Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aktualitások. Témakörök Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Társasági adó Reklámadó Egyéb.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aktualitások. Témakörök Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Társasági adó Reklámadó Egyéb."— Előadás másolata:

1 Aktualitások

2 Témakörök Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Társasági adó Reklámadó Egyéb

3 Személyi jövedelemadó

4 Lakáscélú munkáltatói támogatás Támogatás felhasználási köre  belföldön fekvő lakás tulajdonjogának, kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése  belföldön fekvő lakás építése, építtetése  belföldön fekvő lakás alapterületének legalább egy lakószobával történő bővítése

5 Lakáscélú munkáltatói támogatás Támogatás felhasználási köre  Lakáskorszerűsítés  munkáltatói lakáscélú kölcsön elengedése  Lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel törlesztéséhez, visszafizetéséhez és a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetése

6 Lakáscélú munkáltatói támogatás Adómentesség feltételei  támogatás több munkáltatótól egymást követően kapott juttatás esetén sem lehet több 5 év alatt 5 millió forintnál  a támogatás nem lehet több, mint a lakás vételárának, építési költségének 30%-a  méltányolható lakásigénynek meg kell felelni  a munkavállalónak tulajdonosnak, haszonélvezőnek kell lennie  támogatást hitelintézeten, kincstáron keresztül kell folyósítani

7 Lakáscélú munkáltatói támogatás Adómentesség feltételei  igazolások a munkáltató rendelkezésére állnak a támogatás folyósításának évét követő év május 31-ig, építés, építtetés, alapterület növelés, korszerűsítés esetén folyósítást követő második év május 31-ig Igazolás hiányában a támogatás + 20% munkaviszonyból származó jövedelem

8 Lakáscélú munkáltatói támogatás Adómentesség feltételeit a munkáltató vizsgálja  utólag kell vizsgálni  igazolások előre is bekérhetőek

9 Lakáscélú munkáltatói támogatás Teendők hitel visszafizetése esetén  a munkáltató a támogatás folyósítását megelőzően vagy azzal egyidejűleg nyilatkozik a saját hitelintézete felé, hogy lakáscélú támogatást nyújt  a munkáltató saját hitelintézetén keresztül utalja a támogatást a magánszemély számlájára  a hitelintézet követő év január 31-ig igazolást ad és adatot szolgáltat  a munkavállaló követő év április 15-ig (május 31-ig) szükséges nyilatkozatokat átadja, igazolja a felhasználást

10 Általános forgalmi adó

11 Változások Áfa tv. 58. §  nem lépett hatályba a módosítás  adófizetési kötelezettség – esedékesség időpontja

12 Változások Fordított adózás  Acélipari termékek  Áfa tv. 6/B. számú melléklet  2015. január 1-én lép hatályba  a vevő adófizetési kötelezettsége 2015. január 1. után keletkezik - Áfa tv. 60. § (1) bekezdés - a legkorábbi időpont is január 1. utáni  Adatszolgáltatás – Art. 31/A. §

13 Változások – teljesítés helye Távolról nyújtható szolgáltatások  Telekommunikációs szolgáltatás  Rádió-és audiovizuális szolgáltatás  Elektronikus úton nyújtott szolgáltatás Teljesítés helye  adóalany részére nyújtja – Áfa tv. 37. §  nem adóalany vevő részére nyújtja - igénybevevő letelepedési helye - változás

14 Változások – teljesítés helye Adminisztrációs egyszerűsítés  MOSS rendszer  regisztráció ás bevallás egyetlen tagállamban  bevallásban tagállamonkénti részletezés  bevallás, befizetés euróban  negyedéves bevallás  2014. évi előleg – 2014. évi szabályok

15 Online pénztárgép 2014. augusztus 31.  üzembe helyezés végső határideje  a forgalmazóval megkötött szerződés és visszaigazolt megrendelés nem mentesít

16 Online pénztárgép Kivételek – régi pénztárgép 2014. december 31-ig üzemeltethető  pénztárgép használatára nem kötelezett adóalany  azon tevékenység tekintetében, amely vonatkozásában nem kötelezett pénztárgép használatára

17 Online pénztárgép  online pénztárgép meghibásodik szerviz nem tud cserepénztárgépet biztosítani (pénztárgépnaplóba rögzíteni kell) nincs más pénzátvételi hely, ahol a fizetés nehézség nélkül megoldható lenne meghibásodást, javítás, cseregép igényt haladéktalanul bejegyzik a pénztárgépnaplóba javítási célú elszállítást szintén bejegyzik

18 Online pénztárgép Pénztárgép használatának szüneteltetése  30 napot meghaladó szünetelés esetén bejelentési kötelezettség  szünetelés megkezdésétől számított 45 napon belül  újra-használat – ismételt bejelentés

19 Számlázó programok 23/2014 (VI.30) NGM rendelet  felváltotta a 24/1995 (XI.22.) PM rendeletet  számlázó programokat be kell jelenteni  beszerzés, használat megkezdésének napját követő 30 napon belül  saját fejlesztésű program esetében a rendeltetésszerű használatbavétel + 30 nap  bejelentési kötelezettség terheli az online számlázó rendszert is.

20 Számlázó programok Számlázó programmal szembeni követelmény  kihagyás és ismétlés nélkül biztosítsa a sorszámozást  a programot be kell jelenteni  elkülönített sorszámtartomány belföldi és külföldi adószámra  magyar nyelvű dokumentáció

21 Számlázó programok Értékesítő (forgalmazó, fejlesztő) kötelezettségei  programot nyilván kell tartani  kizárólag adóalanynak értékesíthet - igazolás  a vevő adószámát fel kell tüntetni a számlán  magyar nyelvű dokumentációt át kell adni  tájékoztatás a program nevéről, azonosítójáról

22 Számlázó programok Számlázó programot beszerző kötelezettsége  magyar nyelvű dokumentációt meg kell őriznie elévülési időn belül  a program beszerzését, használat megkezdését, rendeltetésszerű használatbavételt vételt be kell jelentenie  használatból való kivonást be kell jelenteni - kivonást követő 30 napon belül

23 Számlázó programok Határidők  2014. október 1. előtt beszerzett és ekkor használatban levő programok 2014. november 15 – Számlázó  2014. október 1-15. között használatból kivont program 2014. november 15 – Számlázó

24 Számlázó programok Számlakibocsátás meghatalmazott útján  papíralapú számla esetén a meghatalmazott a számla másolatát haladéktalanul eljuttatja a megbízónak  elektronikus számla esetén elektronikus úton  számlázó programmal előállított számla esetén megállapodhatnak a sorszámtartományról is

25 Számlázó programok Nyugta elektronikus úton is kibocsátható Számlák megőrzése  számlázó programmal előállított és papírra nyomtatott számla  számítógéppel előállított és papírra nyomtatott nyugta elektronikus adatállományként is megőrizhető 114/2007. (XII.29) GKM rendelet 3. § a),b)

26 Társasági adó

27 Változások Kedvezményezett részesedéscsere  adóhalasztás a nem realizált árfolyamnyereség után is Kapcsolt vállalkozások  nem kell alkalmazni a korrekciót az állam vagy helyi önkormányzat részére, jogszabályban megállapított kötelezettségen alapuló, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz (beruházás) esetén.

28 Változások Fejlesztési adókedvezmény (Tao. Tv. 22/B. §) Igénybevétel jogcíme  többségében nem változott, kivéve elektronikus hírközlési hálózat fejlesztése energiahatékonysági beruházás

29 Változások Igénybevétel feltétele  induló beruházás legyen, amelyet Kkv. valósít meg Közép-Magyarország régió kivételével nagyvállalat valósít meg  új gazdasági tevékenység végzésére irányuló beruházás legyen, amelyet Közép-Magyarország régióban támogatható településen nagyvállalat valósít meg

30 Változások Kkv. által megvalósított, 500 millió forint értékű beruházás további feltétele  adókedvezmény igénybevételének adóévét követő 4 adóévben  foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát növelje kisvállalkozás 10 fővel (eddig 20 fő) középvállalkozás 25 fővel (eddig 50 fő)

31 Változások  viszonyítási alap beruházás megkezdését megelőző adóév (vagy megelőző három adóév évesített adataiból számított számtani átlagnak) megfelelő állományi létszám

32 Változások Kkv. által megvalósított, 500 millió forint értékű beruházás további feltétele  adókedvezmény igénybevételének adóévét követő 4 adóévben  évesített bérköltségét növelje kisvállalkozás esetén huszonötszörösével (eddig 50-szeres) középvállalkozás esetén ötvenszeresével (eddig 100-szoros)

33 Változások  viszonyítási alap: beruházás megkezdését megelőző adóév (vagy megelőző három adóév évesített adataiból számított számtani átlagnak) megfelelő bérköltséget

34 Reklámadó 2014. évi XXII. törvény

35 Reklámadó Adóköteles  Reklám  Közzététele  Törvényben meghatározott csatornán keresztül  Közzététel megrendelése

36 Reklámadó Reklám fogalma  Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítése vagy árujelző ismertségének növelésére irányul

37 Reklámadó  Kereskedelmi közlemény: olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató személy árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése ilyen tartalmak fizetés, ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat vagy szerepelnek abban ide tartozik többek között: reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, televíziós vásárlás, termékmegjelenítés

38 Reklámadó  Közzététel: reklám megismerhetővé tétele, nagyobb nyilvánosság vagy egyedi címzett számára  Közzétevő: reklám közzétételére alkalmas eszközzel rendelkezik és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi

39 Reklámadó  Közzététel csatornái médiaszolgáltatás sajtótermék - Magyarországon kiadott vagy - Magyarországon terjesztett, túlnyomórészt magyar nyelvű

40 Reklámadó  Közzététel csatornái szabadtéri reklámhordozó jármű, nyomtatott anyag, ingatlan internet - túlnyomórészt magyar nyelven vagy - túlnyomórészt magyar nyelvű oldalon

41 Adóalanyok Elsődleges adóalanyok  Médiatartalom szolgáltató Magyarországon letelepedett külföldön letelepedett, de napi műsoridejének legalább felében magyar nyelvű médiatartalmat tesz elérhetővé Magyarországon  Sajtótermék kiadója

42 Adóalanyok Elsődleges adóalanyok  Szabadtéri reklámhordozót, járművet, nyomtatott anyagot, ingatlant reklám céljára hasznosító  Internet esetén a reklám közzétevője

43 Adóalap Adóalap megállapításának lépései- főszabály: Adóalany adóköteles tevékenységből származó nettó árbevétele + Reklámértékesítő ügynökség árrése (kapcsolt) + Saját célú reklám közzétételével kapcsolatban közvetlenül felmerült költség

44 Kapcsolt vállalkozások Tao. tv. szerinti kapcsolt vállalkozások  kapcsolt vállalkozások adóalapját össze kell adni  összesített adóalap kell megállapítani az adót  megállapított adót olyan arányban kell megosztani, amilyen arányt az adóalany adóalapja az összesített adóalapon belül képez  adóév bármely napján fennálló kapcsolt vállalkozás esetén alkalmazni kell  csak a reklámadó alanyának minősülő vállalkozások vonatkozásában értelmezhető

45 Adóalap 2014 Adóalap megállapításának lépései Adóalany 2014. évi adóköteles tevékenységből származó nettó árbevétele + Reklámértékesítő ügynökség 2014. évi árrése (kapcsolt) + Saját célú reklám közzétételével kapcsolatban közvetlenül felmerült költség - Társasági adó, személyi jövedelemadóban elhatárolt veszteség 50%-a, ha a 2013. évi adózás előtti eredmény nulla vagy negatív

46 Adó 2014 2014. évre megállapított adó összegét arányosítani kell (139/365), ha az adóalany a tevékenységét a törvény hatálybalépését megelőzően kezdte meg

47 Adóelőleg 2014 Folyamatosan működő vállalkozások Adóalany 2013. évi adóköteles tevékenységből származó nettó árbevétele + Reklámértékesítő ügynökség 2013. évi árrése (kapcsolt) + Saját célú reklám közzétételével kapcsolatban 2013. évben közvetlenül felmerült költség - Társasági adó, személyi jövedelemadóban elhatárolt veszteség 50%-a, ha a 2013. évi adózás előtti eredmény nulla vagy negatív

48 Adóelőleg 2014 2014. évre megállapított adóelőleget arányosítani kell (139/365)

49 Adóelőleg 2014 Tevékenységüket 2014-ben kezdők  2014. augusztus 15. előtt kezdett 2014. évre várható adó arányos része (működés napjainak száma/365)  2014. augusztus 14. után kezdte 2014. évre várható adó összege

50 Másodlagos adóalany  Közzététel megrendelője saját nevében köt szerződést a közzétételre nem feltétlenül a saját javára nem magánszemély nem rendelkezik a közzétevő nyilatkozatával, mely szerint a közzétevőt terheli az adókötelezettség vagy adóévben nincs adófizetési kötelezettsége - +

51 Másodlagos adóalany Másodlagos adóalany adóalapja  Reklám-közzététel havi összesített ellenértékének 2.500.000 Ft-ot meghaladó része 2014. augusztus 14-ét követő megrendelések nem közzétevőnként kell számítani, hanem összesen

52 Másodlagos adóalany Másodlagos adóalany adója  adóalap 20 százaléka  adóbevallás havonta

53 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Aktualitások. Témakörök Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Társasági adó Reklámadó Egyéb."

Hasonló előadás


Google Hirdetések