Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Copyright Menedzser Praxis Kft Minden jog fenntartva.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Copyright Menedzser Praxis Kft Minden jog fenntartva."— Előadás másolata:

1 Copyright Menedzser Praxis Kft. 2010. Minden jog fenntartva.

2 Támogatások számvitele
Összeállította: Horváth Józsefné

3 Támogatás fogalma: pénzügyi és egyéb eszközök, amelyek a gazdaság bizonyos szereplőit kedvezményezett helyzetbe hozzák

4 A támogatások csoportosítása:
Támogatás fajtája szerint: visszatérítendő végleges A támogatás formája szerint: pénzeszköz egyéb eszköz A támogatás célja szerint: költségek, ráfordítások fedezete fejlesztés egyéb

5 A támogatás alapja szerint
jogszabályi előírás alapján két fél megállapodása alapján A támogatás iránya szerint adott támogatás kapott támogatás

6 Állami támogatások Az Európai Unió állami támogatási politikájának értelmében tilos minden olyan állami támogatás, amely egyes vállalatok, vagy termékek előállításának kedvezményben részesítése által torzítja a versenyt, ami a tagállamok közti, illetve Magyarország esetében az Unióval bonyolított magyar kereskedelmet érinti. . (Római szerződés 87.cikk)

7 Az adózás tekintetében az egyik legfontosabb és legszigorúbb alapelv, hogy az uniós forrásból származó támogatás semmilyen formában nem lehet a fogadó ország adórendszerében, elszámolási rendszerében és finanszírozási rendszerében adó alapja, és nem nyújthat semmilyen formában fedezetet adófizetési kötelezettség teljesítésére

8 Állami forrásból nyújtott támogatásnak minősülnek:
költségvetés elkülönített pénzalapok társadalombiztosítási alapok helyi és kisebbségi önkormányzatok EU közösség forrásai

9 Az előbb felsorolt forrásokból származó támogatást a következő feltételek mellett lehet de minimis támogatásnak minősíteni: - a de minimis támogatás három évre nem haladhatja meg a eurót. A három éves időszak változó jellegű, minden támogatást 3 év alatt odaítélt teljes összeget kell vizsgálni. Az értékhatár megállapításánál nem a ténylegesen folyósított, hanem az odaítélt támogatást kell figyelembe venni. - ha egy tagállam egy vállalkozásnak de minimis támogatást ítél meg, tájékoztatni kell a vállalkozást a de minimis jellegéről, a vállalkozásnak pedig nyilatkoznia kell az előző három év alatt kapott egyéb de minimis támogatásokról. - a euró árfolyamának meghatározásához a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB által közzétett deviza középárfolyamot kell figyelembe venni. - az értékhatár számításnál a támogatás tartalma a meghatározó.

10 De minimis támogatás formái:
vissza nem térítendő és visszatérítendő pénzeszközök nyújtása kamatmentes kölcsön kedvezményes kamatozású kölcsön állami tőkejuttatás adókedvezmény adóalap-kedvezmény ingatlanjuttatás követelésről való lemondás ingyenesen és kedvezményes feltételek mellett nyújtott szolgáltatás tartozásátvállalás kedvezményes bérlet, lízing

11 Az állami források elosztásának különböző formáit alkalmazzák, például:
Igényelhető támogatás meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén a támogatást automatikusan megkapja az összeget, például közvetlen támogatás mezőgazdasági termelőknek. Pályázat alapján elnyert támogatás, amikor meghatározott gazdasági és társadalompolitikai célok megvalósítását elősegítő tevékenységek, fejlesztési elképzelések részesülnek támogatásban. Például: gazdaság műszaki szintjének emelése, elmaradott térségek fejlesztése, foglalkoztatás növelése stb.

12 Az elszámolás tekintetében fontos szempont, hogy az elnyert pályázati összeghez mikor juthatnak a kedvezményezettek. Alapvetően ez három féle módon történhet: A kedvezményezett által kifizetett számlák alapján (utófinanszírozás): A kivitelező által benyújtott, de a kedvezményezett által még ki nem fizetett számlák alapján Előlegfizetés formájában

13 A számviteli elszámolások szerint a támogatásokat
visszatérítendő és nem visszatérítendő támogatásokra csoportosíthatjuk.

14 A visszatérítendő támogatást a támogatónál nem lehet ráfordításként, a támogatottnál pedig bevételként elszámolni, azaz a számvitel szempontjából nem minősül támogatásnak. A visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás hatással van az adóalapra. A számviteli törvény szerint a támogatás bevétel a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg.

15 Utólag folyósított támogatások (utófinanszírozás) főszabályként nem számítanak az adózónál bevételként, ha a támogatás összegének megfelelő költségek nem kerülnek elszámolásra (értékcsökkenés) a támogatás folyósítása a cél szerinti felhasználás igazolását követi és a költségek, ráfordítások ellentételezésére vagy fejlesztések végrehajtására szolgál.

16 Előre folyósított támogatások (előfinanszírozás)
visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás azon része tekinthető adóköteles bevételnek, amely egyenlő a támogatás felhasználásával összefüggő kiadások alapján az adóévben elszámolt költségek összegével. Az adóköteles bevételként történő elszámolás a pénzügyi rendezéstől független. visszafizetési kötelezettséggel kapott támogatás esetén az elszámolás a fentiekkel fő szabály szerint megegyezik. Az adózó a támogatás visszafizetésekor önellenőrzéssel csökkentheti az adóalapját.

17 Átalányadózást választó adózó esetében nem minősül vállalkozói bevételnek a költségek, ráfordítások fedezetére , vagy fejlesztésre kapott jogszabályon, vagy nemzetközi szerződésen alapuló vissza nem térítendő támogatás, hanem ezen bevétel az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó adózási rendelkezéseket követi.

18 Kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó egyéb bevételként számolja el a belföldi vagy külföldi gazdálkodótól, magánszemélytől, államközi vagy egyéb szerződés alapján külföldi szervezettől a költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott, illetve rendkívüli bevételek között számolja el a fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, juttatás, valamint véglegesen átvett pénzeszköz összegét.

19 A számviteli törvény előírásai alapján az elszámolt támogatásként vagy juttatásként kapott bevételeket, a kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó halasztott bevételként köteles időbelileg elhatárolni. Az időbeli elhatárolási kötelezettségnek közvetlen adózási következménye, hogy a támogatás, juttatás abban az adóévben csökkenti az adóalapot, amikor az elhatárolás feloldása megtörtént.

20 Támogatások esetei és számviteli elszámolásuk
Beruházásra, fejlesztésre kapott támogatás: Utólagos elszámolással történő támogatás, amennyiben mind az eszköz beszerzése, mind a támogatás kifizetése egy gazdasági éven belül történik: Beruházás megvalósítása: T 161 Befejezetlen beruházás K 455 Beruházási szállítók Aktiválás T12-14 Tárgyi eszköz K 161 Befejezetlen beruházás Beruházási szállítók kiegyenlítése T455 Beruházási szállítók K384 Elszámolási betétszámla Tárgyévi értékcsökkenés elszámolása T571 Terv szerinti écs. K Tárgyi eszközök écs.-je

21 Fejlesztési célra kapott vissza nem térítendő támogatás jóváírásának elszámolása
T384 Elszámolási betétszámla K98 Rendkívüli bevétel A rendkívüli bevételt ugyanekkor el is kell határolni T98 Rendkívüli bevétel K483 Halasztott bevétel A halasztott bevételt a tárgyi eszközzel szemben felmerült költségek, értékcsökkenési leírás arányában kell feloldani. T483 Halasztott bevétel

22 Utólagos elszámolással történő támogatás, amennyiben az eszköz beszerzése a tárgyévet megelőző évben történik, viszont a támogatás kifizetése a fordulónapot követően történik meg: Tárgyévben könyvelendő tételek: Beruházás megvalósítása T 161 Befejezetlen beruházás K 455 Beruházási szállítók Aktiválás T12-14 Tárgyi eszköz K 161 Befejezetlen beruházás Beruházási szállítók kiegyenlítése T455 Beruházási szállítók K384 Elszámolási betétszámla

23 Tárgyévi értékcsökkenés elszámolása
T571 Terv szerinti écs. K Tárgyi eszközök écs.-je Fordulónapot követően könyvelendő tételek: Fejlesztési célra kapott vissza nem térítendő támogatás jóváírásának elszámolása T384 Elszámolási betétszámla K98 Rendkívüli bevétel Rendkívüli bevételek elhatárolása halasztott bevételként T98 Rendkívüli bevétel K483 Halasztott bevétel Halasztott bevétel feloldása előző évi écs. arányában T483 Halasztott bevétel

24 Előlegfizetés formájában nyújtott támogatás számviteli elszámolása
Előlegként kapott összeg elszámolása mindaddig amíg a támogatást jóvá nem hagyták T384 Elszámolási betétszámla K479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Ezután kell könyvelni a beruházást, amely könyvelése megegyezik az előző pont első négy könyvelési tételével, majd a támogatás jóváhagyásakor a támogatási előleget el kell számolni a rendkívüli bevételekkel szemben T479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség K98 Rendkívüli bevétel

25 B./ Működési költségre kapott támogatás
A működési költségekre kapott támogatást(ilyen például klasszikusan a bértámogatás) egyéb bevételként kell elszámolni. Az összemérés elvéből adódik, hogy az egyéb bevételként elszámolt támogatás összegéből passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni azt a részt, amellyel szemben nem áll fenn tárgyévben felmerült költség, ráfordítás. Így a következő esetek merülhetnek fel a számviteli elszámolás során:

26 A támogatás összege megérkezik a mérleg fordulónapjáig
T384 Elszámolási betétszámla K9634 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás Ha az üzleti évhez kapcsolódó támogatás összege a fordulónapig nem, de még mérlegkészítés előtt megérkezik T391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása Ha a támogatáshoz kapcsolódó költségek még nem, vagy kisebb összegben merültek fel, akkor arányosan passzív időbeli elhatárolásként kell elszámolni a kapott támogatást T9634 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás K 481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása A költségek tényleges felmerülésekor a passzív időbeli elhatárolást fel kell oldani T 481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása

27 Tőketartalékba helyezett támogatás
A beruházási támogatások közül előfordul olyan eset is,amelyet a pénzügyi rendezéssel egyidejűleg, jogszabályi rendelkezés szerint tőketartalékba kell helyezni. T 384 Elszámolási betétszámla K 412 Tőketartalék T 412 Tőketartalék K 414 Lekötött tartalék

28 Nem pénzeszközben kapott támogatások
A./ Térítés nélkül átvett ajándék, hagyaték, szolgáltatás A számviteli törvény 86.§. (4) bekezdésének "c" pontja szerint, a rendkívüli bevételek között kell elszámolni, és halasztott bevételként időbelileg el kell határolni, a térítés nélkül átvett eszközök, továbbá az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközök piaci - illetve jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály szerinti - értékét

29 Eszközátvétel T1-3 Eszközök K98 Rendkívüli bevétel Az eszköz felhasználásáig időbelileg el kell határolni a kapott eszköz értékét T98 Rendkívüli bevétel 481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása Amikor az ingyenesen kapott eszközzel szemben ráfordítást számolunk el, akkor kell a passzív időbeli elhatárolást - az elszámolt halasztott bevételt - feloldani. (Tárgyi eszköz esetén az a ráfordítás az értékcsökkenési leírás elszámolása.) T 5 Költségek vagy T8 Ráfordítások K1-3 Eszközfelhasználás, Értékcsökkenés T481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása

30 B./Elengedett, átvállalt kötelezettség
Az elengedett harmadik személy által átvállalt kötelezettségek értékét is rendkívüli bevételként kell elszámolni, majd időben elhatárolni. Halasztott bevételként csak annyit szabad kimutatni amennyi az eszköz könyv szerinti értéke. T4 Kötelezettségek K98 Rendkívüli bevétel Időbeli elhatárolása: T98 Rendkívüli bevétel 481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása Amikor az eszközcsökkenés bekövetkezik a következő tételeket könyveljük: T 5 Költségek vagy T8 Ráfordítások K1-3 Eszközfelhasználás, Értékcsökkenés T481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása

31 Visszafizetési kötelezettséggel kapott támogatások
Amennyiben a visszafizetési kötelezettséggel kapott támogatásnak eredménykötelme van, egyéb bevételek között kell kimutatni, ha viszont nincs kötelem, bármire felhasználható, a rendkívüli bevételek között kell kimutatni. T384 Elszámolási betétszámla K96 Egyéb bevétel vagy K98 Rendkívüli bevétel T96 Egyéb bevétel vagy T98 Rendkívüli bevétel K44 Hosszú lejáratú kötelezettségek (kölcsön) Visszafizetéskor: T44 Hosszú lejáratú kötelezettségek (kölcsön) K384 Elszámolási betétszámla


Letölteni ppt "Copyright Menedzser Praxis Kft Minden jog fenntartva."

Hasonló előadás


Google Hirdetések