyi önkormányzat vagy az önkormányzati társulás által kiadott támogató nyilatkozat a szolgáltatás fejlesztésének szükségességére vonatkozóan (kötelező nonprofit szervezet ügyfél esetén) 24

25 Az elektronikus benyújtás során szkennelt formátumban feltöltendő dokumentumok  Országos Polgárőr Szövetség által kiállított tanúsítvány a tagságra vonatkozóan (kötelező polgárőr szervezet esetében, 2. célterület kapcsán)  Szakmai program, mely megfelel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet) 5/A. §-ban foglaltakanak. (kötelező 1. célterület esetén)  Szakmai program, mely tartalmazza az SZCSM rendelet 5/A. § (1) bekezdésében felsoroltakat (kötelező 2. célterület esetén)  A már működő falu- vagy tanyagondnoki szolgáltatás esetén a kérelmet jóváhagyó hatóság által kiadott jogerős működési engedély ( kötelező 1. célterület esetén, már működő falu- vagy tanyagondnoki szolgáltatás esetében)  A Szociális és Gyámhivatal igazolása az új ellátási körzet vagy az új falugondnoki szolgálat kialakítására vonatkozó kérelem benyújtásáról (kötelező 1. célterület esetén újonnan létrejövő falu- vagy tanyagondnoki szolgáltatás esetében) 25

26 Az elektronikus benyújtás során szkennelt formátumban feltöltendő dokumentumok  Az újonnan kialakítandó könyvtári szolgáltató hely kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozat (kötelező 3. célterület esetén, újonnan kialakítandó könyvtári szolgáltató hely esetében)  A települési könyvtár (külterületi fiókkönyvtár) SZMSZ-e (kötelező 3. célterület esetén könyvtári ellátás esetében)  Alapító okirat vagy SZMSZ (kötelező 3. célterület esetén nyilvános könyvtári ellátás esetében)  Állatmenhely jogerős működési engedélye (kötelező 4. célterület esetén )  Ügyfél nevére szóló jogerős építési engedély vagy a hatóság igazolása az építésügyi eljárás megindításáról ( építési beruházás esetén kötelező )  Illetékes építési hatóság nyilatkozata, mely szerint a fejlesztés nem építési engedélyköteles (kötelező, amennyiben a fejlesztés nem építési engedélyköteles 26

27 Az elektronikus benyújtás során szkennelt formátumban feltöltendő dokumentumok  Ingatlan-nyilvántartási térképmásolat (építési beruházás esetén kötelező)  Ügyfél nevére szóló engedélyezési/építési tervdokumentáció (műszaki leírással) – tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével (építési beruházás esetén kötelező)  Árajánlatok (kötelező, amennyiben a fejlesztés tartalmaz árajánlatos tételt)  Műszaki leírás az árajánlatos tételekhez (kötelező 3. és 4. célterület esetében, ha a fejlesztés tartalmaz árajánlatos tételt)  Ingatlan-használathoz hozzájáruló nyilatkozat vagy ingatlan bérleti szerződés (kötelező, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nem az ügyfél kizárólagos tulajdonában van)  Közzétételi kérelem (D9901-01) (kötelező, amennyiben összeférhetetlenség áll fenn) 27

28 Képek az elektronikus felületről 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 Köszönjük a figyelmet! 34


Letölteni ppt "Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól."

Hasonló előadás


Google Hirdetések