Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A német, az olasz és az ausztriai mozgalmak hatása a magyar szabadságharcra. Nemzetiségi törekvések a Habsburg Birodalomban Tk 5- Herber, Martos, Moss,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A német, az olasz és az ausztriai mozgalmak hatása a magyar szabadságharcra. Nemzetiségi törekvések a Habsburg Birodalomban Tk 5- Herber, Martos, Moss,"— Előadás másolata:

1 A német, az olasz és az ausztriai mozgalmak hatása a magyar szabadságharcra. Nemzetiségi törekvések a Habsburg Birodalomban Tk 5- Herber, Martos, Moss, Tisza Történelem 5 Tk (Sz)III.-Tk (Száray Miklós) Tk.(Z)9- Závodszky Géza Történelem 9. évf. 7.3 A pesti forradalom eseményei./ Az áprilisi törvények. 7.4 A főbb hadjáratok, a katonai erőviszonyok alakulása, a vereség okai A Függetlenségi Nyilatkozat

2 Áprilisi törvények 1848.március 15 1848 április 11 Tized Úrbéri terhek Ősiség Úriszék Polgári állam felépítése NÉPKÉPVISELETI ORSZÁGGYŰLÉS FÜGGETLEN FELELŐS MINISZTÉRIUM választójog Kossuth Lajos Pozsony Eltörölték: Nemzetőrség Közteherviselés Sajtótörvény Szeptemberi fordulat Az Ausztriához fűződő viszony nem nyert egyértelműen megfogalmazást Jelasics OHB Görgey Artúr Ferenc József Pákozd Windischgratz Kápolna BemKlapka Olmützi alkotmány Tavaszi hadjárat Tápióbicske IsaszegVác Nagysalló Függetlenségi Nyilatkozat Haynau 1848.okt.6.

3 A pesti forradalom Tk(Sz) III.-145.old Az áprilisi törvényeket kidolgozó utolsó rendi ország gyűlés Tk III.(Sz)-145/146.old A szabadságharc Tk III.(Sz)-154/155,161.old A szabadságharc veresége-Tk III.(Sz)-162.old http://www.youtube.com/watch?v=uz3WpABLc-E&NR=1&feature=endscreen Kormorán: Szabadság szerelem

4 Kossuth Lajos kortes menete a Nemzeti Múzeum előtt 1847-ben 1847-1848 országgyűlés A végső lökést a reformok ügyében végül 1848. március 15-e jelentette, amikor a pesti radikális ifjúság vér nélkül érvényt szerzett az ún. 12 pontnak. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1848_marcius_15_kitor_a_pesti_forradalom Tarján M. Tamás: 1848.március 15 Az 1847 őszére meghirdetett diéta követeit végsőkig hevített légkörben választották meg….több ellenzéki politikus megválasztását sikerült megakadályozni. Deák a mandátumát betegségére hivatkozva nem fogadta el. Kossuth követté választását azonban a pesti ifjúság és a polgárosuló nemesség a kormánykörök minden erőfeszítésével szemben keresztülvitte. A diétán a viszonylag csekély ellenzéki többség vezetése - Deák távollétében – Kossuth feladata lett. http://mek.niif.hu/00800/00893/html/doc/c400532.htm Szilágyi/ Az utolsó rendi országgyűlés.

5 Pilvax kávéház Az ifjak szerveződése véletlenszerű és változó. Első csoportjuk a Tízek Társasága. Gazdasági reformköveteléseikkel kapcsolódik irodalmi ambíciójuk. Fórumul az újságírás kínálkozik. Csakhogy mondanivalójuk nyilvánosságra hozatalának gátat szab a cenzúra és a kiadók önkénye. Ezért orgánumot keresnek. Előbb a győri Hazánk című lap közölte Petőfinek és társainak írásait. Majd amikor 1847-ben Jókai vette át az Életképek szerkesztését, e folyóirat köré csoportosultak. …Nem volt fegyverük, erős orgánumuk, külföldi kapcsolatuk, mégis ők robbantották ki a forradalmat. ww.nyugatijelen.com/ifi/1848_marciusi_ifjai.php Tk.(Z) 9- 112.old: Amikor a márciusi ifjak vezetői Március 15-én kora reggel kiléptek … Pilvaxból, legföljebb 15-en lehettek. Néhány óra múlva Pest utcáin addig sohasem látott tömeg hömpölygött. A Landerer nyomdában cenzúra nélkül kinyomtatták Petőfi Sándor Nemzeti dalát és a 12 pontot. A budai várban a tüzérek égő kanóccal álltak az ágyúk mellett, de senki sem mert tűzparancsot adni. A tömeg a zuhogó esőben szabadon vonult át a hajóhídon, föl a várba. A Helytartótanács, a hatalom helyi képviselője rövid tanácskozás után elfigadott minden követelést. 1848. Március 15.

6 Petőfi Sándor Vasvári PálJókai Mór Irinyi JózsefDegré Alajos MÁRCIUSI IFJAK http://www.suliaweben.hu/index.php?page=single&tk=57 Forradalom Pesten - 1848. március 15. Március 15 követően a márciusi ifjak mind ritkábban hallatták szavukat. Tevőlegesen részt vettek a harcokban. Jókai szavai szerint „A literatúra ment legelöl vérét elpazarolni”. Hősi halált halt Petőfi és Vasvári; a szabadságharc leverése után sokuk kényszerült bújdosásra, emigrációba.

7 Irinyi József A 12 pont jóval túlment az felirati javaslaton, de megmaradt a nemesi reformerek számára elfogadható program keretein belül. fogalmazta meg Kossuth kapcsolatban állt az ellenzék pesti szervezetével az Ellenzéki Körrel, a fővárostól várta, hogy mozgalmaival támogassa az ő országgyűlési küzdelmeit. A meglehetősen heterogén összetételű kör választmányának már március 4-i ülésén megvitatta Kossuth felirati javaslatát, s jelezték, hogy azt a sajtószabadság említése nélkül csonkának tartják. Emellett a radikális szárny azt is felvetette, hogy az országgyűlést petíciós mozgalommal kellene gyorsabb munkára ösztönözni. http://www.youtube.com/watch?v=iNysU4ZWUPY 1848 forradalom március 15. videó

8 Városháza Helytartótanács Táncsics Mihály

9 " A mennydörgés azt mondja: Le térdeidre, ember, az Isten beszél. A nép szava is megdördűlt és mondá: Föl térdeidről, rabszolga, a nép beszél! Tartsátok tiszteletben e napot, melyen a nép szava először megszólalt. Március 15-e az, írjátok föl szíveitekbe és el ne felejtsétek. A magyar nemzet szabadsága e naptól kezdődik. A nemzet történetében ez volt az epochalis nap. Ezentúl minden nap új dicsőséget fog számotokra hozni; a nép fölébredett, a nép követelte századok óta megtagadott jogait, minek láncait legközelebb találta.” Az Életképek című lapban "Forradalom vér nélkül" címen, 1848. március 19-én jelent meg Jókai Mór cikke, melyben így írja le a március 15-i eseményeket: http://mek.oszk.hu/00700/00793/html/jokai17.htm Jókai Mór: Írói arcképek http://www.youtube.com/watch?v=Qscq0-0idDM Magyarország története 27 Forradalom és honvédelem (1)

10 „Az ő hazaszeretettől lángoló, szabadságérzettől áthatott költeményei voltak azok az előhírnökei az új korszaknak, melyek évekkel elébb szórták a szikráit a szabad eszméknek a közvéleménybe. Az ő lelke volt a korszellem vezető fáklyája. Mint költő is a világköltészet színvonalán álló lángész, aki egy lusztrum alatt egy üstököspályát futott meg az égen s művei összességében magának halhatatlanságot, nemzetének elismerést vívott ki késő századokra. Mint bajnoka, vértanúja a hirdetett népszabadságnak, kinek alakját ércbe öntjük, hogy mindig maga előtt lássa, soha el ne felejtse az utókor. Március 15-ikének minden hulló csillagait Petőfi homloka gyüjté maga körül egy csillagkoszorúba. „(Jókai Mór) http://www.youtube.com/watch?v=fCQVoKffJ9g Petőfi Sándor - Ha férfi vagy, légy férfi http://www.youtube.com/watch?v=TIjsTMRM0ds http://www.youtube.com/watch?v=lnlv7C-wn3g http://www.youtube.com/watch?v=xLvrceSrEuE http://www.youtube.com/watch?v=bOiA1yMhAJY Petőfi Sándor- Van-e egy marok föld Petőfi Sándor -A márciusi ifjak Petőfi Sándor- Forradalom Petőfi Sándor -Csatadal http://www.youtube.com/watch?v=qGfpPwR7K94 Petőfi Sándor- A vén zászlótartó http://www.youtube.com/watch?v=EhmM2ClJsyw Hungarica - Nemzeti dal http://www.youtube.com/watch?v=Db4WCxFlgAw Szilágyi Domokos -- Héjjasfalva felé (Sinkó László)

11 Liberálisok reformkori küzdelmei Pesti forradalom Bécsi forradalom Osztrák Államtanácsot engedményekre kényszerítette Emlékek a magyar szabadságharcról –Katonai Filmstudió Bécsben a pozsonyi országgyűlés képviselőit ünneplő sokaság fogadta. …a magyar küldöttség 16-17-én kemény tárgyalásokat folytatott, a legnagyobb ellenállást a független magyar kormány ügyében tapasztalták.

12 István nádor A korlátolt képességű király rábólintott a követelésekre és értesítette István főherceget, a nádort, hogy a „független felelős Ministerium” felállítására tett javaslatot is elfogadja, ám Batthyány kinevezése – aligha véletlenül – kimaradt a válaszból. A döntő lépés megtétele – addigra már Bécsbe ért a pesti forradalmi események híre – István nádorra maradt. Ő meglehetős bátorsággal vállalta a döntés felelősségét, és élve a ráruházott teljhatalommal, a „független magyar ministerium elnökévé” Batthyány Lajost nevezte ki. nyújtotta át a magyar országgyűlés feliratát a királynak A döntést tartalmazó irat fogalmazványát és tisztázatát a Magyar Országos Levéltár őrzi. Mindkettő március 17-én kelt. A történelmi idők feszült pillanatairól árulkodik a dokumentumok egyszerű külleme http://mnl.gov.hu/a_het_dokumentuma/batthyany_lajos_miniszterelnoki_kinevezese.html Katona Csaba

13 A Batthyány-kormány tagjai. Névsor felülről lefelé és balról jobbra: Batthyány Lajos miniszterelnök, Szemere Bertalan belügyminiszter, Esterházy Pál, a király személye körüli miniszter, Klauzál Gábor ipar- és földművelésügyi miniszter, Kossuth Lajos pénzügyminiszter, Mészáros Lázár hadügyminiszter, Széchenyi István közmunka és közlekedésügyi miniszter, Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter, Deák Ferenc igazságügyi miniszter.

14 Hadsereg Alkotmányos MAGYARORSZÁG Polgári Áprilisi törvények Az Ausztriához fűződő viszony nem nyert egyértelműen megfogalmazást Tisztázatlan Külképviselet 1848 április 11

15 Tized Feudalizmus lebontása Úrbéri terhek. Ősiség Úriszék Eltörlték:

16 Pesten Polgári állam felépítése NÉPKÉPVISELETI ORSZÁGGYŰLÉS FÜGGETLEN FELELŐS MINISZTÉRIUM-on eltörölték a korábbi központi hivatalokat évente választójog Alacsony cenzus alapján keresztül gyakorolhatta az uralkodó a végrehajtó hatalmat, rendeletei miniszteri ellenjegyzés (aláírás) nélkül érvénytelenek voltak Az országgyűlés kétkamarás maradt a főrendiház szervezete lényegében alig változott, bár tényleges szerepe csökkent, az alsó táblát átalakították: Az országgyűlés megnyitója (Borsos József)Borsos József

17 Pesten Polgári állam felépítése NÉPKÉPVISELETI ORSZÁGGYŰLÉS FÜGGETLEN FELELŐS MINISZTÉRIUM-on eltörölték a korábbi központi hivatalokat évente választójog Alacsony cenzus alapján keresztül gyakorolhatta az uralkodó a végrehajtó hatalmat, rendeletei miniszteri ellenjegyzés (aláírás) nélkül érvénytelenek voltak Az országgyűlés kétkamarás maradt a főrendiház szervezete lényegében alig változott, bár tényleges szerepe csökkent, az alsó táblát átalakították: Az országgyűlés megnyitója (Borsos József)Borsos József

18 Pesten Polgári állam felépítése NÉPKÉPVISELETI ORSZÁGGYŰLÉS FÜGGETLEN FELELŐS MINISZTÉRIUM-on eltörölték a korábbi központi hivatalokat évente választójog Alacsony cenzus alapján keresztül gyakorolhatta az uralkodó a végrehajtó hatalmat, rendeletei miniszteri ellenjegyzés (aláírás) nélkül érvénytelenek voltak Az országgyűlés kétkamarás maradt a főrendiház szervezete lényegében alig változott, bár tényleges szerepe csökkent, az alsó táblát átalakították: vallások egyenjogúsítása Nemzetőrség felállítása Hitelintézet Sajtótörvény

19 evangélikus Katolikus Nemzetőrség Közteherviselés vallások egyenjogúsítása felállítása református unitárius Hitelintézet Sajtótörvény Városok irányítását Választott testületek veszik át

20 Az állam egysége Erdély visszacsatolása uniója Magyarország Partium

21 Tk 5-165. old.) Az országgyűlés megalakulásának idején /1848. júl.5./ már meglehetősen nehéz volt a helyzet a nemzetiségi mozgalmak Bécsből táplált katonai fenyegetése miatt. Batthyány már májusban elrendelte 10 ezer nemzetőr toborzását, ez azonban nem bizonyult elegendőnek. Ezért július 11-én Kossuth híres megajánlási beszédében 200 ezer újonc és 42 millió forint hitel megszavazását kérte az országgyűléstől védelmi célokra. A képviselők ezt nagy lelkesedéssel meg is adták, az uralkodó nem hagyta jóvá a törvényt. Egyre világosabbá vált, hogy az udvar megfelelő alkalomra vár, hogy a forradalom eredményeit megsemmisítse. Az országgyűlés megnyitója (Borsos JózsefBorsos József

22 Szeptemberi fordulat Jelasics pénzügyminisztérium Bécs visszavonta : had átkell a Dráván Augusztus 31-én http://www.youtube.com/watch?v=h_ZyW1GVi2g

23 OHB Elrendeli az újoncozást Kossuth az országgyűlés Bécs tiltakozása ellenére Kossuth- bankók Védelem megszervezése 1848. Szeptember 29. Pákozd magyar győzelem

24 OHB Elrendeli az újoncozást Kossuth az országgyűlés Bécs tiltakozása ellenére Kossuth- bankók Védelem megszervezése 1848. Szeptember 29. Pákozd magyar győzelem

25 Szeptemberi fordulat pénzügyminisztériumot Bécs visszavonta : Had- 1848. Augusztus 31-én http://www.youtube.com/watch?v=h_ZyW1GVi2g Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc fontosabb eseményei /3 perc/ TK 5 167 old) aug 31 után Batthány és Deák megpróbált tárgyalásokat kezdeni, de nem állt velük szóba senki….Szept. 9-én az országgyűlés száztagú küldöttsége próbálta sikertelnül befolyásolni az uralkodót. Mindezek hatására bomlásnak indult a Batthyány kormány, a miniszterek lemondtak vagy egyszerűen visszavonultak, végül maga a miniszterelnök is megvált tisztségétől. Szeptember 11-én pedig Jellasics hadai átkeltek a Dráván… A közvetlen veszedelem az országgyűlést határozott lépésekre sarkallta. Szeptember 15-én eltörölték a parasztság egyik fő sérelmének számító szőlődézsmát, a következő napon pedig határozatot hoztak az Országos Honvédelmi Bizottmány létrehozásáról, melynek elnöke Kossuth toborzóútra indult az Alföldre... …Kossuth nem esett kétségbe, nem állt félre, hanem a vele tartókkal hozzálátott a védelem megszervezéséhez. Bécs tiltakozása ellenére pénzt bocsátott ki (Kossuth –bankó), kimondták 40 ezer katona azonnali fegyverbe hívását, s október 8-án a képviselőház a végrehajtó hatalom gyakorlását az OHB-ra ruházta.

26 Jelasics http://www.youtube.com/watch?v=h_ZyW1GVi2g Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc fontosabb eseményei /3 perc/ Pákozd 1848. Szeptember 29. magyar győzelem ( Az 1848-49-es Honvédsereg még fehér színű, piros és zöld úgynevezett farkasfogakkal szegélyezett zászlók alatt harcolt, közepén a címerrel.)

27 Görgey Artúr Schwechati vereség Hadsereg újjászervezése Windischgratz Ferenc József 1848 december uralkodóváltás http://www.youtube.com/watch?v=k1Wj846z8Og

28 Görgey Artúr Windischgratz Ferenc József http://www.youtube.com/watch?v=k1Wj846z8Og Tk 5 (168. old )……tétovázás után…..a honvéd sereg végül támadásra szánta el magát, október 30-án Bécs határában Schwehachtnál súlyos vereséget szenvedett, s fejveszett menekülésbe kezdett. A visszaözönlő sereg újjászervezésével Kossuth Görgey Artúrt bízta meg, aki akkor vonta magára az OHB elnökének figyelmét, amikor március 30-án Csepel-szigeten felakasztatta a Jelasics számára futárszolgálatot teljesítő Zichy Ödönt grófot. Emellett szerepe volt az egyik horvát sereg bekerítésében Ozora mellett.. A Görgey keze alá került haderő többségét alig kiképzett és igen gyengén felszerelt újoncok alkották, kaszás, mezítlábas, nemzetőrök, fegyelmet nem tűrő nemesek. A tisztikar lelkiismereti problémákkal küszködött.. Mindezek tetejében a csúfos vereség következtében az önbizalom is hiányzott a katonákból. Az un fel-dunai hadtest élére kinevezett 30-éves tábornok előtt hihetetlenül nehéz feladat állt, mikor ebből a tömegből fegyelmezett, ütőképes hadsereget akart szervezni. Ilyenre viszont feltétlenül szükség volt, mivel Bécs elszánta magát a a döntő támadásra. December 2-án a bécsi kormány lemondatta V. Ferdinándot, helyébe a 18 éves Ferenc Józsefet ültette, akit nem kötött az áprilisi törvényekre tett eskü.

29 http://tortenelemklub.com/magyar-toertenelem/55-az-184849-es-forradalom-es-szabadsagharc

30 Görgey Artúr (Barabás Miklós) Váci Nyilatkozat Fel-dunai hadtest Tk 5 (169 old.) 1849 január 2-án a pesti hadi tanács úgy határozott, hogy Perczel keletre vonul a kormányt fedezve, Görgey pedig a főerőkkel észak felé maga után vonja a császáriakat, Az alig 16 ezer főnyi fel-dunai hadtest Windischgratz és Schlick túlerejével nézett szembe, miközben a lelkiismereti válságba került tisztikara is bomladozni kezdett. Ennek megállítására Vácon nyilatkozatot adott ki, melyben az „idétlen republikánus izgatást” elítélve, s az OHB-t is bírálva kijelentette, hogy a hadsereg „hű marad esküjéhez”, azaz a királyi esküvel szentesített alkotmányhoz, s csak a hadügy minisztertől fogad el parancsokat. Kossuth ezt úgy értékelte, hogy a tábornok kivonta magát az OHB hatásköréből, így a köztük lévő ellentét súlyosabbá vált. Kossuth új fővezér után nézett, s a Párizsba küldött Teleki László közvetítésével Dembinszkit, az 1830-as lengyel felkelés egyik vezetőjét hívta meg erre a posztra. Felső –tiszai serege egyesült Fel-dunai hadtesttel Klapka György Bem József Ellenfeleit kiszorítja Erdélyből Lehetővé tette, hogy a magyar haderő ellentámadásba kezdjen

31 Kápolnai csata Olmützi alkotmány Tk 5 (170) A kápolnai ütközetnek két fontos következménye lett. Windischgratz a csatát végső győzelemként jelentette az uralkodónak, mire az udvar márc. 4-én kiadta az olmützi un. oktrojált (kényszerített) alkotmányt, mely az áprilisi törvényeket semmisnek tekintve egységes, centralizált birodalom felállításáról intézkedett. Magyar oldalon pedig a tiszafüredi táborban nyíltan kirobbant a tisztikar elégedetlensége Dembinszkivel szemben. A zendülés eredménye Dembinszki leváltása lett, Görgey ugyancsak helyettes fővezéri megbízást kapott. Dembinszky DIADALMAS TAVASZI HADJÁRAT Tk III.(Z)-156.old: 1849 március végén a Tiszánál összevont ötvenezer honvéd támadásba lendült Hiába volt a császári fősereg változatlanul számbeli főlényben, hiába volt mögötte a megerősített Buda, a gazdag Dunántúl, a császárhoz hű Ausztria és Csehország. Mit sem ért a több ágyú, a jól képzett tisztikar. A honvédek nehézcsaták sorában legyőzték, és alig négy hét alatt a Tiszától Pozsonyig űzték őket.

32

33 Tápióbicskei győzelem Április 4 Az isaszegi csatában Görgei Artúr megállítja Klapka visszavonuló honvédeit, ezzel döntő fordulatot adva a csatának (Than Mór festménye)isaszegi csatábanGörgei ArtúrThan Mór Isaszegi győzelem Április 6 A támadás terveit Klapka készítette. A tavaszi hadjárat diadalmas csaták sorozatából állt, fő célját azonban, az ellenfél bekerítését nem érte el. Hatvani győzelem /április 2/ Győzelemek ellenére az osztrák sereg vissza tudott vonulni Pest felé.

34 Váci csatában /ápr.10/ Nagysallónál /ápr.19/ Kudarcai miatt leváltották Windischgratzet, az osztrák erők meglehetősen zilált állapotban vonultak tovább a Duna jobb partján, a honvédség a másik oldalon győzelmeket aratott. Komáromnál Nem sikerült megakadályozni az ellenséges főerők kimenekülését az országból. E sikerek következtében, illetve Perczel szerbek fölött aratott Délvidéki győzelmével az ország nagy része ismét a magyar kormány ellenőrzése alá került.

35 Buda ostroma Buda bevétele

36 Kossuth Lajos Habsburg-ház trónfosztása Szemere Bertalan Görgey Függetlenségi Nyilatkozat Független Magyarország Buda serege Komáromtól Háromhetes ostrom kormányzó miniszterelnök Debrecen 1849. Ápr. 14.

37

38 Görgei és táborkara a komáromi csatában 1848 július

39 Piski híd

40 Tápiai csata

41 Temesvár

42

43 Komárom

44

45 http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=iW1D6vUZFrA&feature=endscreen http://mek.oszk.hu/11400/11424/mp3/ Klasszikusok novellái a magyar szabadságharcról MP3 formátum http://www.kortarsonline.hu/regiweb/0406/kovacs.htm Kortárs Irodalmi folyóirat/ Hermann Róbert: Az 1848–1849-es szabadságharc nagy csatái

46 Érettségi feladatok

47 2005.Október 18. A feladat az 1848-49. évi forradalom és szabadságharcról szól. (hosszú) Elemezze a források és ismeretei alapján a katonai helyzet alakulását 1848. ősze és 1849. tavasza közötti időszakban. Térjen ki a bel- és külpolitikai helyzet főbb jellemzőire! Használja a Történelmi atlaszt!

48 „Ma délben Budát és Pestet kardcsapás nélkül birtokomba ejtettem. Arra számítottam, hogy [...] Buda előtt a csatát elfogadják, ahol sikeresen legyőzhetem őket. De úgy látszik, hogy az ellenség a Bábolna és Mórnál szenvedett kudarcok folytán még meglevő önbizalmát végkép elveszítette, [...] Szolnok felé a Tisza mögé visszavonuljon. Tulajdonképpeni ereje most már nagyjában csak rendes lovasságából és tüzérségéből áll, amennyiben rendes gyalogsága még meglevő maradványai felette csekélyek, sőt még ezek is teljesen demoralizáltak. A honvéd zászlóaljak és az önkéntesek a visszavonulás alatt minden valószínűség szerint lassankint végleg feloszolnak.” (Windischgrätz hg. jelentése.) „Miután a feldunai hadtest, szem előtt tartva Magyarország alkotmányára letett esküjét és önnön becsületét, teljes tudatában van annak, hogy mit akar és mit kell tennie: ezennel végül kijelenti, hogy az ellenséggel folytatott, bármely egyezkedésnek eredményét csak abban az esetben ismeri el, ha az egyrészt Magyarországnak azon alkotmányformáját, melyre a hadtest megesküdött, másrészt magának a hadtestnek katonai becsületét is biztosítja.” (Görgey Arthur)

49 Osztrák haderő 1848 decemberében Magyar haderő 1848 decemberében- Fősereg 50 000 főFel-dunai hadtest 30 000 fő Tartalék sereg 19 000 főEgyéb erők 23 000 fő Egyéb erők 43 500 főErdélyi hadtest 10 000 fő További erők 35 500 főTovábbi erők 22 200 fő Dráva mentén 4 000 fő Őrség: Komárom, Lipótvár, Munkács, Pétervárad 12 000 fő Teljes létszám 148 000 főTeljes létszám 101 200 fő

50 Kronológia: 1848. szept. 29. pákozdi csata 1848. okt. 30. Schwechati csata 1848. dec. 25. Kolozsvár 1848. dec. 27. Győr feladása 1848. dec. 30. móri csata 1849. jan. 4. Pest eleste 1849. jan. 5. váci kiáltvány 1849. jan. 31. tokaji csata 1849. febr. 5. Branyiszkóiszoros elfoglalása

51 2007. Május 17. A feladat az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetére vonatkozik. (rövid) Mutassa be ismeretei és a források alapján a nemzetiségi kérdés alakulását az 1848- 49-es forradalom és szabadságharc idején Magyarországon!

52 „Én soha, de soha a magyar szent korona alatt más nemzetet és nemzetiséget, mint a magyart elismerni nem fogok. Tudom, hogy vannak emberek és népfajok, akik más nyelvet beszélnek, de egy nemzetnél több itten nincsen.” (Kossuth Lajos a szerbek küldöttségének; 1848. március 27.) „…ne járuljunk a magyar szabadság asztalához, mert azon minden falat mérgezett.” (Simion Barniut, az erdélyi románság egyik vezetője; 1848. május) „A nemzet képviselői s az ország főrendjei Magyarország népeihez. Atyánkfiai! Szólunk hozzátok, magyarok, németek, tótok, oláhok, rácok, horvátok, oroszok! Szólunk elárult közös hazánk nevében, mellyet a királyt környező cselszövők gonosz hálóval körülkerítettek… Ott állunk, hogy élet és halál, szabadság és szolgaság között van választás.” (Az első népképviseleti országgyűlés irataiból; 1848. december)

53 „…A harc közöttünk és a szerbek között felette kegyetlenül folyt, az utóbbiak a hadifoglyokat könyörtelenül lemészárolták, sőt még a holttesteket is lefejezték és megcsonkították. Részünkről is a csatamezőn csak ritkán nyert valaki pardont…” (Klapka György; 1848 nyara) „Egy van, mi különösen szívemen fekszik, mert Magyarhon jövője, véleményem szerint attól függ. Különféle nemzetiségek iránt legyünk jogkiosztásban mentől bőkezűbbek. Nemcsak Ausztria halt meg, hanem Szent István Magyarországa is. Mire annyi vér és áldozat? Hogy nyomorú plántai [palántaszerű] életet éljünk, mintegy melegágyi üveg alatt? Nem! Sorsunk a világ legnagyobb dicsősége leend, vagy halál. Liberté, égalité, fraternité [szabadság, egyenlőség, testvériség], még nem elég. A népek nemzetiségi életet is kívánnak élni. Olly rendszert kellene állítanunk, melly által a nemzetiség egysége hiányát az egyéni nemzetiségi jogok egyeztetése és méltánylata által pótolják.” (Teleki László levele Kossuthnak; 1849. május)

54 „ Tiszta román megyékben és hatóságokban, vagy pedig ott, hol a többséget a román ajkúak teszik, a tanácskozások szintúgy román, mint magyar nyelven tartathatnak; nem különben a jegyzőkönyv is mind a két nyelven szerkesztendő. Az országgyűléssel, kormánnyal és hatóságokkal a levelezések magyarul történnek, kivévén azon közléseket, melyek oly törvényhatóságok között válttatnak, hol mind a két nyelv használtatik hivatalosan; ez esetben a levelezés román nyelven is eszközöltethetik.” (Magyar-román megbékélési tervezet; 1849. július 14.)

55 Érdekességek

56 A piros-fehér-zöld színhármas először 1848-ban vált az ország hivatalos jelképévé, a forradalom egyik jelentős eredményeképpen. A trikolor (azaz a három színű zászló) a francia forradalom óta vált "divatossá", így a magyar zászló is három színű lett: a piros szín az erőt, a fehér a hűséget, a zöld pedig a reményt jelképezi. A forradalom leverése után természetesen nem engedélyezték ennek a nemzeti jelképnek a használatát sem, a kiegyezés óta azonban újra magyarságunk legnagyobb szimbóluma lett a piros-fehér-zöld színhármas. Ezért a mai napig is ezeknek a színeknek a környezetében ünnepeljük nemzeti ünnepeinket. A trikolórt, a háromszínű zászlót Európában a francia forradalom tette "divatossá". A párizsi események ihlették meg Szendrey Júliát is, amikor március 15-én megvarrta és Petőfi mellére tűzte a ma ismert kokárdák első példányát.

57 Áprilisi törvények 1848.március 15 1848. április 11 Tized Úrbéri terhek Ősiség Úriszék Polgári állam felépítése NÉPKÉPVISELETI ORSZÁGGYŰLÉS FÜGGETLEN FELELŐS MINISZTÉRIUM választójog Kossuth Lajos Pozsony Eltörölték: Nemzetőrség Közteherviselés Sajtótörvény Szeptemberi fordulat Az Ausztriához fűződő viszony nem nyert egyértelműen megfogalmazást Jellasics OHB Görgey Artúr Ferenc József Pákozd Windischgratz Kápolna BemKlapka Olmützi alkotmány Tavaszi hadjárat Tápióbicske IsaszegVác Nagysalló Függetlenségi Nyilatkozat Haynau 1848.okt.6. 1848.május 21.


Letölteni ppt "A német, az olasz és az ausztriai mozgalmak hatása a magyar szabadságharcra. Nemzetiségi törekvések a Habsburg Birodalomban Tk 5- Herber, Martos, Moss,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések