Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az építésügyi jogszabályok változása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az építésügyi jogszabályok változása"— Előadás másolata:

1 Az építésügyi jogszabályok változása
az e-építési napló bevezetése 2013. október 1.

2 Jogszabályi háttér 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Étv.1§ (2) E törvényt a sajátos építményfajták, valamint a műemlékvédelem alatt álló építmények és területek tekintetében a rájuk vonatkozó külön törvényekkel, kormányrendeletekkel, miniszteri rendeletekkel és önálló szabályozó szerv vezetője által kiadott rendeletekkel és miniszteri rendeletekkel együtt, a bennük foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 1.§(2)E törvényt a jogszabályban meghatározott közfeladatok ellátásához szükséges olyan elektronikus hírközlő hálózat esetén, amely nyilvános elektronikus hírközlő hálózattól fizikailag vagy logikailag elkülönített (a továbbiakban: kormányzati célú hálózat), valamint az ilyen hálózatokkal kapcsolatos elektronikus hírközlési tevékenység tekintetében a rájuk vonatkozó külön jogszabályokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni

3 Jogszabályi háttér 312/2012. (XI.8.) Kormány rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 1§(3) Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában e rendelet rendelkezéseit a) a sajátos építményfajtákkal, valamint b) ha annak létesítéséhez építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység szükséges, a felvonóval, mozgólépcsővel és mozgójárdával kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és ellenőrzésekre is alkalmazni kell. 313/2012. (XI.8.) Kormány rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

4 Jogszabályi háttér 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról 1.§(2)E rendelet rendelkezéseit a sajátos építményfajtákra eltérő szabályozás hiányában kell alkalmazni. 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól. 1. § E rendelet rendelkezéseit - a sajátos építményfajtákra vonatkozó külön szabályozás hiányában - az építményekkel kapcsolatos építésügyi bírság megállapítására és megfizetésére kell alkalmazni.

5 Jogszabályi háttér 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról 7/2002. (XII. 20.) IHM rendelet a távközlési építmények építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról

6 Jogszabályi háttér 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről. 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról

7 Jogszabályi háttér 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet [Épkiv] az építőipari kivitelezési tevékenységről 1§(2) E rendeletnek a kivitelezési dokumentációra vonatkozó előírásait – az antennák, antennatartó szerkezetek és csatlakozó műtárgyak kivételével – a sajátos építményfajtákra és a műemlékekre akkor kell alkalmazni, ha külön jogszabály másként nem rendelkezik. 24.§(4)A sajátos építményfajták vonatkozásában az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építési naplóvezetési, ellenőrzési és bejegyzési kötelezettségüket – az építési napló vezetési kötelezettség teljesítésének formájára vagy kezdő időpontjára vonatkozó eltérő rendelkezés hiányában – a miniszter által rendelkezésre bocsátott és a sajátos építményfajtáért felelős miniszter, az elektronikus hírközlési építmények tekintetében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke (a továbbiakban: NMHH elnöke) által fenntartott, működtetett és szükség szerint továbbfejlesztett elektronikus építési napló alkalmazással kötelesek teljesíteni.

8 Jogszabályi háttér Épkiv. Módosítások:
az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/ (XI. 16.) Korm. rendelet az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről szóló 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet a Kormány 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelete a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról

9 Jogszabályi háttér 4. 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Módosította: Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI.8.) Kormány rendeletet Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/ (IX. 15.) Kormány rendeletet

10 313/2012. (XI.8.) Kormány rendelet módosítása
Jogszabályi háttér Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI.8.) Kormány rendelet módosítása 2014. Július 1-től bevezeti a rendszerhasználati díjat. A díj csak általános építményekre terjed ki,önköltség alapú. A díjat ez e-építési napló igénylésekor az építtető (vagy meghatalmazottja) fizeti be a rendszerüzemeltető felé. A díjat az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatban meghatározott módon és számlaszámra, készpénz átutalási megbízással, átutalással vagy - ha erre lehetőség van - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy az Üzemeltető házipénztárában készpénzzel lehet kiegyenlíteni

11 313/2012. (XI.8) Korm. Rendelet 1. melléklete  e-építési napló rendszerhasználati díj mértéke (2014. július 1-től) A B 1 e-építési napló vezetési kötelezettséggel érintett építmény az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján számított építmény értéke e-építési napló rendszerhasználati díj bruttó összege 2 Ft 2 620 Ft 3 Ft 3 930 Ft 4 Ft 7 860 Ft 5 Ft Ft 6 Ft Ft 7 Ft felett Ft

12 A legfontosabb változások
az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai kivitelezési tevékenységvégzés feltételei a munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés kapcsolata az elektronikus építési napló bevezetése

13 A legfontosabb változások
az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai kivitelezési tevékenységvégzés feltételei a munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés kapcsolata az elektronikus építési napló bevezetése

14 Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai
Az építési napló elektronikus vezetéséből származó eltérések: a naplóvezetési kötelezettség teljesítése az e-építési naplóban, ( online vagy offline) a különböző nyilatkozatok, igazolások, dokumentumok csatolása elektronikus formában, teljesítésigazolás rögzítése az e-főnaplóban, és e- alnaplóban.

15 Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai
Az építtető feladata többek között: az építési napló ellenőrzése, a fővállalkozó kivitelező építési naplóban történő azonnali értesítése, ha még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértéke nem áll rendelkezésre, felel azért, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések és eljárások során az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon,

16 Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai
Az építtető feladata többek között: az elektronikus építési napló készenlétbe helyezése a fővállalkozó kivitelező elektronikus építési főnaplójának készenlétbe helyezése a fővállalkozó kivitelező számára egyszer használatos jelszó átadásával a hozzáférés biztosítása ( szerepkör kiosztás) munkaterület átadása

17 Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai
A vállalkozó kivitelező feladata többek között: Ha az építtetőnek vagy a megbízott képviselőjének utasítása jogszabályt, hatósági határozatot sért, vagy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, a vállalkozó kivitelező az utasítást és az azt megtagadó jognyilatkozatot köteles a naplóba bejegyezni.   A kivitelező felelős az építési napló vezetéséért. Az építési napló vezetésére kötelezett - az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt, az építési munkaterületen - kérésre hozzáférést biztosít a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére a fő- és alnaplóhoz és ezek mellékleteihez.  

18 Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai
A vállalkozó kivitelező a saját elektronikus építési naplójának a vezetésével megbízhatja a felelős műszaki vezetőjét. Ezt a megállapodást a naplóban kell rögzíteni. Kivitelező vagy felelős műszaki vezető nyilatkozata: tartalma nem változott, helye módosult: minden e-főnapló és e-alnapló része minden kivitelezőnek vagy felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatot kell tennie az e-építési naplóban, a fővállalkozó kivitelező vagy felelős műszaki vezetőjének a nyilatkozata az összesítő lap része

19 Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai
Ha a fedezetkezelő arról értesül, hogy olyan kivitelező vesz részt az építési tevékenység folytatásában, akivel kapcsolatban az elektronikus építési napló nem került készenlétbe helyezésre vagy megnyitásra, értesíti az építésfelügyeleti hatóságot. megrendelő vállalkozó kivitelező: ( új fogalom) Az alvállalkozóval építési szerződést kötő, ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező

20 Az építőipari kivitelezési tevékenység egyéb szereplői
a tervellenőrzés A tervellenőri jogosultságra valamint a tervellenőri tevékenységre vonatkozó szabályozás hatályát vesztette a beruházáslebonyolító 2013 év végével megszűnt jogosultság

21 A legfontosabb változások
az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai kivitelezési tevékenységvégzés feltételei a munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés kapcsolata az elektronikus építési napló bevezetése

22 A kivitelezési tevékenység végzésének feltételei
A vállalkozó kivitelezői tevékenység az Étv. 39. § (2) bekezdésének módosítása szerint : „(2) Építőipari kivitelezési tevékenységet az folytathat, a) akinek az építőipari kivitelezési tevékenység a tevékenységi körében szerepel, továbbá a kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas telephellyel rendelkezik, b) aki rendelkezik a megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazotti jogviszonyban álló – ilyen szakképesítésű szakmunkással, és c) aki – a csak a 39/A. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységet végzők kivételével – vele munkaviszonyban vagy tagsági jogviszonyban álló olyan személyt alkalmaz, aki az a) pont szerinti tevékenységi körbe tartozó, csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető kivitelezési tevékenységek tekintetében a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult. „ 22

23 A kivitelezési tevékenység végzésének feltételei
A vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet a) amelyhez aa) rendelkezik a kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – felelős műszaki vezetővel, ab) rendelkezik megfelelő szakképesítéssel, vagy megfelelő szakképesítésű – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – szakmunkással, ac) a kivitelezési dokumentáció az építési munkaterületen rendelkezésre áll, és ad) az építési naplót megnyitották és vezetik, b) rendelkezésre áll hatósági engedély, vagy tudomásul vétel. c) amelynek végzésére írásban szerződést kötöttek, és d) amelynek végzését az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság nem tiltotta meg. 23

24 A kivitelezési tevékenység végzésének feltételei
Építőipari kivitelezési tevékenységet a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha a) a kivitelezői nyilvántartás tartalmazza a vállalt tevékenységet, és b) a vállalkozó kivitelező a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül részt vesz. 24

25 A kivitelezési tevékenység végzésének feltételei
A vállalkozó kivitelezőre vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell a) a vállalkozó kivitelező aa) cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, adószámát, ab) az építőipari kivitelezési tevékenység (tevékenységi kör) megnevezését, ac) telephelye (telephelyei) címét, ad) által megjelölt tevékenységek legalább egyikének megfelelő szakképesítéssel rendelkező – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – szakmunkásainak számát, a szakképesítéssel rendelkező egyéni vállalkozó kivételével, ae) nyilatkozatát arról, hogy az általa megjelölt tevékenységek legalább egyikének megfelelő jogosultsággal rendelkező - vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - felelős műszaki vezetővel rendelkezik. 25

26 A kivitelezési tevékenység végzésének feltételei
A felelős műszaki vezető az építőipari kivitelezési tevékenység – Korm. rendeletben meghatározott kivétellel - csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik. az építőipari kivitelezési munka jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet olyan – építési engedélyhez nem kötött építményt, építményrészt érintő - építőipari kivitelezési tevékenységet, melynek teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót. 26

27 A legfontosabb változások
az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai kivitelezési tevékenységvégzés feltételei a munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés kapcsolata az elektronikus építési napló bevezetése

28 A munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés összekapcsolása
az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során meggyőződik arról, hogy a fővállalkozó kivitelező az építési munkaterületet az elektronikus építési naplóban felvett jegyzőkönyv szerint átadta az építtetőnek ha az építési munkaterület átvételéről szóló jegyzőkönyv az építési naplóban nem áll rendelkezésre, az építésügyi hatóság 60 napos határidő megjelölésével ennek pótlására hívja fel az építtetőt. az építésügyi hatóság – ha az építtető a hiányt nem pótolja – a használatbavételt a 60. nap leteltét követő 5 napon belül engedélyezi. 28

29 A legfontosabb változások
az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai kivitelezési tevékenység feltételei az építésfelügyeleti bírság a munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés kapcsolata az elektronikus építési napló vezetése

30 Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.

31 e-építési napló vezetési kötelezettség
A kivitelezés résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, ellenőrzési és bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, az építésügyért felelős miniszter (általános építmények), a sajátos építmények vonatkozásában a sajátos építményfajtáért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési napló alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni. A sajátos építményfajták vonatkozásában eltérő rendelkezés hiányában az Épkiv. rendelkezései szerint kell teljesíteni az építésinapló-vezetési kötelezettséget. 31

32 e-építési napló ütemezett bevezetése
Általános építmények 2013. október 1-jét, követően megkezdett kivitelezések esetén kell elektronikusan vezetni. kivéve: az európai uniós beruházásból megvalósuló általános építmények 2014. január 1-től A papír alapon elkezdett építési naplót papír formátumban be lehet fejezni

33 e-építési napló ütemezett bevezetése
Sajátos építményfajták : 2014. július 1-től a közlekedési, a víziközmű és vízgazdálkodási építmények, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben megjelölt sajátos építményfajták 2014. október 1-től a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú valamint elektronikus hírközlési építmények 2015. január 1-től a közlekedési sajátos építményfajták 2016. október 1-től az atomenergia alkalmazására szolgáló és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó építmények

34 e-építési napló alkalmazás
az általános építmények vonatkozásában az e-építési napló alkalmazás működtetéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről az építésügyért felelős miniszter a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (LLTK) útján gondoskodik, az e-építési napló az Országos Építésügyi Nyilvántartás része, 34

35 Országos Építésügyi Nyilvántartás
belső adatállomány külső adatállomány településrendezési eszköz Kamarai nyilvántartások: MÉK névjegyzék MMK névjegyzék MKIK kivitelezői nyilvántartás tervtanácsi vélemény OÉNY központi kezelőfelület szakértői vélemény engedélyezési dokumentáció kiviteli terv Állami alapadatok közhiteles nyilvántartásai Ingatlan-nyilvántartás lakcímnyilvántartás cégnyilvántartás engedély Elektronikus alkalmazások ÉTDR adat, dokumentum e-építési napló+mellékletei energetikai tanúsítvány e-építési napló szankció,bírság adat Egyéb közhiteles nyilvántartások Táj- és természetvédelem e-tanúsítás változási vázrajz e-szankció, e-bírság statisztikai adat ÉTDR ellenőrzési jegyzőkönyv LLTK által kezelt egyéb adatállományok Dokumentációs Központ TeIR Építésügyi Monitoring helyszíni fotó e-statisztika e-közmű Dokumentációs Központ digitalizált adatállománya e-örökség

36 Belépés az e-építési napló alkalmazásba
Az alkalmazás elérhető: az OÉNY nyilvános felületén az e-építés portál nyilvános felületén keresztül A belépés, a belépő természetes személy azonosítása ügyfélkapun keresztül, az ügyfélkapus felhasználónév, és jelszó megadásával történik. A hatóságok az OÉNY hatósági felületén keresztül: ügyfélkapunk keresztül vagy egyedi hozzáférési kóddal léphetnek be Előzetes regisztráció szükséges.

37 https://www.e-epites.hu

38 Változások 2014. július 1-től
e-építési napló alkalmazás Változások július 1-től

39 e-építési napló alkalmazás
Éles alkalmazások: Általános építmények Sajátos építmények Víziközmű és vízgazdálkodási MKEH által engedélyezett DEMO alkalmazás

40

41 e-építési napló alkalmazás
központi internetes felületen elérhető, komplex alkalmazás, a papír alapon naponta vezetett több építési napló helyett az e-építési napló alkalmazás az „egy beruházás – egy napló” elvén működik. a felhasználók a nap bármely szakában, egyszerűen és egyidejűleg többen is elérhetik és megtekinthetik, lehetséges a távoli kontroll és bejegyzés, üzenetek tájékoztatások és figyelemfelhívások egyszerűen, részben automatikusan megküldhetőek, az alkalmazás naplóz minden eseményt, segíti az építési napló szabályos vezetését, szabályozott jogosultságokkal lehet hozzáférni,

42 e-építési napló alkalmazás
lehetővé teszi az építésügyi hatósági engedélyezés egyszerűsítését kivitelezés kezdés tudomásulvételi eljárás, és adatszolgáltatás mellőzhetővé válik a hatósági ellenőrzések hatékonyságának fokozása a lezárt elektronikus e-naplók archiválást követően az Országos Építésügyi Nyilvántartásba kerülnek, statisztikai adatokat szolgáltat az építési beruházásokról, folyamatban lévő kivitelezésekről.

43 e-építési napló alkalmazás
A naplóvezetési kötelezettség változott ! Építési naplót kell vezetni minden építésügyi hatósági engedélyhez, tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről. A LLTK helyezi készenlétbe az építési tevékenység egyetlen elektronikus építési naplóját,. Fedezetkezelői program használata: Kbt hatálya alá nem tartozó, de a Kbt szerinti közösségi érték határt ( 1 millárd 364 millió Ft)meghaladó számított építményértéket , illetve fővállalkozói szerződésben meghatározott nettó értéket meghaladó magán beruházás Több adat, Csak a pénzügyi teljesítést rögzíti 43

44 Az építési napló vezetés szabályai
Nem változtak a napló vezetés szabályai ! Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást a naplóba történő bejegyzéssel értesítik egymást a veszélyhelyzetekről, a tényekről, a körülményekről, amelyek az építési szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik.  

45 Az építési napló vezetés szabályai
A fővállalkozó a főnaplót, az alvállalkozó az alnaplót az építési munkaterület átvételével nyitja meg, és az építőipari kivitelezői tevékenység befejezését követően az építési munkaterületről levonulással zárja le. Ha az építtető nem azonos a tulajdonossal, akkor az építési munkaterület átadását a tulajdonosnak külön nyilatkozatban kell tudomásul vennie és azt elektronikus formában az építési naplóhoz csatolnia. Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus építési főnapló megnyitásával és az előírt adatok felvitelével teljesül.

46 Az építési napló vezetés szabályai
Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. A naplóvezetésre kötelezettnek gondoskodnia kell arról, hogy az offline rögzített napi bejegyzés és egyéb dokumentumok legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentálási kötelezettség napjától számított három napon belül az internetes alkalmazásban is rögzítésre kerüljenek.

47 Az építési napló vezetés szabályai
Az e-főnapló és e-alnapló nyilvántartási oldalait a napló megnyitásakor kell kitölteni. A még nem ismert adatokat azok tudomásra jutásakor kell rögzíteni. A napi bejegyzéseket az alkalmazás a bejegyzés napját követő napon automatikusan lezárja Az e-főnapló és e-alnapló tartalmazza a teljesítésben részt vevő összes fő- és alvállalkozó kivitelező adatait, az általuk vállalt kivitelezési tevékenység meghatározását, a kivitelezési tevékenység megkezdésének, szakaszolásának és befejezésének időpontjait, 47

48 Naplóvezetés átvállalása
A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozók e-alnaplójának vezetését átvállalhatja. A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, az alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló további alvállalkozók e-alnaplójának a vezetését is átvállalhatja. Az e-alnapló vezetésének átvállalását, átadását rögzíteni kell az e-alnaplóban. A naplóvezetés átvállalása nem vonatkozhat azokra a naplórészekre és mellékletekre, amelyet kizárólag a naplóvezetésre kötelezett tölthet ki, így a teljesítésigazolási naplóra, az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásra és a gyűjtőnaplóra. 48

49 Naplóvezetés átvállalása
a vállalkozó kivitelező az átadás időtartama alatt nem vállalhatja át az alvállalkozója építési naplójának vezetését. az átvállalt e-alnapló vezetését a saját napló vezetésétől elkülönülten, külön-külön kell végeznie, az átvállaló általi bejegyzésekkel kapcsolatosan az e-alnapló vezetésére eredetileg kötelezett alvállalkozó észrevételt tehet vagy az e-naplóban rögzített nyilatkozatával bármikor visszaveheti az e-napló vezetését. 49

50 e-építési napló felépítése:
tervnapló 1 beruházás e-alnapló-1.1 e-főnapló-1 készenléti tárhely gyűjtőnapló teljesítés igazolási közös gyűjtőnapló gyűjtőnapló hatósági napló teljesítés igazolási Fedezetkezelői elektronikus alvállalkozói nyilvántartás e-alnapló-1.2 hatósági napló összesítő lap gyűjtőnapló e-főnapló-2 fő- és alvállalkozói összesítés teljesítés igazolási hatósági napló gyűjtőnapló Fedezetkezelői program használata: Kbt hatálya alá nem tartozó, de a Kbt szerinti közösségi érték határt ( 1 millárd 364 millió Ft)meghaladó számított építményértéket , illetve fővállalkozói szerződésben meghatározott nettó értéket meghaladó magán beruházás Több adat, Csak a pénzügyi teljesítést rögzíti teljesítés igazolási hatósági napló e-főnapló-3 e-alnapló-3.1 e-alnapló-3.1.1 gyűjtőnapló gyűjtőnapló gyűjtőnapló teljesítés igazolási teljesítés igazolási teljesítés igazolási hatósági napló hatósági napló hatósági napló

51 e-építési napló felépítése:
Az elektronikus építési fő- és alnapló részei: címoldal, nyilvántartásirész-oldalak, Naplórész ( napi jelentés, eseti bejegyzés) Kivitelezői / felelős műszaki vezetői nyilatkozat A címoldal tartalmazza az építmény megnevezését és címét valamint a napló megnyitásának és lezárásának időpontját. A nyilvántartási rész tartalmazza az építés-szerelési munka jellemzőit, a szerződés főbb adatait, a kivitelezés résztvevőinek az adatait.

52 e-építési napló felépítése:
Naplórész 1. Napi jelentés: kelet (nap nevét is fel kell tüntetni: pl. kedd); külső hőmérséklet (naponta legalább kétszer, és ha a munka jellege megkívánja, a legalacsonyabb hőmérsékletet is rögzíteni kell); időjárási adatok; létszámadatok szakmánként részletezve, napi teljesítmény adatai; a keletkező építési-bontási hulladék mennyiségének, fajtájának megnevezése, EWC kódja, [a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján] elszállításának ténye, helye, bizonylata;

53 Naplórész az építési munkahely átadás-átvétele;
2. Eseti bejegyzések: az építési munkahely átadás-átvétele; az építmény helyének kitűzése; az egyes munkarészek külön ellenőrzése és annak eredménye; az eltakart munkarészekkel kapcsolatos adatok, a műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények; a munkavégzést gátló körülmények; anyagok, kész szerkezetek, szerkezetrészek (próbatestek) vizsgálata; tervek átvétele; naplómellékletek felfektetése; kivitelezés közben előállott károk felvétele; speciális munkák adatai; egyéb bejegyzések; a műszaki átadás-átvételi eljárás.

54 e-fő-, és e-alnapló mellékletei:
a) a jogerős építésügyi hatósági engedélyt és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentációt, a kivitelezési és – amennyiben készül – megvalósulási dokumentációt, a tervezői művezető által átadott tervrajzokat, valamint egyéb tervrajzokat, számításokat tartalmazó tervnapló, b) az ellenőrző hatóságok és szakhatóságok által készített okiratokat, jegyzőkönyveket tartalmazó hatósági napló, c) kivitelezési szerződést, a felmérési naplót, a teljesítésösszesítőt, a teljesítésigazolást és a teljesítésről felvett jegyzőkönyveket tartalmazó teljesítésigazolási napló, d) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás, e) a hulladék-nyilvántartást, az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket, felülvizsgálati jegyzőkönyveket, elvégzett üzempróbák jegyzőkönyveit, üzembe helyezési vizsgálati tanúsítványokat, a kéményseprő-ipari közszolgáltató szakmai nyilatkozatát, továbbá az a)-d) pont szerinti mellékletek tartalmaként fel nem sorolt minden további dokumentumot tartalmazó gyűjtőnapló, 54

55 e-napló hozzáférési jogosultságok
Szerepkörönként eltérő, hogy az e-napló mely eleméhez kap hozzáférést illetve mely mellékletekbe tölthet fel. A hozzáférési jog lehet: Bejegyzési jog Betekintési jog

56 A bejegyzési illetve betekintési jogosultság terjedelme
e-napló hozzáférési jogosultságok A bejegyzési illetve betekintési jogosultság terjedelme A szerződő felek, az építtetői fedezetkezelő és a NAV építés helye szerint illetékes szervén kívül más bejegyzésre vagy betekintésre jogosult nem láthatja a fővállalkozói vagy alvállalkozói naplóban és mellékleteikben található üzleti titoknak minősülő adatokat és a teljesítés, részteljesítés ellenértékét.

57 e-napló hozzáférési jogosultságok
Az e-napló készenlétének lezárásáig – a naplóvezetésre kötelezetten túl – bejegyzést tehet: a) az e-főnaplóba és mellékleteibe az építtető, az építési műszaki ellenőr, a beruházási tanácsadó, a beruházáslebonyolító vagy a tervezői művezető, b) az e-alnaplóba és mellékleteibe a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, továbbá a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője, és az építési műszaki ellenőr c) valamennyi e-főnaplóba, e-alnaplóba és mellékleteibe az építésfelügyeleti hatóság, d) az e-főnaplóba és mellékleteibe a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor, e) az e-főnapló és az e-alnapló elektronikus alvállalkozói nyilvántartás mellékletébe az építtetői fedezetkezelő, f) az e-főnapló és e-alnapló hatósági napló-mellékletébe az ellenőrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított más hatóságok. g) az e-főnaplóba és e-alnaplóba az ellenőrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított szerv. 57

58 e-napló hozzáférési jogosultságok
Az e-főnaplóba vagy e-alnaplóba és mellékleteikbe betekinthet: a) időbeli korlátozás nélkül az építtető, építési műszaki ellenőr, beruházási tanácsadó, az építésfelügyeleti hatóság, az építésügyi hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) illetékes szerve, külön jogszabályban feljogosított más hatóság, b) az e-napló lezárásáig az ellenőrzésre jogszabályban feljogosított egyéb hatóság, a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi és munkaügyi hatóság, az építtetői fedezetkezelő, az építtető által betekintésre felhatalmazott, az építési beruházás megvalósításához támogatást nyújtó szervezet. 58

59 Szünet…..

60 e-építési napló alkalmazás
Alapok

61 Mi szükséges az e-építési napló használatához
ügyfélkapu számítógép internet kapcsolat : az adatok feltöltése történhet vezetékes vagy mobil internet szolgáltatással naponta, de legalább 3 naponként. Általános Nyomtatvány Kitöltő program (ÁNYK) az offline naplórészek kitöltéséhez.

62 Belépés e-építési napló alkalmazásba
Az elektronikus építési naplóba történő első belépés alkalmával minden felhasználó egy egyedi azonosítót kap: Naplóügyfél-jel – NÜJ.

63 Mi az a NÜJ ? Ügyfélkapuval csak természetes személyek rendelkeznek. Szükséges az ügyfélkapun belépő természetes személyek és az általuk képviselt cégek összerendelése. Az első ügyfélkapus belépés alkalmával a saját adatok, szakmagyakorlási jogosultságok és a képviselt cégek adatainak rögzítésével létrejön egy személyes „profil”,melyhez a rendszer egy 9 jegyű azonosítót rendel, a NÜJ-t. Az alkalmazásban rögzített saját és képviselt cég adatok módosíthatóak. A NÜJ a használat során nem változik, adott ügyfélkapuhoz tartozik. A NÜJ az alkalmazás használatához elengedhetetlen, ezért minden szerződéses partnernek ismernie kell a másik NÜJ-ét. Szükséges a NÜJ ismerete a szerepkörök kiosztásához, események visszaigazolásához.

64 Egyszer használatos jelszó
Az egyszer használatos jelszót az alkalmazás generálja a szerepkör felkérések és kétoldalú visszaigazolásához. ( munkaterület átadásnál megszűnt ) A felkérés az alkalmazásban a NÜJ megadásával történik. A rendszer minden felkérésről és visszaigazolásról üzeneteket küld. A 8 jegyű visszaigazoló kódot az alkalmazástól független úton kell eljuttatni a címzettjéhez. A címzett a rendszerbe belépve, a visszaigazolásra váró felkérései közül kiválasztja a megfelelőt,és a visszaigazolási kód beírásával fogadja el / utasítja el a rá kiosztott szerepkört. Egy adott visszaigazoló kód kizárólag az adott cselekményhez, egyszer és kizárólag a megadott NÜJ-höz tartozó ügyfélkapus belépés esetén használható fel.

65 e-napló készenlétbe helyezése
Mit jelent a készenlétbe helyezés? Megnyitás előtt létre kell hozni, azaz készenlétbe kell helyezni minden e-naplót, e-főnaplót és e-alnaplót. A napló alapadatainak megadásával rögzítjük, hogy mely beruházáshoz, építési tevékenységhez használható fel az adott napló. Az e-építési napló készenlétbe helyezésekor meg kell adni a számlázási adatokat. Az e-főnapló és e-alnapló esetében a készenlétbe helyezés automatikus, a szerepkör kiosztás igényel kétoldalú jóváhagyást. A készenlétbe helyezés nem jelenti a kivitelezés megkezdését, sem az az építési napló megnyitását.

66 e-napló készenlétbe helyezése
Alapeset lépései – Építtető rendelkezik ügyfélkapuval Ügyfélkapus belépés építtető NÜJ generálás rendszer saját adatok megadása építtető beruházás alapadatai (igénylés) építtető igénylés elküldése a rendszerbe építtető építtető Számlázási adatok megadása LLTK vizsgálat, jóváhagyás, számla rendszer e-napló készenlétben

67 e-főnapló készenlétbe helyezése
Alapeset lépésenként – készenlétbe helyezett e-naplóban építtető Ügyfélkapus belépés építtető e-napló kiválasztása, belépés építtető új főnapló létrehozása menüpont építtető főnapló alapadatok megadása építtető szerződéses adatok (kötelező) építtető mentés rendszer új e-főnapló készenlétben építtető belépés az e- főnaplóba építtető szerepkör kiosztás a fővállalkozónak visszaigazoló kód generálás rendszer rendszer automatikus üzenetek küldése építtető visszaigazoló kód átadása a fővállalkozónak

68 e-alnapló készenlétbe helyezése
Alapeset lépésenként készenlétbe helyezett e-fő, vagy e-alnaplóban Megrendelő v. kivitelező Ügyfélkapus belépés Megrendelő v. kivitelező e-fő/ alnapló kiválasztása, belépés Megrendelő v. kivitelező új alnapló létrehozása menüpont Megrendelő v. kivitelező alnapló alapadatok megadása Megrendelő v. kivitelező szerződéses adatok rögzítése Megrendelő v. kivitelező mentés rendszer új e-alnapló készenlétben Megrendelő v. kivitelező belépés az új e-alnaplóba Megrendelő v. kivitelező szerepkör kiosztás az alvállalkozónak

69 e-építési napló alkalmazás
Szerepkörök

70 e-napló felhasználói szerepkörök
A szerepkör: adott személyhez, és adott e-naplóhoz,e-fő-, vagy e-alnaplóhoz kötődik, minden felhasználó csak azokat az e-naplókat, e-fő, és e-alnaplókat látja és tudja kiválasztani az ügyfélkapus belépés után, amelyekben szerepköre van. egy adott felhasználó egy adott e-naplóban,e- fő-, vagy e-alnaplóban kaphat több szerepkört is, (az összeférhetetlenségi szabályok betartása mellett ) meghatározza a hozzáférési jogosultságokat az egyes naplókhoz, és mellékleteikhez.

71 e-napló felhasználói szerepkörök
Építtető vagy Építtető meghatalmazottja Építési műszaki ellenőr Kivitelező: alapesetben a napi jelentésért felelős, -- lehet átvállalt napi jelentésre jogosult Felelős műszaki vezető : ( alapesetben nem vezet naplót ) -- lehet szerződés alapján napi jelentésre jogosult -- lehet szerződés alapján átvállalt napi jelentésre jogosult Tervezői művezető, beruházáslebonyolító, beruházási tanácsadó Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor Építtetői fedezetkezelő Támogató szervezet Külön jogszabállyal feljogosított

72 e-főnapló : szerepkör kiosztás
Alapeset lépései – készenlétbe helyezett e-főnaplóban építtető szerepkör kiosztás a fővállalkozónak építtető kód átadása a fővállalkozónak Ügyfélkapus belépés fővállalkozó kivitelező fővállalkozó kivitelező visszaigazolásra váró felkérés fővállalkozó kivitelező visszaigazoló kód megadása rendszer szerepkör rögzítése a főnaplóban fővállalkozó kivitelező belépés az e-főnaplóba fővállalkozó kivitelező új szerepkör menüpont választása fővállalkozó kivitelező NÜJ, szerepkör rögzítése, fővállalkozó kivitelező mentés rendszer visszaigazoló kód generálás rendszer automatikus üzenetek küldése fővállalkozó kivitelező visszaigazoló kód átadása a szerepkör címzettjének szerepkör címzettje Ügyfélkapus belépés

73 Munkaterület átadás-átvétel
e-építési napló alkalmazás Munkaterület átadás-átvétel Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg a naplót meg kell nyitni. Ha az építtető nem azonos a tulajdonossal, akkor az építési munkaterület átadását a tulajdonosnak külön nyilatkozatban kell tudomásul vennie és azt elektronikus formában az építési naplóhoz csatolnia. Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus építési főnapló megnyitásával és az előírt adatok felvitelével teljesül.

74 e-naplóvezetés : offline
Online naplóvezetés : teljes funkcionalitás Offline naplóvezetés: csak napi jelentés és eseti bejegyzés Technikai feltételei: számítógép telepített ÁNYK e-építési napló alkalmazásból ( online) letöltött offline napi jelentés, és eseti bejegyzés sablon a feltöltéshez internet kapcsolat

75 e-naplóvezetés : offline
1.Sablon letöltés: Az offline napi jelentés, és eseti bejegyzés kitöltéséhez egy előzetesen letöltött, - az adott e-fő-, vagy e-alnaplóhoz rendelt - nyomtatvány sablon szükséges. 2.Az offline napló adatok rögzítése. A megszemélyesített nyomtatvány tartalmaz minden olyan információt , amelyek a napi jelentések illetve eseti bejegyzések rögzítéséhez és ellenőrzéséhez szükségesek. Az ÁNYK segítségével rögzített adatokat a program a személyi számítógépen tárolja. 3. Az offline napló adatok feltöltése: A számítógépen tárolt offline napló adatok feltöltéséhez be kell jelentkezni az e-építési napló rendszerbe. A letöltött sablon a kitöltése utáni feltöltéskor garantálja, hogy nem tölthető fel másik e-naplóba sem a napi jelentés, sem az eseti bejegyzés.

76 e-főnapló napi jelentés : offline
építtető e-főnapló készenlétben Fővállalkozó kivitelezői szerepkör kiosztva+ elfogadva, e-főnapló megnyitva Építtető+kivitelező Fővállalkozó kivitelező Belépés, e-főnapló kiválasztása Fővállalkozó kivitelező Napi jelentés menüpont kiválasztása Fővállalkozó kivitelező Offline napi jelentés sablon letöltése E-nyomtatványkezelő, nyomtatvány automatikus telepítése Fővállalkozó kivitelező Fővállalkozó kivitelező ÁNYK, új nyomtatvány megnyitása Sablonok közül a letöltött napi jelentés sablon megnyitása Fővállalkozó kivitelező Napi jelentés nyomtatvány kitöltése, mentése Fővállalkozó kivitelező Fővállalkozó kivitelező E-főnapló, offline jelentés feltöltése menüpont kiválasztása Fővállalkozó kivitelező Elmentett napi jelentés feltöltése

77 https://www.e-epites.hu/oeny/

78 Köszönöm a figyelmüket !


Letölteni ppt "Az építésügyi jogszabályok változása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések