Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása Finta István – Dombi Péter (Az ágazati jogszabály- feladat meghatározás Mezei Cecília.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása Finta István – Dombi Péter (Az ágazati jogszabály- feladat meghatározás Mezei Cecília."— Előadás másolata:

1 A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása Finta István – Dombi Péter (Az ágazati jogszabály- feladat meghatározás Mezei Cecília és Finta István munkája) MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete ÁROP 1.1.22-2012-2012-001 Kísérleti program, képzés Az integrált közszolgáltatási információs rendszer adatforrásai, adatkezelési módszerei – a helyi adatgyűjtés lehetőségei

2 I.Rendszeres országos adatbázisok a közszolgáltatásokról II.A területi információs rendszer használata III. A helyi adatgyűjtés lehetőségei (gyakorlati példa: jegyzői kérdőív) IV. Kötelező és önként vállalt önkormányzati közszolgáltatások jogszabályi keretei Tartalom

3 A KSH településsoros adatbázisa az OSAP (288/2009 sz. Korm. Rend) alapján rendszeresen gyűjtött adatokból épül fel ELEKTRA intézményszintű adatszolgáltatásra épül meghatározott időközönként (legtöbb mutató esetében évenként) frissülő tartalom települési összesítéssel nyert adatbázis a TSTAR A Magyar Államkincstár intézményszintű adatbázisa az önkormányzati kör költségvetési intézményeinek éves beszámolói alapján Központilag gyűjtött adatok

4 1017 Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és a betegszállításról 1019 Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása 1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről 1054 Jelentés a fürdők forgalmáról 1060 Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról 1061 Települési hulladékgazdálkodás 1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás 1080 Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési és lakásellátási tevékenységéről 1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól 1203 Bölcsődei kérdőív 1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól 1208 Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről 1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről 1616 Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról 1696 A családsegítő szolgálatok működési adatai 1723 Jelentés a településtisztasági tevékenységről 1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai 1832 Alapinformációk a szociális és gyermekellátást végző szervezetekről Néhány, közszolgáltatásokat érintő ELEKTRA adatgyűjtési űrlap

5 Részlet az egészségügyi statisztikai adatlapból

6 A hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatgyűjtő lap

7 Óvodák (intézmények/feladatellátó helyek száma, óvodás csoportok száma, óvodapedagógusok száma, óvodai férőhelyek száma, óvodába beírt gyermekek száma Általános iskolák, középiskolák (intézmények/feladatellátó helyek száma, iskolai osztályok száma, iskolai osztálytermek száma, pedagógusok száma, tanulók száma) Közművelődés (intézmények száma, alkotó művészeti közösségek száma, alkotó műv. közösségek tagjainak száma, kulturális rendezvények száma, kulturális rendezvényen résztvevők száma) Könyvtárak (könyvtárak száma, beiratkozott olvasók száma, kölcsönzött könyvtári egységek száma, leltári állomány) Háziorvosok, házi gyermekorvosok (orvosok száma, ellátott szolgálatok száma, ápolónők száma, rendelésen megjelentek száma, lakáson történt beteglátogatások száma, védőnők száma) Jellemző köznevelési, egészségügyi adatok a TSTAR-ban

8 Bölcsődék (intézmények/feladatellátó helyek száma, bölcsődei gondozónők száma, bölcsődei férőhelyek száma, beírt gyermekek száma) Gyermekjóléti szolgálatok (szolgálatok száma, gondozottak száma, veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma, védelembe vett kiskorú gyermekek száma) Családsegítés (családsegítő szolgálatok száma, családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma, családok átmenti otthonában elhelyezett gyermekek száma, bentlakásos bölcsődében elhelyezett gyermekek száma) Közétkeztetés, házi segítségnyújtás (szociális étkeztetésben részesülők száma, házi segítségnyújtásban részesülők száma, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők száma) Idősgondozás (nappali ellátó intézmények száma, ellátásban foglalkoztatottak száma, férőhelyek száma, ellátottak száma, időskorúak otthonaiban férőhelyek száma, időskorúak otthonaiban ellátottak száma) Jellemző szociális ellátási adatok a TSTAR-ban

9 Lakásgazdálkodás (Fenntartott önkormányzati bérlemények száma, önkormányzati lakóházak összes felújításra fordított költsége, eladott önkormányzati lakásbérlemények tényleges eladási ára, összes évi bérbevétel) Helyi közterületek tisztítása (Rendszeresen tisztított közterület) Közvilágítás biztosítása (Kizárólag közvilágítási célú villamosenergia- hálózatok hossza) Helyi közutak fenntartása (Önkormányzati kiépített út és köztér hossza, gyalog- és kerékpárút hossza, járda hossza) Hulladékgyűjtés (Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma, a lakosságtól elszállított települési szilárd hulladék, a szelektív hulladékgyűjtésben elszállított települési szilárd hulladék, összes elszállított települési szilárd hulladék) Jellemző kommunális adatok a TSTAR-ban

10 Szennyvízelvezetés (A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat hossza, közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások száma, közcsatornában elvezetett összes szennyvíz mennyisége) Ivóvízellátás biztosítása (Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza, közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma, összes szolgáltatott víz mennyisége, üzemelő közkifolyók száma) Fürdőüzemeltetés (Uszoda, fürdő, gyógyfürdő léte) Távhőszolgáltatás (Távfűtésbe bekapcsolt lakások száma, távhőellátásra felhasznált hőmennyiség a lakosság részére, melegvízhálózatba bekapcsolt lakások száma, szolgáltatott melegvíz mennyisége a lakosság részére) Jellemző kommunális adatok a TSTAR-ban (2)

11 TeIR részei A TSTAR a TeIR egyik fontos összetevője Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) a 31/2007. Korm. rendelet alapján jött létre Üzemeltető: Lechner Lajos Tudásközpont Kht. „átveszi és feldolgozza, továbbá egységes adatbázis- szerkezetben tárolja az országos és az európai uniós, valamint egyéb nemzetközi adatgyűjtésen alapuló, az egyes térségek helyzetére jellemző adatokat…” +térinformatikai adatok +metadatok (keletkezés, érvényesség, mértékegység) +dokumentumok (tervezési, helyes gyakorlat stb.)

12 Magyar Országgyűlés Hivatala, az Alkotmánybíróság, a bíróságok, az ügyészségek, az Országgyűlési Biztosok Hivatala, a Magyar Nemzeti Bank, Állami Számvevőszék, a központi államigazgatási szervek és azok területi szervei, az Országos Területfejlesztési Tanács tagjai és állandó meghívottjai, a regionális fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik, a térségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik, a megyei önkormányzatok és hivatalaik, a megyei területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik, a területfejlesztési önkormányzati társulások, a kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik, a többcélú kistérségi társulások és munkaszervezeteik, a települési önkormányzatok és hivatalaik, az országos önkormányzati szövetségek, a társadalmi szervezetek egyeztető fórumai a Magyar Tudományos Akadémia területi kutatásokat folytató intézetei, államilag elismert, magyarországi felsőoktatási intézmények Térítésmentes hozzáférés

13 1.Igénybejelentő kitöltése az igénybejelentő lapot a felhasználónak ki kell nyomtatnia, és az érintett cég, intézmény felelős vezetőjével együtt cégszerűen alá kell írnia 2.Az intézményi jogosultság ellenőrzése 3.A felhasználó hitelesítése Ügyfélkapus beléptetéssel Regisztráció

14 Intézményi lekérdező, intézményi címlista Szociális szakfeladat lekérdező Nem állami (önkormányzati) intézményi költségvetési adattár Települési szociális szolgáltatási kartogram Szolgáltatási kötelezettség szerinti kartogram és lefedettségi térképek Szociális ellátások elérhetősége Területi munkaerőkínálati előreszámítás népszámlálási bázison Országos népesség adatok 2050-ig Települési adatgyűjtő Kistérségi Információs Modul TeIR Interaktív Elemző Rendszer Segédlet az Esélyegyenlőségi tervek elkészítéséhez TeIR alkalmazások

15 TEIR interaktív elemző modul

16 Néhány (tranzakciónként legfeljebb 5) kiválasztott település adatai kérdezhetők le adott évre: Munkanélküliségi adatok Népszámlálási adatok Önkormányzati adatok Személyi jövedelemadó adatok Társasági adóbevallás adatok TSTAR adatok TeIR települési adatgyűjtő modul

17 Elvárások a közszolgáltatásokkal szemben –Hatékonyság (fogyasztói díjak, helyi adópolitika, települési adottságok) –Minőség (output mérése, fogyasztói elégedettség) –Egyenlő hozzáférés (helyi adottságok, fogyasztói elégedettség) –Felelősség, elszámoltathatóság Milyen adatokat kellene ismernünk?

18 Sokismeretlenes ábra: a hatékonyság modellezéséhez ismerni kell a normatívákat, a helyi adópolitikát, a szolgáltatói szerződéseket, díjakat. A közszolgáltatási modell Állam Helyi önkormányzat SzolgáltatóFogyasztó ? ? ? ?

19 Cél: ténylegesen ellátott feladatok feltérképezése, hogy az egy strukturált rendszerben a helyi közszolgáltatások informatikai adatbázisának alapját képezhesse. (Rendszeres helyi adatszolgáltatás, központi döntések megalapozottsága.); Mötv. alapján, a helyi önkormányzati közszolgáltatásokról adjanak teljes, átfogó képet, nem ágazaton belüli, túlzott részletezettségű, átláthatatlan adatbázis létrehozása; Hozzáadott érték: ebben a formában nem, vagy csak nehezen érhető el más adatbázisok (pl.: KSH, TEIR) segítségével, illetve csak időszakonként gyűjtik (pl.: 3 évente); A helyi szintű adatgyűjtés tapasztalatai a kérdőíves felmérés alapján

20 A szolgáltatások szervezeti formáinak megoszlása, % Helyi intézmény Körzeti intézmény Más intézmény Alkalmazott Többségi tulajdonú önkormányzati vállalkozás Kisebbségi tulajdonú önkormányzati vállalkozás Független vállalkozás Egyházi fenntartás Más non-profit szervezeti működtetés Társulásban ellátott feladatok Nem vizsgált szempontok (nem történik adatgyűjtés, de mind helyi, mind országos összehasonlításban fontos elemek)

21 Elérhetőség A helyi közszolgáltatások egy részére terjed ki (iskola, óvoda, egészségügy); Időszakos adatfelvétel Pl.: három évente vizsgálják az önálló (nem iskolai) sportlétesítményeket Teljes lefedettséget nem biztosító adatfelvétel és elemzés, továbbá időszakos adatfelvétel

22 Kommunális hulladékgyűjtés, oktatás esetén T-STAR, illetve KIR hátrányos helyzetű tanulókig adatokat tartalmazó nagyon részletes, az ágazat számára fontos adatokat tartalmazó rendszer. Nagyon részletes, a nagyobb összefüggéseket az áttekinthetőséget, megnehezítő (ágazati) adatbázisok

23 Egészségügy Fogorvosi alapellátás Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás Iskola-egészségügyi ellátás Szociális ellátás Gyermekétkeztetés Hiányos: bölcsőde Közművelődés Ifjúsági létesítmény Hiányos: közművelődési intézmény KSH-TSTAR adatbázis nem tartalmazza, illetve hiányos

24 Kommunális szolgáltatások, településüzemeltetés Temetkezési szolgáltatás Köztemető fenntartás Hiányos: helyi közterületek fenntartása (csak tisztántartás), a MÁK adatbázisban szakfeladat kód, de csak ráfordítások, naturáliák nem szerepelnek) Kommunális hulladék elhelyezés Csapadékvíz elvezetés (csak MÁK szakfeladat meghatározás) Fürdőüzemeltetés (csak önkormányzati, durva eltérések) Távhőtermelés Kistermelők, őstermelők számára értékesítési hely biztosítása Parkolás biztosítása (csak MÁK szakfeladat meghatározás) Közbiztonságról való gondoskodás Közreműködés a közbiztonság biztosításában KSH-TSTAR adatbázis nem tartalmazza, illetve hiányos

25 Helyi közutak hossza (KSH adatbázis), helyi közutakra fordított kiadások (MÁK adatbázis) Kommunális hulladék elhelyezés (Nem KSH gyűjtés) Kéményseprő-ipari szolgáltatás (Nem KSH gyűjtés) Helyi víziközművek működtetése (Nem KSH gyűjtés) Több adatbázis együttesen biztosítaná a szükséges információt; Az adatot nem a KSH gyűjti

26 Két szintű szabályozás: Mötv. Ötv.; Ágazati jogszabályok; Ötv. Tételesen is felsorolt kötelező feladatokat; Mötv.: „A községi önkormányzat köteles ellátni mindazokat a törvényben meghatározott feladatokat, amelyek a helyi lakosság alapvető létfeltételeit, az ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetőségeit biztosítják.” (20. § (1) bekezdés); „A járásszékhely városi, valamint a városi önkormányzat - törvényben meghatározottak szerint - olyan közszolgáltatásokat lát el, melyeket saját területén és vonzáskörzetében, vagy a járás egész területén gazdaságosan, hatékonyan és a szakmai szabályok előírásainak megfelelően képes biztosítani.” (21. § (1) bekezdés) A kötelező – önként vállalt feladatok

27 Ágazati jogszabályok Mezei Cecilia – Finta István Feladat megnevezése Kötelező feladatNem kötelező feladatVonatkozó jogszabály Óvodaigen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (74. §) Általános iskola (1-4. osztály) üzemeltetés3000 fő felett 2011. évi CXC. törvény Általános iskola (1-8. osztály) üzemeltetés3000 fő felett 2011. évi CXC. törvény Szakközépiskola üzemeltetés nem 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről (74.§) Szakiskola üzemeltetés nem 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről (74.§) Gimnázium üzemeltetésigen (mentesülhet) 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről (74.§) Ifjúsági létesítmény nem Önálló (nem iskolai) sportlétesítmény ha van, köteles működtetni, köteles gondoskodni az iskolai sport feltételeiről, 10000 fő felett önálló sportrendeletet alkotnem köteles létesíteniA sportról szóló 2004. évi I. törvény2004. évi I. törvény

28 Ágazati jogszabályok Feladat megnevezése Kötelező feladatNem kötelező feladatVonatkozó jogszabály Gyermekjóléti szolgálatigen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény Bölcsőde működtetése10 000 fő felett a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény Családok átmeneti otthona30 000 fő felett a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény Gyermekétkeztetés igen, az önk. a fenntartott óvodában és a működtetett iskolákban (állami fenntartású) napi 3X étkeztetést biztosít A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

29 Ágazati jogszabályok Feladat megnevezéseKötelező feladatNem kötelező feladatVonatkozó jogszabály Közösségi színtér, közművelődési intézményigen 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről1997. évi CXL. törvény Nyilvános könyvtár igen (vagy megyei könyvtár útján) 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről1997. évi CXL. törvény Muzeális gyűjtemény A megyei hatókörű városi múzeumi feladatok ellátásáról a megyeszékhely megyei jogú város önkormányzata területi múzeum gyűjtőterülete a) egy települési önkormányzat (városi, települési múzeum), vagy b) több települési önkormányzat (tájmúzeum), vagy c) egy járás (járási múzeum) közigazgatási területére terjed ki. Költségvetési támogatás jár. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről1997. évi CXL. törvény

30 Ágazati jogszabályok Feladat megnevezéseKötelező feladatNem kötelező feladatVonatkozó jogszabály Közétkeztetés igen, ha intézményeket tart fenn (gyermekjóléti, bölcsőde, iskola, óvoda, szociális ellátás) 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről; 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről Házi segítségnyújtáskötelező 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Családsegítés2000 fő felett 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladat 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Idősek nappali ellátása3000 fő felett 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nappali ellátás10 000 Fő felett 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

31 Ágazati jogszabályok Feladat megnevezéseKötelező feladatNem kötelező feladatVonatkozó jogszabály Hajléktalan személyek átmeneti szállása30 000 fő felett 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Idősek otthona Megyei jogú város a területére/állam a megye területére 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Közcélú foglalkoztatás nem 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

32 Ágazati jogszabályok Feladat megnevezéseKötelező feladatNem kötelező feladatVonatkozó jogszabály Önkormányzati tulajdonú lakások, helyiségek fenntartása ha van a tulajdonában, rendeletet kell alkotnia, „lakásalapot” kell működtetnienem 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1993. évi LXXVIII. törvény Háziorvosi ellátásigen 1997. CLIV. Egtv. Házi gyermekorvosi ellátásigen 1997. CLIV. Egtv. Fogorvosi alapellátásigen 1997. CLIV. Egtv. Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásigen 1997. CLIV. Egtv. Védőnői ellátásigen 1997. CLIV. Egtv. Iskola-egészségügyi ellátásigen 1997. CLIV. Egtv.

33 Ágazati jogszabályok Feladat megnevezéseKötelező feladatNem kötelező feladatVonatkozó jogszabály Temetkezési szolgáltatás nem 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Köztemető fenntartásigen 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Kommunális hulladékgyűjtésigen 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Kommunális hulladék elhelyezésigen 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Helyi közterületek fenntartásacsak a köztisztaság biztosításanem1997. CLIV. Egtv. Ivóvízellátás biztosítása igen, mégpedig a nem közműves ivóvízellátás 1995. LVII. Vízgazd. tv. Helyi víziközművek működtetése igen, ha az önk. a közműtulajdonos 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról Szennyvízelvezetés 2000 lakosegyenérték felett, illetve kiemelt vízbázisoknál, illetőleg ha az önk. a közműtulajdonos 1995. LVII. Vízgazd. tv.; 2000. XVIII. hulladékgazdálkodási tv.; 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

34 Ágazati jogszabályok Feladat megnevezéseKötelező feladatNem kötelező feladatVonatkozó jogszabály Szennyvíztisztítás 2000 lakosegyenérték felett; illetőleg ha az önk. a közműtulajdonos 1995. LVII. Vízgazd. tv.;2011. évi CCIX. törvény a víziközmű- szolgáltatásról Csapadékvíz elvezetése ha a közműhöz tartozik, és az önk. a tulajdonos 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról Fürdőüzemeltetés nem 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről; 37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről Közvilágítás biztosítása igen, közvilágításra kötelezettről beszél a tv. 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról Helyi közutak fenntartásaigen 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

35 Ágazati jogszabályok Feladat megnevezéseKötelező feladatNem kötelező feladatVonatkozó jogszabály Parkolás biztosításaigen 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 9/D.§ (2) Közbiztonságról való gondoskodás nem 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről, 2006. évi LII. törvény a polgárőrségről Közreműködés a közbiztonság biztosításában nem 2009. évi LXXXIV. törvén a közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról Helyi közösségi közlekedéscsak a fővárosi önkormányzat 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról Távhőtermelés nem A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény2005. évi XVIII. törvény

36 Ágazati jogszabályok Feladat megnevezéseKötelező feladatNem kötelező feladatVonatkozó jogszabály Távhőszolgáltatásigen, ha vannem köteles létesíteni A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény2005. évi XVIII. törvény Kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyeszékhely (átvállalhatja a település) 1995. évi XLII. törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Kistermelők, őstermelők számára értékesítési hely biztosítás nem A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet55/2009. (III. 13.) Korm. rende Járóbeteg-szakellátás ha tulajdonában van ilyen intézmény 1997. CLIV. Egtv Fekvőbeteg-szakellátás állami irányításba kerültek 2012- bennem 1997. CLIV. Egtv 2012. évi XXXVIII. tv. a települési önkormányzatok fekvőbeteg- szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról Betegszállítás nem1997. CLIV. Egtv Sürgősségi betegellátás nem, intézményei révén részt vehet1997. CLIV. Egtv

37 Köszönöm figyelmüket! Finta István és Dombi Péter finta@rkk.hu dombi@rkk.hu A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása ÁROP 1.1.22-2012-2012-001


Letölteni ppt "A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása Finta István – Dombi Péter (Az ágazati jogszabály- feladat meghatározás Mezei Cecília."

Hasonló előadás


Google Hirdetések