Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 Kötődések: › Szlovákia nemzeti fejlesztési terve – nemzeti referenciakeret 2014 – 2020 › Az 5 déli megye régiófejlesztési terve › A települések és kistérségek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " Kötődések: › Szlovákia nemzeti fejlesztési terve – nemzeti referenciakeret 2014 – 2020 › Az 5 déli megye régiófejlesztési terve › A települések és kistérségek."— Előadás másolata:

1

2  Kötődések: › Szlovákia nemzeti fejlesztési terve – nemzeti referenciakeret 2014 – 2020 › Az 5 déli megye régiófejlesztési terve › A települések és kistérségek területfejlesztési tervei

3  Az ötödik égtáj: Kárpát-medence › Wekerle Terv – NGM › Darányi Ignác Terv – VM …  A Wekerle Tervez kötődik: › a Mikó Imre Terv - Erdélyben › a Baross Gábor Terv – Felvidéken  Miért Baross Gáborról neveztük el?  A. Helyzetértékelés

4  Világgazdasági Fórum (WEF): a szlovák gazdaság konkurenciaképessége – a világelső Svájccal összehasonlítva

5  Vállalkozási környezet a Felvidéken  2012-ben Szlovákia Vállalkozási Szövetsége (PAS) végzett egy felmérést, kutatást a vállalkozási környezetről. A vállalkozók a legfőbb gondoknak a következőket jelölték meg az ankét során : › magas járulékterhek 63 % › a törvényes keret gyakori változása 43 % › a jogérvényesítés gondjai 27 % › hitelek, források hozzáférhetetlensége 26 % › a törvények nem egyértelműek 24 % › korrupció a hivatalokban 23 % › magas adóterhek 22 % › magas kamatlábak 14 %

6  Szlovákia Vállalkozási Szövetsége (PAS) :  A VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET MUTATÓJA

7  PAS : jogérvényesítés és az igazságszolgáltatás működőképessége – negyedéves változások

8  Dél-Szlovákia térségének gazdaságrajza  Szlovákia Vállalkozási Szövetsége (PAS) 2010-2011-ben egy felmérést végzett a 79 járás versenyképességéről – a vállalkozások szemeszögéből : › felkészültek-e beruházások fogadására, milyen a közlekedési infrastruktúrája, mennyire vállalkozóbarát ? › Csallóköztől keletre – KN járástól keleti irányba minden járás a táblázat alsó harmadában szerepel - 46. – 77. helyen › körülhatárolták Dél-Szlovákiát, Csallóköztől keletre : ez egy nagy, igen jól körülhatárolható, hátrányos helyzetű, leszakadó nagytérség › a Csallóköz Nyitra irányában Felső-Nyitra vidékéig egy jól körülírható, aránylag fejlett térség › Tudjuk, hogy Csallóköz előnye az, hogy a főváros közvetlen vonzáskörzetébe tartozik

9  A térségben élők életszínvonala (a vásárlóerő paritásán mérve a NT egy főre) – NUTS II nagyrégiók: › Pozsony régió : az EU átlag 186 %-a (EU-ban az 5. helyen) › Nyugat régió - Nagyszombat, Trencsén megye : 70 – 75 % › Dél-Szlovákia Csallóköztől keletre : 60 % › Kelet régió : 40 – 45 %

10 A munkanélküliség aránya a munkaképes lakosság %-ban járási adatok 2013. decemberében Szlovákiában : 1. Rimaszombati járás 31,23 % 2. Nagyrőcei járás 30,39 % 3. Kézsmárki járás 27,27 % 4. Poltári járás 25,64 % 5. Rozsnyói járás 24,73 % 6. Kisszebeni járás 23,35 % 7. Tőketerebesi járás 22,84 % 8. Losonci járás 22,24 % 13,70 %

11  A munkanélküliség aránya járási lebontásban – 2013. december

12  A lakosság vásárlóereje – járások szerinti lebontásban 2013

13  Szlovákia szegénységi térképe - 2013

14

15

16 Csupán 20 év elég volt ahhoz, hogy a magyarok által sűrűn lakott Dél-Szlovákia térsége - Mátyusföld, Bars, Hont, Nógrád, Gömör, Karszt, Bodrogköz, Ung-vidék – az ország egyik leggazdagabb térségéből az ország egyik legszegényebb, leszakadó, hátrányos helyzetű térségévé váljon ! Ezért számunkra meghatározó változás a Kárpát-medence gazdasági térségében való gondolkozás, a térség stratégiai fejlesztése!

17  B. Fejlesztési tervek – kitörési pontok › 1. Határon átnyúló és határmelléki közlekedési infrastruktúta fejlesztése  A korszerű utak és vasutak a gazdaság ütőerei  Az európai színvonalú, 21. század kihívásainak megfelelő közlekedési infrastruktúra-hálózat a Kárpát-medencében – a térségfejlesztés kulcsa  A Magy.-Szlov. közötti megállapodás a 90 határmetszési pontról  A határátkelési pontok közötti távolságot kell alapvetően lerövidíteni  Az EU – Duna Régió Stratégiájával összhangban

18  Konkrét rövidtávú és hosszabb távú célkitűzések : › R7, R2 – déli gyorsforgalmi utak › R4 – észak-déli gyorsforalmi út › R3 – észak-déli gyorsforgalmi út › Duna-hidak › Ipoly-hidak › IV. sz. vasúti európai folyosó fejlesztése › Ipolyság – Drégelypalánk – hiányzó 6 km vasúti pálya › kisléptékű határmetszési pontok › A tömegközlekedés fejlesztése és összehangolása a határmenti térségekben

19

20  2. A gépkocsigyárak beszállító háttériparának fejlesztése › A beszállító háttéripar fejlesztése a pozsonyi VW, nagyszombati PSA, győri és az esztergomi autógyárak részére – mindez 70 km sugarú körön belül › Ahol megvannak a gépgyártás hagyományai, ott újjá lehetne éleszteni: Komárom, Gúta, Nagykürtös, Losonc, Kassa › Ugyanakkor kérdéses a USS – Kassai Vasgyár jövője › Kitörési pont lehet : a révkomáromi hajógyár

21

22  3. A Felvidék élelmiszeriparának újjáélesztése › Szlovákia önellátása élelmiszerből:  1993: 90 %, 2013: 45% › Hányan élnek meg a mezőgazdaságból?  1993: 300 ezren2013: 31 ezren › Térségünk adottságaira kell építeni ! › Mezőgazdaság, élelmiszeripar  kisebb léptékkel, számbeli gyarapodással  K+F+I bázisok a szárazságot tűrő kultúrnövények nemesítésére  A csatornahálózat újjáépítése › 1995 – 2000-ig a következő városok lakosságának megélhetését biztosította az élelmiszeripar: Dunaszerdahely, Diószeg, Érsekújvár, Nagysurány, Oroszka, Rimaszombat, Feled,……

23  Térségünk hátrányos megkülönböztetését kell megszüntetni:

24  A támogatási politika teles átértékelése › A szakmai és területi diszkrimináció megszüntetése  Veszélyeztetett termőterületek: + 40 €/ha  Szlovákia Agrárkamarája térképe és javaslata

25  4. Helyi gazdaságfejlesztés › Faluvállalatok › Családi farmok › Háztáji gazdálkodás › Kétkezi munkára igényes termelés visszaállítása › Vidéki turizmus › Kreatív ipar › Aktív közmunkaprogram

26  5. Régiónk erőforrásaira kell építenünk › Az ivóvíz - a jövő stratégiai forrása - a jövő „kőolaja“ - a lakosság számának dinamikus növekedése ott, ahol nincs megfelelő ivóvíz › Intenzív napsugárzás – napenergia  Napsütötte órák száma évente:  Duna-mente : 2.200 óra  Zsolna: 1.800 óra  Bajorország: 1.700 óra

27  6. A vidéki turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázása › Magyarországgal, Ausztriával összehasonlítva nálunk gyerekcipőben jár az ágazat – rengeteg lehetőség kínálkozik › Dél-Szlovákia határmenti térségére fókuszálva:  a mentalitásból fakadó előnyök  hévizi turizmus  kerékpárturizmus  borturizmus  a dunai vízi turizmus fellendítése › A hévizi turizmus központjainak klaszterbe tömörülése – mindegyikük más területre specializálódna – együtt szállnának versenybe az északi konkurrencia ellen, ne egymás ellen versenyezzenek!

28  7. A közbeszerzés szabályzatának átalakítása › az EU normarendszerén belül › a hazai nagyvállalkozók pozícióba juttatása › regionális, helyi szinten az ott tevékenykedő KKV-k előnyben részesítése  8. EU – Duna Régió Stratégiája › 2014 – 2020 költs. időszakban › Duna vízgyűjtőterületén: 8 + 4 ország

29  9. Az egészségipar megalapozása, a határmenti egészségügyi ellátás összehangolása › fogászat, gyógyfürdők, rehabilitáció – külföldiek érdeklődése › Az egészségügyi ellátás összehangolására van lehetőség:  Komárom-Révkomárom  Esztergom – Párkány  Ipolyság – Vác  Rimaszombat – Ózd között › A térség fekvőbetegeinek ellátása az egyik oldalon, a járóbetegeinek ellátása a másik oldalon történne › Az EU keretén belül az SzTK – Eg.biztosító kapcsolatokat kell rendezni

30  10. A szakoktatás korszerűsítése › A szakmunkásképzés teljes körű átalakítása – › DUÁLIS KÉPZÉS a vállalatok és a vállalkozók bevonásával › A gazdasági, pénzügyi, vállalkozási alapismeretek c. tantárgy kötelező érvényű bevezetése és szakemberek általi oktatása  az alapiskolák 8. és 9. évfolyamában  a nem gazdasági irányú középiskolák évfolyamaiban

31  C. A Baross Gábor Terv vázlata: › Bevezető › Kiindulási alap  Helyzetelemzés – Dél-Szlovákia gazdaságrajza  Dél-Szlovákia mint gazdasági régió  SWOT analízis › A célok meghatározása  jövőkép  5 déli megye, 17 járás jelene – 28 kistérség jövője  A leszakadó térségek sajátosságai › Kitörési pontok és prioritások  Közlekedési infrastruktúra

32 › Kitörési pontok és prioritások  Ipatrelepítés  Vállalkozásfejlesztés, KKV  Mezőgazdaság, élelmiszeripar  Helyi gazdaságfejlesztés  vidéki- és borturizmus  faluvállalatok  családi farmok, háztáji gazdaságok, kézművesek  aktív közmunkaprogram  Turizmus  Környezetvédelem, zöld ipar  Egészségipar  Kreatív ipar

33  Kutatás, fejlesztés, innováció  Szakképzés, humán erőforrások fejlesztése › Eszközök, végrehajtás  Nemzeti fejlesztési terv – az EU fejlesztési alapjai  NFT operatív, ágazati programjai  ETE HU-SK és ENPI programok adta lehetőségek  Állami, megyei, kistérségi, települési fejlesztési tervek és források  A határon átnyúló együttműködés  Kárpát-medencei gadaságfejlesztés lehetőségei (Wekerle Terv és infrastruktúra-összehangolás)  Egyéb lehetőségek és források

34 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket !


Letölteni ppt " Kötődések: › Szlovákia nemzeti fejlesztési terve – nemzeti referenciakeret 2014 – 2020 › Az 5 déli megye régiófejlesztési terve › A települések és kistérségek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések