Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KOMPETENCIA MÉRÉSEK ELEMZÉSEK Kern Zoltán 06-30-3392530, 06-30-959-2810.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KOMPETENCIA MÉRÉSEK ELEMZÉSEK Kern Zoltán 06-30-3392530, 06-30-959-2810."— Előadás másolata:

1 KOMPETENCIA MÉRÉSEK ELEMZÉSEK Kern Zoltán www.slideshare.net/kernz Kern.zoltan@educatio.hu 06-30-3392530, 06-30-959-2810

2 AZ ADATFELDOLGOZÁS ÉS ÉRTELMEZÉS Az egymást követő évek mérési eredményei tanulói szinten követhetők. A tanulói mérési azonosítója változatlan marad. A közös, évfolyamfüggetlen skála kialakításának feltétele az is, hogy az egyes évfolyamok tesztjei közös feladatokat is tartalmazzanak. A 2008. évi 6. évfolyamos tanulók átlageredményét 1500, szórását pedig 200 pontra állították be. Minden más évfolyam és minden későbbi mérés eredményét ugyanerre a skálára helyezték, így a tanulók, tanulócsoportok eredménye egyszerűen összehasonlítható, valamint a fejlődés mértéke is akár egy-egy tanulóra, akár tanulócsoportokra egyszerűen kivonással kiszámítható.

3 a matematikai kompetencia készségek számlálás, számolás, mennyiségi következtetés, becslés, mérés, mértékegység-váltás, szövegesfeladat-megoldás gondolkodási képességek rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, induktív következtetés, valószínűségi következtetés, érvelés, bizonyítás kommunikációs képességek relációszókincs, térlátás, térbeli viszonyok ábrázolása, prezentáció, szövegértés, szövegértelmezés tudásszerző képességek problémaérzékenység, probléma- reprezentáció, eredetiség, kreativitás, problémamegoldás, metakogníció tanulási képességek figyelem, rész-egész észlelés, emlékezet, feladattartás, feladat-megoldási sebesség Kompetenciakomponensek

4 4

5 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! FOGALMAK Eszköztudás – Képesség jellegű tudás; a tudásnak az a formája, amely más ismeretek elsajátítását, további tanulását teszi lehetővé. Eszköztudásnak minősül lényegében minden olyan, különböző helyzetekben aktiválható képesség, mint az olvasni tudás, számolni tudás, problémamegoldás. Index – Több változó aggregálásával keletkező változó, összevont mutató. Olyan számadat, amelynek segítségével egyszerűen és összesítve jellemezhetők az összegyűjtött adatok. Képességskála –Számegyenes, amelyen a tanulók és az itemek elhelyezhetők a teszt itemeire adott válaszok alapján.

6 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! FOGALMAK Percentilis – A változó eloszlásának jellemzésére szolgáló mutatók. A k. ~ az az érték, amelynél a változó által felvett értékek k %-a kisebb, (100-k)%-a pedig nagyobb; k 0 és 100 közötti egész szám. Szignifikáns – Statisztikailag jelentős mértékű eltérés vagy hatás, amely nagy valószínűséggel nem a véletlen ingadozásnak tudható be. Hozzáadott pedagógiai érték – A tanulók teljesítményének eltérése a szocioökonómiai hátterük alapján becsült értéktől. Konfidencia-intervallum -Becslési intervallum, amely az ismeretlen paraméter értékét előre megadott valószínűséggel (konfidenciaszint) tartalmazza. A leggyakrabban alkalmazott konfidenciaszint-értékek a 90%, 95% vagy 99%. Az OKM 2006 FIT- jelentésben 90%- os ~-ot alkalmaztak, tehát például az átlaghoz tartozó ~ 90%-os valószínűséggel tartalmazza az adott diákcsoport ismeretlen, átlagos képességét.

7 1. szint →Ismerős, főként matematikai szituációban, gyakran kontextus nélküli helyzetben feltett matematikai kérdések megválaszolása → Egyértelmű, jól körülírt és minden szükséges információt tartalmazó feladatok megoldása → Közvetlen utasításokat követve rutinszerű eljárások végrehajtása 2.szint → A legalapvetőbb, közismert matematikai fogalmak és eljárások ismerete → Egyetlen információforrásból a szükséges információk megszerzése → Egyszerű, jól begyakorolt algoritmusok, képletek, eljárások és megoldási technikák alkalmazása 3.szint → Egyszerű problémamegoldási stratégiák kiválasztása és alkalmazása → Egyértelműen leírt matematikai eljárások elvégzése Képességszintek - matematika

8 4. szint →Összetettebb vagy kevésbé ismerős, újszerű szituációjú, több lépéses feladatok megoldása →Értelmezés és gondolatmenet röviden leírása 5.szint → újszerű szituációban megjelenő többlépéses, önálló stratégia kidolgozását igénylő, különböző módon megjelenített összefüggéseket tartalmazó feladatok megoldása →Értelmezés és gondolatmenet megalkotása és megfogalmazása 6.szint →Újszerű, komolyabb értelmezést igénylő többlépéses feladatok megoldása →Széles körű és jó színvonalú gondolkodási és érvelési képességek, készségek 7.szint →Többszörösen összetett szituációban →Új megoldási módok és stratégiák megalkotása Képességszintek - matematika

9 1. szint →A szövegben kiemelt vagy többször előforduló információ visszakeresése →A szövegben explicite megfogalmazott fő gondolatmenet vagy téma felismerése, alkalmi szókapcsolat jelentésének felismerése 2.szint → A szöveg információi és a mindennapi élet közötti egyszerű kapcsolat felismerése → Egy szövegrész témájának, a hagyományos történetmesélési eszközöknek és a meggyőzés szándékának felismerése 3.szint → A szövegben explicite megfogalmazott, több feltételnek megfelelő információk visszakeresése → A szereplők közötti viszony magyarázata, a szereplők motivációinak felismerése; egyszerű következtetés levonása Képességszintek - szövegértés

10 4. szint →A szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk azonosítása, összekapcsolása, rendezése; félrevezető információ kiszűrése →A szereplők szándékai közötti különbség felismerése, a szereplők motivációinak magyarázata 5.szint → A szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk azonosítása, összekapcsolása, rendezése; félrevezető információ kiszűrése adott szempont alapján →Egy szereplő szándékaira vagy állapotára utaló nyelvi és tartalmi jelek azonosítása 6.szint →A szövegben mélyen beágyazott információk azonosítása és összekapcsolása →A szöveg egységei közötti tartalmi megfelelés felismerése 7.szint →a szöveg típusától, témájától, terjedelmétől függetlenül; közvélekedéssel ellentétes, az elvárttal szembehelyezkedő információk visszakeresése Képességszintek - szövegértés

11 Publikus adatok

12 Publikus adatok – telephelyi összefoglaló

13 Publikus adatok – alapszintet el nem érő tanulók

14 Átlag és konfidencia

15 Percentilis

16 Képességeloszlás

17 Képességpontok összehasonlítása - fejlődés

18 Tanulók egyéni fejlődése

19 Viszonyítás

20 FELADAT Adott intézményre vonatkozó globális megállapítások, és elsődleges elemzést követő kijelentések megfogalmazása.

21 A HOZZÁADOTT ÉRTÉK ÖSSZETEVŐI AZ ISKOLÁBAN  A magasabb szociokulturális szintű rétegből érkező tanulók többet hasznosítanak az iskola oktatási és nevelési adottságaiból.  a tanuló szociokulturális helyzete.  a társadalmi helyzettől nem teljesen független tanulói életút, attitűd.  tanári reagálás az előbbiekre.  tanári testület szervezeti kohéziója. 21

22 22 Az iskola tanulóinak tanulási teljesítményét leginkább befolyásoló szocio-kulturális és szocio- ökonomiai tényezőkből képzett index. Hozott Érték Index ( HÉI) Összetevői (súlyarányaikkal): 1.Szülők iskolai végzettsége (45%) 2.Tanulást segítő eszközök: otthoni könyvek száma (30%) saját könyvek száma (10%) 3.Otthon felszereltsége: számítógép (10%) gépkocsi ( 5%)

23 HOZZÁADOTT PEDAGÓGIAI ÉRTÉK SZÁMÍTÁSA (HPÉ) HPÉ=HÉI alapján várt és becsült eredmény közti különbség. A várt teljesítménytől való eltérés azt jelenti, hogy az iskola diákjai jobb vagy rosszabb eredményt értek el a teszten, mint azt az ország egy „tipikus” iskolája tette volna hasonló háttérrel rendelkező diákok esetében. 23

24 24 HOZZÁADOTT PEDAGÓGIAI ÉRTÉK Az iskola tanulói által képviselt un. hozott érték alapján becsült teljesítmény (T b ) és az iskola tanulói által ténylegesen elért teljesítmény(T t ) különbsége (Vári Péter, 2004). A Hozzáadott Pedagógiai Érték (HPÉ) Definíciója: HPÉ= T t - T b Számítása:

25 Hozzáadott érték

26 FELADAT Tegyenek megállapításokat a hozzáadott pedagógiai értékre vonatkozóan a publikus elemzési adatok felhasználásával!

27 INTÉZKEDÉSI TERVEK FORMAI KÖVETELMÉNYEI A cél eléréséhez vezető cselekvéssor Szükséges erőforrások Időtartam Felelősök Elvárt eredmény Eredmények mérésének, értékelésének módja

28 A folyamatos fejlesztés lépései és eszközei LépésLeírásEszköz 1A probléma megkeresése Pareto diagram, hisztogram, szabályozási görbe 2Az okok feltárásaOk-okozati diagram 3 A legfontosabb tényezők megkeresése Pareto diagram, pontdiagram 4 Javító lépések kidolgozása5W2H 5 Javítási lépések végrehajtása 6Eredmények ellenőrzése Pareto diagram, hisztogram, szabályozási görbe 7 Ugyanazon probléma felmerülésének megelőzése

29 Pareto-elv és -elemzés 100 200 25  50  75  100  a bcdefgokok Okok arányai: 80% - 20%

30 Ok-okozatdiagram i (halszálka diagram, Ishikawa diagram) MódszerAnyag EszközSzemély Hatás, probléma

31 MIÉRT?HOGYAN? 5W + 1H OKOZAT 4. MIÉRT? 2. MIÉRT? 5. MIÉRT? 3. MIÉRT? 1. MIÉRT? 5W + 1H

32 Fejlesztési sablonok

33 Feladat Azonnali intézkedések listája. Hosszabb távú fejlesztés irányai.

34 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "KOMPETENCIA MÉRÉSEK ELEMZÉSEK Kern Zoltán 06-30-3392530, 06-30-959-2810."

Hasonló előadás


Google Hirdetések