Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes nem horizontális intézkedései Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes nem horizontális intézkedései Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium."— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes nem horizontális intézkedései Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

2 MIKROVÁLLALKOZÁS FEJLESZTÉS Ügyfél és az ÁFA: Ált Vhr: 19. § (11) Támogatási, valamint kifizetési kérelem tekintetében a támogatás alapját a)természetes személy, illetve 1-es áfa kóddal rendelkező kérelmező esetében a bruttó, b) 2-es és 3-as áfa kóddal rendelkező kérelmező esetén a nettó elszámolható kiadás képezi. Amennyiben a támogatás szabályozó FVM rendelet erről másképp nem rendelkezik.

3 Vállalkozások besorolása: –mikrovállalkozás: 10 főnél kevesebb foglalkoztatott, az éves nettó árbevétele, vagy mérleg főösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg –kisvállalkozás: 50 főnél kevesebb foglalkoztatott, az éves nettó árbevétele, vagy mérleg főösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg –középvállalkozás: 250 főnél kevesebb foglalkoztatott, az éves nettó árbevétele, legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy a mérleg főösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg –nagyvállalat: 250 fő feletti foglalkoztatott.

4 Támogatási kérelemben önállóan nem szerepelhet: Minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése, Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható költségek (Vhr. 3. számú melléklete) Gépbeszerzés esetén a beszerezni kívánt gépnek az alábbiaknak kell megfelelnie: az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal; gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el; a gépnek rendelkeznie kell a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel,

5 –Kérelmet nyújthat be támogatási kérelmet természetes személy, de a kifizetési kérelem benyújtásáig csak egyéni vállalkozóvá „alakulhat” át; –Benyújtás helye MVH kirendeltség, nem regionális kirendeltség (rendelet módosítással kerül lekövetésre).

6 Közhasznú tevékenység: a 1997 évi CLVI törvény V. fejezetében meghatározott, a szervezet létesítő okiratában szereplő cél szerinti tevékenység; Kereskedelmi szálláshely kialakítása nem támogatható. Önállóan nem támogatható: eszközök, berendezési tárgyak beszerzése; kisléptékű infrastruktúra fejlesztés; horgászati cél esetén árnyékot adó, és a helyi vízgazdálkodási és talajadottságoknak megfelelő fa fajok telepítése; minősítési eljárás díja; Vhr. 31. §-ában szereplő egyéb elszámolható költségek. A 5. § (5) bekezdésében szereplő m2 a TELEK méretére vonatkoznak, nem az épület alapterületére! TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE

7 FALUMEGÚJÍTÁS Játszótér: NEM lehet iskola, óvoda területén, csak közterületen

8 VIDÉKI ÖRÖKSÉG Csak az első két célterülettel összefüggésben támogatható a 3. célterületben felsorolt fejlesztések, beruházások; Amennyiben a fejlesztés több települést is érint (túraútvonal) akkor a beruházásnak teljes egészében a jogosult településeken kell megvalósulnia és az ügyfélnek lakhellyel, székhellyel, telephellyel kell rendelkezni a beruházással érintett jogosult település valamelyikén.

9 Rendelet módosítás MIKROVÁLLALKOZÁS 1. Támogatás igénybevételére jogosult azon természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba véteti magát, és tevékenységét, amennyiben főállású alkalmazottat nem foglalkoztat, főállásban ekként végzi; E rendelet alapján az ügyfél székhelye vagy telephelye szerint illetékes LEADER HACS vagy HVK tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. Az ügyfél kérelme vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER HACS vagy HVK területén valósulhat meg;

10 MIKROVÁLLALKOZÁS 2. A Vhr 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya, annak fenntarthatóságának biztosítása érdekében, az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható; a Vhr. 27. § (1) bekezdésének i) pontjában foglaltaknak megfelelően, amennyiben az ügyfél természetes személy vagy mikrovállalkozás, pénzügyi és üzleti tervet, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot meghaladja ;

11 MIK RO VÁLLALKOZÁS 3. TEÁOR’08 02 szerinti erdőgazdálkodás; Ha az ügyfél által a művelet megvalósításának évét követő három évben realizált árbevétel a benyújtás évében realizált árbevételhez képest számított árbevétel-növekmény összege nem éri el a támogatás 15%-át, akkor elmaradás esetén százalékpontonként a támogatás 2%-át vissza kell fizetni

12 TURIZMUSFEJLESZTÉS 1. Az ügyfél támogatási kérelmet a 4. számú melléklet szerinti településen vagy annak külterületén lakóhelyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén megvalósuló fejlesztésre nyújthat be. Amennyiben a kérelem több települést is érint, az ügyfélnek valamely településen lakóhellyel, székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie; Az ügyfél székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerinti illetékes LEADER HACS vagy HVK tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. Az ügyfél kérelme vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER HACS vagy HVK területén valósulhat meg

13 TURIZMUSFEJLESZTÉS 2. a 3. § (1) bekezdés c) pontja cf) alpontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén horgász turisták számára biztonságos és higiéniai helyiségekkel ellátott ingatlannal rendelkezni; Ha az ügyfél által realizált (szállásadásból vagy szolgáltatásból származó) árbevétel az üzemeltetési kötelezettség negyedik naptári évében 50% ‑ nál nagyobb mértékben marad el a negyedik évre vállalt árbevételtől, akkor a 50% ‑ ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a támogatási összeg 2% ‑ át köteles visszafizetni.

14 FALUMEGÚJÍTÁS 1. 3. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja: helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek; 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, illetve a 4. és 5. számú mellékletben felsorolt települések területén;

15 FALUMEGÚJÍTÁS 2. 5. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület nem az ügyfél tulajdonában van, akkor a támogatás igénybevételének feltétele - a Vhr. 27. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően - a 4. és 5 számú melléklet szerinti településen beruházást megvalósító ügyfél és az ingatlan tulajdonosa között beruházás megvalósításáról szóló megállapodás megkötése, amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtója jogosult a beruházást megvalósítani, és az ingatlanon, az ingatlan tulajdonosa üzemeltetési kötelezettsége lejártáig az egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez;

16 FALUMEGÚJÍTÁS 3. 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: E rendelet alkalmazásában az ügyfél székhelye vagy telephelye szerint illetékes LEADER HACS vagy HVK tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. Az ügyfél kérelme vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER HACS vagy HVK területén valósulhat meg; A Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya, annak fenntarthatóságának biztosítása érdekében, az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható. Ez alól kivételt képeznek az önkormányzati tulajdonban levő bérlakások;

17 VIDÉKI ÖRÖKSÉG 1. Az ügyfél székhelye vagy telephelye szerint illetékes LEADER HACS vagy HVK tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. Az ügyfél kérelme vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER HACS vagy HVK területén valósulhat meg; Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület nem az ügyfél tulajdonában van, akkor a támogatás igénybevételének feltétele - a Vhr. 27. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően - a 4. és 5 számú melléklet szerinti településen beruházást megvalósító ügyfél és az ingatlan tulajdonosa között beruházás megvalósításáról szóló megállapodás megkötése, amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtója jogosult a beruházást megvalósítani, és az ingatlanon, az ingatlan tulajdonosa üzemeltetési kötelezettsége lejártáig az egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez.

18 VIDÉKI ÖRÖKSÉG 2. A Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya, annak fenntarthatóságának biztosítása érdekében, az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható;

19 ÁLTALÁNOS VÉGREHAJTÁSI ELVEK Beruházási támogatásokra vonatkozó általános feltételek: –az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya nem idegeníthető el és nem adható bérbe, de jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatványon történő bejelentést követően - a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve - saját forrásból lecserélhető –a támogatással érintett ingatlannak a támogatási kérelem benyújtásakor per- és igénymentesnek kell lennie

20 Permentesség: nincs folyamatban az ingatlannal, az ingatlanra vonatkozó joggal kapcsolatos per- így különösen törlési és kiigazítási; az ingatlan tulajdonjogát érintő; a jelzáloggal biztosított, illetőleg önálló zálogjogba foglalt követelés érvényesítése iránti per; valamint tudomásom szerint a bejegyzéssel vagy az alapjául szolgáló okirattal kapcsolatban elkövetett bűncselekmény miatt nem indult büntetőeljárás, a perindítás ténye az ingatlan tulajdoni lapjára nincs feljegyezve (perfeljegyzés). Igénymentesség: azt jelenti, hogy senkinek nincs az ingatlanra vonatkozó, akár a jelenben, akár a jövőben esedékes olyan, az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett igénye, amely az ingatlan tulajdonosát vagy tulajdonjogának megszerzőjét az ingatlanhoz fűződő tulajdonosi és rendelkezési jogainak gyakorlásában bármilyen módon és mértékben akadályozná, korlátozná. Nem minősülnek igénynek az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett terhek, így például a jelzálogjog, haszonélvezeti jog.

21 Igénynek minősül például, ha az ingatlan tulajdoni lapján az alábbi bejegyzések találhatóak: visszavásárlási jog; vételi jog; végrehajtási jog; a jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás; bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelésének ténye, valamint egyéb építésügyi korlátozás; kisajátítási és telekalakítási eljárás megindításának a ténye; árverés kitűzésének ténye; zárlat; tulajdonjog fenntartással történő eladás; az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye; jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege

22 A beruházási támogatással létrejött vagy megszerzett vagyontárgyra (ingó, ingatlan) az ügyfél köteles legalább az üzemeltetési időszak tartamára törés, tűz és elemi csapás kockázatokra 25%-nál nem több önrészt tartalmazó kártérítési vagyonbiztosítást kötni. Amennyiben az ügyfél törés, tűz és elemi csapás bekövetkezése miatt vis maior kérelmet nyújt be beruházási támogatással létrejött vagy megszerzett vagyontárgyra vonatkozóan, az ügyfél csak a támogatás biztosítási összeggel csökkentett mértékének igénybevételére jogosult. A biztosításkötési kötelezettség nem terjed ki a központi költségvetési szervekre, az egyházakra és intézményeikre, a helyi önkormányzatokra, helyi kisebbségi önkormányzatokra, önkormányzatok társulásaira és ezek költségvetési szerveire, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy törzsvagyon vagy törzsvagyonná válik, a vízitársulatokra

23 A biztosításkötési kötelezettséget nem kell teljesíteni, ha a támogatás összegéhez viszonyítva az üzemeltetési kötelezettség időtartamára vonatkozó biztosítási díj aránytalan - a támogatás összegének legalább 30%-át kitevő - többletterhet ró a kedvezményezettre, vagy a kedvezményezett igazolja, hogy legalább kettő biztosító társaság a megvalósult vagyontárgyra annak jellege miatt nem köt biztosítást. Támogatási kérelemhez mellékelni kell: építési beruházások esetén tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően minimálisan tartalmazza az alaprajzo(ka)t, homlokzato(ka)t, metszete(ke)t és részletrajzo(ka)t, illetve azok méretarányos adatait, a tervdokumentációt a tervezői névjegyzékben szereplő építész-tervező ellenjegyzésével kell ellátni. egyéb beruházás esetén - az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések beszerzésére irányuló beruházások kivételével - műszaki leírást és dokumentációt.

24 Építési beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. Egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó rendelkezések: a támogatási kérelem benyújtását megelőző költségek is elszámolhatóak, de a beszerzés időpontja nem lehet korábbi, mint 2007. január 1. Ezen kiadások felmerülésének időpontja nem lehet a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapnál korábbi.

25 LEADER HACS és ÜGYFÉL 2004. évi CXL tv. (Ket.) 40. § Ha jogszabály nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, továbbá minden esetben az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja, és indokolt esetben írásbeli meghatalmazást kérhet. Ügyfél meghatalmazást ad a LEADER HACS-nak a pontozási jegyzőkönyv kiállítása érdekében, azzal a feltétellel, hogy a LEADER HACS a 1992. évi LXIII. tv-ben leírtakat figyelembe véve jár el.

26 Ügyfél meghatalmazást ad a LEADER HACS munkatársának, annak érdekében, hogy a kérelmét az ügyfélkapus rendszerbe elektronikusan rögzítse, hiszen a Ket. 160 § (3) bekezdés értelmében „a természetes személy ügyfél számára az elektronikus hatósági ügyintézés lehetőségét - ha az ügyfélnek legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása nincs - központi rendszer biztosítja.” Az elektronikusan rögzített kérelmek vonatkozásában a felelősség a LEADER HACS munkatársát - és mivel munkája vonatkozásában a munkáltatói jogot gyakorló szervezet, személy a felelős, így a LEADER HACS-ot terheli. A LEADER HACS rendelkezik az ügyfél meghatalmazásával, a LEADER HACS jogosult az iratbetekintésre

27 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! www.fvm.hu www.umvp.eu Bakti Krisztina Elérhetőség: baktik@fvm.hu


Letölteni ppt "Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes nem horizontális intézkedései Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések