Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet"— Előadás másolata:

1 Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet
Szakmai nap 2013. október 3.

2 A mai napról Az új feladatok rendszerbe helyezése
Ráhangolódás, a felkészülés támogatása: általában a szakmai ellenőrzésről - közösen óvodapedagógusok szakmai ellenőrzésének módszerei, szempontjai – 1 szekció tanítók, tanárok szakmai ellenőrzésének módszerei, szempontjai– 2. szekció

3 Megújuló köznevelési rendszer
Megbízhatóbb, jobb, kiszámíthatóbb, méltányosabb, eredményesebb, hatékonyabb nevelési-oktatási rendszer teremtése. A rendszer középpontjában a pedagógus…

4 Megújuló köznevelési rendszer
Tanfelügyelet, pedagógiai szakmai ellenőrzés A pedagógus életpályához kapcsolódó pedagógus minősítési rendszer Pedagógusok előmeneteli rendszere Szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer Pedagógus továbbképzési rendszer

5 Megújuló köznevelési rendszer

6 Tanfelügyelet 2013/14. –átmeneti év
A modell tesztverziója elkészült, korábban is alkalmazott módszerek beépítésével. A próbaellenőrzések megtörténtek (52 intézmény, 650 pedagógus.) Az értékelési eszközrendszer továbbfejlesztés alatt. Ellenőrzést végző szakértők képzése: decemberig A rendszer indítása: második félév. Kézikönyv készül, minden szükséges tudnivalóval.

7 A tanfelügyelet célja A tanfelügyeleti ellenőrzés jogszabályban is rögzített célja, „hogy a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére és az intézmények saját céljainak megvalósulására alapozva értékelje, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást adjon.” (20/2012 (VIII. 31.) Kormányrendelet 145. §)

8 A tanfelügyelet várt eredménye
Az intézmények egyéni pedagógiai arculatának megismerése Gyermekközpontú nevelés erősítése A minőségi oktatásra törekvés és az ahhoz való egyenlő hozzáférés támogatása. Hosszú távú célként jelenik meg a pedagógusok és az intézmények körében a pedagógiai értékek megmutatása, a jó gyakorlatok elterjesztése, és egységesen jó szakmai színvonalú köznevelés-közoktatás biztosítása.

9 Tanfelügyelet-pedagógus
Mire irányul? szakmai alkalmasság nevelő-oktató munka hatékonysága hozzáadott pedagógiai érték mértéke erősségek és fejlesztendő területek

10 Tanfelügyelet-pedagógus
Mihez viszonyít? Általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés A NAT/ÓNOAP nevelési céljainak és módszertani alapelveinek való megfelelés Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés

11 Tanfelügyelet - pedagógus
Az ellenőrzés területei: pedagógus kompetenciák Komponensek: tudás, készség/képesség, attitűd Szerkezet: Az adott kompetencia értelmezése Az egyes kompetenciaelemek megfogalmazása munkakörönként (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő) és szintenként

12

13 Pl. pedagógiai folyamat tervezése - képesség
Gyakornok Pedagógiai munkáját fokozódó önállósággal képes éves szinten, a tanulási egységek és a tanórák szintjén, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezni. Pedagógus I. Pedagógiai munkáját képes éves szinten, a tanulási egységek és a tanórák szintjén, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezni. Pedagógus II. Pedagógiai munkáját tudatosan és szakszerűen tervezi meg (éves szinten, a tanulási egységek és a tanórák szintjén, tanulócsoporthoz igazítva), és ebben képes a munkaközösség tagjainak is támogatást adni. Mesterpedagógus – Kutatótanár Képes kollégáit és az intézményen kívüli szakmai közösségek tagjait támogatni pedagógiai tevékenységük tervezésében, a terv értékelésében, korrekciójában.

14 Tanfelügyelet - pedagógus
Az ellenőrzés területei – kompetenciák A tanuló/gyermek személyiségének fejlesztése, egyéni bánásmód érvényesítése tehetségfejlesztés, képesség kibontakozását segítő tevékenység, felzárkóztató tevékenység, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai munka 2. A tanulói/óvodai csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése kooperatív technikák, együttműködési lehetőségek, közösségépítő játékok/helyzetek 3. A pedagógiai folyamat tervezése szakmai színvonal, koherencia 4. A tanulás támogatása, szervezése, irányítása tudatos felkészülés, korszerű módszerek, tevékenységformák, szervezeti keretek megválasztása, a tanóra/tevékenység minősége 5. A pedagógiai folyamatok és a tanulók/gyermekek értékelése önreflexió, értékelés módja, eredmények visszacsatolása 6. Kommunikáció, szakmai együttműködés, pályaidentitás pedagógiai kommunikáció, csapatmunka, együttműködés 7. Autonómia, és felelősségvállalás az intézmény elveivel, szellemiségével való azonosulás, kreatív, innovatív részvétel, feladatvállalás 4

15 Tanfelügyelet - pedagógus
Az ellenőrzés módszerei 1. Dokumentumelemzés (standard szempontok alapján): előző pedagógusellenőrzés dokumentumai, pedagógus önértékelés (előzetesen kitöltött kérdőív) a pedagógiai munka tervezésének és értékelésének dokumentumai 2. Óra-/foglalkozáslátogatás (standard szempontok alapján) 3. Interjúk pedagógussal, intézményvezetővel. 4. Portfólió

16 Tanfelügyelet - pedagógus
Az ellenőrzés eljárásrendje 1. Ellenőrzési terv – május 31-ig 2. Szakértők felkészülése, dokumentumok bekérése korábbi ellenőrzés megállapításai önértékelés portfólió 3. Helyszíni ellenőrzés A pedagógiai munkával összefüggő tervezetek, dokumentációk helyszíni elemzése (tanmenet, óravázlat, fejlesztési tervek, tanórán kívüli programtervek, haladási-mulasztási napló, tanulói füzetek, dolgozatok, felmérők…) Óra/foglalkozáslátogatás Interjúk 4. Az ellenőrzés lezárása Összegző megállapítások: erősségek, fejlesztési javaslatok Értékelő lap: kompetenciaterületenként: Kiváló, Jó, Megfelelő, Fejlesztésre szorul Kérdőív kitöltése a szakértő munkájáról: pedagógiai-szakmai hozzáértés, kommunikáció, eljárásrend betartása… Értékelés becsatolása a minősítési személyi anyaghoz Feltöltés a pedagógusminősítési értékelő rendszerbe

17 Tanfelügyelet - pedagógus
A pedagógust ellenőrző szakértők: felsőfokú végzettség és pedagógus szakképzettség tíz év szakmai gyakorlat pedagógus-szakvizsga pedagógus-munkakörben történő foglalkoztatás vagy a munkaviszonyuk megszűnése óta tíz évnél kevesebb idő telt el, kormányhivatal engedélye részvétel az Oktatási Hivatal által szervezett szakmai tájékoztatón, továbbképzésen, az értékelőlapon elérhető maximális pontszám legalább hatvan százalékának elérése öt évenként az összes elvégzett ellenőrzés átlagában számítva. Minden pedagógust egyidejűleg két szakértő látogat meg.

18 Tanfelügyelet - vezető
Cél: Pedagógiai és vezetési készségek fejlesztése a vezetői munka általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontjai, valamint a saját célokhoz képest elért eredmények alapján. Értékelés alapja: a vezetői pályázatban leírtak és azok megvalósítása a gyakorlatban; a köznevelési törvényben meghatározott vezetői feladatok; a pedagógiai munka irányítása és fejlesztése.

19 Tanfelügyelet - vezető
Ellenőrzés területei A vezető felkészültsége Személyes vezetői tulajdonságai A pedagógiai munka irányítása, stratégiai és operatív tervezés, vezetés A pedagógiai munka szervezése, az alkalmazottak irányítása Humánerőforrás-gazdálkodás, munkahelyi motiváció Szervezetfejlesztés, változások menedzselése A pedagógiai munka eredményességének, minőségének ellenőrzése, mérése, értékelése, fejlesztése Kapcsolatok minősége (alkalmazottak, szülői képviselet, diákönkormányzat, fenntartó)

20 Tanfelügyelet - vezető
Ellenőrzés módszerei 1. Kérdőíves felmérés pedagógusok, szülők, fenntartó 2. Dokumentumelemzés Előzetesen: vezetői pályázat, pedagógiai program, SZMSZ, házirend, éves munkatervek, intézményi és vezetői önértékelések, előző vezetői értékelések jegyzőkönyve, vezetői beszámolók, vezetői portfólió. Helyszínen: tantárgyfelosztás, 32 óra kimutatása, pedagógusokról készült óralátogatási jegyzőkönyvek, előzetes pedagógus-értékelések, információáramlás eszközei 3. Interjúk vezetővel, beosztott vezetőkkel, középvezetőkkel, fenntartóval 4. Óralátogatás?

21 Tanfelügyelet - intézmény
Cél: „iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez, annak feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját pedagógiai programját.” Mikor? „…ha az intézmény pedagógusainak legalább hatvan százalékát már értékelték az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében, és legalább egyszer sor került vagy az intézményellenőrzés során sor kerül az intézményvezető ellenőrzésére is.”

22 Tanfelügyelet - intézmény
Ellenőrzés területei: 1. Együttműködés, munkamegosztás az iskolában, a belső kapcsolatok 2. A pedagógiai munka szervezése, az alkalmazottak és a nevelő-oktató munka irányítása 3. A pedagógiai folyamatok tervezése és megvalósítása 4. A pedagógiai folyamatok ellenőrzése, értékelése 5. Személyiség- és közösségfejlesztés 6. Eredmények 7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátása 8. Az intézményen belüli és kívüli kommunikáció

23 Tanfelügyelet - intézmény
Ellenőrzés módszerei: 1/ Dokumentumelemzés alapdokumentumok, intézményi önértékelés, intézményi tevékenység mérhető mutatói (mérési eredmények) országos tanfelügyeleti ellenőrzés keretében az adott ellenőrzési ciklusban készült pedagógus és vezető értékelő lapok, az előző intézményértékelés összegzésének vizsgálata és az intézkedési/fejlesztési terv végrehajtásának vizsgálata, törvényességi és hatósági vizsgálatok eredményei.

24 Tanfelügyelet - intézmény
Ellenőrzés módszerei: 2/ Interjú: egyéni és csoportos strukturált interjú a megadott kérdések és a szakértői előzetes felkészülés során megfogalmazódott kérdések alapján: az intézmény pedagógusaival, a fenntartó képviselőjével, az intézményvezetővel, a munkaközösség-vezetőkkel, a szülők képviselőivel.

25 Tanfelügyelet - intézmény
Ellenőrzés módszerei: 3/ Kérdőíves elégedettségmérés: pedagógus, szülő, tanuló. 4/ A pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése folyamatos megfigyeléssel Az ellenőrzés fejlesztési/intézkedési terv készítésével zárul.

26 És következzenek a részletek…
Köszönöm a figyelmet. Herczeg Katalin

27 Az iskolai pedagógusok ellenőrzésének módszerei, eszközei

28 Az értékelés formái: I. Dokumentumelemzés
A tanmenetek: A tanmenetnek összhangban kell lennie az intézmény helyi képzési programjával és a helyi tantervvel. - didaktikai célok, nevelési feladatok, tanuláshoz szükséges eszközök, tanulói tevékenységek megtervezése, kompetenciák fejlesztése… Tanórán kívüli programtervek: - vannak e a pedagógusnak a tanórán kívüli tevékenységre vonatkozó programtervei, a tervek összhangban vannak-e az adott tanulócsoport/osztály életkori sajátosságaival, összhangban van-e az intézmény éves munkatervével…. Fejlesztési tervek: A fejlesztési terv lehet sajátos nevelési igényű tanulóra és más okból fejlesztendő tanulóra vonatkozó is! - értékelés alóli felmentés határozatának száma, következő felülvizsgálat időpontja, a tanuló fejlesztési területe, a fejlesztésre fordítandó heti/éves időkeret, fejlesztési módszerek……..

29 Haladási, mulasztási, és értékelő napló
- a naplóvezetés pontossága, a tanórák anyaga és a tanmenet koherenciája, magatartásra vonatkozó bejegyzések, a pedagógiai programban meghatározottak szerint értékelés/ osztályzat mennyisége megfelelő-e, a tanulási nehézségekre vonatkozó bejegyzések pontossága….. Tanulói füzetek, produktumok ellenőrzése - esztétikum, rendezettség, önellenőrzés, javítás, differenciálásra utaló feladatok, házi feladat mennyisége…….. Óra, foglalkozás, tevékenység vázlatok Az óravázlat tartalmát és formáját a tanár szakmai tájékozottsága, gyakorlottsága, biztonságérzete szabja meg. Az óravázlat legyen rendezett, áttekinthető, használható. Tartalma: az óra feladatainak megjelölése, célkitűzés, munkaformák, szemléltetés, időbeosztás, felhasznált eszközök, összefoglalás

30 II. Óra/foglalkozás látogatás
Óralátogatás célja: Közvetlen információ, adat és tapasztalatgyűjtés Óralátogatók: 2 fő szakértő, igazgató Az óralátogatáson alapuló értékelés rendszere a következő fázisokból áll: • Megfigyelés: célirányos adatgyűjtés a tanórán. - a pedagógus felkészültsége, óravezetés, időbeosztás, az alkalmazott módszerek mennyire illeszkednek az óra tartalmához/céljához, motiválás, szemléltetés, kérdéskultúra folyamatos ellenőrzés-értékelés,……… • Elemzés: A pedagógus interjú maga a látogatott óra elemzése • Értékelés: az elemzés eredményeinek megvitatása, összegzése.

31 III: Interjú A pedagógus interjú maga a látogatott óra elemzése
A pedagógussal folytatott interjú az óraelemzésen kívül más kérdéseket is tartalmazhat. Pl: - Melyek azok a módszerek, amelyeket a leggyakrabban alkalmaz munkája során? - A számonkérés formái, gyakorisága, - Hogyan támogatja a tehetséges diákokat?

32 IV: E-portfólió Fogalma: A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, fejlődése, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. A portfólió tartalmi elemei: A szakmai életpályája bemutatása A szakmai munka dokumentumai Reflexiók, önértékelés Külső értékelések A szakmai fejlődés útja Értékelés a portfólió alapján A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény mennyiségi, formai megjelenítésére vonatkozik, hanem a benne fellelhető pedagógiai tudás, képességek, attitűdök és tevékenységek minőségére.

33 Köszönöm a figyelmet! Lévai Zsóka

34 Óvodapedagógusok szakmai ellenőrzésének módszerei, eszközei
Glückné Márton Gyöngyi

35 Ráhangoló gondolatok A McKinsey jelentés szerint: egy oktatási rendszer olyan jó, amilyen jók a pedagógusok! Az eddigi gyakorlatban kevés volt a pedagógus munkájára vonatkozó külső, fejlődést segítő visszacsatolás. A pedagógusok ellenőrzése az általános, jól ismert pedagógiai szempontok mentén történik, amelyeket egy vezetői látogatás vagy akár a szakmai műhelyek bemutató foglalkozásai során is alkalmazunk. Az óvodákban folyó nevelőmunka színvonaláról számtalan fórumon, mindig elismeréssel szólnak. Bátran számíthatunk arra, hogy az ellenőrzést végző szakértők is megerősítik ezt a vélekedést. Az ellenőrzés közvetett hatása, hogy ráirányítja a figyelmet a szakszerűbb működésre!

36 A pedagógusellenőrzés célja, módszerei
A pedagógusok ellenőrzése általános pedagógiai szempontok alapján történik. (20/2012 EMMI rendelet 148.§) Célja: az ellenőrzött pedagógus pedagógiai készségeinek fejlesztése, Módszere: - a pedagógus mindennapi nevelő-oktató munkáját megalapozó pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata, - foglalkozások egységes szempontok szerinti megfigyelése, - portfólió bemutatása, - valamint interjú felvétele.

37 A pedagógiai dokumentáció ellenőrzése
A mindennapi nevelő munkát megalapozó pedagógiai tervezés dokumentumai: Csoportnapló: - nevelési, tanulási, projekttervek, - a nevelési feladatok a csoport jellemzőire épülnek-e - SNI gyermekek nevelésének sajátos szempontjai megjelennek-e, stb.. Mulasztási napló A napló naprakész, pontos vezetése.

38 További pedagógiai dokumentumok ellenőrzése
A csoportban folyó tevékenységeken kívüli programok: Összhangban vannak-e a gyermekcsoport életkori sajátosságaival, az intézmény éves tervével? A programok nevelési céljai megfelelőek-e? A gyermekek itt szerzett tapasztalatait a következő időszakban hogyan dolgozzák fel? Milyen eseményhez, tevékenységhez kapcsolódik? Fejlesztési tervek (SNI) tartalmazzák-e, pl. határozat szám , következő felülvizsgálat idejeét fejlesztési feladatok, módszerek, a fejlesztés eredményeiről szóló feljegyzéseket, stb..

39 Pedagógiai dokumentumok ellenőrzése
Fejlődés nyomon követése dokumentum tartalma vezetése: (20/2012 EMMI rendelet 63§ és 93/A§) Anamnézis Testi, szociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi képességek fejlődését folyamatosan nyomonkövetni és írásban rögzíteni. A fejlődés eredményeiről szükség szerint, de legalább félévenként feljegyzést készíteni. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat.

40 A szakmai tevékenység ellenőrzése
A pedagógiai munka eredményeként készült gyermekmunkák áttekintése (gyermekportfólió ) a gyermekmunkák szakmai színvonala, a tervezés és a megvalósult gyermekmunkák koherenciája, az alkotások esztétikuma, rendezettsége, a differenciálásra utaló jelek.

41 Foglalkozáslátogatás
Foglalkozás=óvodapedagógus által szervezett és irányított tevékenység. A szervezett tevékenység vázlata: a szakirodalomból, tanulmányainkból ismert elemeket, részeket tartalmazza: pl. - célkitűzés, fejlesztési feladatok megjelölése, - motiváció, munkaformák, módszerek megválasztása, - eszközök, - foglalkozás felépítése, - gyermekek tevékenysége, differenciált feladatok, - értékelés, ellenőrzés, stb….

42 Foglalkozáslátogatás
Az értékelés egységes szempontok alapján történik, fókuszterületek a szakmai professzionalizmus és a személyes kompetenciák, pl. - A foglakozás célja, szervezettsége. - Az alkalmazott módszerek mennyire alkalmazkodtak a fogl. céljához, tartalmához? - A pedagógus figyelembe vette-e a gyermekek egyéni képességei közötti eltéréseket? - Épített-e a gyermekek előzetes ismereteire? - A gyermekek mennyire voltak motiváltak (szívesen vettek-e részt)? - Megfigyelhető-e a szokásrend? - Az óvónő kérdéskultúrája, hangneme, egyénisége, kommunikációja, problémamegoldása, spontán reagálása, etikus magatartása, értékelése,…

43 Önértékelő kérdőív Célja, további tájékozódás a pedagógus szakma munkájáról és személyes kompetenciáiról. Szakmai területre irányuló kérdések. pl. ismeri-e az alapprogramot, dokumentációja naprakész, alapos, változatos módszereket alkalmaz, a tehetséges gyermekek számára biztosít-e lehetőséget, … Személyes: gyermekközpontú-e nevelőmunkája, jó a kapcsolata a gyerekekkel, szívesen végzi a munkáját, hiteles, példamutató pedagógus,jó a kapcsolata a szülőkkel ….

44 Portfólió Dokumentumgyűjtemény, amely bemutatja a tények és
a pedagógus reflexiói alapján, a pedagóguskompetenciák fejlődését, pl. továbbképzések szakmai életutat, pl. önéletrajz tevékenységeket, pl. publikációk, pályázatok nehézségeket, sikereket, pl. önreflexió

45 Interjúk A foglalkozáslátogatás után a szakértő interjút készít az érintett pedagógussal, majd a vezetővel. Célja: a látottak, tapasztaltak elemzése, az előzetes felkészülés során felmerült kérdések tisztázása, a pedagógus alaposabb megismerése.

46 Pedagógusinterjú Az interjú maga a foglalkozáselemzés, valamint
más kérdések is felmerülhetnek, pl. módszerválasztás közösségformálás tehetséggondozás egyéni fejlesztés családlátogatás, stb. ….

47 Interjú a vezetővel A pedagógussal folytatott interjú után kerül sor a
vezetői interjúra, a pedagógus munkájáról. Kérdéskörök: A vezetői ellenőrzések tapasztalatai. A vezető tájékozottsága a pedagógus szakmai munkájáról (dokumentum ismeret, dokumentálás, gyakorlati nevelőmunka, egyéb tevékenységekben való közreműködés….)

48 Az ellenőrzés záródokumentuma
Értékelőlap készül a pedagógus munkájáról: - 4 kompetenciaterület (felkészültség, hatékonyság, pedagógiai dokumentáció, személyes hatékonyság) értékelése. Megállapításra kerülnek az erősségek és a fejlesztendő területek. Kompetenciaterületenként szöveges értékelés készül.

49 Sikeres felkészülést kívánok!


Letölteni ppt "Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések