Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr.Dósa Marianna ügyvéd Adatvédelmi felelős

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr.Dósa Marianna ügyvéd Adatvédelmi felelős"— Előadás másolata:

1 ADATVÉDELEM,MUNKAJOG ÉS A KERESKEDELEM KAPCSOLATA:MIT TEHET JOGSZERŰEN A KERESKEDŐ?
Dr.Dósa Marianna ügyvéd Adatvédelmi felelős OKSZ Jogi Munkabizottságának Elnöke

2 TEMATIKA Adatvédelem-kritikus terület Adatvédelem és Munkajog
Állásinterjú Adatbázisok problémája Ellenőrzési jog- Kamerahasználat Csomagátvizsgálás Kitiltás intézménye

3 ADATVÉDELEM-KRITIKUS TERÜLET
Cél:Természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása Kritikus terület-gyűjtőhelye az érintett természetes személy és az adatkezelő(pl. munkáltató,kereskedő) jogai és érdekei összeütközésének Munkáltató-ellenőrzési joga van a munkahelyen ERŐFÖLÉNY - t jelenthet Munkavállaló- a munkahelyen is megilleti a személyiségi jog,magánélet védelme-önkéntes beleegyezés? A munkáltató is ki van szolgáltatva- modern technikai eszközök EGYENSÚLYKERESÉS-ÉRDEKKIEGYNSÚLYOZÁS: Technikai eszközök-jogi szabályozás

4 SZEMÉLYES ADAT- Info Tv. 2011. évi CXII. törvény
Személyes adat:Érintett neve ,azonosító jele ,egy vagy több fizikai,fiziológiai,mentális,gazdasági,kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret(csak természetes személy) Valamint az adatokból levonható,az érintettre vonatkozó következtetés(pl. vallási tárgyú honlapok felkeresése) =Közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy 15/1991(IV.13.)AB Határozat:mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

5 KÜLÖNLEGES ADAT - Info Tv.
Faji eredet Nemzetiséghez tartozás Politikai vélemény,pártállás Vallási vagy más világnézeti meggyőződés Érdekképviseleti tagság Szexuális élet Egészségi állapot Kóros szenvedély Bűnügyi személyes adat

6 ADATKEZELÉS – ADATKEZELŐ Info tv.
Adatkezelés:gyűjtése,felvétele,adatrögzítése,rendszere zése,tárolása,megváltoztatása,felhasználása,továbbítása, nyilvánosságrahozatala,összehangolása,összekapcsolása, zárolása,törlése,megsemmisítése,fénykép vagy hangfelvétel készítése,fizikai jellemzők rögzítése(pl. ujj- vagy tenyérnyomat,DNS,írisz) Adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy,ill. szervezet,aki önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének a célját meghatározza,a döntéseket meghozza és végrehajtja,vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

7 JOGELLENES ADATKEZELÉS
A jogellenes adatkezelés súlyos következményeket vonhat maga után: A Btk. egy-három év szabadságvesztéssel fenyegeti a személyes adattal visszaélést. A NAIH max Ft bírságot szabhat ki. 2014.Március 15-től sérelemdíjat is lehet követelni.

8 Személyes adattal visszaélés
219. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti. (3)A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyes adattal visszaélést különleges adatra követik el. (4) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha személyes adattal visszaélést hivatalos személyként vagy közmegbízatás felhasználásával követik el

9 ADATKEZELÉS A MUNKAJOGBAN Mt.10.§(1)
A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. A Munkáltató adatkezelésének a korlátait jelenti!Az adatkezelés teljes folyamatában fenn kell állni,folyamatosan vizsgálni kell! Példa: Magántelefonszámok átadása - pl. készenléti jellegű munkakörnél igen,egyébként nem Magántelefonokon folytatott beszélgetések listája-nem

10 A MUNKAHELYI ADATKEZELÉS FELTÉTELEI
Jogalap(Tv.,hozzájárulás,vélelem: pl. álláshirdetésre jelentkezés?) Cél- célhoz kötöttség!- a legfontosabb garancia! Megfelelő előzetes tájékoztatás-Mt.10.§(2),264.§,11.§ - adatkezelés jogalapja és célja - időtartama - kik ismerhetik meg az adatokat - az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei Adatvédelmi nyilvántartás: Bejelentés NEM:Az adatkezelővel tagsági-,munkaviszonyban,tanulói viszonyban,ügyfélkapcsolatban álló személyek adatkezelését.

11 MUNKAHELYI ADATKEZELÉS ALAPELVEI
Célhoz kötöttség Szükségesség Arányosság Elszámoltathatóság

12 ADATOK 3.SZEMÉLY RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ÁTADÁSA Mt.10.§(2)
A munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet. Két eset: Tv. felhatalmazás vagy az érintett hozzájárulása Érintett hozzájárulása:Info tv. - önkéntes és határozott - Megfelelő tájékoztatáson kell alapulnia - Félreérthetetlen beleegyezés - Személyes adatok meghatározása

13 ADATBÁZISOK Pl. megbízhatatlan dolgozók,bűnelkövetők Jogalap,cél,érintett kör,szükséges adatok megjelölése,kinek kerül továbbításra- NAIH engedély Érintett hozzájárulása kell! Nincs törvényi jogalap!

14 MUNKAERŐ FELVÉTEL-ÁLLÁSINTERJÚ KÉRDÉSEK 1.
Probléma:még nem munkavállaló - Mt. hatálya nem érvényesül! Info Tv. Az érintett személy adatainak cél nélküli kezelése nem megengedett! Ha nem jön létre a mv.,az adatokat,dokumentumokat vissza kell adni.

15 MUNKAERŐ FELVÉTEL-ÁLLÁSINTERJÚ KÉRDÉSEK 2.
Igen: Utazási költségtérítéssel összefüggésben –lakóhely Munkaidő beosztás,terhelhetőség - pl. vesebeteg ,tud-e összefüggően 8 órát dolgozni Vegyes: Tesztek:mi tetszik és miért- szakvélemény:megbízhatatlan,nem becsületes

16 MUNKAERŐ FELVÉTEL-ÁLLÁSINTERJÚ KÉRDÉSEK 3.
Nem: Magánélet:párkapcsolat,családi élet,tervezett gyermekvállalás(mikor,hány gyerek) Vagyoni helyzet(lakás,nyaraló,autó,megtakarítások,befektetések stb.) Jövedelmek:korábbi,házastárs,élettárs,szülők,örökségek Tetoválás,testékszerek-(kivéve,egészségügyi ok) Dohányzás(meghatározott munkakörben igen) Szabálysértési ügyekre,büntető ügyre (meghatározott munkakör betöltése esetén igen)

17 MUNKAVISZONY FENNÁLLÁSA ALATTI ADATKEZELÉS
Együttműködési kötelezettség! Hol lehet elérni a munkavállalót-munkakör A munkavégzést befolyásoló körülmények -pl. betegség,járművezetéstől eltiltás Felmondási tilalmak:várandósság,emberi reprodukciós eljárás Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony,társasági jogi tisztség stb.

18 MUNKÁLTATÓ ELLENŐRZÉSI JOGA Mt.11.§(1) és (2)
A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak. Az ellenőrzés nem azonos a munkavállaló állandó megfigyelésével! A munkáltató nem tehet meg bármit az ellenőrzés érdekében,tiszteletben kell tartania a munkavállalók személyiségi jogait. -CÉLHOZ KÖTÖTTSÉG! A személyiségi jogok nem korlátozhatóak aránytalanul!Szükségesség és arányosság! A tájékoztatást a munkáltatónak kell bizonyítania!

19 KAMERAHASZNÁLAT 1. NAIH ajánlás(2012.évi):a munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alapvető követelményeiről Jogalap-Mt.11.§(2),Vagyonvédelmi tv. Cél:emberi élet,testi épség,személyi szabadság védelme,vagyonvédelem,veszélyes anyagok őrzése,üzleti,fizetési,bank és értékpapírok védelme Nem:rejtett kamera pl. munkahelyi viselkedés Nem:öltöző,zuhanyzó,pihenő-,étkezőhely,orvosi szoba és váró, Kamera látószöge-minden egyes kamera vonatkozásában

20 KAMERAHASZNÁLAT 2. Kik nézhetik vissza a felvételeket?-szűk,személyi kör,akik döntéshozatallal rendelkeznek Munkavállalók és ügyfelek,látogatók vegyesen:ismertető elhelyezése –nem ügyfelek esetében bejelentési kötelezettség Üzletek- Látogatók: bejelentési kötelezettség NAIH felé Látogatókat a bejáratoknál tájékoztatni kell- ráutaló magatartással járulnak hozzá!

21 KAMERAFELVÉTELEK MEGŐRZÉSI IDEJE 1.
Felhasználás hiányában (bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként nem használják fel) : FŐ SZABÁLY:legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. KIVÉTELEK: 1. legfeljebb a rögzítéstől számított harminc nap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, ha a rögzítésre a) nyilvános rendezvényen az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, b) nyilvános rendezvényen, közforgalmú közlekedési eszköz állomásán, megállóhelyén (pl. vasútállomáson, repülőtéren, metrómegállóban) terrorcselekmény és közveszélyokozás megelőzése, c) a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szerint legalább jelentős értékű pénz, értékpapír, nemesfém, drágakő biztonságos tárolása, kezelése, szállítása d)a veszélyes anyagok őrzése érdekében kerül sor.

22 KAMERAFELVÉTELEK MEGŐRZÉSI IDEJE 2.
2. legfeljebb a rögzítéstől számított hatvan nap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, ha a rögzítés célja a) a pénzügyi szolgáltatást, kiegészítő pénzügyi szolgáltatást, b) jelzálog-hitelintézeti tevékenységet, c) befektetési szolgáltatási, tőzsdei tevékenységet, d) értékpapírok letéti őrzését, értékpapír letétkezelését, e) elszámolóházi tevékenységet, f) biztosítási, biztosításközvetítői, biztosítási szaktanácsadási tevékenységet folytatóknak a feladataik ellátásához szükséges, közönség számára nyilvános magánterületének védelme.

23 CSOMAGÁTVIZSGÁLÁS Munkavállalók és Vevők
Vevők- Vagyonvédelmi törvény ! Csomag fogalma:birtokban lévő,általa fogott vagy testére rögzített,azon viselt tárgy Alapos gyanú esetén:bűncselekmény,szabálysértés Munkavállalók -Sorsolás útján nem Mindenki táskáját megnézik - nem Csak ha együttműködik a munkavállaló Öltözőszekrény:hozzájárulással,nem kell alapos gyanú Rendőri segítség

24 KITILTÁS 1. 2012. évi II. törvény 19.§
A kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szabálysértés miatt, e tevékenysége folytatásának megakadályozása érdekében az eljárás alá vont személy kitiltható a kereskedelmi létesítményből vagy kereskedelmi tevékenység helyéül szolgáló egyéb helyszínről. kitiltás legrövidebb tartama hat hónap, leghosszabb tartama két év.

25 KITILTÁS 2. Az intézkedést úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a szabálysértés súlyához. Az intézkedés alkalmazásakor figyelembe kell venni a szabálysértés elkövetésének időpontját megelőző két éven belül az eljárás alá vont személy szabálysértés miatt történt felelősségre vonását. Enyhítő körülményként kell figyelembe venni az eljárás alá vont személy hatóságokkal való együttműködését.

26 Köszönöm figyelmüket. Dr
Köszönöm figyelmüket! Dr.Dósa Marianna ügyvéd Mobil:


Letölteni ppt "Dr.Dósa Marianna ügyvéd Adatvédelmi felelős"

Hasonló előadás


Google Hirdetések