Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-5.3.3-12/1-2 TÁMOP-5.3.3-13/1 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-5.3.3-12/1-2 TÁMOP-5.3.3-13/1 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres."— Előadás másolata:

1 TÁMOP /1-2 TÁMOP /1 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása PROJEKTINDÍTÓ NAP

2 Témák: - Változás-bejelentés - Szerződésmódosítás - Fenntartási kötelezettségek

3 A konstrukció célja: Az utcán élők számának csökkentése, valamint az utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése. Alapinformáció TÁMOP /1-2 7 db Támogatási Szerződést kötöttünk meg. A lekötött forrás Ft. TÁMOP /1 10 db nyertes pályázat, szerződéskötés folyamatban. A lekötött forrás Ft.

4 Célcsoportra vonatkozó kritériumok
Támogatási Szerződés 4. számú melléklete (Projekt számszerűsíthető eredményei/Indikátorok), valamint a pályázati adatlap pontja az irányadó. Elsődleges célcsoport Az elsődleges célcsoporton belül a tartósan utcán élők (elsődleges célcsoport a) pont) arányának el kell érnie a bevontak 30 %-át. Másodlagos célcsoport A másodlagos célcsoport aránya a bevontak között nem haladhatja meg az 50 %-ot.

5 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek
Pályázati útmutató C1.1 pontja részletesen tartalmazza Egyénre szabott fejlesztési terv készítése Személyes segítség, tanácsadás, mentorálás Az egyéni fejlesztési tervben meghatározott célok elérését követően az egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül Együttműködés a TÁMOP /1 kiemelt projekttel Kötelező nyilvánosság és tájékoztatás Könyvvizsgálat (amennyiben a megítélt támogatás összege meghaladja az 50 millió Ft-ot) Horizontális elvekre vonatkozó előírások (Esélyegyenlőség, Fenntarthatóság)

6 Projekt kezdés Projekt megkezdettsége útmutató alapján:
A projekt megkezdésének minősül: Jelen pályázati kiírás keretében megvalósuló beruházás (beleértve az eszközbeszerzésre irányuló beruházást is) megkezdésének időpontjának – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a beruházással összefüggő első kivitelezői szerződés megkötésének időpontját vagy a beruházással összefüggésben felmerült első eszközbeszerzés megrendelésére vonatkozó visszaigazolás megérkezésének dátumát kell tekinteni, Immateriális javak esetében az írásbeli megrendelés napja, ahol az árajánlat aláírással történő elfogadása is megrendelésnek minősül, Egyéb tevékenység esetén (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegű kifizetések, tanúsíttatás, stb.) a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. A pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül.

7 Projekt kezdés Amennyiben a Kedvezményezett a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül a projekt megvalósítását nem kezdi meg, a Támogató jogosult a Támogatási Szerződéstől elállni.

8 Projekt zárás TÁMOP /1 és TÁMOP /2 esetében A projekt megvalósítását a Pályázó annak megkezdésétől számítva minimum 18 és maximum 24 hónapra tervezheti. TÁMOP /1 esetében A projekt megvalósítását a Pályázó annak megkezdésétől számítva minimum 14 és maximum 17 hónapra tervezheti.

9 PROJEKT ZÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK
Fizikai befejezés: A támogatott tevékenységet akkor tekintjük fizikailag befejezettnek, ha az a támogatói okiratban meghatározottak szerint teljesült a pályázati felhívásban és útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve a projekt utolsó tevékenységének fizikai teljesítésének napja minősül. A projekt megvalósítása: A projekt megvalósításának (támogatott tevékenység teljesült és a számlák kifizetése a Kedvezményezett részéről megtörtént) végső dátuma a projekt fizikai befejezését követő maximum 60. nap. Záró beszámoló benyújtása: A projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolás és a záró beszámoló benyújtásának végső határideje a szakmai tevékenységek teljesítését és a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítését (projekt megvalósítását) követő 30. nap.

10 Projektidőszakok összegezve:
TÁMOP /1 és 12/2 esetében A projekt fizikai befejezésének határideje legkésőbb: A projekt megvalósításának határideje legkésőbb: Záró beszámoló benyújtásának határideje legkésőbb: TÁMOP /1 esetében A projekt fizikai befejezésének határideje: A projekt megvalósításának határideje: Záró beszámoló benyújtásának határideje:

11 Alapdokumentumok A sikeres projektmegvalósításhoz az alábbi dokumentumok ismerete feltétlenül szükséges: Pályázati dokumentáció /Pályázati útmutató és mellékletei/ Hatályos Támogatási Szerződés és mellékletei Általános Szerződési Feltételek A benyújtott pályázat és annak mellékletei Támogatásról szóló levélben foglalt feltételek ESZA elszámolhatósági útmutató ERFA elszámolhatósági útmutató Arculati kézikönyv/Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Jogszabályok Pénzügyi Elszámolás Részletes Szabályai (PERSZ)

12 MÓDOSÍTÁSOK ALAPELVEI
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (1) pontja alapján, ha a kedvezményezettnek a támogatás szempontjából releváns adataiban, vagy a támogatás feltételeiben változás következik be, a kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles azt írásban bejelenteni a támogatónak. A kedvezményezett a támogatási szerződés módosítását kezdeményezi, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott módosítási igények esetében. A fentiek alapján a támogatási szerződés az alábbi módokon változhat: - Változás bejelentéssel - Szerződésmódosítással

13 Általános módosítási irányelvek
A változás-bejelentések befogadási határideje az alábbi: Változás-bejelentés befogadása, engedélyezése: a projekt megvalósítási szakaszára vonatkozó, a fizikai befejezésig megvalósítandó szakmai tartalommal és a hozzájuk kapcsolódó költségekkel kapcsolatos változás-bejelentések befogadása: legkésőbb a záró elszámolási csomag hiánypótlásával egyidejűleg. a fizikai befejezést követően bekövetkező, a fizikai befejezésig megvalósítandó szakmai tartalmat és költségeket nem érintő változás-bejelentések befogadása: a szerződés hatályának időtartama alatt.

14 Általános módosítási irányelvek
A szerződésmódosítási igények befogadási határideje az alábbi: Szerződésmódosítás befogadása: projekt megvalósítási szakaszára vonatkozó, a fizikai befejezésig megvalósítandó szakmai tartalommal és a hozzájuk kapcsolódó költségekkel kapcsolatos szerződésmódosítási kérelmek befogadása: legkésőbb a projekt fizikai befejezést követő 30 napon belül. a fizikai befejezést követően bekövetkező, a fizikai befejezésig megvalósítandó szakmai tartalmat és költségeket nem érintő szerződésmódosítási kérelmek befogadása: a szerződés hatályának időtartama alatt. .

15 Általános módosítási irányelvek
A szerződés csak akkor módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna, kivéve jogszabály által előírt kötelező jogutódlás és a Rendelet 36. § (4d) bekezdésében rögzített esetekben. A módosítás nem változtathatja meg a projekt alapvető célját. A módosítás nem irányulhat olyan szempontra, amely jogosultsági feltétel volt az elbírálás során és a módosítást követően már nem teljesülne. A módosítás nem lehet a Támogató által hozott döntéssel ellentétes tartalmú.

16 Általános módosítási irányelvek
A módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetésből nyújtott támogatás biztosítására, kivéve ha jogszabály eltérően rendelkezik, vis maior esemény következik be, vagy a projekt elszámolható összköltsége az ÁFA mértékének emelése következtében megemelkedik és a megnövelt áfa-tartalommal benyújtott kifizetési igénylések alapján kifizetendő támogatás összegére az eredetileg megítélt támogatás nem nyújt fedezetet. A szerződésmódosításban kért, költségvetést érintő módosítások csak a szerződésmódosítás hatályba lépését, illetve a változás bejelentés elfogadását követően válnak elszámolhatóvá.

17 Speciális szabályok: (Eszközbeszerzés)
A nagy értékű eszközök, szolgáltatások darabszámának növelése csak indokolt és alátámasztott esetben elfogadott. A projekt keretében a szakmai megvalósításhoz szükséges és elengedhetetlen tárgyi eszközök beszerzésére van lehetőség, melyek közvetlenül kapcsolódnak a projekt szakmai tevékenységének ellátásához és nem tartoznak a különösen nem elszámolható költségek közé. A projektben beszerzésre kerülő eszközök jellege és típusa csak abban az esetben változhat, ha egy vele azonos technikai jellemzőkkel bíró és azonos funkciójú tárgy áll rendelkezésre a projekt megvalósításához. Ezt a Kedvezményezettnek műszaki leírás vagy specifikáció benyújtásával kell igazolnia. Az egységárak növelése eszközbeszerzésnél csak különlegesen indokolt esetben engedélyezhető; a technikai specifikáció módosításának összhangban kell állnia a program szakmai tartalmával.

18 Speciális szabályok: (Tartalék felhasználás)
A tervezett tartalék az előre nem látható, nem tervezhető (de elszámolható költséget jelentő) kiadások fedezetére szolgál. A tartalék bármikor átcsoportosítható, ha valamely költség esetében többletforrás szükséges, feltéve, ha az a tevékenység, vagy költségnövekedés előre nem volt tervezhető. A változás bejelentési vagy szerződésmódosítási kérelem szövegének a tartalék összeg felhasználását egyértelműen kell tartalmaznia.

19 Változásbejelentés Ha a kedvezményezett szerződésben foglalt azonosító adatai, illetve a projekt jellemzői megváltoznak, a 4/ 2011-es rendelet 36. § (2) pontjában és ezzel összhangban az ÁSZF 6. pontjában meghatározott mértéket el nem érő mértékben változik, akkor erről írásban, a változás követő 8 napon belül, változás bejelentés formanyomtatványon, postai úton, a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal együtt, szükséges értesítenie az EMMI-t.

20 Változásbejelentés Különösen fennáll a Kedvezményezett bejelentési kötelezettsége az alábbi esetekben (a felsorolás nem teljes körű): Adminisztratív okok (pl. cím, bankszámlaszám változása, adószám), A projekt kezdése vagy befejezése előreláthatólag 3 hónapot nem meghaladóan késik, A projekt összköltségének összesen 20%-át nem meghaladó mértékű költség-átcsoportosítás (oszlopok és/vagy két számjeggyel jelölt sorok között), Személyi változások (aláírásra jogosult személy, kapcsolattartó stb.) Ha a hatályos támogatási szerződésben rögzített bármely indikátor értéke a célérték 25 %-át el nem érő mértékben csökken A projekt adatlapban, és/vagy egyéb pályázati dokumentumban megjelenített, vagy a támogatási szerződés egyéb mellékletében megjelenített projekt tevékenységek átütemezése, módosítása esetén; Tájékoztatás és nyilvánossági, valamint horizontális (esélyegyenlőségi, környezeti fenntarthatósági) vállalások módosításai esetén; Ha eredménytelen lett a projekt bármely elemére vonatkozó közbeszerzési eljárás

21 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Szerződés csak akkor módosítható, ha a projekt a módosított feltételekkel is támogatható lett volna! A kedvezményezett az alábbi esetekben köteles szerződésmódosítást kezdeményezni a 4/2011-es rendelet 36 § (2) és az ÁSZF Szerződésmódosításra vonatkozó pontja alapján: A projekt megvalósításának befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik; Változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője; Ha a hatályos támogatási szerződésben rögzített bármely indikátor értéke a célérték 25 %-ának megfelelően, vagy azt meghaladóan csökken; Ha a projektösszköltségének összesen 20 %-át meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása; Kedvezményezett személyében bekövetkezett változás (jogutódlás, projektátadás); Megvalósítási helyszín változása (indokolt esetben).

22 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Felhívjuk a figyelmet, hogy a Támogatási Szerződés módosítása csak kivételesen indokolt esetben, olyan célból és tartalommal lehetséges, amely a projekt eredeti célkitűzését nem változtatja meg. A Támogatási Szerződés esetleges módosítását a Kedvezményezett kezdeményezheti írásban. A Kedvezményezettnek a szerződésmódosítási kérelmét megfelelő indoklással alátámasztva, a módosítások beálltát megelőzően kell benyújtania.

23 Benyújtandó dokumentumok
A Kedvezményezett köteles változás bejelentő/szerződésmódosítás formanyomtatványon benyújtani a kérelmét. A változás bejelentési kérelmet/szerződésmódosítási kérelmet 1 eredeti példányban papíron, a Kedvezményezett hivatalos képviselője által aláírva szükséges beküldeni, valamint költségvetés változása esetén a módosított költségvetést excel formátumban CD-n, továbbá az esetleges egyéb alátámasztó dokumentumokat (például: aláírt önéletrajzok, módosított alapító okirat) 1 eredeti példányban.

24 Változásbejelentés és szerződésmódosítás tipikus hibái
Költségvetés átcsoportosításánál a módosított költségvetés excel formátumban, valamint a módosított költségütemezés excel formátumban nem kerül benyújtásra. Személyváltozás esetén aláírt önéletrajz nem kerül benyújtásra. Projektmenedzser/Pénzügyi vezető/Szakmai vezető/Szociális munkás a pályázati útmutató C1.3 pontjába meghatározott minimum elvárásoknak nem minden esetben felelnek meg (megfelelő végzettség, előírt minimális szakmai tapasztalat) Új eszköz beszerzése szakmailag nem minden esetben kerül alátámasztásra

25 Időszakos beszámoló Kifizetési igénylés (KI) benyújtása kizárólag beszámoló együttes benyújtásával lehetséges. A Kedvezményezettnek az NFÜ honlapján található Pályázati e-ügyintézés Felületen egyedi, titkos jelszavával elérhető, on-line kitöltő használatával kell elkészítenie a KI-t és a kapcsolódó beszámolót. Záró IB-hez a Dokumentum mátrixban feltüntetett alátámasztó dokumentumok eredeti példányát kell elektronikus formában (szkennelve) csatolni a Pályázó Tájékoztató Felületen. Elvégzett tevékenységek Összefoglaló a jelentéstételi időszakról Indikátorok A beszámolóban a jelentéstételi időszakban keletkezett és benyújtott számláknak megfelelően szükséges a szakmai tevékenységet leírni.

26 Projekt fenntartása Pályázati útmutató C10. pont A pályázó a projekt befejezésétől számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1083/2006/EK Tanácsi Rendelet 57. cikk első bekezdésében foglaltaknak. - A projektben résztvevők egyéni fejlesztési tervében meghatározott célok elérését követően kötelező az egyén nyomon követése minimum 6 hónapon keresztül. Ez túlnyúlhat a projekt fizikai befejezésének dátumán. Az ezen időszakon túlnyúló utánkövetésről a fenntartási jelentésben kell majd beszámolni. - Bértámogatás nyújtása esetén továbbfoglalkoztatási kötelezettség keletkezik, melynek időtartam megegyezik a bértámogatási időszakával. - A támogatott projektben kialakított vagy átalakított férőhelyeken minimum 5 évig utcán élőket kell elhelyezni.

27 Projekt fenntartása A Támogatási Szerződésben a projekt befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása kerül előírásra. A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.

28 Projekt fenntartása Változás bejelentés és szerződésmódosítás a fenntartási időszakban is benyújtható, azonban a bejelentés/módosítás a fenntartási időszakban bekövetkezett változásokra, vagy fenntartási vállalásokra vonatkozó módosítási igényekre irányulhat.

29 Projekt fenntartása A fenntartási időszak során benyújtott fenntartási jelentésben a kedvezményezett a jelentés tárgyidőszakára vonatkozóan nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljesítéséről. Az utolsóként benyújtott fenntartási jelentés ZPFJ-nek minősül, melyben a kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljes körű teljesítéséről.

30 Dokumentumok megőrzése
A pályázónak a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább december 31-ig azokat megőriznie.

31 A konstrukcióval és a projektek megvalósításával kapcsolatos kérdéseit a és az címre várjuk. Köszönöm a figyelmet és sikeres megvalósítást kívánok!


Letölteni ppt "TÁMOP-5.3.3-12/1-2 TÁMOP-5.3.3-13/1 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres."

Hasonló előadás


Google Hirdetések