Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MER ellenőrzése egyéni rendszerben dolgozó könyvvizsgálóknál

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MER ellenőrzése egyéni rendszerben dolgozó könyvvizsgálóknál"— Előadás másolata:

1 A MER ellenőrzése egyéni rendszerben dolgozó könyvvizsgálóknál
A belső minőségellenőrzési rendszer ellenőrző kérdőívei kisvállalkozások esetén A MER ellenőrzése egyéni rendszerben dolgozó könyvvizsgálóknál

2 A MER lényege A magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok rendszerébe tartozó alapvető könyvvizsgálati standard. Lényege, hogy a könyvvizsgálónak ki kell alakítania azon eljárások rendszerét, melyek alkalmazása biztosítja számára a könyvvizsgálati munka minden szakaszában az oda vonatkozó standardban megfogalmazott követelmények betartását. A szabályzat elkészítését módszertani anyagok segítik, melynek része lesz egy kérdéslista is.

3 A MER megfelelősége A saját belső minőségellenőrzési rendszer akkor megfelelő, ha Testreszabott, megfelel a körülményeknek Hatékony, folyamatos ellenőrzés, megújítás alatt áll A gyakorlatban betartható és betartják Az ellenőrzési rendszer erre tekintettel módosul

4 A MER ellenőrzésének lényege
Az ellenőrző kérdőívek célja kettős: Módszertani segítséget adni a saját szabályozáshoz és lehetővé tenni a saját működési kontrollokat (a Minőségellenőrzési bizottság által közzétett anyagok a honlapon elérhetőek, illetve elérhetőek lesznek) A helyszíni minőség-ellenőrzés során a korábbinál egyértelműbben biztosítani a szabályozás és a gyakorlat egységét – a korábbi kérdések kiegészítése, átdolgozása

5 A belső ellenőrzési rendszer kialakításának támogatása
Az egyéni rendszerben működő kis könyvvizsgálók belső ellenőrzési rendszerének kialakítását a bizottság az alábbiak szerint támogatja: A honlapon elérhetők előadások a szabályzatok kialakításáról Mintaszabályzatok a kis könyvvizsgálók különböző működési formáira Készültek kérdőívek, melyek a rendszer kialakításának ellenőrzését segítik

6 A belső minőség-ellenőrzési rendszer kamarai ellenőrzésének kérdőívei
2-5 fős, asszisztens nélkül vagy asszisztenssel dolgozó könyvvizsgálók társaságának ellenőrzéséhez használt kérdőívek tartalma és értelmezése az 5/a/6. melléklet alapján

7 Kérdések a szabályzat ellenőrzéséhez
1.1. Kialakította-e a könyvvizsgáló társaság a saját minőség-ellenőrzési rendszerét, valamint megtörtént-e annak vezetői jóváhagyása és hatályba léptetése? Kell lennie egy saját szabályzatnak, amit a vezető jóváhagyott és érvényesként, kötelezőként alkalmaznak. A kiegészítés nélküli mintaszabályzat nem fogadható el.

8 Kérdések a szabályzat ellenőrzéséhez
1.2. Megfelelően mutatja-e be a társaság a szabályzatban a minőségellenőrzési standard követelményeit, az elérendő célokat, továbbá a cél elérése érdekében szükséges tennivalókat? A szabályzatban a standard előírásoknak megfelelően ki kell térni a MER rendszer céljára, a gyakorlati követelményekre, valamint a megfelelő minőségű munka érdekében rendszeresen végrehajtandó feladatokra.

9 Kérdések a szabályzat ellenőrzéséhez
1.3. Az aktuális körülményekre tekintettel kiterjed-e a szabályzat a társaság és a könyvvizsgálók működési jellemzőire valamint az ennek megfelelően alkalmazandó minőségbiztosítási eljárások ismertetésére? A szabályzatban be kell mutatni a közreműködő könyvvizsgálókat, működési önállóságukat, felelősségüket, a vezetők ellenőrző, irányító szerepét, felelősségét, továbbá a gyakorlatban alkalmazandó minőségbiztosítási eljárásokat. Ez utóbbi az egyedül dolgozó könyvvizsgálók esetén is követelmény.

10 Kérdések a szabályzat ellenőrzéséhez
1.4. Kihangsúlyozza-e a belső szabályzat, hogy a minőség elengedhetetlen a megbízások végrehajtásánál és hogy a minőségellenőrzési rendszerért és annak működéséért a felelősséget a könyvvizsgáló, illetve társaság esetén annak ügyvezetése vagy igazgatósága vállalja? A szabályzatban kiemelt szempont a minőség biztosítása, az alkalmazandó eljárásokat ennek alárendelten kell meghatározni. Több közreműködő esetén be kell mutatni a az egyes személyek munkájának ellenőrzésére irányuló folyamatokat a társaságon belül, valamint ezek elmulasztása esetén az aláíró könyvvizsgáló és a vezetők felelősségét.

11 Kérdések a szabályzat ellenőrzéséhez
1.5. Tartalmazza-e a szabályzat a társaság és munkatársai, valamint a közreműködő szakértők számára tételesen az etikai alapkövetelményeket, úgy mint (1) tisztesség, (2) tárgyilagosság (3) szakmai szakértelem és megfelelő gondosság, (4) titoktartás és (5) hivatáshoz méltó magatartás, valamint az ezeket veszélyeztető körülményeket, kapcsolatokat és a követendő eljárásokat? Az etikai alapkövetelményeket rögzíteni kell a szabályzatban, amit minden közreműködővel meg kell ismertetni és be kell tartatni. Egyedül dolgozó könyvvizsgáló a bevont külső közreműködőnél rögzíti az etikai követelményeket és ellenőrzi ezek betartását. Fontos, hogy meghatározzák az etikai megfelelés veszélyeztető körülményeit és ezek felmerülése esetén azok kezelési módját.

12 Kérdések a szabályzat ellenőrzéséhez
1.6. A követelményeknek megfelelően tartalmazza-e a társaság szabályzata a megbízás elfogadásához és a munka elvégzéséhez szükséges követelmények, feltételek ellenőrzését annak érdekében, hogy a könyvvizsgálók a standardok szerinti vizsgálatot elvégezzék és megfelelő jelentést bocsássanak ki? A szabályzatban a követelmények ellenőrzésének módját rögzíteni kell. A könyvvizsgáló akkor felel meg a követelményeknek, ha megfelelő képességekkel, tapasztalatokkal és elegendő idővel rendelkezik, meg tud felelni az etikai követelményeknek és figyelembe vette az ügyfél tisztességét. Ezen feltételek hiányában nem biztosítható a megfelelő minőségű munka, tehát nem fogadható el a megbízás.

13 Kérdések a szabályzat ellenőrzéséhez
1.7. Előírja-e a szabályzat a standardoknak megfelelő könyvvizsgálati munka elősegítése érdekében számítógépes program vagy munkapapírok, ellenőrző listák alkalmazását? A szabályzatban be kell mutatni, hogy milyen könyvvizsgálói programot vagy dokumentum-rendszert alkalmaz a könyvvizsgáló (társaság). Ha nincsenek állandó munkapapírok, akkor a munka egész folyamatára be kell mutatni, hogy a munka egyes fázisaiban milyen főbb kockázatelemzések és ellenőrzések történnek, mely területen, milyen eljárások elvégzése kötelező. A megfelelő minőségű jelentés feltétele a standardok következetes betartása, a munka előrehaladásának nyomon követése és az áttekintési felelősség. Ezeket csak előre átgondolt eljárások és dokumentálási technikák tudják biztosítani.

14 Kérdések a szabályzat ellenőrzéséhez
1.8. Megfelelően tartalmazza-e a szabályzat a konzultációkra és a minőségellenőrzésre vonatkozóan az erőforrásokhoz való hozzáférés mérlegelési szempontjait, valamint ezek indokoltsága esetén a szükséges feladatokat? A szabályzatnak tartalmazni kell, hogy mely megbízások, illetve milyen területek jelentenek kiemelt kockázatot a könyvvizsgáló számára. Ezekhez kapcsolódóan azt is rögzíteni kell, hogy milyen mérlegelési szempontok alapján döntenek a konzultációs partner, illetve a minőségellenőr szükségességéről és a kiválasztás szempontjairól.

15 Kérdések a szabályzat ellenőrzéséhez
1.9. Kiterjed-e a szabályzatban előírt dokumentációs rendszer a könyvvizsgálati munka minden szakaszára, úgy mint a) megbízás elfogadása, b) a megbízó megismerése, a kockázatok felmérése c) a könyvvizsgálati munka megtervezése, a jelentős területek meghatározása, a munkaprogram összeállítása, d) az elvégzett munka dokumentálása e) a könyvvizsgálati munka dokumentumainak áttekintése, f) a következtetések levonása, a vélemény kialakítása, g) a jelentés megfogalmazása? A szabályzat akkor megfelelő, ha a dokumentációs követelmények a könyvvizsgálati munka egészét átölelik, a legfontosabb eljárásokat és azok dokumentálási módját minden területre vonatkozóan megfogalmazzák. A dokumentálási folyamat része a dosszié összeállítása, kezelése és megőrzése is.

16 Kérdések a szabályzat ellenőrzéséhez
1.10. Tartalmazza-e a szabályzat a figyelemmel kísérés követelményeit? Amikor a könyvvizsgáló egyedül dolgozik, akkor többszöri áttekintéssel tudja ellenőrizni, hogy minden követelményt betartott. Több közreműködő esetén ellenőrizni kell egymás munkáját, illetve a vezetés köteles ellenőrizni a könyvvizsgálók munkáját és a megbízások teljesítését. A szabályzatnak tartalmazni kell az ezzel kapcsolatos fontosabb követelményeket és folyamatokat.

17 Kérdések a szabályzat ellenőrzéséhez
1.11. Csatolta / hozzárendelte-e a társaság a szabályzat mellékleteként a legfontosabb ellenőrző listákat, továbbá megfelelnek-e a mellékletek a standard követelményeinek és a könyvvizsgálók működési körülményeinek? A kialakított eljárások akkor biztosítják a munka minőségét, ha megfelelő dokumentációt írnak elő a minőségellenőrzési rendszer működésének bizonyítására. Az egyéni módszerrel dolgozó könyvvizsgálókat ebben módszertani segédanyag, mintaszabályzat segíti. Ez tartalmazza a legfontosabb ellenőrző listákat, melyek a számítógépes könyvvizsgáló programoknak is része. Ezek pontos meghatározása és következetes alkalmazása érdekében tartalmukat a szabályzatban is rögzíteni kell, illetve mellékletként vagy a programban fellelt referenciaszámra történő hivatkozásként a szabályzatban nevesíteni kell.

18 Kérdések a szabályzat ellenőrzéséhez
1.12. Dokumentált-e a szabályzat tagok és alkalmazottak általi megismerése, valamint a visszajelzések kezelése, hasznosítása? Amennyiben nem egyedül dolgozó könyvvizsgálóról van szó, akkor a szabályzatot valamennyi érintettnek meg kell ismerni, amit aláírásukkal igazolhatnak. A minőség-ellenőrzési rendszert cégszinten kell működtetni, fenntartani, vagy módosítani, fejleszteni, amit az intézkedések dokumentálása igazol. A szabályzat tényleges alkalmazását bizonyítja, ha a gyakorlati tapasztalatokat az érintettek megosztják és a felelősök intézkednek a hibák kijavítása érdekében. Fontos, hogy a hiányosságok alapján az érintettek munkájának értékelésére is sor kerüljön. Ezek rögzítésének módját szintén szabályozni kell.

19 Kérdések a szabályzat ellenőrzéséhez
1.13. A szabályzat tartalma és terjedelme megfelel-e a könyvvizsgáló társaság működési jellemzőinek, továbbá annak fennállása esetén a társaság hálózati hovatartozásának? A szabályozás akkor megfelelő, ha kitér a minőség- ellenőrzési rendszer minden elemére (pl. mintaszabályzat szerint készül), tartalmazza a munkavégzés, működés főbb jellemzőit, a minőségi munka kontrolljának módszerét. Erre a kérdésre „nem” választ kell adni, ha a korábbi kérdéseknél több esetben lényegi hiányosság tapasztalható.

20 Etikai követelmények, eljárások ellenőrzése
2.1. A szabályzat előírja-e, hogy a könyvvizsgáló cég partnereinek és egyéb alkalmazottainak legalább évente írásban meg kell erősíteniük, hogy az előző nyilatkozatuk óta eltelt időszakban mindenben megfeleltek a cég függetlenségi követelményeinek? A függetlenségi követelményeket folyamatosan tejesíteni kell, ezért az erre vonatkozó kontrollt legalább évente szükséges elvégezni. Egyéni könyvvizsgáló esetén ez az ellenőrző lista kitöltését jelenti, több közreműködőnél az eredmények értékelése is követelmény. Ezt a követelményt a szabályzatnak tartalmazni kell.

21 Etikai követelmények, eljárások ellenőrzése
2.2. A kiválasztott megbízásoknál a társaság szabályozásának megfelelő módon és gyakorisággal dokumentálta-e a könyvvizsgáló a függetlenségi és összeférhetetlenségi követelmények érvényesülését a megbízókkal kapcsolatosan a társaságban tevékenykedő személyek, illetve indokolt esetben a közreműködő szakértők és minőségellenőr esetén? A előírások szerint minden megbízásnál legalább évente igazolni kell a függetlenségi követelményeknek való megfelelést. Fel kell tárni továbbá, hogy az alkalmazott ellenőrző lista tartalmazza-e mindazokat a kérdéseket, melyek megfelelő értékelése esetén a főbb etikai követelmények érvényesülnek. Mindezek gyakorlati megvalósítását a minőségellenőr a kiválasztott megbízásnál (megbízásoknál) külön is ellenőrzi.

22 Etikai követelmények, eljárások ellenőrzése
2.3. Be tudja-e mutatni a könyvvizsgáló a társaság által a függetlenséggel és összeférhetetlenséggel érintett megbízókról folyamatosan vezetett és évenként aktualizált listát? Amennyiben több munkatárs működik közre a könyvvizsgálat során, akkor annak érdekében, hogy mindenki megfelelő nyilatkozatot adjon, mindenkinek ismerni kell az érintett gazdálkodókat. Ez csak az időszerű és teljeskörű lista ismeretében lehetséges. Egyedüli könyvvizsgáló esetén is követelmény, hogy kialakítsa és folyamatosan vezesse saját nyilvántartásait a megbízóiról.

23 Kérdések a megbízások elfogadása/megtartása, erőforrások biztosítása témakörben
3.1. A kiválasztott megbízások elfogadásakor alkalmazta-e a könyvvizsgáló a társaság szabályzatában rögzített elfogadási és megtartási szabályokat és ellenőrizte-e, hogy a közreműködő személyek megfelelnek-e a megbízás teljesítéséhez szükséges szabályozási és jogi követelményeknek? Ennek során megfelelően értékelte és dokumentálta-e, hogy képes a megbízás végrehajtására, meg tud felelni az etikai követelményeknek, valamint figyelembe vette az ügyfél tisztességét? A kiválasztott megbízásnál ellenőrizni kell az elfogadás szabályainak, valamint a megbízás teljesítéséhez szükséges követelményeknek való megfelelést, melynek része az ügyfél tisztességének vizsgálata is.

24 Kérdések a megbízások elfogadása/megtartása, erőforrások biztosítása témakörben
3.2. A kiválasztott megbízásnál a társaság szabályozásának megfelelően és az előírt tartalommal és gyakorisággal alkalmazta-e a könyvvizsgáló az ügyfél elfogadására / megtartására vonatkozó ellenőrző listát, illetve felmerülő probléma esetén megfelelő volt-e a dokumentálás és az intézkedés? A szabályzat mellékleteként ki kell dolgozni a követelményeknek megfelelő ellenőrző listát, amit a gyakorlatban alkalmazni kell. Ha az ellenőrző lista nem megfelelő vagy nem azt alkalmazzák, akkor a tartalmi hiányosságok miatt „nem” választ kell adni. Felmerülő probléma esetén a megtett intézkedéseket is értékelni kell.

25 Kérdések a megbízások elfogadása/megtartása, erőforrások biztosítása témakörben
3.3. Megbízástól való visszalépés esetén a társaság szabályzatának megfelelően és helyesen alkalmazta-e a társaság és a könyvvizsgáló az ügyfélkapcsolat megszakítására vonatkozó eljárásokat? (Ha indokoltan nem történt visszalépés, akkor a válasz N/É.) Ha annak indokoltsága ellenére nem történt visszalépés, akkor „nem” választ kell adni a kérdésre. A szabályzatnak minden esetben tartalmazni kell a visszalépéssel járó intézkedéseket. Visszalépés esetén pedig ellenőrizni kell, hogy dokumentálták-e annak okait. Indokolt továbbá annak tisztázása, hogy a vizsgált időszakban megszűnő megbízásnál megfelelően alkalmazták-e a megválasztás és a szerződés megszüntetésére vonatkozó szabályokat. Ha ezek bármelyike sérül, akkor „nem” választ kell adni.

26 Kérdések a megbízások elfogadása/megtartása, erőforrások biztosítása témakörben
3.4. Teljesítette-e a társaság és a könyvvizsgáló írásbeli bejelentési kötelezettségét az ok megnevezésével a Közfelügyeleti hatóság, a Cégbíróság, valamint az Ügyfél felé, ha a könyvvizsgálói tevékenységre irányuló megbízásának időtartama alatt visszahívták vagy lemondott. (Ha nem történt visszalépés, visszahívás, akkor a válasz N/É.) Ha volt visszalépés, akkor ellenőrizni kell, hogy megtörténtek-e írásban a szükséges bejelentések (ügyfél, cégbíróság, közfelügyelet). Azt is tisztázni kell, hogy a könyvvizsgáló ellenőrizte-e a megbízás megszűnéséhez kapcsolódó egyéb intézkedések megtörténtét, pl. a cégnyilvántartás módosítását.

27 A megbízás végrehajtásának ellenőrző kérdései
4.1. A kiválasztott megbízásokat a rendelkezésre álló idő- és erőforrás tényezőkre (szakmai tapasztalat, időszükséglet, létszám) tekintettel vállalta, illetve teljesítette-e a társaság, valamint a könyvvizsgáló? Ellenőrizni kell, hogy a megbízás elfogadása / megtartása során mérlegelték-e, hogy a minősítés, a gyakorlat, a rendelkezésre álló idő és erőforrás alapján lehetséges-e a megfelelő minőségű munka elvégzése és megfelelő jelentés kibocsátása. Ha a kiválasztott megbízások könyvvizsgálata nem megfelelő, akkor a teljesítés nem a szakmai, jogi szabályozásoknak megfelelően történt.

28 A megbízás végrehajtásának ellenőrző kérdései
4.2. A kiválasztott megbízásnál érvényesült-e a vezetés minőségért való felelőssége? A követelményeknek megfelelően jelölték-e ki a munkacsoport tagjait és ellenőrizték-e, hogy a munkacsoporton belül a tapasztaltabb tagok felülvizsgálják a kevésbé tapasztalt tagok által végzett munkát? (Csak több könyvvizsgálóval működő társaság esetén szerepel a kérdés) Könyvvizsgáló társaságban, több közreműködő esetén biztosítani kell, hogy a munkacsoport tagjai a feladatnak megfelelő minőségben és létszámban kerüljenek kiválasztásra. A munkacsoport összetételét, a munka ütemezését, a könyvvizsgáló által elvégzett ellenőrzéseket és összegzéseket dokumentálni kell. Mivel a minőségellenőrzési rendszert cégszinten kell működtetni, az is feltétel, hogy a vezetés ellenőrző szerepe és a rendszer javítására irányuló tevékenysége dokumentálásra kerüljön.

29 A megbízás végrehajtásának ellenőrző kérdései
4.3. Alkalmazta-e a könyvvizsgáló a könyvvizsgálati munka elősegítése érdekében a standardoknak megfelelő és a szabályzatban rögzített számítógépes könyvvizsgálói programot vagy saját munkapapírokat, ellenőrző listákat? A minőség-ellenőrzési rendszer akkor működtethető hatékonyan, ha a rendszer minden elemére vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb eljárásokat és megköveteli azok dokumentálását. A könyvvizsgálói munka egészét vagy számítógépes program segítségével, vagy saját maguk által kialakított rendszerben kell dokumentálni. Ez utóbbi esetben a MER dokumentumok formáját és tartalmát a működési jellemzők, a szervezet bonyolultsága és a megbízások összetétele alapján kell kialakítani – van-e ilyen?

30 A megbízás végrehajtásának ellenőrző kérdései
4.4. Dokumentáltan igazolta-e a könyvvizsgáló, hogy az asszisztensek által készített valamennyi munkapapírt részletesen felülvizsgálta, áttekintette és ellenőrizte az általuk végzett munkát és figyelembe vette annak eredményét a véleménye kialakításakor? (Csak asszisztensek közreműködése esetén szerepel a kérdés) A kiválasztott megbízás ellenőrzésekor az asszisztensek által készített munkapapírok felülvizsgálatát, a levont következtetéseket és a szükséges intézkedéseket dokumentálni kell. Ha nincs semmi nyoma az elvégzett munkának, akkor a kérdésre „nem” választ kell adni.

31 A megbízás végrehajtásának ellenőrző kérdései
4.5. A könyvvizsgáló megfelelő tartalmú áttekintő listát alkalmazott-e a vélemény kialakítása előtt, biztosította-e az áttekintő lista az elvégzett munka és a megszerzett bizonyítékok megfelelő ellenőrzését? A munka végén, a vélemény kialakítása előtt a könyvvizsgálónak ellenőrizni kell, hogy minden tervezett eljárást elvégeztek (beleértve a szükséges konzultációt és minőségellenőrzést) és azok eredményét értékelték, a szükséges következtetéseket levonták. Ennek megtörténtét a munkapapírok aláírása valamint a saját és a mások által végzett munka áttekintéséről készült értékelő lista dokumentálja.

32 A megbízás végrehajtásának ellenőrző kérdései
4.6. A levont következtetésekre tekintettel megtörtént- e a könyvvizsgálói vélemény típusának meghatározása? Fontos követelmény, hogy az áttekintés eredményeként megszülessen a döntés a vélemény típusáról. Ez történhet az áttekintő lista keretében vagy elkülönítve, de fontos, hogy rögzítésre kerüljön, hogy milyen lesz a jelentés típusa és szükség esetén milyen indokok alapján, milyen észrevételek képezik a jelentés részét.

33 A megbízás végrehajtásának ellenőrző kérdései
4.7. Mérlegelte-e a könyvvizsgáló a külső szakértővel történő konzultáció szükségességét a követelményeknek megfelelő szempontok szerint és helyes következtetésre jutott-e ? A minőségellenőrzési rendszer része a mérlegelési szempontok rögzítése arra vonatkozóan, hogy szükség van- e másik szakemberrel történő konzultációra. A konzultáció történhet másik könyvvizsgálóval, pénzügyi szakemberrel, műszaki szakértővel, informatikussal stb. A mérlegelési szempontokat minden megbízásnál át kell tekinteni ahhoz, hogy meg tudja ítélni a könyvvizsgáló hogy az adott megbízásnál kell-e konzultálnia másik szakemberrel.

34 A megbízás végrehajtásának ellenőrző kérdései
4.8. Külső szakértővel történő konzultáció esetén rendelkezésre állnak-e annak dokumentumai, beleértve annak vizsgálatát is, hogy a szakértő rendelkezik a megfelelő szakmai és egyéb speciális ismeretekkel, gyakorlattal? (Amennyiben a vizsgált időszakban egy megbízónál sem volt indokolt a szakértővel történő konzultáció, akkor a válasz N/É.) Amennyiben a mérlegelés alapján szükség volt konzultációra, akkor a szakértő alkalmasságát ellenőrizni kellett és a konzultáció eredményét dokumentálni kellett.

35 A megbízás végrehajtásának ellenőrző kérdései
4.9. Mérlegelte-e a könyvvizsgáló az általa felkérendő független minőségvizsgáló áttekintésének szükségességét a követelményeknek megfelelő szempontok szerint és helyes következtetésre jutott-e? A MER egy fontos követelménye a független minőség- vizsgáló áttekintési feltételeinek rögzítése. A követelmény betartásához minden megbízásnál legalább a tervezési szakaszban és nehéz döntés felmerülésekor mérlegelje, hogy adott esetben szükséges-e a minőségvizsgáló felkérése. Amennyiben a mérlegelés elmarad vagy a következtetés nem felel meg a szabályzatban meghatározott szempontoknak, a kérdésre „nem” választ kell adni.

36 A megbízás végrehajtásának ellenőrző kérdései
4.10. Tőzsdén jegyzett vagy közérdeklődésre számottartó megbízónál, illetve más jogszabályban vagy a belső minőségellenőrzési szabályzatban rögzített esetben a kritériumoknak megfelelően megtörtént-e a független könyvvizsgálói áttekintés? (Amennyiben nem volt minőségellenőrzésre kötelezett megbízás, akkor a válasz N/É.) Ha volt tőzsdén jegyzett megbízója vagy közérdeklődésre számot tartó megbízása a könyvvizsgálónak, akkor értékelni kell, hogy a megfelelő szempontok alapján megtörtént-e a felkérés, továbbá a felkért független könyvvizsgáló, mint minőségvizsgáló elvégezte-e a könyvvizsgáló munkájának áttekintését.

37 A megbízás végrehajtásának ellenőrző kérdései
4.11. Független minőségvizsgáló áttekintése esetén időben befejezte-e a független minőségvizsgáló az áttekintést és rendelkezésre állnak-e a részletes felülvizsgálat dokumentumai? (Ha nem volt indokolt független minőségvizsgáló kijelölése, akkor a válasz N/É.) Ha bármely okból indokolt volt független minőségvizsgáló kijelölése, akkor a munka elvégzéséről, dokumentumokkal kell rendelkezni. Azt is ellenőrizni kell, hogy a felülvizsgálat időben megelőzte-e a jelentés összeállítását, valamint, hogy annak eredményét a könyvvizsgáló figyelembe vette-e.

38 A dokumentálás ellenőrzése
5.1. Teljes körűen alkalmazta-e a könyvvizsgáló a társaság szabályzatában rögzített ellenőrző listákat, munka- papírokat? A szabályzatban a könyvvizsgáló által alkalmazandó számítógépes programokat, eljárásokat, listákat és munkapapírokat kell bemutatni, megjelölni, amelyek szükségesek a megfelelő minőségű munka elvégzéséhez. A könyvvizsgáló akkor végzi megfelelően a munkát, ha a szabályzatban foglalt követelményeket betartja. Amennyiben a szabályzat nincs összhangban az alkalmazott gyakorlattal, akkor nem megfelelő a minőségellenőrzési rendszer, ezért az értékelés „nem”.

39 A dokumentálás ellenőrzése
5.2. A kiválasztott megbízásnál megfelelő-e a társaság, valamint a könyvvizsgáló dokumentálási rendszere, archíválása, adatkezelése? Az ellenőrzés a dokumentumok előállítására, megőrzésére, a hozzáférhetőség vizsgálatára is kiterjed. Ha a kialakított dokumentálási és dokumentum kezelési rendszer megfelel az előírásoknak és azokat a kiválasztott megbízásnál betartják, akkor a válasz „igen”. Ellentmondás vagy szabálytalanság esetén „nem” választ kell adni.

40 A dokumentálás ellenőrzése
5.3. Megfelelően dokumentálta-e a társaság a minőségellenőrzési rendszer működését? Be tudják-e mutatnia a könyvvizsgálók munkájának ellenőrzéséről szóló dokumentumokat, valamint a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket? (Csak társaságokra vonatkozik a kérdés) Mivel a minőségellenőrzési rendszert cég szinten kell biztosítani, fontos, hogy a rendszer működését folyamatosan ellenőrizzék és javítsák. Ha nincs dokumentum a minőség érdekében tett intézkedésekről, akkor „nem” választ kell adni.

41 A könyvvizsgálói munka minőségének figyelemmel kísérése
6.1. A belső ellenőrzési rendszer figyelemmel kísérése során dokumentáltan ellenőrzi-e a vezetés, hogy ) van-e kijelölt személy a monitoring feladatok ellátására, ) megtörténik-e a minőségellenőrzési rendszer megfelelő működésének mintavételes ellenőrzése minőségellenőrzési szempontból? (Csak több fős társaságnál szerepel a kérdés) A minőségellenőrzési rendszer működését folyamatosan ellenőrizni kell. Ennek megfelelően szükséges a felelős személy kijelölése. Az ő feladata a könyvvizsgálók munkájának figyelemmel kísérése és időszakos ellenőrzése egy előre meghatározott ütemterv alapján. Amennyiben a monitoring és a munka értékelése nem dokumentált, „nem” választ kell adni.

42 A könyvvizsgálói munka minőségének figyelemmel kísérése
6.2. Felmérték, összegyűjtötték és elemezték-e az előző évi belső ellenőrzés tapasztalatait, meghozták-e a szükséges intézkedéseket a hiányosságok megszüntetése érdekében? A minőségellenőrzési rendszer folyamatos javítása érdekében szükséges a tapasztalatok kicserélése, összegzése és a rendszer karbantartása, fejlesztése. Ez az egyéni könyvvizsgálótól a nagyobb társaságokig kötelezettséget jelent. Ha ezzel kapcsolatban nem történtek lépések, évek óta sem volt értékelés, akkor „nem” választ kell adni.

43 A könyvvizsgálói munka minőségének figyelemmel kísérése
6.3. Elvégezte-e a társaság a könyvvizsgálók munkájával kapcsolatos külső visszajelzések (megbízó, kamarai minőségellenőrzés) értékelését és megtette-e a szükséges intézkedéseket a megfelelő minőségű könyvvizsgálat érdekében? A megfelelő minőségellenőrzési rendszer biztosítása érdekében a belső tapasztalatok mellett a külső visszajelzéseket is figyelembe kell venni, a szükséges intézkedéseket meg kell hozni. Ennek megfelelően a szakmai követelmények változása, szakértők és minőségellenőrök megjegyzése vagy a kamarai, illetve közfelügyeleti ellenőrzés megállapításai alapján a szükséges módosításokat el kell végezni. Ha a korábban tett észrevételek ellenére a hibák kijavítása nem történt meg, akkor „nem” választ kell adni.

44 Köszönöm a figyelmet! Eredményes felkészülést kívánok!
Dr. Takácsné Grúz Erzsébet Kamarai tag könyvvizsgáló minőségellenőr


Letölteni ppt "A MER ellenőrzése egyéni rendszerben dolgozó könyvvizsgálóknál"

Hasonló előadás


Google Hirdetések