Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A család és gyermekvédelem jogi háttere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A család és gyermekvédelem jogi háttere"— Előadás másolata:

1 A család és gyermekvédelem jogi háttere
ELTE 2012 Gulyásné dr. Kovács Erzsébet 1

2 Jogszabályi alapok Polgári jog (1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, Ptk) Családjog (1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról, Csjt.)) Gyermeki jogok (1991. évi LXIV. Törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény) Gyermekvédelmi jog (1997. XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, Gyvt.) 2

3 Polgári jog (Ptk) Jogképesség
8. § (1) A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes: jogai és kötelességei lehetnek. (2) A jogképesség az életkorra, nemre, fajra, nemzetiséghez vagy felekezethez tartozásra tekintet nélkül egyenlő 9. § A jogképesség az embert, ha élve születik, fogamzásának időpontjától kezdve illeti meg. A fogamzás időpontjának a születéstől visszafelé számított háromszázadik napot kell tekinteni; bizonyítani lehet azonban, hogy a fogamzás korábban vagy későbben történt. A cselekvőképesség 11. § (1) Cselekvőképes mindenki, akinek cselekvőképességét a törvény nem korlátozza vagy nem zárja ki. (2) Aki cselekvőképes, maga köthet szerződést vagy tehet más jognyilatkozatot . 3

4 Polgári jog (Ptk) Kiskorúság miatti korlátozott cselekvőképesség, illetve cselekvőképtelenség 12. § Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött 12/A. § (1) Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen. (2) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez - ha jogszabály kivételt nem tesz - törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. 12/B. § (1) Cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be. 12/C. § (1) A cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis; nevében a törvényes képviselője jár el. 4

5 Polgári jog (Ptk) A cselekvőképesség korlátozása és kizárása gondnokság alá helyezéssel 14. § (1) Korlátozottan cselekvőképes az a nagykorú, akit a bíróság ilyen hatállyal gondnokság alá helyezett. (2) A gondnokság alá helyezést a nagykorú személy házastársa, bejegyzett élettársa, egyeneságbeli rokona, testvére, a gyámhatóság és az ügyész kérheti. (4) Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá a bíróság azt a nagykorú személyt helyezi, akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége a pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt - általános jelleggel, illetve egyes ügycsoportok vonatkozásában - tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent. 14/B. § (1) A korlátozottan cselekvőképes személy jognyilatkozata általános jelleggel, illetve a bíróság ítéletében meghatározott ügycsoportok tekintetében - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - csak akkor érvényes, ha azt a gondnoka beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával tette. 5

6 Polgári jog (Ptk) 15. § (1) Cselekvőképtelen az a nagykorú, akit a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett. (2) A gondnokság alá helyezést a nagykorú személy házastársa, bejegyzett élettársa, egyeneságbeli rokona, testvére, a gyámhatóság és az ügyész kérheti. (3) Ha a gondnokság alá helyezés szükségességéről a gyámhatóság tudomást szerez, a gondnokság alá helyezési eljárást meg kell indítania, ha ezt a (2) bekezdésben meghatározott közeli hozzátartozó a gyámhatóságnak a perindítás szükségességéről való tájékoztatást követő 60 napon belül nem teszi meg. (4) A cselekvőképességet kizáró gondnokság alá a bíróság azt a nagykorú személyt helyezi, akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége - pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt - tartósan teljes mértékben hiányzik. 6

7 Családjog (Csjt.) családi jogállás
Családi jogállás (rendezett, rendezetlen) Az apaság vélelme (kit kell a gyermek apjának tekinteni) Anya házassága (fogamzástól a születésig, v. egy része alatt) Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat Ha nem kell mást apának tekinteni Kell hozzá anya, a gyerek tv.képviselője, ill. 14 év feletti gyermek nyilatkozata Apaság bírói úton történő megállapítása Ha nincs házasság, nincs apai elism. nyil. Bíróság: összes körülményt mérlegeli Kérheti: apa, gyermek Képzelt személy bejegyzése Ha mindkét szülő ismeretlen, a születés után nyomban Ha csak az apa, az anya kérésére bármikor, de legkésőbb 3 éves korában a gyámhiv. hivatalból köteles intézkedni Apaság vélelme megdönthető Bíróságtól kérheti: a gyermek, akit apának kell tekinteni. 7

8 Családjog (Csjt.) szülői felügyelet
Szülői felügyeleti jog A kk. szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll Együttesen gyakorolják (együtt élők, különélők is ha megegyeztek) Különélő szülők (ha nem egyeztek meg) Az gyakorolja akinél el van helyezve a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések (név, iskola, életpálya, tartózkodási hely) Gyermek elhelyezése szülők döntenek; Ha nem tudnak megegyezni, bíróság dönt, perindítás: szülő, gyámhat. ügyész) 14 év feletti gyermek ügyében csak az egyetértésével (kivéve, ha ellentétes az érdekeivel) 8

9 Családjog (Csjt.) szülői felügyelet
Tartalma: Gondozás, nevelés Szülői ház elhagyása (16 év felett, gyámhat.eng.) Vagyonkezelés 14 év feletti a keresményével maga rendelkezik Törvényes képviselet Gyámnevezés, gyámságból kizárás 9

10 Családjog (Csjt.) szülői felügyelet
Megszüntetése (bíróság), ha a szülő Felróható magatartásával súlyosan veszélyezteti a gyermekét A másutt elhelyezett gyermekét nevelővel (nevelőszülő, gyermekotthon) nem működik együtt, nem tart kapcsolatot, életvitelén nem változtat, Gyermeke sérelmére szándékos bűncselekményt követ el, amiért szabadságvesztésre ítélik Ha mindegyik gyermek tekintetében, akkor a később születettre is kihat Pert indíthat a másik szülő, gyermek, gyámhatóság, ügyész Bíróság visszaállíthatja 10

11 Családjog szülői felügyelet
Szünetelése Ha a szülő cselekvőképtelen, v. korlátozottan cselekvőképes Szülő ismeretlen helyen távol van A bíróság 3. személynél helyezte el a gyereket A gyermeket a gyámhivatal átmeneti nevelésbe vette A gyermeket családba fogadták A különélő szülőnek, akinek a gyermeke a másik szülőnél van elhelyezve Kapcsolattartás A gyermekétől különélő szülőnek joga és kötelessége A másik szülő köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani (kk. veszélyeztetése, bűncselekmény !) Ha a szülők nem egyeztek meg, gyámhatóság dönt (ha házassági v. gyerekelhelyezési per van folyamatban a bíróság dönt) 11

12 Családjog gyámság A kk., aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik A gyámhivatal rendeli ki Kit rendel ki Nevezett gyámot Rokont, v. más családi kapcsolatban álló személyt, vagy más alkalmas személyt Hivatásos gyámot Nevelésbe vett gyermeknek: a nevelőszülőt, ill. a gyermekotthon igazgatóját Gyám lehet a nagykorú magyar állampolgár Nem lehet gyám: akit a szülő kizárt, aki gondnokság alatt áll, akinek a szülői felügy. jogát megszüntették, akinek a gyermekét nevelésbe vették A gyám: gondozó, vagyonkezelő, törvényes képviselő Megszűnik a gyámság, ha a kk. nagykorúvá válik, v. szülői felügyelet alá kerül Számadás 12

13 Családjog örökbefogadás
Célja: olyan kiskorúak családi nevelését biztosítsa, akinek a szülei nem élnek, vagy nem tudják megfelelően nevelni, és családi kapcsolatot létesítsen az örökbefogadó és rokonai, valamint az örökbefogadott között Ki fogadhat örökbe: Teljesen cselekvőképes, nagykorú személy Aki öf. előtti tanácsadáson és felkészítő tanfolyamon részt vett Aki személyisége és körülményei alapján (a gyámhivatal határozata alapján) alkalmas az örökbefogadásra Aki a gyermeknél legalább 16, legfeljebb 45 évvel idősebb Kit: csak kiskorút A gyámhiv. a gyermek érdekében elsősorban házasságban élők öf.-t eng. Az örökbefogadott státusza olyan, mint a vérszerinti gyermeké 13

14 Családjog örökbefogadás
Engedélyezés: Gyámhivatal Kérelem: örökbefogadó, gyermek Hozzájáruló nyilatkozat: gyermek szülője (nem vonhatja vissza!) Nem kell hozzájáruló nyilatkozat a szülőtől, ha A bíróság megszüntette a szülői felügyeleti jogot Akinek a nevelésbe vett gyermekét örökbefogadhatóvá nyilvánították Ha a szülő cselekvőképtelen, vagy ismeretlen helyen van Hozzájárulás ismeretlen személy javára A gyermek születése előtt is (6 hetes koráig visszavonhatja) Nyílt örökbefogadás: szülők ismerik egymást Közvetítő szervezetek (Bölcső Alapítvány, Gólyahír Egyesület, Alfa Szövetség, Fészek Alapítvány) Titkos örökbefogadás (a vsz. szülő értesítést nem kap, nem támadhatja meg) Ha a szülő ismeretlen személy javára mondott le Akinek a bíróság megszüntette a szülői felügyeleti jogát 14

15 Családjog örökbefogadás
Örökbefogadhatóvá nyilvánítás Gyámhivatal Átmeneti nevelésbe vett gyermeket A szülő önhibájából egy éve nem tart rendszeres kapcsolatot a gyermekével, körülményein nem változtat A szülő ismeretlen helyre távozik és fél éven belül nem található meg A szülő fél éven át semmilyen kapcsolatot nem tart a gyermekével TEGYESZ feladata Tájékoztatás az öf feltételeiről Öf. előtti tanácsadás, felkészítő tanfolyam Alkalmassági vizsgálat Nyilvántartások vezetése A gyermek számára szülő keresése (barátkozás figyelemmel kísérése, javaslat a gondozásba kihelyezésre) 15

16 Családjog örökbefogadás
Külföldi örökbefogadás Csak azt, akit belföldön nem sikerült Csak titkosan (nevelésbe vett gyermek), kivéve rokon Minisztérium Központi Hatóság Örökbefogadott tájékoztatást kérhet a vérszerinti szülő adatairól a gyámhivataltól Az örökbefogadás felbontása (ha kk. a gyermek, csak ha érdekében áll) Ha kölcsönösen kérik: gyámhivatal Bíróságtól bármelyik fél kérheti 2010-es adatok Örökbefogadások száma 735 (külföldi 146) Felbontott 22 Örökbefogadásra váró személyek száma 1 700 Örökbeadható gyerekek száma 1497 (10 év feletti 1267, fogyatékos 702) 16

17 ENSZ Gyerekjogi Egyezmény
1989.nov. 20. elfogadás “a gyermeknek, figyelemmel fizikai és szellemi érettségének hiányára, különös védelemre és gondozásra van szüksége, Magyarország 1991-ben törvénnyel kihirdette 5 évente országjelentés, Gyermek Jogainak Bizottsága értékel Magyarország 1998-ban, 2006-ban számolt be (honlapon) Általános rendelkezések 1.cikk a gyermek fogalma 2. cikk a megkülönböztetés tilalma 3. cikk a gyermek mindenek felett álló érdeke 4. cikk jogok érvényesülése érdekében, az állam saját erőforrásai határai között gondoskodik 5. cikk szülő joga és kötelezettsége, hogy gyermekének tanácsot adjon 17

18 ENSZ Gyerekjogi Egyezmény
Polgári és politikai jogok 6. cikk élethez 7. cikk névhez, állampolgársághoz, szülei ismeréséhez, és ahhoz, hogy a szülők neveljék, 8. cikk a személyazonosság megtartásához 9. cikk szüleitől ne válasszák el (kivéve, ha ez a gyermek érdeke), kapcsolattartás joga, 10. cikk családegyesítés 12. cikk gyerek véleményének figyelembe vétele, 13 cikk véleménynyilvánítás 14. cikk gondolat, lelkiismeret, vallásszabadság, 15. cikk egyesülési és gyülekezési jog, 16. cikk magánélet, levelezés, 17.cikk tömegtájékoztatás, 18

19 ENSZ Gyerekjogi Egyezmény
Gazdasági, szociális, kulturális jogok 18.cikk a szülők felelőssége a gyermek felnevelése, ehhez segítség az államtól, 24.cikk lehető legjobb egészségi állapothoz való jog, 26.cikk szociális biztonsághoz való jog 27.cikk megfelelő életszínvonalhoz való jog, gyermektartásdíj behajtása, cikk oktatáshoz való jog, 31.cikk pihenéshez. szabadidő hasznos eltöltéséhez való jog, 19

20 ENSZ Gyerekjogi Egyezmény
A gyermek speciális védelme a családban és a társadalomban 11. cikk törvényellenes külföldre utaztatás megakadályozása, 19. cikk védelem az erőszakkal, a bántalmazással szemben, jelzőrendszer, kezelés 32. cikk védelem a gazdasági kizsákmányolással szemben, 33. cikk kábítószerrel szembeni védelem, 34. cikk nemi kizsákmányolással szembeni védelem 35. cikk gyermekkereskedelemmel szembeni védelem, 36. cikk védelem bármily szempontból káros kizsákmányolással szemben, cikk bűncselekményt elkövetett gyermek jogai 20

21 ENSZ Gyerekjogi Egyezmény
A gyermekek speciális csoportjának védelme 20. cikk a családjától megfosztott gyermeknek joga van az állam helyettesítő védelmére, 21. cikk örökbefogadás, 23. cikk fogyatékos gyermekek jogai 25. cikk az intézményben elhelyezett gyermekek joga a rendszeres felülvizsgálatra, 30.cikk kisebbséghez tartozó gyermekek joga, A gyermekek védelme rendkívüli helyzetekben 22.cikk menekült gyermekek jogai cikk gyermekek jogai fegyveres konfliktus esetén 21

22 Gyermekvédelmi törvény
Cél valamennyi gyermekes család segítése Veszélyeztetettség megelőzése Veszélyeztetettség megszüntetése Családot pótló ellátás a családból kiemelt gyermekeknek Gyermekvédelem rendszeréből nagykorúságuk miatt kikerülők önálló életkezdésének segítése Alapelvek A gyermek mindenek felett álló érdeke Szükségletekhez igazodó ellátás Ellátások igénybe vétele általában önkéntes Anyagi okból családból kiemelni nem lehet Együttműködés (jelzőrendszer, jelzési kötelezettség) fogalmak (gyermek, kiskorú, fiatalkorú, gyermekkorú) 22

23 Gyermekvédelmi törvény
Gyermeki jogok Gyermeki jogok védelme Gyermekjogi képviselő Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek jogvédelme Iskolában: „A gyermekjogi képviselő figyelemmel kíséri az óvoda, az iskola, a kollégium és a pedagógiai szakszolgálat intézményeiben folyó gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységet, segíti a gyermeki jogok érvényesülését. A gyermekjogi képviselő indokolt esetben megkeresi az említett intézmények fenntartóját, illetve szükség szerint a gyermek érdekében a gyámhatóságnál eljárást kezdeményez.” 23

24 24

25 25

26 Pénzbeli és természetbeni támogatások
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (540 ezer gyermeket érint) A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át, aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek; b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket. 26

27 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Aki a törvényben előírt feltételeknek megfelel (egy főre eső jövedelem a meghatározott összeghatár alatt van) megkapja (a vagyon is vizsgálható!) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjeszti elő. (2) A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságá Aki jogosult rá: Ingyenes, vagy kedvezményes étkezésre jogosult Ingyen tankönyvre Évi kétszeri pénzbeli támogatásra (2x5.800 Ft) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

28 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Önkormányzati forrású, évente kb. 240 ezer gyermeket érint 21. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti (a továbbiakban: rendkívüli támogatás), ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi segítségre szorulnak.

29 Otthonteremtési támogatás
Célja: a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek (18-25 éves) lakáshoz jutásának, tartós lakhatásának segítése. (Központi állami költségvetés a forrása, évente kb. 900 fiatal felnőttet érint ) Otthonteremtési támogatásra jogosult az a fiatal felnőtt, akinek a) legalább hároméves időtartamú folyamatos – gondozási helyén töltött – nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg, és b) készpénzének értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanszorosát, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának, azzal, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összegeként az otthonteremtési támogatás megállapítása időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegét kell figyelembe venni. A támogatás felhasználható lakhatás megteremtésére. Otthonteremtési támogatás összege ( a meglevő készpénzét egészítik ki erre az összegre) öregségi nyugdíj legkisebb összegének 40-szerese ,- Ft 50-szerese ,- Ft 60-szorosa ,- Ft

30 Gyermekjóléti szolgáltatás
A településen a megelőző rendszer központja Feladatai (szolgáltató, szervező, közvetítő ): Családban nevelkedés segítése információszolgáltatás, szabadidős programok, tanácsadás, hivatalos ügyek intézésének segítése Veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése jelzőrendszer működtetése, esetkonferencia, családgondozás, családi krízisek kezelése, hatósági intézkedés kezdeményezése (védelembe vétel, családi pótlék természetben nyújtására, családból kiemelés) Családból kiemelt gyermek visszagondozása Ellátási formák: Önálló családgondozó (egyszemélyes szolgálat), Gyermekjóléti szolgálat (alapfeladatok); Gyermekjóléti központ 40 e. lélekszám fölött (alapfeladatok és kórházi szoc.munka, utcai, lakótelepi szoc.munka, kapcsolattartási ügyelet, készenléti szolgálat). 30

31 Napközbeni ellátás Bölcsőde:
családban nevelkedő 20 hetes kortól, 3 éves korig (fogy. 6 éves korig) terjedő életkorú gyermek gondozását, nevelését látja el. Feladatai: napi 12 órát, meg nem haladó gondozási időben, megfelelő tevékenység biztosítása Egyéb szolgáltatások: játszócsoport, gyermekhotel, időszakos gyermekfelügyelet, tanácsadás. Családi napközi: bölcsődei, óvodai ellátásban nem részesülő, iskolai rendszerben tanuló, de tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermekek ellátása, 20 hónapostól, 14 éves korig, családias környezetben 5, max. 7 gyermek. Felkészítő tanf. Házi gyermekfelügyelet: a gyermek állandó vagy időszakos nappali intézményben történő ellátása nem megoldható. Feladatai: szülő munkarendjéhez igazodó, a gyermeke életkorának megfelelő ellátása, segíteni kell tanulmányai előrehaladását. Felkészítő tanf. 31

32 Gyermekek átmeneti gondozása
A gyermekek átmeneti gondozása keretében - kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona biztosítja - a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) kell gondoskodni. A gyermekek átmeneti gondozását - a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) kérelmére vagy belegyezésével - ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. Formái: Gyermekek Átmeneti Otthon gondozza az átmenetileg ellátás, felügyelet nélkül maradt, vagy elhelyezés hiányban maradó gyermeket. (teljeskörű ellátás) Családok Átmeneti Otthona együttesen befogadja az otthontalanná vált gyermeket és szülőjét. (segít a szülőnek a teljeskörű ell. biztosításában) Helyettes szülői ellátás során a gyermeket saját otthonában gondozza: (teljeskörű ellátás) Gondozás ideje: 12 hónap, egyszer hosszabbítható 6 hónappal. Elhelyezés jellemző indoka: helyettes szülőnél indokolt távollét, egészségügyi probléma, gyermekek átmeneti otthonában életvezetési probléma, lakhatás, családi konfliktus, magatartási probléma, családok átmeneti otthonában hajléktalanság, bántalmazás, családi konfliktus, életvezetési probléma. 32

33 Otthont nyújtó ellátás
Kiknek kell nyújtani Ideiglenes hatállyal elhelyezett Átmeneti nevelt Tartós nevelt Tartalma: Teljes körű ellátás Családgondozás (vagy örökbefogadás előkészítése) Utógondozás Hol lehet nyújtani Nevelőszülőnél Gyermekotthonban Ápolást-gondozást nyújtó intézményben (súlyos fogyatékos)

34 Gyermekotthoni ellátás
Gyermekotthon feladata: Otthont nyújtó ellátás (teljes körű ellátás, családgondozás, öf. előkészítés, utógondozás) biztosítása ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti/tartós nevelteknek .Utógondozói ellátás biztosítása a fiatal felnőtt részére szükség szerinti ellátással. Gyermekotthon típusai: Befogadó otthon az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek számára. Gyermekotthon gondozza a nevelésbe vett gyermekek és utógondozói ellátottak részére (48 férőhelyen). Lakásotthon a nevelésbe vett gyermekek és utógondozói ellátottak részére (12 férőhelyen). Különleges gyermekotthon/lakásotthon – 3 év alattiak, továbbá tartósan beteg és/vagy fogyatékkal élő elhelyezésére. Speciális gyermekotthon/lakásotthon – súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek számára. Utógondozó otthon - 18 év feletti utógondozói ellátott fiatal felnőttek részére. 34

35 Nevelőszülői ellátás Nevelőszülő az a huszonnegyedik életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet, aki a) a gondozásba helyezett gyermeknél legalább tizennyolc, legfeljebb negyvenöt évvel idősebb, b) személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására A nevelőszülőnél történő elhelyezés elsőbbséget élvez az intézményes elhelyezési formákhoz. A nevelőszülők ellátási feladatukat nevelőszülői jogviszonyban, legalább öt nevelőszülőt foglalkoztató nevelőszülői hálózat keretében végzik. Nevelőszülői tanácsadó: tanácsot ad, egyben ellenőriz 35

36 Nevelőszülői jogviszony
Nevelőszülő („hagyományos”) - saját gyermekeit is beszámítva - legfeljebb négy gyermek ( fiatal felnőtt) együttes ellátását biztosíthatja. A tevékenységéért nevelőszülői díjat kap, melynek legalacsonyabb összege gyermekenként (fiatal felnőttenként) Ft/hó/gyermek, fiatal felnőtt. Csak felkészítő tanfolyam kell, nem munkaviszony. Hivatásos nevelőszülő saját gyermekeit is beszámítva legalább 3, legfeljebb 7 gyermeket lát el. Nevelőszülő szakképzettség (OKJ) kell, munkaviszonynak számít, díjazás Ft/hó A speciális hivatásos nevelőszülő az a hivatásos nevelőszülő, aki - saját gyermekeit is beszámítva - legfeljebb 3 gyermek ( fiatal felnőtt) ellátását biztosíthatja. 36

37 Nevelőszülői ellátás Nevelési díj legalacsonyabb havi összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként (Gyvt. 56. § (1), (2)) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-a, ,- Ft/hó/gyermek tartósan beteg, fogyatékos, vagy három éven aluli (különleges szükségletű) gyermek esetén 140 %-a, ,- Ft/hó/különleges szükségletű gyermek súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutat, illetve pszichoaktív szerekkel küzd (speciális szükségletű) gyermek esetén 150 %-a, ,- Ft/hó/speciális szükségletű gyermek Külön ellátmány éves összege – gyermekenként/fiatal felnőttenként – nem lehet kevesebb az éves nevelési díj 25%-ánál (Gyvt. 56. § (3)) ,- Ft/év (8.550,- Ft/hó) / gyermek ,- Ft/év (9.975,- Ft/hó) / különleges szükségletű gyermek ,- Ft/év (10.688,- Ft/hó) / speciális szükségletű gyermek Családi pótlék: 14.800,- Ft/hó/gyermek, 23.300,- Ft/hó/tartósan beteg, v. súlyosan fogyatékos gyermek Összesen legalább 57.550,- Ft/hó/gyermek, 73.175,- Ft/hó/különleges szükségletű gyermek

38 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat
TEGYESZ főbb feladatai: Az ideiglenes elhelyezést követően, ill. nevelésbe vételi eljárás során a gondozási hely meghatározása érdekében a gyermek személyiség vizsgálata, a gyermekre vonatkozó szakvélemény készítése – MGYSZB. Örökbefogadás előkészítése (öf. szülők: tanácsadás, képzés; alkalmasság vizsgálat, nyilvántartás; örökbe fogadhatóvá nyilvánítás kezdeményezése, öf. gyermekek nyilvántartása; illesztés, kötelező gondozási idő nyomon követése). Nevelőszülői hálózat működtetése. Gyámi, gondozói tanácsadás (gyám, gondozó feladatellátása segítése, ellenőrzése, a gyámhivatal rendszeres tájékoztatása). Eseti gondnoki, vagyonkezelő gondnoki, hivatásos gyámi hálózat működtetése. Külső férőhelyek biztosítása utógondozói ellátottak részére. 38

39 Gyámügyi igazgatás Jegyző gyámhatósági feladatok (pl. védelembe vétel, ideiglenes elhelyezés , apai elismerés) első fokon jár el Városi gyámhivatalok kb. 280 (pl. nevelésbe vétel, utógondozói ellátás, örökbefogadás, per indítás stb) első fokon jár el Megyei Szociális és Gyámhivatalok: az elsőfokú gyámhatóságok szakmai irányítása és felügyelete, ellenőrzése, másodfokú döntések meghozatala, gyermekvédelmi intézmények működésének engedélyezése és tevékenységük ellenőrzése, 39

40 Hatósági intézkedések
Védelembe vétel (jegyző) (a gyermek a családban marad) Szülői veszélyeztetés, alapellátással megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja Szülő nem együttműködő Gyermekjóléti szolg. családgondozóját kirendeli Kötelezheti a szülőt (járassa óvodába, vigye eü. Szolgáltatóhoz, iskolapszichológusnál való megjelenésre, konfliktuskezelő szolgáltatás igénybevételére, gyereknek magatartási szabályokat állapíthat meg) Szülői felügyeleti jogot nem érinti Évente felülvizsgálat Megszüntetés: nincs már rá szükség, v. gyereket ki kell emelni a családból, nagykorúvá válik, 40

41 Hatósági intézkedések
Ideiglenes hatályú elhelyezés Felügyelet nélkül marad, vagy családja, vagy önmaga súlyosan veszélyezteti Beutaló: jegyző, gyámhivatal, rendőrség, ügyész, bíró Hol: másik szülőnél, rokonnál, vagy nevelőszülőnél gyermekotthonban Szülő gondozási nevelési joga szünetel Gyámhivatal dönt 30 napon belül Megszüntetés: hazakerül, vagy családba fogadják, vagy örökbe fogadják Átmeneti nevelésbe veszi Pert indít szülői felügyeleti jog megszüntetése iránt (ha megszünteti a bíróság a szülői f. jogot, akkor a gyámhivatal tartós nevelésbe veszi) 41

42 Hatósági intézkedések
Átmeneti nevelésbe vétel Veszélyeztetés, ami alapellátással, védelembe vétellel nem szüntethető meg Elhelyezés gyermekotthonban, v. nevelőszülőnél, Szülő felügyeleti joga szünetel (kapcsolattartás szabályozása !) Gyám rendelés Évente felülvizsgálat (3 éven aluli gyereknél félévente) Megszüntetés: okok megszűnnek, örökbe fogadják, tartós nevelésbe veszik 42

43 Hatósági intézkedések
Tartós nevelésbe vétel Szülők felügyeleti jogát a bíróság megszüntette Szülők meghaltak, Ismeretlenek a szülők Szülő ismeretlen személy javára történő örökbefogadáshoz hozzájárult Elhelyezés gyermekotthonban, v. nevelőszülőnél, Szülő felügyeleti joga nincs Gyám rendelés Évente felülvizsgálat (3 éven aluli gyereknél félévente) Megszűnik: bíróság visszaállítja a sz.felügy jogot, örökbe fogadják, nagykorú lesz Megszüntetés: nem fogadták örökbe és a szülő alkalmassá vált,, 43

44 Hatósági intézkedések
Családba fogadás Szülő kérelmére (egészségi állapota, távolléte, családi ok miatt), a szülő által megnevezett család nevelje Gyámhatóság engedélyezi, ha a gyermek érdekében áll, és a családba fogadó alkalmas, és vállalja Szülő felügyeleti joga szünetel, családba fogadót gyámul rendelik, Kapcsolattartás joga Évente felülvizsgálat

45 Hatósági intézkedések
Nevelési felügyelet Csak speciális gyermekotthonban rendelhető el Gyámhivatal rendelheti el, ha a gyermek saját magára, vagy mások életére, vagy testi épségére jelentős veszélyt jelent Max. 2 hónapra Spec. Gyermekotthon meghatározott helyiségeiben tartózkodhat csak, a gyermekotthont nem hagyhatja el, kapcsolattartása korlátozható, Bírósági felülvizsgálat

46 Hatósági intézkedések
Utógondozás Kiskorúnál, nagykorúnál is (nagykorúnál, ha kéri) Tartalma szociális munka, segítség a beilleszkedéshez, figyelemmel kísérés Kiskorúnál gyermekjóléti szolgálat családgondozója, nagykorúnál gyerekotthon, nev.szülői hálózat, TEGYESZ utógondozója Utógondozói ellátás Csak nagykorúnál, ha indokolt Indokolt: továbbtanul, szoc. Intézményi elhelyezésre vár, létfenntartásáról gondoskodni nem tud Tartalma: további ellátás gyerekotthon, nev.szülői hálózat, TEGYESZ utógondozója 46


Letölteni ppt "A család és gyermekvédelem jogi háttere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések