Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az építésügyi jogszabályok változása az e -építési napló bevezetése 2013. október 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az építésügyi jogszabályok változása az e -építési napló bevezetése 2013. október 1."— Előadás másolata:

1 Az építésügyi jogszabályok változása az e -építési napló bevezetése 2013. október 1.

2 Jogszabályi háttér 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Étv.1§ (2) E törvényt a sajátos építményfajták, valamint a műemlékvédelem alatt álló építmények és területek tekintetében a rájuk vonatkozó külön törvényekkel, kormányrendeletekkel, miniszteri rendeletekkel és önálló szabályozó szerv vezetője által kiadott rendeletekkel és miniszteri rendeletekkel együtt, a bennük foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 1.§(2)E törvényt a jogszabályban meghatározott közfeladatok ellátásához szükséges olyan elektronikus hírközlő hálózat esetén, amely nyilvános elektronikus hírközlő hálózattól fizikailag vagy logikailag elkülönített (a továbbiakban: kormányzati célú hálózat), valamint az ilyen hálózatokkal kapcsolatos elektronikus hírközlési tevékenység tekintetében a rájuk vonatkozó külön jogszabályokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni

3 Jogszabályi háttér 312/2012. (XI.8.) Kormány rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 1§(3) Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában e rendelet rendelkezéseit a) a sajátos építményfajtákkal, valamint b) ha annak létesítéséhez építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység szükséges, a felvonóval, mozgólépcsővel és mozgójárdával kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és ellenőrzésekre is alkalmazni kell. 313/2012. (XI.8.) Kormány rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

4 Jogszabályi háttér 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról 1.§(2)E rendelet rendelkezéseit a sajátos építményfajtákra eltérő szabályozás hiányában kell alkalmazni. 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól. 1. § E rendelet rendelkezéseit - a sajátos építményfajtákra vonatkozó külön szabályozás hiányában - az építményekkel kapcsolatos építésügyi bírság megállapítására és megfizetésére kell alkalmazni.

5 Jogszabályi háttér 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról 7/2002. (XII. 20.) IHM rendelet a távközlési építmények építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról

6 Jogszabályi háttér 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről. 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról

7 Jogszabályi háttér 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet [Épkiv] az építőipari kivitelezési tevékenységről 1§(2) E rendeletnek a kivitelezési dokumentációra vonatkozó előírásait – az antennák, antennatartó szerkezetek és csatlakozó műtárgyak kivételével – a sajátos építményfajtákra és a műemlékekre akkor kell alkalmazni, ha külön jogszabály másként nem rendelkezik. 24.§(4)A sajátos építményfajták vonatkozásában az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építési naplóvezetési, ellenőrzési és bejegyzési kötelezettségüket – az építési napló vezetési kötelezettség teljesítésének formájára vagy kezdő időpontjára vonatkozó eltérő rendelkezés hiányában – a miniszter által rendelkezésre bocsátott és a sajátos építményfajtáért felelős miniszter, az elektronikus hírközlési építmények tekintetében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke (a továbbiakban: NMHH elnöke) által fenntartott, működtetett és szükség szerint továbbfejlesztett elektronikus építési napló alkalmazással kötelesek teljesíteni.

8 Épkiv. Módosítások: 1.az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 2.az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről szóló 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 3.a Kormány 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelete a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról Jogszabályi háttér

9 4. 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Módosította: Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI.8.) Kormány rendeletet Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendeletet Jogszabályi háttér

10 Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI.8.) Kormány rendelet módosítása 2014. Július 1-től bevezeti a rendszerhasználati díjat. A díj csak általános építményekre terjed ki,önköltség alapú. A díjat ez e-építési napló igénylésekor az építtető (vagy meghatalmazottja) fizeti be a rendszerüzemeltető felé. A díjat az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatban meghatározott módon és számlaszámra, készpénz átutalási megbízással, átutalással vagy - ha erre lehetőség van - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy az Üzemeltető házipénztárában készpénzzel lehet kiegyenlíteni Jogszabályi háttér

11 AB 1 e-építési napló vezetési kötelezettséggel érintett építmény az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján számított építmény értéke e-építési napló rendszerhasználati díj bruttó összege 2 0 - 50.000.000 Ft2 620 Ft 3 50.000.001 - 100.000.000 Ft3 930 Ft 4 100.000.0001 - 250.000.000 Ft7 860 Ft 5 250.000.001 - 500.000.000 Ft11 790 Ft 6 500.000.001 - 1.000.000.000 Ft18 340 Ft 7 1.000.000.001 Ft felett23 580 Ft 313/2012. (XI.8) Korm. Rendelet 1. melléklete e-építési napló rendszerhasználati díj mértéke (2014. július 1-től)

12 A legfontosabb változások az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai kivitelezési tevékenységvégzés feltételei a munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés kapcsolata az elektronikus építési napló bevezetése

13 A legfontosabb változások az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai kivitelezési tevékenységvégzés feltételei a munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés kapcsolata az elektronikus építési napló bevezetése

14 Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai Az építési napló elektronikus vezetéséből származó eltérések: a naplóvezetési kötelezettség teljesítése az e-építési naplóban, ( online vagy offline) a különböző nyilatkozatok, igazolások, dokumentumok csatolása elektronikus formában, teljesítésigazolás rögzítése az e-főnaplóban, és e- alnaplóban.

15 Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai Az építtető feladata többek között :  az építési napló ellenőrzése,  a fővállalkozó kivitelező építési naplóban történő azonnali értesítése, ha még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértéke nem áll rendelkezésre,  felel azért, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések és eljárások során az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon,

16 Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai Az építtető feladata többek között :  az elektronikus építési napló készenlétbe helyezése  a fővállalkozó kivitelező elektronikus építési főnaplójának készenlétbe helyezése  a fővállalkozó kivitelező számára egyszer használatos jelszó átadásával a hozzáférés biztosítása ( szerepkör kiosztás)  munkaterület átadása

17 A vállalkozó kivitelező feladata többek között : Ha az építtetőnek vagy a megbízott képviselőjének utasítása jogszabályt, hatósági határozatot sért, vagy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, a vállalkozó kivitelező az utasítást és az azt megtagadó jognyilatkozatot köteles a naplóba bejegyezni. A kivitelező felelős az építési napló vezetéséért. Az építési napló vezetésére kötelezett - az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt, az építési munkaterületen - kérésre hozzáférést biztosít a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére a fő- és alnaplóhoz és ezek mellékleteihez. Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai

18 A vállalkozó kivitelező a saját elektronikus építési naplójának a vezetésével megbízhatja a felelős műszaki vezetőjét. Ezt a megállapodást a naplóban kell rögzíteni. Kivitelező vagy felelős műszaki vezető nyilatkozata: tartalma nem változott, helye módosult: minden e-főnapló és e-alnapló része minden kivitelezőnek vagy felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatot kell tennie az e-építési naplóban, a fővállalkozó kivitelező vagy felelős műszaki vezetőjének a nyilatkozata az összesítő lap része Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai

19 Ha a fedezetkezelő arról értesül, hogy olyan kivitelező vesz részt az építési tevékenység folytatásában, akivel kapcsolatban az elektronikus építési napló nem került készenlétbe helyezésre vagy megnyitásra, értesíti az építésfelügyeleti hatóságot. megrendelő vállalkozó kivitelező: ( új fogalom) Az alvállalkozóval építési szerződést kötő, ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai

20 Az építőipari kivitelezési tevékenység egyéb szereplői a tervellenőrzés A tervellenőri jogosultságra valamint a tervellenőri tevékenységre vonatkozó szabályozás hatályát vesztette a beruházáslebonyolító 2013 év végével megszűnt jogosultság

21 A legfontosabb változások az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai kivitelezési tevékenységvégzés feltételei a munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés kapcsolata az elektronikus építési napló bevezetése

22 A vállalkozó kivitelezői tevékenység az Étv. 39. § (2) bekezdésének módosítása szerint : „(2) Építőipari kivitelezési tevékenységet az folytathat, a) akinek az építőipari kivitelezési tevékenység a tevékenységi körében szerepel, továbbá a kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas telephellyel rendelkezik, b) aki rendelkezik a megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazotti jogviszonyban álló – ilyen szakképesítésű szakmunkással, és c) aki – a csak a 39/A. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységet végzők kivételével – vele munkaviszonyban vagy tagsági jogviszonyban álló olyan személyt alkalmaz, aki az a) pont szerinti tevékenységi körbe tartozó, csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető kivitelezési tevékenységek tekintetében a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult. „ A kivitelezési tevékenység végzésének feltételei

23 A vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet a) amelyhez aa) rendelkezik a kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – felelős műszaki vezetővel, ab) rendelkezik megfelelő szakképesítéssel, vagy megfelelő szakképesítésű – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – szakmunkással, ac) a kivitelezési dokumentáció az építési munkaterületen rendelkezésre áll, és ad) az építési naplót megnyitották és vezetik, b) rendelkezésre áll hatósági engedély, vagy tudomásul vétel. c) amelynek végzésére írásban szerződést kötöttek, és d) amelynek végzését az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság nem tiltotta meg. A kivitelezési tevékenység végzésének feltételei

24 Építőipari kivitelezési tevékenységet a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha a) a kivitelezői nyilvántartás tartalmazza a vállalt tevékenységet, és b) a vállalkozó kivitelező a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül részt vesz. A kivitelezési tevékenység végzésének feltételei

25 a) a vállalkozó kivitelező aa) cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, adószámát, ab) az építőipari kivitelezési tevékenység (tevékenységi kör) megnevezését, ac) telephelye (telephelyei) címét, ad) által megjelölt tevékenységek legalább egyikének megfelelő szakképesítéssel rendelkező – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – szakmunkásainak számát, a szakképesítéssel rendelkező egyéni vállalkozó kivételével, ae) nyilatkozatát arról, hogy az általa megjelölt tevékenységek legalább egyikének megfelelő jogosultsággal rendelkező - vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - felelős műszaki vezetővel rendelkezik. A vállalkozó kivitelezőre vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell A kivitelezési tevékenység végzésének feltételei

26 A felelős műszaki vezető az építőipari kivitelezési tevékenység – Korm. rendeletben meghatározott kivétellel - csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik. az építőipari kivitelezési munka jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet olyan – építési engedélyhez nem kötött építményt, építményrészt érintő - építőipari kivitelezési tevékenységet, melynek teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót. A kivitelezési tevékenység végzésének feltételei

27 A legfontosabb változások az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai kivitelezési tevékenységvégzés feltételei a munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés kapcsolata az elektronikus építési napló bevezetése

28 1.az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során meggyőződik arról, hogy a fővállalkozó kivitelező az építési munkaterületet az elektronikus építési naplóban felvett jegyzőkönyv szerint átadta az építtetőnek 2.ha az építési munkaterület átvételéről szóló jegyzőkönyv az építési naplóban nem áll rendelkezésre, az építésügyi hatóság 60 napos határidő megjelölésével ennek pótlására hívja fel az építtetőt. 3. az építésügyi hatóság – ha az építtető a hiányt nem pótolja – a használatbavételt a 60. nap leteltét követő 5 napon belül engedélyezi. A munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés összekapcsolása

29 A legfontosabb változások az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai kivitelezési tevékenység feltételei az építésfelügyeleti bírság a munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés kapcsolata az elektronikus építési napló vezetése

30 az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési- szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. Az építési napló

31 A kivitelezés résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, ellenőrzési és bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, az építésügyért felelős miniszter (általános építmények), a sajátos építmények vonatkozásában a sajátos építményfajtáért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési napló alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni. A sajátos építményfajták vonatkozásában eltérő rendelkezés hiányában az Épkiv. rendelkezései szerint kell teljesíteni az építésinapló-vezetési kötelezettséget. e -építési napló vezetési kötelezettség

32 Általános építmények 2013. október 1-jét, követően megkezdett kivitelezések esetén kell elektronikusan vezetni. kivéve: az európai uniós beruházásból megvalósuló általános építmények 2014. január 1-től A papír alapon elkezdett építési naplót papír formátumban be lehet fejezni e -építési napló ütemezett bevezetése

33 Sajátos építményfajták : 2014. július 1-től a közlekedési, a víziközmű és vízgazdálkodási építmények, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben megjelölt sajátos építményfajták 2014. október 1-től a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú valamint elektronikus hírközlési építmények 2015. január 1-től a közlekedési sajátos építményfajták 2016. október 1-től az atomenergia alkalmazására szolgáló és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó építmények e -építési napló ütemezett bevezetése

34 az általános építmények vonatkozásában az e-építési napló alkalmazás működtetéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről az építésügyért felelős miniszter a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (LLTK) útján gondoskodik, az e-építési napló az Országos Építésügyi Nyilvántartás része, e -építési napló alkalmazás

35 belső adatállomány külső adatállomány Elektronikus alkalmazások e -építési napló e -tanúsítás e -szankció, e -bírság Építésügyi Monitoring ÉTDR e -statisztika OÉNY központi kezelőfelület statisztikai adat településrendezési eszköz tervtanácsi vélemény szakértői vélemény engedélyezési dokumentáció kiviteli terv engedély ÉTDR adat, dokumentum e-építési napló+mellékletei energetikai tanúsítvány változási vázrajz ellenőrzési jegyzőkönyv helyszíni fotó szankció,bírság adat Dokumentációs Központ digitalizált adatállománya Kamarai nyilvántartások:  MÉK névjegyzék  MMK névjegyzék  MKIK kivitelezői nyilvántartás Kamarai nyilvántartások:  MÉK névjegyzék  MMK névjegyzék  MKIK kivitelezői nyilvántartás Állami alapadatok közhiteles nyilvántartásai  Ingatlan-nyilvántartás  lakcímnyilvántartás  cégnyilvántartás Állami alapadatok közhiteles nyilvántartásai  Ingatlan-nyilvántartás  lakcímnyilvántartás  cégnyilvántartás Egyéb közhiteles nyilvántartások Táj- és természetvédelem Egyéb közhiteles nyilvántartások Táj- és természetvédelem LLTK által kezelt egyéb adatállományok  Dokumentációs Központ  TeIR LLTK által kezelt egyéb adatállományok  Dokumentációs Központ  TeIR Országos Építésügyi Nyilvántartás e -közmű e -örökség

36 Az alkalmazás elérhető: www.e-epites.hu/oeny/www.e-epites.hu/oeny/ ◦ az OÉNY nyilvános felületén ◦ az e-építés portál nyilvános felületén keresztül A belépés, a belépő természetes személy azonosítása ügyfélkapun keresztül, az ügyfélkapus felhasználónév, és jelszó megadásával történik. A hatóságok az OÉNY hatósági felületén keresztül: ◦ ügyfélkapunk keresztül vagy ◦ egyedi hozzáférési kóddal léphetnek be Előzetes regisztráció szükséges. Belépés az e -építési napló alkalmazásba

37 https://www.e-epites.hu

38 38 Változások 2014. július 1-től e -építési napló alkalmazás

39 Éles alkalmazások:  Általános építmények  Sajátos építmények ◦ Víziközmű és vízgazdálkodási ◦ MKEH által engedélyezett DEMO alkalmazás 39 e -építési napló alkalmazás

40

41 központi internetes felületen elérhető, komplex alkalmazás, a papír alapon naponta vezetett több építési napló helyett az e-építési napló alkalmazás az „egy beruházás – egy napló” elvén működik. a felhasználók a nap bármely szakában, egyszerűen és egyidejűleg többen is elérhetik és megtekinthetik, lehetséges a távoli kontroll és bejegyzés, üzenetek tájékoztatások és figyelemfelhívások egyszerűen, részben automatikusan megküldhetőek, az alkalmazás naplóz minden eseményt, segíti az építési napló szabályos vezetését, szabályozott jogosultságokkal lehet hozzáférni, e -építési napló alkalmazás

42 lehetővé teszi az építésügyi hatósági engedélyezés egyszerűsítését kivitelezés kezdés tudomásulvételi eljárás, és adatszolgáltatás mellőzhetővé válik a hatósági ellenőrzések hatékonyságának fokozása a lezárt elektronikus e-naplók archiválást követően az Országos Építésügyi Nyilvántartásba kerülnek, statisztikai adatokat szolgáltat az építési beruházásokról, folyamatban lévő kivitelezésekről. e -építési napló alkalmazás

43 Építési naplót kell vezetni minden építésügyi hatósági engedélyhez, tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről. A LLTK helyezi készenlétbe az építési tevékenység egyetlen elektronikus építési naplóját,. A naplóvezetési kötelezettség változott ! e -építési napló alkalmazás

44 Az építési napló vezetés szabályai Az építési napló vezetés szabályai Nem változtak a napló vezetés szabályai ! Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást a naplóba történő bejegyzéssel értesítik egymást  a veszélyhelyzetekről,  a tényekről,  a körülményekről, amelyek az építési szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik. 44

45 A fővállalkozó a főnaplót, az alvállalkozó az alnaplót az építési munkaterület átvételével nyitja meg, és az építőipari kivitelezői tevékenység befejezését követően az építési munkaterületről levonulással zárja le. Ha az építtető nem azonos a tulajdonossal, akkor az építési munkaterület átadását a tulajdonosnak  külön nyilatkozatban kell tudomásul vennie és azt elektronikus formában az építési naplóhoz csatolnia. Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus építési főnapló megnyitásával és az előírt adatok felvitelével teljesül. 45 Az építési napló vezetés szabályai Az építési napló vezetés szabályai

46 Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. A naplóvezetésre kötelezettnek gondoskodnia kell arról, hogy az offline rögzített napi bejegyzés és egyéb dokumentumok legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentálási kötelezettség napjától számított három napon belül az internetes alkalmazásban is rögzítésre kerüljenek. 46 Az építési napló vezetés szabályai Az építési napló vezetés szabályai

47 Az e-főnapló és e-alnapló nyilvántartási oldalait a napló megnyitásakor kell kitölteni. A még nem ismert adatokat azok tudomásra jutásakor kell rögzíteni. A napi bejegyzéseket az alkalmazás a bejegyzés napját követő napon automatikusan lezárja Az e-főnapló és e-alnapló tartalmazza a teljesítésben részt vevő összes fő- és alvállalkozó kivitelező adatait, az általuk vállalt kivitelezési tevékenység meghatározását, a kivitelezési tevékenység megkezdésének, szakaszolásának és befejezésének időpontjait, Az építési napló vezetés szabályai Az építési napló vezetés szabályai

48 A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozók e-alnaplójának vezetését átvállalhatja. A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, az alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló további alvállalkozók e-alnaplójának a vezetését is átvállalhatja. Az e-alnapló vezetésének átvállalását, átadását rögzíteni kell az e-alnaplóban. A naplóvezetés átvállalása nem vonatkozhat azokra a naplórészekre és mellékletekre, amelyet kizárólag a naplóvezetésre kötelezett tölthet ki, így a teljesítésigazolási naplóra, az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásra és a gyűjtőnaplóra. Naplóvezetés átvállalása

49 a vállalkozó kivitelező az átadás időtartama alatt nem vállalhatja át az alvállalkozója építési naplójának vezetését. az átvállalt e-alnapló vezetését a saját napló vezetésétől elkülönülten, külön-külön kell végeznie, az átvállaló általi bejegyzésekkel kapcsolatosan az e- alnapló vezetésére eredetileg kötelezett alvállalkozó észrevételt tehet vagy az e-naplóban rögzített nyilatkozatával bármikor visszaveheti az e-napló vezetését. Naplóvezetés átvállalása

50 e e -főnapló-1 e e -alnapló-1.2 e e -alnapló-1.1 e e -alnapló-3.1.1 e e -alnapló-3.1 e e -főnapló-2 e e -főnapló-3 összesítő lap készenléti tárhely tervnapló fő- és alvállalkozói összesítés Fedezetkezelői elektronikus alvállalkozói nyilvántartás 1 beruházás e e -építési napló e -építési napló felépítése: gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló közös gyűjtőnapló

51 Az elektronikus építési fő- és alnapló részei:  címoldal,  nyilvántartásirész-oldalak,  Naplórész ( napi jelentés, eseti bejegyzés)  Kivitelezői / felelős műszaki vezetői nyilatkozat A címoldal tartalmazza az építmény megnevezését és címét valamint a napló megnyitásának és lezárásának időpontját. A nyilvántartási rész tartalmazza az építés-szerelési munka jellemzőit, a szerződés főbb adatait, a kivitelezés résztvevőinek az adatait. 51 e -építési napló felépítése:

52 Naplórész 1. Napi jelentés: kelet (nap nevét is fel kell tüntetni: pl. kedd); külső hőmérséklet (naponta legalább kétszer, és ha a munka jellege megkívánja, a legalacsonyabb hőmérsékletet is rögzíteni kell); időjárási adatok; létszámadatok szakmánként részletezve, napi teljesítmény adatai; a keletkező építési-bontási hulladék mennyiségének, fajtájának megnevezése, EWC kódja, [a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján] elszállításának ténye, helye, bizonylata; e -építési napló felépítése:

53 Naplórész 2. Eseti bejegyzések: az építési munkahely átadás-átvétele; az építmény helyének kitűzése; az egyes munkarészek külön ellenőrzése és annak eredménye; az eltakart munkarészekkel kapcsolatos adatok, a műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények; a munkavégzést gátló körülmények; anyagok, kész szerkezetek, szerkezetrészek (próbatestek) vizsgálata; tervek átvétele; naplómellékletek felfektetése; kivitelezés közben előállott károk felvétele; speciális munkák adatai; egyéb bejegyzések; a műszaki átadás-átvételi eljárás.

54 a) a jogerős építésügyi hatósági engedélyt és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentációt, a kivitelezési és – amennyiben készül – megvalósulási dokumentációt, a tervezői művezető által átadott tervrajzokat, valamint egyéb tervrajzokat, számításokat tartalmazó tervnapló, b) az ellenőrző hatóságok és szakhatóságok által készített okiratokat, jegyzőkönyveket tartalmazó hatósági napló, c) kivitelezési szerződést, a felmérési naplót, a teljesítésösszesítőt, a teljesítésigazolást és a teljesítésről felvett jegyzőkönyveket tartalmazó teljesítésigazolási napló, d) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás, e) a hulladék-nyilvántartást, az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket, felülvizsgálati jegyzőkönyveket, elvégzett üzempróbák jegyzőkönyveit, üzembe helyezési vizsgálati tanúsítványokat, a kéményseprő-ipari közszolgáltató szakmai nyilatkozatát, továbbá az a)-d) pont szerinti mellékletek tartalmaként fel nem sorolt minden további dokumentumot tartalmazó gyűjtőnapló, e -fő-, és e-alnapló mellékletei:

55 Szerepkörönként eltérő, hogy az e-napló mely eleméhez kap hozzáférést illetve mely mellékletekbe tölthet fel. A hozzáférési jog lehet: ◦ Bejegyzési jog ◦ Betekintési jog e -napló hozzáférési jogosultságok

56 A bejegyzési illetve betekintési jogosultság terjedelme A szerződő felek, az építtetői fedezetkezelő és a NAV építés helye szerint illetékes szervén kívül más bejegyzésre vagy betekintésre jogosult nem láthatja a fővállalkozói vagy alvállalkozói naplóban és mellékleteikben található üzleti titoknak minősülő adatokat és a teljesítés, részteljesítés ellenértékét. e -napló hozzáférési jogosultságok

57 Az e-napló készenlétének lezárásáig – a naplóvezetésre kötelezetten túl – bejegyzést tehet: a) az e-főnaplóba és mellékleteibe az építtető, az építési műszaki ellenőr, a beruházási tanácsadó, a beruházáslebonyolító vagy a tervezői művezető, b) az e-alnaplóba és mellékleteibe a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, továbbá a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője, és az építési műszaki ellenőr c) valamennyi e-főnaplóba, e-alnaplóba és mellékleteibe az építésfelügyeleti hatóság, d) az e-főnaplóba és mellékleteibe a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor, e) az e-főnapló és az e-alnapló elektronikus alvállalkozói nyilvántartás mellékletébe az építtetői fedezetkezelő, f) az e-főnapló és e-alnapló hatósági napló-mellékletébe az ellenőrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított más hatóságok. g) az e-főnaplóba és e-alnaplóba az ellenőrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított szerv. e -napló hozzáférési jogosultságok

58 Az e-főnaplóba vagy e-alnaplóba és mellékleteikbe betekinthet: a) időbeli korlátozás nélkül az építtető, építési műszaki ellenőr, beruházási tanácsadó, az építésfelügyeleti hatóság, az építésügyi hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) illetékes szerve, külön jogszabályban feljogosított más hatóság, b) az e-napló lezárásáig az ellenőrzésre jogszabályban feljogosított egyéb hatóság, a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi és munkaügyi hatóság, az építtetői fedezetkezelő, az építtető által betekintésre felhatalmazott, az építési beruházás megvalósításához támogatást nyújtó szervezet. e -napló hozzáférési jogosultságok

59 Szünet…..

60 Alapok Alapok e -építési napló alkalmazás

61 ügyfélkapu számítógép internet kapcsolat : az adatok feltöltése történhet vezetékes vagy mobil internet szolgáltatással naponta, de legalább 3 naponként. Általános Nyomtatvány Kitöltő program (ÁNYK) az offline naplórészek kitöltéséhez. Mi szükséges az e -építési napló használatához

62 Az elektronikus építési naplóba történő első belépés alkalmával minden felhasználó egy egyedi azonosítót kap: Naplóügyfél-jel – NÜJ. Belépés e -építési napló alkalmazásba

63 Ügyfélkapuval csak természetes személyek rendelkeznek. Szükséges az ügyfélkapun belépő természetes személyek és az általuk képviselt cégek összerendelése. Az első ügyfélkapus belépés alkalmával a saját adatok, szakmagyakorlási jogosultságok és a képviselt cégek adatainak rögzítésével létrejön egy személyes „profil”,melyhez a rendszer egy 9 jegyű azonosítót rendel, a NÜJ-t. Az alkalmazásban rögzített saját és képviselt cég adatok módosíthatóak. A NÜJ a használat során nem változik, adott ügyfélkapuhoz tartozik. A NÜJ az alkalmazás használatához elengedhetetlen, ezért minden szerződéses partnernek ismernie kell a másik NÜJ-ét. Szükséges a NÜJ ismerete a szerepkörök kiosztásához, események visszaigazolásához. Mi az a NÜJ ?

64 Az egyszer használatos jelszót az alkalmazás generálja a szerepkör felkérések és kétoldalú visszaigazolásához. ( munkaterület átadásnál megszűnt ) A felkérés az alkalmazásban a NÜJ megadásával történik. A rendszer minden felkérésről és visszaigazolásról üzeneteket küld. A 8 jegyű visszaigazoló kódot az alkalmazástól független úton kell eljuttatni a címzettjéhez. A címzett a rendszerbe belépve, a visszaigazolásra váró felkérései közül kiválasztja a megfelelőt,és a visszaigazolási kód beírásával fogadja el / utasítja el a rá kiosztott szerepkört. Egy adott visszaigazoló kód kizárólag az adott cselekményhez, egyszer és kizárólag a megadott NÜJ-höz tartozó ügyfélkapus belépés esetén használható fel. Egyszer használatos jelszó

65 Mit jelent a készenlétbe helyezés? Megnyitás előtt létre kell hozni, azaz készenlétbe kell helyezni minden e-naplót, e-főnaplót és e-alnaplót. A napló alapadatainak megadásával rögzítjük, hogy mely beruházáshoz, építési tevékenységhez használható fel az adott napló. Az e-építési napló készenlétbe helyezésekor meg kell adni a számlázási adatokat. Az e-főnapló és e-alnapló esetében a készenlétbe helyezés automatikus, a szerepkör kiosztás igényel kétoldalú jóváhagyást. A készenlétbe helyezés nem jelenti a kivitelezés megkezdését, sem az az építési napló megnyitását. e -napló készenlétbe helyezése

66 Alapeset lépései – Építtető rendelkezik ügyfélkapuval e -napló készenlétbe helyezése Ügyfélkapus belépés saját adatok megadása vizsgálat, jóváhagyás, számla igénylés elküldése a rendszerbe beruházás alapadatai (igénylés) Számlázási adatok megadása építtető rendszer építtető NÜJ generálás rendszer LLTK e-napló készenlétben

67 Alapeset lépésenként – készenlétbe helyezett e-naplóban e -főnapló készenlétbe helyezése Ügyfélkapus belépés e-napló kiválasztása, belépés új e-főnapló készenlétben mentés főnapló alapadatok megadása építtető rendszer építtető új főnapló létrehozása menüpont szerződéses adatok (kötelező) építtető szerepkör kiosztás a fővállalkozónak építtető automatikus üzenetek küldése rendszer visszaigazoló kód átadása a fővállalkozónak építtető belépés az e- főnaplóba építtető visszaigazoló kód generálás

68 Alapeset lépésenként készenlétbe helyezett e-fő, vagy e-alnaplóban e -alnapló készenlétbe helyezése Ügyfélkapus belépés e-fő/ alnapló kiválasztása, belépés új e-alnapló készenlétben mentés alnapló alapadatok megadása Megrendelő v. kivitelező rendszer új alnapló létrehozása menüpont szerződéses adatok rögzítése szerepkör kiosztás az alvállalkozónak Megrendelő v. kivitelező belépés az új e-alnaplóba Megrendelő v. kivitelező

69 Szerepkörök Szerepkörök e -építési napló alkalmazás

70 A szerepkör: adott személyhez, és adott e-naplóhoz,e-fő-, vagy e-alnaplóhoz kötődik, minden felhasználó csak azokat az e-naplókat, e-fő, és e-alnaplókat látja és tudja kiválasztani az ügyfélkapus belépés után, amelyekben szerepköre van. egy adott felhasználó egy adott e-naplóban,e- fő-, vagy e-alnaplóban kaphat több szerepkört is, (az összeférhetetlenségi szabályok betartása mellett ) meghatározza a hozzáférési jogosultságokat az egyes naplókhoz, és mellékleteikhez. e -napló felhasználói szerepkörök

71 ◦ Építtető vagy Építtető meghatalmazottja ◦ Építési műszaki ellenőr ◦ Kivitelező : -- alapesetben a napi jelentésért felelős, -- lehet átvállalt napi jelentésre jogosult ◦ Felelős műszaki vezető : ( alapesetben nem vezet naplót ) -- lehet szerződés alapján napi jelentésre jogosult -- lehet szerződés alapján átvállalt napi jelentésre jogosult ◦ Tervezői művezető, beruházáslebonyolító, beruházási tanácsadó ◦ Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor ◦ Építtetői fedezetkezelő ◦ Támogató szervezet ◦ Külön jogszabállyal feljogosított e -napló felhasználói szerepkörök

72 Alapeset lépései – készenlétbe helyezett e-főnaplóban e -főnapló : szerepkör kiosztás Ügyfélkapus belépés belépés az e-főnaplóba automatikus üzenetek küldése visszaigazoló kód generálás mentés NÜJ, szerepkör rögzítése, Ügyfélkapus belépés fővállalkozó kivitelező rendszer új szerepkör menüpont választása szerepkör címzettje visszaigazoló kód átadása a szerepkör címzettjének fővállalkozó kivitelező szerepkör kiosztás a fővállalkozónak építtető visszaigazolásra váró felkérés visszaigazoló kód megadása kód átadása a fővállalkozónak szerepkör rögzítése a főnaplóban rendszer építtető fővállalkozó kivitelező

73 Munkaterület átadás-átvétel Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg a naplót meg kell nyitni. Ha az építtető nem azonos a tulajdonossal, akkor az építési munkaterület átadását a tulajdonosnak  külön nyilatkozatban kell tudomásul vennie és azt elektronikus formában az építési naplóhoz csatolnia. Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus építési főnapló megnyitásával és az előírt adatok felvitelével teljesül. 73 e -építési napló alkalmazás

74 Online naplóvezetés : teljes funkcionalitás Offline naplóvezetés: csak napi jelentés és eseti bejegyzés Technikai feltételei: ◦ számítógép ◦ telepített ÁNYK ◦ e-építési napló alkalmazásból ( online) letöltött offline napi jelentés, és eseti bejegyzés sablon ◦ a feltöltéshez internet kapcsolat e -naplóvezetés : offline

75 1.Sablon letöltés: Az offline napi jelentés, és eseti bejegyzés kitöltéséhez egy előzetesen letöltött, - az adott e-fő-, vagy e-alnaplóhoz rendelt - nyomtatvány sablon szükséges. 2.Az offline napló adatok rögzítése. A megszemélyesített nyomtatvány tartalmaz minden olyan információt, amelyek a napi jelentések illetve eseti bejegyzések rögzítéséhez és ellenőrzéséhez szükségesek. Az ÁNYK segítségével rögzített adatokat a program a személyi számítógépen tárolja. 3. Az offline napló adatok feltöltése: A számítógépen tárolt offline napló adatok feltöltéséhez be kell jelentkezni az e-építési napló rendszerbe. A letöltött sablon a kitöltése utáni feltöltéskor garantálja, hogy nem tölthető fel másik e-naplóba sem a napi jelentés, sem az eseti bejegyzés. e -naplóvezetés : offline

76 Belépés, e-főnapló kiválasztása Napi jelentés menüpont kiválasztása Fővállalkozó kivitelező Offline napi jelentés sablon letöltése Napi jelentés nyomtatvány kitöltése, mentése ÁNYK, új nyomtatvány megnyitása építtető e-főnapló készenlétben Építtető+kivitelező Fővállalkozó kivitelezői szerepkör kiosztva+ elfogadva, e-főnapló megnyitva Fővállalkozó kivitelező Elmentett napi jelentés feltöltése Fővállalkozó kivitelező E-nyomtatványkezelő, nyomtatvány automatikus telepítése Fővállalkozó kivitelező Sablonok közül a letöltött napi jelentés sablon megnyitása Fővállalkozó kivitelező E-főnapló, offline jelentés feltöltése menüpont kiválasztása e -főnapló napi jelentés : offline

77 https://www.e-epites.hu/oeny / https://www.e-epites.hu/oeny /

78 Köszönöm a figyelmüket !


Letölteni ppt "Az építésügyi jogszabályok változása az e -építési napló bevezetése 2013. október 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések