Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól."— Előadás másolata:

1 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet ismertetése

2 A támogatás célja A vidéki települések, tanyás térségekben élők életminőségének javításához járul hozzá az alábbi célterületekhez kapcsolódóan: 1. célterület: már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése, illetve új szolgáltatás létrehozása 2. célterület: egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztése 3. célterület: többfunkciós szolgáltató központ kialakítása 4. célterület: hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek támogatása.

3 A támogatható tevékenységek köre
új gépjárműbeszerzés (1. és 2.célterület), épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése, kisléptékű infrastruktúra fejlesztése, illetve az ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése. (3. és 4. célterület)

4 Ügyfélkör megfelelő forintösszeg. A 1. és 2. melléklet szerinti települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, Az 1. melléklet szerinti településen vagy a 2. melléklet szerinti településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy, amely beruházást valósít meg az 1. melléklet szerinti településen vagy a 2. melléklet szerinti település külterületén.

5 A támogatás mértéke Az elszámolható nettó kiadások összege:
A támogatási intenzitás mértéke: 100 % . Az elszámolható nettó kiadások összege: 1. és 2. célterület vonatkozásában a) személygépkocsi esetében legfeljebb forint; b) terepjáró személygépkocsi esetében legfeljebb forint; c) mikrobusz esetében legfeljebb forint. 3. célterület esetében ügyfelenként a) legfeljebb forint, ha az ügyfél kizárólag a 7. § (2) bekezdésében; b) legfeljebb forint, ha a 7. § (2) és (7) bekezdésében előírtakat is teljesíti. 4. célterület esetében ügyfelenként legfeljebb forint.

6 Elszámolható kiadások
1. és 2. célterület esetében gépjármű beszerzési értéke, átalakításának, akadálymentesítésének valamint a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége, forgalomba helyezés költsége, illetve ahhoz kapcsolódó regisztrációs adó, arculati elemek elhelyezéséhez kapcsolódó költségek; 3. célterület esetében 4. , illetve 5. melléklet szerinti elszámolható kiadások; a Vhr. 31. § (1) bekezdése szerinti egyéb elszámolható kiadások;

7 Elszámolható kiadások
4. célterület esetében a 4. mellékletben foglaltakon túl kennel, box kialakításához, korszerűsítéséhez, kerítés építéséhez, felújításához itató, etető beszerzéséhez, ketrec, kutyaház kialakításához, magasnyomású mosó, illetve chipleolvasó készülék beszerzéséhez, állatvizsgáló asztal beszerzéséhez szükséges költségek, a Vhr. 31. § (1) bekezdése szerinti egyéb elszámolható kiadások.

8 A támogatási kérelem benyújtása
Kizárólag ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton lehetséges támogatási kérelmet benyújtani. A benyújtás ideje: 2013. november 25. 8:00 – december :00 Forráskimerülés esetén az Irányító Hatóság vezetője IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról.

9 A támogatási kérelem módosításával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
Az elektronikus felületre történő első belépést követő 5. nap végéig szerkeszthető és nyújtható be. Ha ezen időkorlátot az ügyfél túllépi, a megkezdett kérelem tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be. Az öt nap leteltét követően új kérelem szerkeszthető és nyújtható be a belépést követő 5. nap végéig. A támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak és a támogatási kérelem módosításának nincs helye. Amennyiben az ügyfél bármely, jogszabály alapján támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumot a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem vagy hiányosan nyújt be, a támogatási kérelme érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

10 A támogatási igénybevételének további feltételei
Egy célterületre kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be egy ügyfél, kivéve, ha a támogatási kérelme tárgyában hozott jogerős elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a korábban benyújtott támogatási kérelmét legkésőbb az újabb kérelemmel benyújtásával egyidejűleg visszavonja. Egy támogatási kérelemben kizárólag egy célterület szerepelhet. Nonprofit szervezet abban az esetben igényelhet támogatást, amennyiben a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott egységes szerkezetű létesítő okirata tartalmazza a fejleszteni kívánt tevékenységet. Polgárőr szervezet abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben annak benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy az Országos Polgárőr Szövetség tagja.

11 Jogcímspecifikus kötelezettségek
A műveletet legkésőbb december 31-ig meg kell valósítani. Az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmet benyújtani és a támogatási határozatban jóváhagyott – és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni. Kivéve: Mentesül az ügyfél a feltétel alól, ha a támogatási kérelemre hozott határozatban kizárólag egy darab gépjármű került jóváhagyásra, és a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 1 hónapon belül az MVH részére megküldi a szállító által kiállított visszaigazolást arról, hogy a megrendelést a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül miért nem tudja teljesíteni. Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 3 hónapon belül, vagy ha az ügyfél a műveletet a támogatási határozat jogerőre emelkedés előtt megkezdte, akkor a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 3 hónapon belül, de legkésőbb január 31-éig be kell nyújtani. Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn.

12 A rendelet vonatkozásában nem alkalmazandó Vhr. rendelkezések
Az alábbi előírások teljes elhagyása: saját tőke minimális értékének előírása közbeszerzési eljárás lefolytatása meghosszabbítja a megvalósítási határidőt vis maior esemény meghosszabbítja a megvalósítási határidőt Helyettesítő előírás lép életbe az alábbiak helyett: a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltétele egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy jogcímre egy kifizetési kérelmet nyújthat be, valamint a kötelező képzésen való részvétel előírása az egy időszakban benyújtható kifizetési kérelmek számára vonatkozó szabályozás kifizetési kérelem benyújtási kötelezettsége 9 hónapon belül, valamint 24 hónapon belüli elszámolási kötelezettség előírása egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem, valamint a művelet a támogatási kérelem benyújtását követően az ügyfél saját felelősségére kezdhető meg 2 és 3 éves megvalósítási határidők.

13 A rendelet vonatkozásában nem alkalmazandó Vhr. rendelkezések (folyt)
ingatlan használatához hozzájáruló nyilatkozat benyújtása, valamint pénzügyi terv és üzleti terv benyújtása SAPARD Program, az AVOP, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, ÚMVP, a HOP, illetve a NDP bármely intézkedésének keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt álló ügyfél nem nyújthat be támogatási kérelmet (kivétel: Tanyabusz, IKSZT) árajánlatos gép, eszköz, berendezés módosítása gépkatalógusban nem szereplő gép felvétele a gépkatalógusba hatályos gépkatalógus meghatározása, valamint a közbeszerzésben nyertes ajánlat szerint elszámolni kívánt gép felvétele a gépkatalógusba gépkatalógusban szereplő gép módosítása építési tevékenységhez kapcsolódó előírások üzemeltetési kötelezettség lemondás a támogatás egészéről

14 A támogatási kérelem elbírálásáról
A támogatási kérelmet az MVH bírálja el, az MVH tv. 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint meghatározott benyújtási sorrend alapján célterületenként külön. El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha - a jóváhagyható támogatási összeg nem éri el az 1 millió Ft-ot; - a részben helyt adó támogatási határozattal jóváhagyható összes elszámolható kiadás összege nem éri el a támogatási kérelemben megadott, tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 30%-át. 

15 Árajánlatos tételekkel kapcsolatos tudnivalók
Az ügyfél köteles legalább két, hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról. (olyan építési tétel esetében, melyet az ÉNGy nem tartalmaz, árajánlatos eszköz esetében, illetve 1. és a 2. célterület vonatkozásában az arculati elemek elhelyezéséhez kapcsolódóan). Elektronikus árajánlat (webáruház, elektronikus levél) esetén az ajánlattevő aláírása követelményt nem kell alkalmazni, és akkor fogadható el, ha tartalmazza a webáruház honlap címét, illetve elektronikus levél esetén az árajánlattevő elektronikus levél címét is. Ha az árajánlattevő az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél csatolmányainak is meg kell felelniük a többi követelménynek.

16 Árajánlatos tételekkel kapcsolatos tudnivalók
Olyan árajánlat fogadható el, amelyet a támogatási rendelet hatálybalépését követően állítottak ki, és tartalmazza: az ajánlatkérő nevét, címét, az ajánlattevő nevét, címét és adószámát, a kiadási tétel műszaki adatait, a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét, a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, a kiadási tétel pénznemét (amennyiben forinttól eltérő), az ajánlattevő aláírását, valamint az árajánlat kiállításának dátumát.

17 Árajánlatos tételekkel kapcsolatos tudnivalók
Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik. Ellenőrizhető és a körülmények mesterséges megteremtésének minősíthető, ha a a támogatási kérelemben benyújtott árajánlatban szereplő kiadási tétel vonatkozásában az árajánlat adója az ajánlat kiállításakor nem jogosult azon tevékenység végzésére, amelyre vonatkozóan az árajánlatot kibocsátotta. Az árajánlatban szereplő árnak a piaci árakhoz viszonyítva reálisnak kell lennie, amellyel kapcsolatban az MVH indokoltsági vizsgálatot végezhet. Amennyiben az árajánlat a támogatási rendeletben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg, az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél támogatásra nem jogosult.

18 A támogatási előleg igénybevétele
Támogatási előleg egy támogatási kérelem vonatkozásában egyszeri alkalommal igénybe vehető. Az ügyfél által igényelt támogatási előleg mértéke a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 30%-a lehet. A támogatási előleg kifizetése iránti kérelmet az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően. Az ügyfél legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a támogatási előleggel elszámolni. .

19 Az 1. és 2. célterületre vonatkozó külön követelmények
Nem vehet igénybe támogatást az az ügyfél, akinek az EMVA-ból beszerzett gépjárművek vonatkozásában még üzemeltetési kötelezettség áll fenn. Kivétel: amikor egy ügyfél több ellátási körzet ellátásáról gondoskodik Egy ügyfél egy gépjármű beszerzésére vehet igénybe támogatást. Kivétel: amikor egy ügyfél több ellátási körzet ellátásáról gondoskodik. A 2. célterület keretében támogatási kérelem benyújtási sorrendje szerint településenként legfeljebb három gépjárműbeszerzés támogatható, valamint egy településen egy szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan kizárólag egy gépjárműbeszerzés támogatható. Az ügyfél a támogatási rendelet hatályba lépésének időpontjától - azaz november 9-től kezdve a műveletet saját felelősségére megkezdheti.

20 Az 1. és 2. célterületre vonatkozó külön követelmények
A beszerzendő gépjárműnek a Gépkatalógus részét képező „Gépjármű katalógus a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez” című, a 289./2013.(XI./14.) számú IH közleményben közzétett katalógusban (a továbbiakban: gépjármű katalógus) meghatározott típusú gépjárműnek kell lennie. Támogatási kérelmet a benyújtásra nyitva álló időszak első napján hatályos gépjármű katalógusban szereplő gépjárművekre lehet benyújtani. A beszerzendő gépjárműnek rendelkeznie kell a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő, kötelezően beépítendő, a támogatási rendelet 3. mellékletében meghatározott kiegészítő eszközökkel (pl.: ködlámpa, oldallégzsák, szervokormány, stb.) és műszaki paraméterekkel. A beruházás elszámolható kiadásai együttesen nem haladhatják meg a gépjármű katalógusban szereplő, az adott gépjármű típusra vonatkozó nettó referenciaárat az arculati elemek elhelyezéséhez kapcsolódó költségek nélkül.

21 A 3. és 4. célterületre vonatkozó külön követelmények
A támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél a 3. célterület esetében – vállalja a rendelet 7. § (7) bekezdésben foglaltakat – a könyvtári szolgáltatás vonatkozásában teljesíti az alábbi követelmények egyikét: a megyei könyvtár és az illetékességéhez tartozó települési önkormányzat között kötött kistelepülési megállapodás alapján Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tagja, vagy szándéknyilatkozatban vállalja, hogy megállapodást köt a területileg illetékes megyei könyvtárral, vagy a 2. melléklet szerinti település külterületén fiókkönyvtári ellátást üzemeltet, vagy nyilvános könyvtári ellátást biztosít. 3. célterület esetében legkésőbb a támogatási kérelem benyújtási időszak kezdő napját megelőzően érvényes regisztrációval rendelkezik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatban (MNVH). Nem vehető igénybe támogatás a 3. célterületre azon a településen, amely megvalósítási helyként szerepel az IKSZT jogcím keretében helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkező ügyfél támogatási kérelmében – kivéve, ha e rendelet hatálybalépését megelőzően az ügyfél a támogatásról lemondott.

22 A 3. és 4. célterületre vonatkozó külön követelmények
Akkor nyújtható be kérelem, ha az ügyfél alábbi jogcímek keretében benyújtott támogatási határozatához kapcsolt utolsó kifizetési kérelmével elszámolt, az ahhoz kapcsolódó határozata jogerőre emelkedett, a beruházást lezárta: az EMVA-ból nyújtandó, a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet; az EMVA-ból, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X.18.) FVM rendelet; az EMVA-ból, a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X.1.) VM rendelet; az EMVA-ból, a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X.1.) VM rendelet; a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 2. § e) és f) pontjában meghatározott jogcímek. Nem nyújthat be támogatási kérelmet az az ügyfél, akinek a fent említett jogcímekhez kapcsolódóan benyújtott támogatási vagy kifizetési kérelme alapján hozott döntések vonatkozásában bírósági eljárása van folyamatban. Az ügyfél egy megvalósulási helyszínen egy támogatási kérelem alapján részesülhet támogatásban, és csak egy támogatási kérelem alapján valósulhat meg a beruházás, illetve szolgáltatásnyújtás. Egy településen célterületenként kizárólag egy támogatási kérelem támogatható a benyújtás sorrendjében.

23 A 3. és 4. célterületre vonatkozó külön követelmények (folyt.)
A felújítással, korszerűsítéssel járó beruházást a támogatási kérelem befogadását megelőzően, az előzetes helyszíni szemlét követően az ügyfél saját felelősségére kezdhetői meg, ha felújítási vagy korszerűsítési tevékenységet nem foglal magában a művelet, úgy a támogatási kérelem benyújtását követően, saját felelősségre meg lehet kezdeni. A 3. és 4. célterület esetében az egyéb elszámolható kiadásnak minősülő tételek összege nem lehet több, mint a beruházás egyéb elszámolható kiadások nélkül számított jóváhagyott kiadásainak 12%-a, de legfeljebb 10 millió forint.

24 Az elektronikus benyújtás során szkennelt formátumban feltöltendő dokumentumok
Az érintett önkormányzat(ok) képviselő-testületének a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyve vagy határozata(kötelező helyi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás ügyfél esetén) Az érintett önkormányzat(ok) képviselő-testületének arról szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyve vagy határozata, hogy a szolgáltatást más szervezettel kötött feladat ellátási szerződés keretében kívánja működtetni (kötelező helyi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás ügyfél esetén, amennyiben feladat-átadás történik) Egységes szerkezetű létesítő okirat, mely tartalmazza a fejleszteni kívánt tevékenységet (kötelező nonprofit szervezet ügyfél esetén) A bevett egyház, egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait igazoló kivonat, vagy az egyházi jogi személyiséget igazoló egyházi igazolás (kötelező egyház ügyfél esetében) A helyi önkormányzat vagy az önkormányzati társulás által kiadott támogató nyilatkozat a szolgáltatás fejlesztésének szükségességére vonatkozóan (kötelező nonprofit szervezet ügyfél esetén)

25 Az elektronikus benyújtás során szkennelt formátumban feltöltendő dokumentumok
Országos Polgárőr Szövetség által kiállított tanúsítvány a tagságra vonatkozóan (kötelező polgárőr szervezet esetében, 2. célterület kapcsán) Szakmai program, mely megfelel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet) 5/A. §-ban foglaltakanak. (kötelező 1. célterület esetén) Szakmai program, mely tartalmazza az SZCSM rendelet 5/A. § (1) bekezdésében felsoroltakat (kötelező 2. célterület esetén) A már működő falu- vagy tanyagondnoki szolgáltatás esetén a kérelmet jóváhagyó hatóság által kiadott jogerős működési engedély (kötelező 1. célterület esetén, már működő falu- vagy tanyagondnoki szolgáltatás esetében) A Szociális és Gyámhivatal igazolása az új ellátási körzet vagy az új falugondnoki szolgálat kialakítására vonatkozó kérelem benyújtásáról (kötelező 1. célterület esetén újonnan létrejövő falu- vagy tanyagondnoki szolgáltatás esetében)

26 Az elektronikus benyújtás során szkennelt formátumban feltöltendő dokumentumok
Az újonnan kialakítandó könyvtári szolgáltató hely kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozat (kötelező 3. célterület esetén, újonnan kialakítandó könyvtári szolgáltató hely esetében) A települési könyvtár (külterületi fiókkönyvtár) SZMSZ-e (kötelező 3. célterület esetén könyvtári ellátás esetében) Alapító okirat vagy SZMSZ (kötelező 3. célterület esetén nyilvános könyvtári ellátás esetében) Állatmenhely jogerős működési engedélye (kötelező 4. célterület esetén) Ügyfél nevére szóló jogerős építési engedély vagy a hatóság igazolása az építésügyi eljárás megindításáról (építési beruházás esetén kötelező) Illetékes építési hatóság nyilatkozata, mely szerint a fejlesztés nem építési engedélyköteles (kötelező, amennyiben a fejlesztés nem építési engedélyköteles

27 Az elektronikus benyújtás során szkennelt formátumban feltöltendő dokumentumok
Ingatlan-nyilvántartási térképmásolat (építési beruházás esetén kötelező) Ügyfél nevére szóló engedélyezési/építési tervdokumentáció (műszaki leírással) – tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével (építési beruházás esetén kötelező) Árajánlatok (kötelező, amennyiben a fejlesztés tartalmaz árajánlatos tételt) Műszaki leírás az árajánlatos tételekhez (kötelező 3. és 4. célterület esetében, ha a fejlesztés tartalmaz árajánlatos tételt) Ingatlan-használathoz hozzájáruló nyilatkozat vagy ingatlan bérleti szerződés (kötelező, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nem az ügyfél kizárólagos tulajdonában van) Közzétételi kérelem (D ) (kötelező, amennyiben összeférhetetlenség áll fenn)

28 Képek az elektronikus felületről

29

30

31

32

33    

34 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól."

Hasonló előadás


Google Hirdetések