Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aktualitások 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aktualitások 1."— Előadás másolata:

1 Aktualitások 1

2 Témakörök Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Társasági adó
Reklámadó Egyéb

3 Személyi jövedelemadó

4 Lakáscélú munkáltatói támogatás
Támogatás felhasználási köre belföldön fekvő lakás tulajdonjogának, kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése belföldön fekvő lakás építése, építtetése belföldön fekvő lakás alapterületének legalább egy lakószobával történő bővítése

5 Lakáscélú munkáltatói támogatás
Támogatás felhasználási köre Lakáskorszerűsítés munkáltatói lakáscélú kölcsön elengedése Lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel törlesztéséhez, visszafizetéséhez és a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetése

6 Lakáscélú munkáltatói támogatás
Adómentesség feltételei támogatás több munkáltatótól egymást követően kapott juttatás esetén sem lehet több 5 év alatt 5 millió forintnál a támogatás nem lehet több, mint a lakás vételárának, építési költségének 30%-a méltányolható lakásigénynek meg kell felelni a munkavállalónak tulajdonosnak, haszonélvezőnek kell lennie támogatást hitelintézeten, kincstáron keresztül kell folyósítani

7 Lakáscélú munkáltatói támogatás
Adómentesség feltételei igazolások a munkáltató rendelkezésére állnak a támogatás folyósításának évét követő év május 31-ig, építés, építtetés, alapterület növelés, korszerűsítés esetén folyósítást követő második év május 31-ig Igazolás hiányában a támogatás + 20% munkaviszonyból származó jövedelem

8 Lakáscélú munkáltatói támogatás
Adómentesség feltételeit a munkáltató vizsgálja utólag kell vizsgálni igazolások előre is bekérhetőek

9 Lakáscélú munkáltatói támogatás
Teendők hitel visszafizetése esetén a munkáltató a támogatás folyósítását megelőzően vagy azzal egyidejűleg nyilatkozik a saját hitelintézete felé, hogy lakáscélú támogatást nyújt a munkáltató saját hitelintézetén keresztül utalja a támogatást a magánszemély számlájára a hitelintézet követő év január 31-ig igazolást ad és adatot szolgáltat a munkavállaló követő év április 15-ig (május 31-ig) szükséges nyilatkozatokat átadja, igazolja a felhasználást

10 Általános forgalmi adó

11 Változások Áfa tv. 58. § nem lépett hatályba a módosítás
adófizetési kötelezettség – esedékesség időpontja

12 Változások Fordított adózás Acélipari termékek
Áfa tv. 6/B. számú melléklet 2015. január 1-én lép hatályba a vevő adófizetési kötelezettsége január 1. után keletkezik - Áfa tv. 60. § (1) bekezdés - a legkorábbi időpont is január 1. utáni Adatszolgáltatás – Art. 31/A. §

13 Változások – teljesítés helye
Távolról nyújtható szolgáltatások Telekommunikációs szolgáltatás Rádió-és audiovizuális szolgáltatás Elektronikus úton nyújtott szolgáltatás Teljesítés helye adóalany részére nyújtja – Áfa tv. 37. § nem adóalany vevő részére nyújtja - igénybevevő letelepedési helye - változás

14 Változások – teljesítés helye
Adminisztrációs egyszerűsítés MOSS rendszer regisztráció ás bevallás egyetlen tagállamban bevallásban tagállamonkénti részletezés bevallás, befizetés euróban negyedéves bevallás 2014. évi előleg – évi szabályok

15 Online pénztárgép 2014. augusztus 31. üzembe helyezés végső határideje
a forgalmazóval megkötött szerződés és visszaigazolt megrendelés nem mentesít

16 Online pénztárgép Kivételek – régi pénztárgép december ig üzemeltethető pénztárgép használatára nem kötelezett adóalany azon tevékenység tekintetében, amely vonatkozásában nem kötelezett pénztárgép használatára

17 Online pénztárgép online pénztárgép meghibásodik
szerviz nem tud cserepénztárgépet biztosítani (pénztárgépnaplóba rögzíteni kell) nincs más pénzátvételi hely, ahol a fizetés nehézség nélkül megoldható lenne meghibásodást, javítás, cseregép igényt haladéktalanul bejegyzik a pénztárgépnaplóba javítási célú elszállítást szintén bejegyzik

18 Online pénztárgép Pénztárgép használatának szüneteltetése
30 napot meghaladó szünetelés esetén bejelentési kötelezettség szünetelés megkezdésétől számított 45 napon belül újra-használat – ismételt bejelentés

19 Számlázó programok 23/2014 (VI.30) NGM rendelet
felváltotta a 24/1995 (XI.22.) PM rendeletet számlázó programokat be kell jelenteni beszerzés, használat megkezdésének napját követő 30 napon belül saját fejlesztésű program esetében a rendeltetésszerű használatbavétel + 30 nap bejelentési kötelezettség terheli az online számlázó rendszert is.

20 Számlázó programok Számlázó programmal szembeni követelmény
kihagyás és ismétlés nélkül biztosítsa a sorszámozást a programot be kell jelenteni elkülönített sorszámtartomány belföldi és külföldi adószámra magyar nyelvű dokumentáció

21 Számlázó programok Értékesítő (forgalmazó, fejlesztő) kötelezettségei
programot nyilván kell tartani kizárólag adóalanynak értékesíthet - igazolás a vevő adószámát fel kell tüntetni a számlán magyar nyelvű dokumentációt át kell adni tájékoztatás a program nevéről, azonosítójáról

22 Számlázó programok Számlázó programot beszerző kötelezettsége
magyar nyelvű dokumentációt meg kell őriznie elévülési időn belül a program beszerzését, használat megkezdését, rendeltetésszerű használatbavételt vételt be kell jelentenie használatból való kivonást be kell jelenteni - kivonást követő 30 napon belül

23 Számlázó programok Határidők
2014. október 1. előtt beszerzett és ekkor használatban levő programok 2014. november 15 – Számlázó 2014. október között használatból kivont program

24 Számlázó programok Számlakibocsátás meghatalmazott útján
papíralapú számla esetén a meghatalmazott a számla másolatát haladéktalanul eljuttatja a megbízónak elektronikus számla esetén elektronikus úton számlázó programmal előállított számla esetén megállapodhatnak a sorszámtartományról is

25 Számlázó programok Nyugta elektronikus úton is kibocsátható
Számlák megőrzése számlázó programmal előállított és papírra nyomtatott számla számítógéppel előállított és papírra nyomtatott nyugta elektronikus adatállományként is megőrizhető 114/2007. (XII.29) GKM rendelet 3. § a),b)

26 Társasági adó

27 Változások Kedvezményezett részesedéscsere Kapcsolt vállalkozások
adóhalasztás a nem realizált árfolyamnyereség után is Kapcsolt vállalkozások nem kell alkalmazni a korrekciót az állam vagy helyi önkormányzat részére, jogszabályban megállapított kötelezettségen alapuló, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz (beruházás) esetén.

28 Változások Fejlesztési adókedvezmény (Tao. Tv. 22/B. §)
Igénybevétel jogcíme többségében nem változott, kivéve elektronikus hírközlési hálózat fejlesztése energiahatékonysági beruházás

29 Változások új gazdasági tevékenység végzésére Igénybevétel feltétele
induló beruházás legyen, amelyet Kkv. valósít meg Közép-Magyarország régió kivételével nagyvállalat valósít meg új gazdasági tevékenység végzésére irányuló beruházás legyen, amelyet Közép-Magyarország régióban támogatható településen nagyvállalat valósít meg

30 Változások Kkv. által megvalósított, 500 millió forint értékű beruházás további feltétele adókedvezmény igénybevételének adóévét követő 4 adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát növelje kisvállalkozás 10 fővel (eddig 20 fő) középvállalkozás 25 fővel (eddig 50 fő)

31 Változások viszonyítási alap
beruházás megkezdését megelőző adóév (vagy megelőző három adóév évesített adataiból számított számtani átlagnak) megfelelő állományi létszám

32 Változások Kkv. által megvalósított, 500 millió forint értékű beruházás további feltétele adókedvezmény igénybevételének adóévét követő 4 adóévben évesített bérköltségét növelje kisvállalkozás esetén huszonötszörösével (eddig 50-szeres) középvállalkozás esetén ötvenszeresével (eddig 100-szoros)

33 Változások viszonyítási alap:
beruházás megkezdését megelőző adóév (vagy megelőző három adóév évesített adataiból számított számtani átlagnak) megfelelő bérköltséget

34 Reklámadó 2014. évi XXII. törvény

35 Reklámadó Adóköteles Reklám Közzététele
Törvényben meghatározott csatornán keresztül Közzététel megrendelése

36 Reklámadó Reklám fogalma Gazdasági reklám:
olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítése vagy árujelző ismertségének növelésére irányul

37 Reklámadó Kereskedelmi közlemény: olyan médiatartalom, amelynek célja
gazdasági tevékenységet folytató személy árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése ilyen tartalmak fizetés, ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat vagy szerepelnek abban ide tartozik többek között: reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, televíziós vásárlás, termékmegjelenítés

38 Reklámadó Közzététel: reklám megismerhetővé tétele,
nagyobb nyilvánosság vagy egyedi címzett számára Közzétevő: reklám közzétételére alkalmas eszközzel rendelkezik és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi

39 Reklámadó Közzététel csatornái sajtótermék
médiaszolgáltatás sajtótermék - Magyarországon kiadott vagy - Magyarországon terjesztett, túlnyomórészt magyar nyelvű

40 Reklámadó Közzététel csatornái szabadtéri reklámhordozó
jármű, nyomtatott anyag, ingatlan internet - túlnyomórészt magyar nyelven vagy - túlnyomórészt magyar nyelvű oldalon

41 Adóalanyok Elsődleges adóalanyok Médiatartalom szolgáltató
Magyarországon letelepedett külföldön letelepedett, de napi műsoridejének legalább felében magyar nyelvű médiatartalmat tesz elérhetővé Magyarországon Sajtótermék kiadója

42 Adóalanyok Elsődleges adóalanyok
Szabadtéri reklámhordozót, járművet, nyomtatott anyagot, ingatlant reklám céljára hasznosító Internet esetén a reklám közzétevője

43 Adóalap Adóalap megállapításának lépései- főszabály:
Adóalany adóköteles tevékenységből származó nettó árbevétele + Reklámértékesítő ügynökség árrése (kapcsolt) Saját célú reklám közzétételével kapcsolatban közvetlenül felmerült költség

44 Kapcsolt vállalkozások
Tao. tv. szerinti kapcsolt vállalkozások kapcsolt vállalkozások adóalapját össze kell adni összesített adóalap kell megállapítani az adót megállapított adót olyan arányban kell megosztani, amilyen arányt az adóalany adóalapja az összesített adóalapon belül képez adóév bármely napján fennálló kapcsolt vállalkozás esetén alkalmazni kell csak a reklámadó alanyának minősülő vállalkozások vonatkozásában értelmezhető

45 Adóalap 2014 Adóalap megállapításának lépései
Adóalany évi adóköteles tevékenységből származó nettó árbevétele + Reklámértékesítő ügynökség évi árrése (kapcsolt) Saját célú reklám közzétételével kapcsolatban közvetlenül felmerült költség - Társasági adó, személyi jövedelemadóban elhatárolt veszteség 50%-a, ha a évi adózás előtti eredmény nulla vagy negatív

46 a tevékenységét a törvény hatálybalépését
Adó 2014 2014. évre megállapított adó összegét arányosítani kell (139/365), ha az adóalany a tevékenységét a törvény hatálybalépését megelőzően kezdte meg

47 Adóelőleg 2014 Folyamatosan működő vállalkozások
Adóalany évi adóköteles tevékenységből származó nettó árbevétele + Reklámértékesítő ügynökség évi árrése (kapcsolt) Saját célú reklám közzétételével kapcsolatban évben közvetlenül felmerült költség - Társasági adó, személyi jövedelemadóban elhatárolt veszteség 50%-a, ha a évi adózás előtti eredmény nulla vagy negatív

48 Adóelőleg 2014 2014. évre megállapított adóelőleget arányosítani kell (139/365)

49 Adóelőleg 2014 Tevékenységüket 2014-ben kezdők
2014. augusztus 15. előtt kezdett 2014. évre várható adó arányos része (működés napjainak száma/365) 2014. augusztus 14. után kezdte 2014. évre várható adó összege

50 Másodlagos adóalany Másodlagos adóalany Közzététel megrendelője
saját nevében köt szerződést a közzétételre nem feltétlenül a saját javára nem magánszemély nem rendelkezik a közzétevő nyilatkozatával, mely szerint a közzétevőt terheli az adókötelezettség vagy adóévben nincs adófizetési kötelezettsége + -

51 Másodlagos adóalany Másodlagos adóalany adóalapja
Reklám-közzététel havi összesített ellenértékének Ft-ot meghaladó része 2014. augusztus 14-ét követő megrendelések nem közzétevőnként kell számítani, hanem összesen

52 Másodlagos adóalany Másodlagos adóalany adója adóalap 20 százaléka
adóbevallás havonta

53 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Aktualitások 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések