Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

G YAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1 Rezsabek Angéla.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "G YAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1 Rezsabek Angéla."— Előadás másolata:

1 G YAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1 Rezsabek Angéla

2 G YAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről = Új Ptk. 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról = Tao. tv. 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról = Kkv. tv. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről = Art. 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról = Mikro kr. 2000. évi C. törvény a számvitelről = Szt.tv. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról = Áfa tv. 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról = Szja tv. 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról = EHO tv. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről = Itv. 2 Rezsabek Angéla

3 G YAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAIHOZ ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ELSZÁMOLÁSOK (2 ÓRA ) S AJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK, SAJÁT TŐKE BIZTOSÍTÁSA ( 2 ÓRA ) 3 Rezsabek Angéla

4 A SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAIHOZ ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ELSZÁMOLÁSOK (2 ÓRA ) Könyvvizsgálati kötelezettség változása Kilépő tagra jutó saját tőke Nem pénzeszközben kiadott osztalék elszámolása Tőkehelyzet megállapítása közbenső mérleg alapján Beszámoló, könyvvezetés USA dollárban Választható árfolyamok bővítése Halasztott ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának feloldása fokozatosan Tanszferárkülönbözet Végelszámolás, felszámolás üzleti év vége Szakmai szervezetek, továbbképzés Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítők felmerült gyakorlati kérdései E-útdíj elszámolása Behajtási költségátalány Biztosítási díjak elszámolása Költségként elszámolható biztosítási díja Tanulás, továbbképzés számvitele 4 Rezsabek Angéla

5 Könyvvizsgálati kötelezettség változása 5 Rezsabek Angéla

6 6 Könyvvizsgálati kötelezettség Szt. 155. § (2)(3)(4)(5) (3)…. nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot, és… átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt. 155§ (5a) A (3) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazhatja a tárgyévi üzleti évet követő üzleti évben a vállalkozó, ha a tárgyévi üzleti év mérlegfordulónapján 10 millió forintot meghaladó, 60 napnál régebben lejárt – az adózás rendjéről szóló törvény szerinti – köztartozása van.

7 Konszolidált beszámoló készítési kötelezettség változása 7 Rezsabek Angéla

8 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY A SZÁMVITELRŐL Szt. 117. § (1) Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az üzleti évet megelőző két – egymást követő – üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: a) a mérlegfőösszeg 5400 millió forintot, b) az éves nettó árbevétel 8000 millió forintot, c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt. 8 Rezsabek Angéla

9 Kilépő tagra jutó saját tőke 9 Rezsabek Angéla

10 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY A SZÁMVITELRŐL 37. § (2) Az eredménytartalék csökkenéseként kell kimutatni: g) a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján eredménytartalékkal szemben átadott pénzeszközök, eszközök értékét, ide értve a gazdasági társaság, szövetkezet tagsági jogviszony megszűnésének időpontjában fennálló vagyonának a megszűnt tagsági jogviszonyra jutó része a jegyzett tőke, a tőketartalék és az eredménytartalék arányos részét meghaladó összegét is. 10 Rezsabek Angéla

11 Nem pénzeszközben kiadott osztalék elszámolása 11 Rezsabek Angéla

12 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY A SZÁMVITELRŐL 39. § (2a) Ha a jóváhagyott osztalék, részesedés, kamatozó részvények kamata kötelezettségként kimutatott összegének teljesítése nem pénzeszközzel történik, akkor a juttatás teljesítéseként átadott eszközt az értékesítés szabályai szerint kell elszámolni. 12 Rezsabek Angéla

13 Tőkehelyzet megállapítása közbenső mérleg alapján 13 Rezsabek Angéla

14 14 Közbenső mérleg Szt. 21§ (6) Ha jogszabály a vállalkozó saját tőkéjének évközi megállapításáról, vagy figyelembe vételéről rendelkezik, eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában saját tőke alatt a jogszabály előírásainak megfelelő időpontra, mint mérlegfordulónapra elkészített (1)–(5) bekezdés szerinti közbenső mérlegben kimutatott saját tőkét kell érteni.

15 Rezsabek Angéla 15 Új ptk. 3:174. § [A saját üzletrész megszerzésének feltételei] (1) A korlátolt felelősségű társaság saját üzletrészét átruházással a taggyűlés határozata alapján szerezheti meg. (2) A társaság a saját üzletrészét ellenérték fejében a törzstőkén felüli vagyona terhére szerezheti meg. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg ellenérték fejében, ha osztalék fizetéséről sem határozhatna. A saját üzletrészért nyújtandó ellenérték fedezetének megállapításával összefüggésben a beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. 3:201. § [A törzstőke felemelése törzstőkén felüli vagyonból] (1) A társaság a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatával a törzstőkét a törzstőkén felüli vagyonából akkor emelheti fel, ha a felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőkeemelésre fordítható. A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság hat hónapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbenső mérlege alapján kell igazolni. (2) A törzstőkén felüli vagyonból történt törzstőkeemelés a tagok törzsbetéteit a korábbi törzsbetétek arányában növeli.

16 Beszámoló, könyvvezetés USA dollárban 16 Rezsabek Angéla

17 BESZÁMOLÓ PÉNZNEME ForintDeviza Ezer forintban Amennyiben a vállalkozó éves beszámolója mérlegének mérlegfőösszege meghaladja a száz milliárd forintot, akkor az adatokat millió forintban kell megadni. Nincs számszaki áttérési feltétel Van számszaki áttérési feltétel 17 Rezsabek Angéla

18 18 DOLLÁRBAN TÖRTÉNŐ BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉS FELTÉTELEI 20. § …………… bármely vállalkozó euróban vagy USA dollárban készítheti el éves beszámolóját, ha erre vonatkozó döntését a számviteli politikájában az üzleti év első napját megelőzően rögzítette és a létesítő okirata szerinti devizaként az eurót, illetve az USA dollárt jelölte meg. A vállalkozó – az (5) bekezdésben foglaltak alkalmazását kivéve – e döntését legkorábban a döntést követő ötödik üzleti évre vonatkozóan változtathatja meg, amennyiben a számviteli politikáját és a létesítő okiratát ennek megfelelően módosítja.

19 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY A SZÁMVITELRŐL 20§ (5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően a létesítő okiratban rögzített – eurótól vagy USA dollártól eltérő – devizában készítheti el éves beszámolóját az a vállalkozó is, amelynél a tevékenység elsődleges gazdasági környezetének pénzneme (a funkcionális pénznem) az eurótól vagy USA dollártól eltérő deviza, feltéve, hogy a) bevételei, költségei és ráfordításai, valamint b) pénzügyi eszközei és pénzügyi kötelezettségei az előző és a tárgyévi üzleti évben külön-külön több mint 25%-ban az adott devizában merülnek fel. [A feltételek fennállásának megállapításánál az a), illetve a b) pontban felsorolt tételek együttes összegét kell külön-külön figyelembe venni. A b) pont szerinti tételeknél a mérlegen kívüli tételeket figyelmen kívül kell hagyni.] Devizában felmerült tételként lehet figyelembe venni a devizaalapú tételeket is. 19 Rezsabek Angéla

20 Választható árfolyamok bővítése 20 Rezsabek Angéla

21 21 Használható az Európai Központi Bank által közzétett devizaárfolyam is átszámításra Szt. 60§ (4) A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír (a továbbiakban együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz), illetve kötelezettség (1)–(2) bekezdés szerinti forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát – a választott – hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán, vagy a Magyar Nemzeti Bank, illetve az Európai Központi Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

22 S ZÁMVITELI POLITIKÁBAN VÁLASZTHATÓ ÁRFOLYAM Indoklás nélkül MNB EKB Választott hitelintézet devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlaga Indoklás mellett: csak devizavételi csak devizaeladási 22 Rezsabek Angéla

23 M IKOR „ DEVIZÁS ” EGY ÜGYLET, MELY ESETBEN KELL DEVIZÁBAN KIÁLLÍTANI A SZÁMLÁT ? a szerződésben devizában meghatározott összeg szerepel és mellette egy kötelezően használandó árfolyam a szerződésben devizában meghatározott összeg szerepel és mellette egy forint összeg a szerződésben devizában meghatározott összeg szerepel ----- számla devizában, az áfa forintban is. ( Áfa. tv 172§) 23 Rezsabek Angéla

24 A Z ÁFA ÖSSZEGÉNEK FORINTRA SZÁMÍTÁSA Kimenő számla esetén „hagyományos” belföldi egyenes adózású ügylet folyamatos teljesítésű ügylet előleg Bejövő számla esetén Belföldi partner által kiállított egyenes számla Közösségen belüli beszerzés esetén Belföldi fordított adózású, de devizás ügylet Termék import (Áfa tv. 81§) 24 Rezsabek Angéla

25 Áfa összegének átszámításához használt árfolyam Áfa tv. 80. § (4) Az a kötelezett, aki (amely) élt a (2) bekezdés b) pontjában említett választási jogával, attól a választása évét követő naptári év végéig nem térhet el. AlapértelmezésNAV-hoz bejelentés alapján Deviza eladásiMNBEKB 25 Rezsabek Angéla

26 Halasztott ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának feloldása fokozatosan 26 Rezsabek Angéla

27 MÉRLEG EszközökForrások Kötelezettség +X Eredmény - X MÉRLEG EszközökForrások Halasztott ráfordítások AIE +XKötelezettség +X 27 Rezsabek Angéla

28 28 MÉRLEG EszközökForrások Halasztott ráf. AIE -YEredmény -Y Halasztott ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának feloldása fokozatosan 2014. december 31-ig történő, lejárat előtti egyösszegű visszafizetése esetében a vállalkozó, saját döntése alapján három egyenlő részletben is megszüntetheti. ( Szt. 177. § (38)

29 Szokásos piaci ár és alkalmazott ellenérték különbözete 29 Rezsabek Angéla

30 Mentesítés piaci árra való korrekció alól Mentesítés transzfer dokumentáció készítés alól Tao.tv. 18§ (3) Az (1)-(2) és (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmaznia az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónak a közös beszerzés és értékesítés érdekében létrehozott olyan kapcsolt vállalkozással - a versenyhátrány megszüntetése céljából - kötött tartós szerződésre, amely kapcsolt vállalkozásban a kis- és középvállalkozások szavazati joga együttesen meghaladja az 50 százalékot. Tao.tv. 18§ (5) Az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági társaság, egyesülés, európai részvénytársaság, szövetkezet, európai szövetkezet és külföldi vállalkozó (kivéve a közhasznú non-profit gazdasági társaságot, és azt az adózót, amelyben az állam rendelkezik közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással), a bevallás benyújtásáig köteles az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet előírásai szerint rögzíteni a szokásos piaci árat, az annak meghatározásánál általa alkalmazott módszert, valamint az azt alátámasztó tényeket és körülményeket. 30 Rezsabek Angéla

31 2004. ÉVI XXXIV. TÖRVÉNY A KIS - ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRÓL, FEJLŐDÉSÜK TÁMOGATÁSÁRÓL Foglalkoztatotti létszám Éves nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg Mikrovállalkozás10 főnél kevesebbMaximum 2 millió euró Kisvállalkozás50 főnél kevesebbMaximum 10 millió euró Középvállalkozás250 főnél kevesebbMaximum 50 millió euró, vagy mfő 43 millió euró Rezsabek Angéla 31

32 Rezsabek Angéla 32 A szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözet…… Tao.tv. 18. § (1) ……. b) növeli (kivéve, ha vele magánszemély nem egyéni vállalkozóként kötött szerződést), ha az alkalmazott ellenérték következtében adózás előtti eredménye kisebb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna. Tao.tv. 18. § ……… a) csökkenti, feltéve, hogy aa) az alkalmazott ellenérték következtében adózás előtti eredménye nagyobb, mint a szokásos piaci ár alkalmazása mellett lett volna, és ab) a vele szerződő kapcsolt vállalkozás belföldi illetőségű adózó, vagy olyan külföldi személy (az ellenőrzött külföldi társaság kivételével), amely az illetősége szerinti állam jogszabályai szerint társasági adónak megfelelő adó alanya, valamint ac) rendelkezik a másik fél által is aláírt okirattal, amely tartalmazza a különbözet összegét;

33 51Anyagköltség45Szállítókötelezettség500 Az általunk könyvelt „X” vállalkozásnak beszámláz egy értékesítést „Y” kapcsolt vállalkozás 500 egységért, azonban ez a piacon csak 200 egység. A vállalkozásnál a beszerzés értéke: anyagköltség. Az eddig hatályos előírások alapján A vállalkozás a …29-es társasági adóbevallásában adózás előtti eredményt növelő tételként szerepeltetett 300 egységet. Ezt a 300 egységet itt anyagköltséget csökkentő tételként szerepeltetheti. A könyvelés alapdokumentuma a számla és a szokásos piaci ár levezetése lesz. 33 Rezsabek Angéla

34 34 Szt. 47§ (10) Az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értékét módosítja …. Szt. 73. § (4) Az értékesítés nettó árbevételét módosítja ….. Szt. 78§ (8) ….az elszámolt költség, ráfordítás értékét módosítja ……. …. az a felek között utólag elszámolt, a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözet, amellyel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 18. §-a alapján a beszerzőnek a beszerzésre tekintettel a társasági adó alapját módosítani kellene, amennyiben a különbözetet a könyvviteli elszámolásában a ……………. módosításaként nem szerepeltetné.

35 1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL 4. § 23. kapcsolt vállalkozás: a) az adózó és az a személy, amelyben az adózó - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, b) az adózó és az a személy, amely az adózóban - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, c ) az adózó és más személy, ha harmadik személy - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni; d) a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az a)- c) alpontban meghatározott viszonyban áll; e) az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll; 35 Rezsabek Angéla

36 1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL Tao. tv. 4§ 31/b. E törvény alkalmazásában: személy: a belföldi személy, a külföldi személy és a magánszemély; Tao. tv. 4§ 27. E törvény alkalmazásában : külföldi személy: a külföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet; Tao. tv. 4§ 7. E törvény alkalmazásában : belföldi személy: a belföldi jogszabály alapján létrejött jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet, valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségűnek minősülő magánszemély; 36 Rezsabek Angéla

37 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A P OLGÁRI T ÖRVÉNYKÖNYVRŐL Új ptk. 8:2. § [Befolyás] (1) Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy (befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással rendelkezik. (2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek. 37 Rezsabek Angéla

38 A tulajdonos „ B ” -ben 40% é s „ B ” tulajdonos „ C ” -ban 60%, akkor „ A ” k ö zvetetten tulajdonos „ C ” -ben ??????% A tulajdonos „ B ” -ben 60% é s „ B ” tulajdonos „ C ” -ban 60%, akkor „ A ” k ö zvetetten tulajdonos „ C ” -ben ???????% ABC 38 Rezsabek Angéla

39 39 Új ptk. 8:2. § [Befolyás] (3) A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára az (1)-(2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett befolyás útján biztosítottak. (4) Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni. (5) A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani. Új ptk. 8:1. § [Értelmező rendelkezések] (1) E törvény alkalmazásában 1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;

40 Végelszámolás, felszámolás üzleti év vége 40 Rezsabek Angéla

41 41 Végelszámolás, felszámolás üzleti év vége Szt.tv. 11§ (10) Üzleti év a vállalkozó felszámolása, végelszámolása, illetve kényszertörlési eljárása esetén az előző üzleti év mérlegfordulónapját követő naptól a felszámolás, a végelszámolás, illetve kényszertörlési eljárása kezdő időpontját megelőző napig – mint mérlegfordulónapig – terjedő időszak. Amennyiben a felszámolás, a végelszámolás úgy fejeződik be, hogy a vállalkozó nem szűnik meg, az eljárás befejezését követő üzleti év a felszámolási, a végelszámolási eljárás befejezésének napját követő naptól a vállalkozó által – az (1)–(3) bekezdés szerinti feltételekkel – az üzleti év végeként megjelölt napig – mint mérlegfordulónapig – terjedő időszak. Art. 33. § (6) ….. a záró adóbevallást a végelszámolást lezáró beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt határidőben, a közzétételre való megküldéssel egyidejűleg

42 Szakmai szervezetek, továbbképzés 42 Rezsabek Angéla

43 43 Szakmai szervezetek, továbbképzés Szt. 152. § (2a) E törvény alkalmazásában nem lehet akkreditált szervezet, amely tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: a) nem az Európai Gazdasági Térség államában vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamban, vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, b) az (1) bekezdés szerinti továbbképzések szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban megszerzett jövedelme az Európai Gazdasági Térség államán kívüli adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna, vagy c) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

44 IFRS regisztráció 44 Rezsabek Angéla

45 45 IFRS regisztráció Szt. 10. § (5) Azon vállalkozó esetében, amely a (2) és (3) bekezdés alapján a nemzetközi számviteli standardok szerint állítja össze az összevont (konszolidált) éves beszámolóját – e törvény, valamint a külön jogszabályok könyvvizsgálatra vonatkozóan meghatározott feltételein túlmenően – jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladatok ellátására csak akkor adható kamarai tag könyvvizsgáló (könyvvizsgáló cég) részére megbízás, ha a kamarai tag könyvvizsgáló (könyvvizsgáló cég) rendelkezik IFRS minősítéssel. (6) Az (5) bekezdés szerinti vállalkozó a 151. § (1) bekezdésének alkalmazása során köteles gondoskodni arról, hogy a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését, az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítését olyan személy végezze, aki a) IFRS regisztrálási szakterületen szerepel a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában, vagy b) IFRS minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló.

46 Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítők felmerült gyakorlati kérdései 46 Rezsabek Angéla

47 47 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról 4. § (4) 3 lezárt üzleti év után térhet el 5. § (3) Felújítás fogalma 10. § (3) Értékvesztés fogalma 5§ (12) Halasztott bevétel feloldás nem lehet egyéb bevétel 6§ (3a) Aktív időbeli elhatárolás 6§ (7a) Passzív időbeli elhatárolás

48 Rezsabek Angéla 48 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról 11§ (3) …….. mérlegfordulónapjára vonatkozóan nem lehet átszámítani 11§ (4) …… kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni. Az átszámításhoz az Szt. 60. § (6) bekezdése szerinti árfolyam nem használható. 11§ (5) ….. hogy az ott felsorolt árfolyamok közül a mikrogazdálkodó a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos árfolyamot választja. 12. § Átalakulási szabályok

49 E-útdíj elszámolása 49 Rezsabek Angéla

50 50 E-útdíj elszámolása 36Egyéb követelés 45Szállítótar- tozás előleg 466Előzetesen felszámított áfa 45Szállítótar- tozás Előleg áfa 52Igénybe vett szolgáltatás 36Egyéb követelés Tényleges útszakaszra jutó díj Htv. 40/A. § (1) b) a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj (a továbbiakban: útdíj) 7,5%-a.

51 Behajtási költségátalány 51 Rezsabek Angéla

52 52 Késedelmi kamat Új Ptk. 6:155. § Fizetési késedelem vállalkozások közötti szerződésben, valamint pénztartozás fizetésére kötelezett hatóság szerződése esetén] (1) Vállalkozások közötti szerződés, valamint pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 6:130. § [Pénztartozás teljesítésének ideje] (1) Ha a felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének idejét nem határozták meg, a pénztartozást a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell teljesíteni.

53 Rezsabek Angéla 53 Behajtási költségátalány Új Ptk. 6:155. § (2) Ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett, szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a szerződő hatóság fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. A behajtási költségátalányt kizáró, vagy azt negyven eurónál alacsonyabb összegben meghatározó szerződési kikötés semmis.

54 Rezsabek Angéla 54 81. § (2) Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni: b) a fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, elszámolt, fizetendő, a mérlegfordulónap előtti időszakhoz kapcsolódó bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, kártérítések összegét; 77. §(2) Az egyéb bevételek között kell elszámolni: b) a kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, kártérítések összegét, ……. amennyiben az a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti év(ek)hez kapcsolódik és azt a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezték.

55 Üzleti évben jóváírt összeg 38Pénzeszköz96Egyéb bevételBefolyt összeg Üzleti évhez kapcsolódó, fordulónap és mérlegkészítés között befolyt összeg 39 Bevételek aktív időbeli elh. 96Egyéb bevételBefolyt összeg Üzleti évben fizetett összeg 86Egyéb ráfordítás38PénzeszközFizetett összeg Üzleti évhez kapcsolódó, fizetendő összeg 86Egyéb ráfordítás48Passzív időbeli elhatárolás Fizetendő összeg 55 Rezsabek Angéla

56 Biztosítási díjak elszámolása 56 Rezsabek Angéla

57 57 Befizetett biztosítási tételek számviteli csoportosítása Szt. 16§ (3) a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve alapján Szt. 3§ (7) 3. alapján személyi jellegű egyéb kifizetések közé, amennyiben eredményt érint Szt. 29§ (8). alapján egyéb követelés, amennyiben nem számolható el az eredmény terhére Költségként csak azt lehet elszámolni, ami a vállalkozásnál végleges vagyonvesztésnek minősül. Nem minősül vagyonvesztésnek 55. személyi jellegű egyéb kifizetés 36. egyéb követelés

58 Megnevezés1.eset2.eset3.eset SzerződőCég BiztosítottMunkavállaló Kedvezménye- zett MagánszemélyCégVáltozhat KönyvelésT 55 / K 479T 36 / K 479 58 Rezsabek Angéla

59 A cég pénzt von ki a biztosítótól: A, eset – a szerződés szerint a szerződő ezt nem tudja megakadályozni, mert lemondott a jogairól. 36Egyéb követelés38Pénzeszköz 38Pénzeszköz36Egyéb követelés B, eset – a szerződés szerint a szerződő meg tudná akadályozni, mert nem mondott le a jogairól. 55Személyi jellegű egyéb kifizetés 38Pénzeszköz 38Pénzeszköz96Egyéb bevétel 59 Rezsabek Angéla

60 Régen: Teljes életre szóló biztosítás Kockázati biztosításnak nem minősülő határozatlan idejű kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás Rendszeres díj adómentes, ha.... Kockázati biztosítás Nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke Minimálbér 30%-át meg nem haladóan fizetett díj adómentes Megtakarítási 60 Rezsabek Angéla

61 61 Nem kockázati, megtakarítási 55Személyi jellegű egyéb38PénzeszközTeljes díj 55Személyi jellegű egyéb46 Költségvetési kötelezettség Szja 56Bérjárulékok46 Költségvetési kötelezettség EHO Szja tv. 70. § (1) Egyes meghatározott juttatásnak minősül c) a kifizető által magánszemély javára kötött személybiztosítási szerződés alapján kifizető által fizetett adóköteles biztosítási díj. Szja tv. 3§ 89. Adóköteles biztosítási díj: magánszemély biztosítottra kötött biztosítási szerződés alapján más személy által fizetett díj (ide nem értve a magánnyugdíjpénztár által biztosítóintézettől történő járadékvásárlás ellenértékét és a biztosítás 1. számú melléklet szerint adómentes díját) a biztosított magánszemélynél.

62 Rezsabek Angéla 62 Kockázati ….. 55 Személyi jellegű egyéb 38PénzeszközTeljes díj 55 Személyi jellegű egyéb 46 Költségvetési kötelezettség Szja 56Bérjárulékok46 Költségvetési kötelezettség EHO Szja tv. 1.sz. mell. Az adómentes bevételekről 6.3. a kockázati biztosítás más személy által - az ugyanazon díjat fizető személy által ugyanazon biztosítottra tekintettel egy hónapra vonatkozóan a minimálbér 30 százalékát meg nem haladóan - fizetett díja (azonos szolgáltatási tartalommal rendelkező csoportos biztosítás esetében a fizetett díj egy biztosítottra jutó része), ide nem értve, ha a biztosítási díj e melléklet más pontja szerint adómentes;

63 Rezsabek Angéla 63 Kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás 55Személyi jellegű egyéb38PénzeszközTeljes díj Szja tv. 1. sz. mell. Az adómentes bevételekről 6. A károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes: 6.9. a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás - szerződőként vagy a biztosítóhoz bejelentett díjfizetőként más személy által fizetett - rendszeres díja (díjelőírása), azzal, hogy rendszeres díjnak minősül az a díj, amelyet a biztosítási szerződés alapján legalább évente egy alkalommal kell fizetni, és amelynek összege az adott biztosítási évben nem haladja meg az előző biztosítási évben fizetett díjak (díjelőírások) együttes összegének a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a díjnövekedés évét megelőző második évre vonatkozó éves fogyasztói áremelkedés 30 százalékponttal növelt értékét;

64 Tanulás, továbbképzés számvitele 64 Rezsabek Angéla

65 65 Iskolarendszerű képzés 55Személyi jellegű egyéb38PénzeszközTandíj 55Személyi jellegű egyéb46 Költségvetési kötelezettség Szja 56Bérjárulékok46 Költségvetési kötelezettség EHO Szja tv. 71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül - ha a juttató a munkáltató - a munkavállalónak g) az iskolarendszerű képzési költsége munkáltató által történő átvállalása révén juttatott jövedelemből a minimálbér két és félszeresét meg nem haladó rész, azzal, hogy ez a rendelkezés akkor alkalmazható, ha a képzés - akkor is, ha a költséget nem a munkáltató viseli - munkáltatói elrendelés alapján a munkakör betöltéséhez szükséges, vagy egyébként a munkáltató tevékenységével összefüggő szakmai ismeretek megszerzését, bővítését szolgálja. (6) E § alkalmazásában h) iskolarendszerű a képzés, ha az abban részesülő a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll.

66 Rezsabek Angéla 66 Nem iskolarendszerű képzés 55 Személyi jellegű egyéb 38PénzeszközTandíj Szja tv. 2a) Nem keletkezik bevétel valamely személy által a tevékenységében közreműködő magánszemély részére biztosított olyan dolog (eszköz, berendezés, jármű, munkaruházat stb.) használatára, szolgáltatás (világítás, fűtés stb.) igénybevételére tekintettel, amelynek használata, igénybevétele a munkavégzés, a tevékenység ellátásának hatókörében, a tevékenység ellátásának feltételeként történik (ideértve azt is, ha ez iskolarendszeren kívüli képzés, betanítás,

67 Rezsabek Angéla 67 Nem iskolarendszerű képzés étkezése 55 Személyi jellegű egyéb 38PénzeszközÉtkezés 55 Személyi jellegű egyéb 46 Költségvetési kötelezettség Szja 56Bérjárulékok46 Költségvetési kötelezettség EHO Szja.tv. 70. § (1) Egyes meghatározott juttatásnak minősül a) a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem;

68 SAJÁT TŐKE 68 Rezsabek Angéla

69 69 SAJÁT TŐKE 3:161. § [A törzstőke és a törzsbetét fogalma és mértéke] (4) A törzsbetétek összege a törzstőke, amely nem lehet kevesebb hárommillió forintnál. (A Ptk. 3:161. §-ához) 13. § (2) Az (1) bekezdés szerinti korlátolt felelősségű társaság legkésőbb 2016. március 15-éig köteles a törzstőkéjét megemelni vagy átalakulni, egyesülni azzal, hogy a tőkeemelésről a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhat.

70 Rezsabek Angéla 70 Tőkeemelés „kívülről” 1,2,3Eszköz 45- 47 Kötele- zettség Rendelkezésre bocsátott érték 45-47Kötelezettség Rendelkezésre bocsátott érték 411 Jegyzett tőke Bejegyzett összeg 3….Jegyzett, de még be nem Különbözet

71 Rezsabek Angéla 71 Tőkeemelés „kívülről” 1,2,3Eszköz3…. Jegyzett, de még be nem Rendelkezésre bocsátott érték Új Ptk. 3:296. § [A közgyűlési határozat] !!!!! nem taggyűlési !!!!! d) a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és egyéb jellemzőit, a hozzájárulást szolgáltató nevét (cégét), lakóhelyét, székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét, székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját; 3….Jegyzett, de még be nem 411Jegyzett TőkeBejegyzett összeg

72 Tőkére történő befizetés forintra átszámított összege eltér a bejegyzett összegtől Kevesebb a befizetett összeg Követelésként kell kimutatni a tulajdonosok- kal szemben Nagyobb a befizetett összeg A tulajdonosok társasági szerződésben lerögzített kijelentése alapján tőketartalék Vissza- fizetésre kerül a tulajdonosok felé A tulajdonosok lemondanak róla: rendkívüli bevétel Rezsabek Angéla

73 73 Tőkeemelés „belülről” 413 Eredménytartalék411Jegyzett tőke2.500.000 SZJA tv. 3. § E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő: 34. Értékpapír: ……..továbbá a közkereseti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás, a betéti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni betét, a kft. üzletrész,.. SZJA tv.67. § (1) Árfolyamnyereségből származó jövedelem az értékpapír átruházása (ide nem értve a kölcsönbe adást) ellenében megszerzett bevételnek az a része, amely meghaladja az értékpapír megszerzésére fordított érték és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek együttes összegét. …….(3) A bevételből a jövedelmet az értékpapír átruházásáról szóló szerződés keltének napjára kell megállapítani.

74 Rezsabek Angéla 74 Tőkeemelés „belülről” 413Eredménytartalék411Jegyzett tőke2.500.000 3:201. § [A törzstőke felemelése törzstőkén felüli vagyonból] (1) A társaság a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatával a törzstőkét a törzstőkén felüli vagyonából akkor emelheti fel, ha a felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőkeemelésre fordítható. A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság hat hónapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbenső mérlege alapján kell igazolni. (2) A törzstőkén felüli vagyonból történt törzstőkeemelés a tagok törzsbetéteit a korábbi törzsbetétek arányában növeli.

75 Rezsabek Angéla 75 MÉRLEG Jegyzett tőke Tőketartalék Kötelezettség

76 Rezsabek Angéla 76 Tőkeemelés „kívülről” 3…. Taggal szembeni követelés 3…. Jegyzett, de még be nem 2.500.000 3…. Jegyzett, de még be nem 411Jegyzett tőke2.500.000 47Tagi kötelezettség 3…. Taggal szembeni követelés 2.500.000 Új. Ptk. 3:99. § [Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás] (1) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként követelés is szolgáltatható, ha azt az adós elismerte, vagy az jogerős bírósági határozaton alapul. A tag munkavégzésre, személyes közreműködésre vagy szolgáltatásra irányuló kötelezettségvállalása nem lehet nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

77 Rezsabek Angéla 77 T Á J É K O Z T A T Ó Budapest, 2012. november 27. Tagi kölcsön és osztalék kifizetés elengedése Hogyan kell eljárni akkor, ha a végelszámolás alatt lévő társaságot tagi kölcsön vissza-, vagy osztalék kifizetési kötelezettség terheli? „AZONBAN A TARTOZÁSNAK ILYEN MÓDON TÖRTÉNŐ RENDEZÉSÉRE NINCS LEHETŐSÉG” T Á J É K O Z T A T Ó Budapest, 2013. január 28. Tagi kölcsön és osztalék kifizetés elengedése Hogyan kell eljárni akkor, ha a végelszámolás alatt lévő társaságot tagi kölcsön vissza-, vagy osztalék kifizetési kötelezettség terheli? ……lehetőséget adnak a követelés apport elszámolására A fentiekre tekintettel a 2012. november 27-én megjelent „Tagi kölcsön és osztalék kifizetés elengedése” című tájékoztató követelés apporttal kapcsolatos bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók.

78 Tőkevédelmi előírások 78 Rezsabek Angéla

79 79 Tőkevédelmi előírások Új Ptk. 3:189. § [A taggyűlés kötelező összehívása] (1) Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent; b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent; c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy d) ha vagyona tartozásait nem fedezi. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani. (3) Ha a taggyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, az (1) bekezdés a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell szállítani.

80 TŐKELESZÁLLÍTÁS ÁTRENDEZÉSSEL 80 Rezsabek Angéla

81 81 MÉRLEG Jegyzett tőke Eredménytartalék

82 Rezsabek Angéla 82 A saját tőke átrendezése 411Jegyzett tőke412Tőketartalék 411Jegyzett tőke 413Eredménytartalék Szt. tv. 37. § (1) Az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni: b) a jegyzett tőke leszállítását az eredménytartalékkal szemben, 36. § (1) A tőketartalék növekedéseként kell kimutatni: c) a jegyzett tőke leszállítását a tőketartalékkal szemben,

83 Rezsabek Angéla 83 Tőkevédelmi előírások Új Ptk. 3:133. § [Az átalakulás esetei és feltételei] (1) Gazdasági társaság más társasági formába tartozó gazdasági társasággá, egyesüléssé és szövetkezetté alakulhat át. (2) Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.

84 T ŐKE HIÁNYÁNAK MEGOLDÁSA Pótbefizetés Tulajdonosok tőkepótlása ázsióval Tagi kölcsön apportálás ázsióval Értékelési tartalék növelése Mérleg szerinti eredmény növelése 84 Rezsabek Angéla

85 Pótbefizetés 85 Rezsabek Angéla

86 86 MÉRLEG Pénzeszköz +X Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék +X Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

87 Rezsabek Angéla 87 MÉRLEG Pénzeszköz +X Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék +X Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

88 Rezsabek Angéla 88 38Pénzeszköz414Lekötött tartalékJóváírt összeg Új Ptk. 3:183. § [A pótbefizetés] (1) Ha a társasági szerződés feljogosítja a taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára, meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés elrendelhetőségének gyakoriságát. (2) A pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbefizetés elrendeléséről szóló taggyűlési határozatban kell meghatározni. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető. (3) A pótbefizetési kötelezettséget a törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni. (4) A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a tag vagyoni hozzájárulásának nem teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. (5) A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő tagok részére vissza kell fizetni. A visszafizetésre a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor. A saját üzletrészre jutó pótbefizetést nem kell visszafizetni.

89 Rezsabek Angéla 89 Pótbefizetés Anyavállalat Veszteséges leányvállalat Döntés413 / 414- Pénzáramlás 414 / 413 413 / 38 38 / 414 Pénzáramlás vissza 38 / 413414 / 38 38§ (3) Az eredménytartalékból kell lekötni és a lekötött tartalékba átvezetni: f) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a veszteség fedezetére – az arra illetékes testület által megszavazott, de még nem teljesített – fizetendő pótbefizetés összegét, (4) Lekötött tartalékként kell kimutatni a gazdasági társaságnál a veszteségek fedezetére kapott pótbefizetés összegét, a pótbefizetés visszafizetéséig, elszámolása a pénzmozgással egyidejűleg történik.

90 Rezsabek Angéla 90 MÉRLEG Követelés +X Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék +X Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

91 Rezsabek Angéla 91 MÉRLEG Követelés +X Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék +X Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

92 Rezsabek Angéla 92 3…Követelés 414Lekötött tartalék Rendelkezésre bocsátott eszköz 47Tagi kötelezettség 3…Követelés Kompenzálás Új Ptk. 3:183. § [A pótbefizetés] A pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető. Szt. 38§ (4) ????????elszámolása a pénzmozgással egyidejűleg történik.

93 Tőkeemelés ázsióval 93 Rezsabek Angéla

94 94 MÉRLEG Pénzeszköz X+Y Jegyzett tőke +X -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék +Y Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

95 Rezsabek Angéla 95 MÉRLEG Pénzeszköz X+Y Jegyzett tőke +X -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék +Y Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

96 Rezsabek Angéla 96 Tőkeemelés „kívülről” ázsióval 1,2, 3 Eszköz3…. Jegyzett, de még be nem Rendelkezésre bocsátott érték 3…. Jegyzett, de még be nem 411Jegyzett tőke Bejegyzett összeg 3…. Jegyzett, de még be nem 412TőketartalékÁzsió 36. § (1) A tőketartalék növekedéseként kell kimutatni: a) részvénytársaságnál a részvények kibocsátáskori, ideértve a tőkeemeléskori (jegyzési) ellenértéke és névértéke közötti különbözetet, b) az a) ponton kívüli egyéb vállalkozónál a tulajdonosok (a tagok) által az alapításkor, illetve a tőkeemeléskor tőketartalékként (a jegyzési érték és a névérték különbözeteként) véglegesen átadott eszközök, pénzeszközök értékét,

97 Rezsabek Angéla 97 MÉRLEG Követelés X+Y Jegyzett tőke +X -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék +Y Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

98 Rezsabek Angéla 98 MÉRLEG Követelés X+Y Jegyzett tőke +X -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék +Y Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

99 Rezsabek Angéla 99 Tőkeemelés „kívülről” --- tagi kölcsön apport ázsióval 3…. Taggal szembeni követelés 3…. Jegyzett, de még be nem X 3…. Jegyzett, de még be nem 411Jegyzett tőke2.500.000 3…. Jegyzett, de még be nem 412TőketartalékX-2.500.000 47Tagi kötelezettség 3…. Taggal szembeni követelés X Új. Ptk. 3:99. § [Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás] (1) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként követelés is szolgáltatható, ha azt az adós elismerte, vagy az jogerős bírósági határozaton alapul. A tag munkavégzésre, személyes közreműködésre vagy szolgáltatásra irányuló kötelezettségvállalása nem lehet nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

100 Rezsabek Angéla 100 MÉRLEG Befektetett eszközök  Immateriális javak  Tárgyi eszköz  Befektetett pénzügyi eszköz Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

101 Rezsabek Angéla 101 MÉRLEG Befektetett eszközök  Immateriális javak  Tárgyi eszköz  Befektetett pénzügyi eszköz Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

102 É RRTÉKHELYESBÍTÉS - ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Szt tv. 59. § (1) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az értékhelyesbítések nyitó értékét, növekedését, csökkenését, záró értékét ….. A kiegészítő mellékletben ismertetni kell a piaci értéken történő értékelés alkalmazott elveit és módszereit. (2) Az értékhelyesbítések megállapításának, elszámolásának szabályszerűségét a könyvvizsgálónak a kötelező könyvvizsgálat keretében ellenőriznie kell. Amennyiben a könyvvizsgálat a 155. § (3) bekezdése alapján nem kötelező, az értékelés felülvizsgálatával független könyvvizsgálót kell megbízni. 102 Rezsabek Angéla

103 103 1.7Értékhelyesbítés417Értékelési tartalékkülönbözet 417Értékelési tartalék1.7Értékhelyesbítéskülönbözet Szt. 58§ (5) Amennyiben a vállalkozó tevékenységét tartósan szolgáló vagyoni értékű jog, szellemi termék, tárgyi eszköz (kivéve a beruházásokat, a beruházásra adott előlegeket), tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a (2) bekezdés szerinti visszaírás utáni könyv szerinti (bekerülési) értékét, a piaci érték és a visszaírás utáni könyv szerinti (bekerülési) érték közötti különbözet a mérlegben az eszközök között,,Értékhelyesbítés''-ként, a saját tőkén belül,,Értékelési tartalék''-ként kimutatható.

104 Rezsabek Angéla 104 1.7Értékhelyesbítés417Értékelési tartalékkülönbözet 417Értékelési tartalék1.7Értékhelyesbítéskülönbözet 39. § (1) Értékelési tartalékként, és azon belül elkülönítetten kell kimutatni a) az 58. § szerinti piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítés összegét az értékhelyesbítés értékelési tartalékaként, továbbá b) az 59/A–59/F. §-ok szerinti valós értéken történő értékelés alapján a saját tőkével szemben elszámolt értékelési különbözetet a valós értékelés értékelési tartalékaként. Az értékhelyesbítés értékelési tartaléka és az értékhelyesbítés, valamint a valós értékelés értékelési tartaléka és az értékelési különbözet kizárólag egymással szemben és azonos összegben változhat. Az értékelési tartalék terhére a saját tőke más elemeit nem lehet kiegészíteni, annak terhére kötelezettség nem teljesíthető.

105 Rezsabek Angéla 105 MÉRLEG Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

106 Rezsabek Angéla 106 MÉRLEG Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

107 Rezsabek Angéla 107 MÉRLEG Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény +X Kötelezettség - X

108 Rezsabek Angéla 108 MÉRLEG Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény +X Kötelezettség - X

109 Rezsabek Angéla 109 Elengedett kötelezettség ( de nem osztalék) 44-47Kötelezettség98Rendkívüli bevételX Nem csökkenthető az adózás előtti eredmény az összeggel, ezért 10% társasági adót kell rá fizetni!!!!!!!! 89Eredményt terhel adó46-47 NAV-val szembeni kötel. 10% Eredményt növelő: Elengedett kötelezettség : X - TAO : 10% --------------------------------------------- Elengedett kötelezettség 90%-a ( amennyiben a vállalkozásnak pozitív az adóalapja)

110 Rezsabek Angéla 110 Itv. 11. § (1) Az ajándékozási illeték tárgya: a) ingatlan ajándékozása, b) ingó ajándékozása, c) vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt ajándékozás csak akkor esik ajándékozási illeték alá, ha arról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az egy megajándékozottnak jutó ingó forgalmi értéke a 150 000 forintot meghaladja. Az ilyen ajándékozást a 17. § (1) bekezdés c), k), l), m), p), r), s) pontja alá eső ügyletek kivételével az állami adóhatósághoz 30 napon belül be kell jelenteni. A bejelentésre a 91. § az irányadó. (3) Nem tárgya az ajándékozási illetéknek a vagyoni értékű jog, ha azt az ajándékozó a maga javára tartja fenn, vagy ha az ingatlant az átruházást megelőzően már fennállott és az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joggal terhelten ajándékozzák. (4) Ha a bontó feltétel vagy véghatáridő bekövetkezésekor a dolog az ajándékozóra száll vissza, a visszaszállás után ajándékozási illetéket nem kell fizetni. 86Egyéb ráfordítás 46- 47 NAV-val szembeni kötelezettség 18% Itv. 12. § (1) Az öröklési és az ajándékozási illeték általános mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az egy-egy örökösnek, hagyományosnak juttatott örökség és a megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke után 18%.

111 Rezsabek Angéla 111 Eredményt növelő: Elengedett kötelezettség : X Illeték : 18% ----------------------------------------------------- Adózás előtti eredmény : 82% - TAO : 8,2% --------------------------------------------------- Elengedett kötelezettség 73,8 %-a ( amennyiben a vállalkozásnak pozitív az adóalapja) Itv. 17. § (1) Mentes az ajándékozási illeték alól: n) a 18. § (2) bekezdése alapján a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát nem képező ingó vagyontárgyaknak térítésmentes eszközátruházás keretében történő, gazdálkodó szervezet általi megszerzése, illetve a követelés gazdálkodó szervezetek közötti ajándékozás - ideértve a követelés-elengedést és a tartozásátvállalást is - útján történő megszerzése;

112 Rezsabek Angéla 112 Elengedett osztalék kötelezettség 44-47Kötelezettség98 Rendkívüli bevétel X Tao tv. 29/Q. § (3) Csökkenti a társasági adó alapját a megállapított, ki nem fizetett osztalék elengedésére tekintettel elszámolt rendkívüli bevétel összege, nem növeli az osztalékot megállapító társaság tagjánál az elengedett követelésre tekintettel elszámolt rendkívüli ráfordítás összege (kivéve, ha a követelést ellenőrzött külföldi társasággal szemben engedte el), függetlenül attól, hogy az osztalékot megállapító társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban áll. Itv. 17. § (1) Mentes az ajándékozási illeték alól: t) az osztalékra vonatkozó követelés elengedése;

113 A Z ELENGEDETT OSZTALÉKKÖTELEZETTSÉG HATÁSA AZ EREDMÉNYRE Elengedett kötelezettség : X TAO : 0 Illeték : 0 --------------------------------------------- Elengedett kötelezettség 100%-a eredményt növelő. 113 Rezsabek Angéla

114 114 MÉRLEG Immateriális javak +XJegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény +X

115 Rezsabek Angéla 115 MÉRLEG Immateriális javak +XJegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény +X

116 Rezsabek Angéla 116 MÉRLEG Eredmény -X Kötelezettség +X MÉRLEG Immateriális javak +X Eredménytartalék -X Lekötött tartalék +X Kötelezettség +X

117 Rezsabek Angéla 117 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 11 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 45Szállítótartozásszámla szerint 413 Eredménytartalék414Lekötött tartalékszámla szerint 25. § (2) Az immateriális javak között kimutatható az alapítás-átszervezés aktivált értéke és a kísérleti fejlesztés aktivált értéke is. (3) Alapítás-átszervezés aktivált értékeként a vállalkozási tevékenység indításával, megkezdésével, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos – beruházásnak, felújításnak nem minősülő – a külső vállalkozók által számlázott, valamint a saját tevékenység során felmerült olyan – az 51. § szerinti – közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet kimutatni, amelyek az alapítás-átszervezés befejezését követően a tevékenység során a bevételekben várhatóan megtérülnek. Ide tartoznak – többek között – a minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység költségei, valamint az ásványkincs-kutatási tevékenység során felmerült olyan költségek, amelyek a kapcsolódó beruházás, felújítás bekerülési értékében nem vehetők figyelembe, feltéve, hogy e költségek a kutatási tevékenység eredményeképpen kitermelt ásványkincs hasznosításából származó bevételekben várhatóan megtérülnek.

118 Rezsabek Angéla 118 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 11 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 58Aktivált saját teljesítmény Kigyűjtés alapján 413 Eredménytartalék414Lekötött tartalék Kigyűjtés alapján 25. § (2) Az immateriális javak között kimutatható az alapítás-átszervezés aktivált értéke és a kísérleti fejlesztés aktivált értéke is. (3) Alapítás-átszervezés aktivált értékeként a vállalkozási tevékenység indításával, megkezdésével, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos – beruházásnak, felújításnak nem minősülő – a külső vállalkozók által számlázott, valamint a saját tevékenység során felmerült olyan – az 51. § szerinti – közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet kimutatni, amelyek az alapítás-átszervezés befejezését követően a tevékenység során a bevételekben várhatóan megtérülnek. Ide tartoznak – többek között – a minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység költségei, valamint az ásványkincs-kutatási tevékenység során felmerült olyan költségek, amelyek a kapcsolódó beruházás, felújítás bekerülési értékében nem vehetők figyelembe, feltéve, hogy e költségek a kutatási tevékenység eredményeképpen kitermelt ásványkincs hasznosításából származó bevételekben várhatóan megtérülnek.

119 Rezsabek Angéla 119 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 11 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 45Szállítótartozásszámla szerint 413 Eredménytartalék414Lekötött tartalékszámla szerint Szt. 25§ (4) A kísérleti fejlesztés aktivált értékeként a jövőben hasznosítható, a kísérleti fejlesztés eredményének jövőbeni hasznosításakor az árbevételben megtérülő, a kísérleti fejlesztés eredménye érdekében felmerült olyan számlázott összeget és a saját tevékenység során felmerült – az 51. § szerinti – közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet figyelembe venni, amelyek aktiválható termékben – szellemi termék, tárgyi eszköz, készlet – nem vehetők számításba, mivel a létrehozott termék piaci – várható piaci – árát meghaladják. A kísérleti fejlesztés állományba vett aktivált értéke nem haladhatja meg azt az összeget, ami várhatóan megtérül a kapcsolódó jövőbeni gazdasági haszonból a további fejlesztési költségek, a várható termelési költségek, illetve a termék értékesítése során közvetlenül felmerülő értékesítési költségek levonása után.

120 Rezsabek Angéla 120 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 11 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 58 Aktivált saját teljesítmény Kigyűjtés alapján 413Eredménytartalék414Lekötött tartalék Kigyűjtés alapján 25. § (5) A kísérleti fejlesztés aktivált értékeként lehet kimutatni a megkezdett, de az üzleti év mérlegfordulónapjáig be nem fejezett kísérleti fejlesztés – a jövőben várhatóan megtérülő – közvetlen költségeit is. Ez esetben a kísérleti fejlesztés aktivált értéke nemcsak a kísérleti fejlesztés többletköltségeit foglalja magában, hanem azon termékek közvetlen költségeit is, amelyeket csak később, a kísérleti fejlesztés befejezésekor lehet a készletek, a tárgyi eszközök, a szellemi termékek között állományba venni a kísérleti fejlesztés aktivált értékének csökkentésével. Az alap- és alkalmazott kutatás költségei, valamint a kísérleti fejlesztés közvetett és általános költségei nem aktiválhatók.

121 Nem realizált árfolyamveszteség aktív időbeli elhatárolása 121 Rezsabek Angéla

122 122 MÉRLEG Halasztott ráfordítások AIE +X Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény +X

123 Rezsabek Angéla 123 MÉRLEG Halasztott ráfordítások AIE +X Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény +X

124 MÉRLEG EszközökForrások Kötelezettség +X Eredmény - X MÉRLEG EszközökForrások Halasztott ráfordítások AIE +XKötelezettség +X 124 Rezsabek Angéla

125 125 MÉRLEG Eredmény -Y Céltartalék +Y Eredménytartalék -(X-Y) Lekötött tartalék +(X-Y) Halasztott ráf. AIE +XKötelezettség +X

126 TŐKEKIVONÁS 126 Rezsabek Angéla

127 S AJÁT TŐKE PROBLÉMA Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék 127 Rezsabek Angéla

128 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY A SZÁMVITELRŐL Szt. 35§ (7) Jegyzett tőkén (alaptőkén, törzstőkén) felüli vagyoni fedezet alatt – eltérő rendelkezés hiányában – a jegyzett tőkével, a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összegét kell érteni. 128 Rezsabek Angéla

129 Alaptőkén ( törzstőkén) felüli vagyon Alaptőkén felüli vagyon = Alaptőkén, törzstőkén felüli vagyoni fedezet Jegyzett tőkén felül minden Jegyzett tőkén és lekötött tartalékon és értékelési tartalékon felül minden. Matematikailag helyes arányosítás Matematikailag nem helyes arányosítás 129 Rezsabek Angéla

130 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY A SZÁMVITELRŐL 37. § (2) Az eredménytartalék csökkenéseként kell kimutatni: g) a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján eredménytartalékkal szemben átadott pénzeszközök, eszközök értékét, ide értve a gazdasági társaság, szövetkezet tagsági jogviszony megszűnésének időpontjában fennálló vagyonának a megszűnt tagsági jogviszonyra jutó része a jegyzett tőke, a tőketartalék és az eredménytartalék arányos részét meghaladó összegét is. 130 Rezsabek Angéla

131 131 Tőkekivonás Jegyzett tőke: 5.000.000 Ft ( a tőkét 500.000 Ft-ról eredménytartalékból emelték fel) Eredménytartalék: 20.000.000 Ft Az egyik tulajdonos 40%-os tulajdoni hányadát kivonja. 411Jegyzett tőke 46- 47 Taggal szembeni köt. 2.000.000 Ft 413Eredmény- tartalék 46- 47 Taggal szembeni köt. 8.000.000 Ft

132 Rezsabek Angéla 132 Tőkekivonás kifizetés Adómentes: 500.000 Ft 40%-a = 200.000 Ft Adóköteles: 9.800.000 Ft Egyszerre kifizetésre kerül. 46- 47 Taggal szembeni köt. 38Pénzeszköz 10mi – Szja - EHO 46- 47 Taggal szembeni köt. 46- 47 Szja kötelezettség Szja 46- 47 Taggal szembeni köt. 46- 47 EHO kötelezettség EHO

133 Rezsabek Angéla 133 Tőkekivonás kifizetés 46-47Taggal szembeni köt. 38Pénzeszköz 10mi – Szja - EHO 46-47Taggal szembeni köt. 46-47Szja kötelezettség 9.800.000 Ft 16%-a 46-47Taggal szembeni köt. 46-47EHO kötelezettség 9.800.000 Ft 14%-a, EHO tv. 3§ (3) 7 A magánszemély az adóévben megszerzett 8 7 8 a) vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §], b) értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §], c) 9 osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §], 9 d) árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §], e) 10 ingatlan bérbeadásából [Szja tv. 16. § (1) bekezdés] származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg 10 után 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet mindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyában a Tbj. 19. § (3) bekezdése alapján megfizetett természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 9. § (1) bekezdése alapján megfizetett egészségbiztosítási járulék, a Tbj. 36-37. §-a és 39. § (2) bekezdése alapján megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási járulék), valamint az a)-e) pontban meghatározott jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a négyszázötvenezer forintot (a továbbiakban: hozzájárulás-fizetési felső határ).

134 A vállalkozás saját tőkéjének adatai Jegyzett tőke5.000.000 Ft Eredménytartalék10.000.000 Ft Lekötött tartalék20.000.000 Ft 134 Rezsabek Angéla

135 411Jegy- zett tőke 45- 47 Rövid lejáratú kötelezettség taggal szemben 2.000e Ft 413Ered- mény- tartalék 45- 47 Rövid lejáratú kötelezettség taggal szemben 4.000e Ft 413Ered- mény- tartalék 45- 47 Rövid lejáratú kötelezettség taggal szemben 8.000e Ft 135 Rezsabek Angéla

136 FELTÉTELES TŐKELESZÁLLÍTÁS 136 Rezsabek Angéla

137 137 MÉRLEG Jegyzett tőke 3.000 Eredménytartalék 300.000 MSZE 5.000 A tulajdonos szeretne kivonni 60.000.000 Ft –ot.

138 Rezsabek Angéla 138 MÉRLEG Jegyzett tőke 3.000 Eredménytartalék 245.000 MSZE 0 A tulajdonos szeretne kivonni 60.000.000 Ft osztalékot.

139 Rezsabek Angéla 139 MÉRLEG Jegyzett tőke 3.000 Eredménytartalék 240.000 MSZE 5.000 A tulajdonos szeretne kivonni 60.000.000 Ft – ot.

140 Rezsabek Angéla 140 Feltételes tőkeleszállítás 411 Jegyzett tőke47Taggal szembeni kötelezettség600.000 Ft 413 Eredménytartalék47Taggal szembeni kötelezettség60.000.000 Ft 47 Taggal szembeni kötelezettség411Jegyzett tőke600.000 Ft Új Ptk. 3:202. § [A törzstőke leszállításáról szóló határozat] (1) A társaság tőkekivonás, veszteségrendezés vagy a saját tőke más elemeinek növelése céljából, a tagok legalább háromnegyedes többséggel meghozott határozatával elhatározhatja a törzstőke leszállítását. A törzstőke kötelező leszállítása esetén a határozatot a társaság taggyűlése az e törvényben meghatározott ok bekövetkeztéről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles meghozni. (2) A határozatban meg kell határozni a) a leszállított törzstőke nagyságát; b) a tagok törzsbetéteinek a törzstőke-leszállítás utáni mértékét; és c) a törzstőke-leszállítás indokát. (3) A törzstőke-leszállítás összege az egyes tagok törzsbetéteit törzsbetéteik arányában csökkenti. (4) A társaság akkor határozhat a törzstőkének az e törvényben meghatározott minimális összege alá történő leszállításáról, ha a törzstőke leszállításával egyidejűleg elhatározott törzstőkeemelés megtörténik, és így a törzstőke legalább a törzstőkének az e törvényben meghatározott minimális összegét eléri.

141 Saját részvény, üzletrész visszavásárlás 141 Rezsabek Angéla

142 142 MÉRLEG ( részlet) Értékpapírok +X Pénzeszközök -X Új ptk.- 3:174. § [A saját üzletrész megszerzésének feltételei] (1) A korlátolt felelősségű társaság saját üzletrészét átruházással a taggyűlés határozata alapján szerezheti meg. (2) A társaság a saját üzletrészét ellenérték fejében a törzstőkén felüli vagyona terhére szerezheti meg. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg ellenérték fejében, ha osztalék fizetéséről sem határozhatna. A saját üzletrészért nyújtandó ellenérték fedezetének megállapításával összefüggésben a beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.

143 Rezsabek Angéla 143 MÉRLEG (részlet) Forgóeszközök  Készletek  Követelések  Értékpapírok +X  Pénzeszközök -X Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken !!!! -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék -X Lekötött tartalék +X Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

144 Rezsabek Angéla 144 Saját részvény, üzletrész visszavásárlás 37Értékpapír38Pénzeszköz X- Szja -EHO 37Értékpapír462 Szja kötelezettség SZJA 37Értékpapír463 EHO kötelezettség EHO 413Eredmény- tartalék 414Lekötött tartalék X

145 Rezsabek Angéla 145 Tőkekivonás saját részvény, üzletrész visszavásárlással 411 Jegyzett tőkeNévérték 37Értékpapír Könyv szerinti érték 413 Eredménytartalék Különbözet, ha a …. 413Eredménytartalék Különbözet, ha a …. 414 Lekötött tartalék413Eredménytartalék Könyv szerinti érték Szt. 35§ (10) A visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész, a visszaváltható részvény bevonása esetén, azok névértékének megfelelő összeggel a jegyzett tőkét kell csökkenteni, a névérték és a visszavásárlási (nyilvántartás szerinti) érték közötti különbözettel – előjelének megfelelően – az eredménytartalékot kell módosítani a jegyzett tőke módosításának a cégjegyzékbe történt bejegyzése időpontjával.

146 Osztalék 146 Rezsabek Angéla

147 147 SAJÁT TŐKE TERHÉRE TÖRTÉNŐ KIFIZETÉS Új Ptk. 3:184. § [A tag javára történő kifizetések] (1) A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag az e törvényben meghatározott esetekben és – a törzstőke leszállításának esetét kivéve – a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

148 O SZTALÉK FORRÁSA Jegyzett tőke: 3.000.000 Tőketartalék: 50.000.000 Eredménytartalék: 20.000.000 Adózott eredmény: - 17.000.000 Jegyzett tőke: 3.000.000 Tőketartalék: 50.000.000 Eredménytartalék: -17.000.000 Adózott eredmény: 20.000.000 148 Rezsabek Angéla

149 149 Osztalék előírása, kifizetése 493 Adózott eredmény elszámolási 46- 47 Taggal szembeni kötelezettség X 46- 47 Taggal szembeni kötelezettség 38PénzeszközX- Szja-Eho 46- 47 Taggal szembeni kötelezettség 46Szja kötelezettség16% 46- 47 Taggal szembeni kötelezettség 46EHO kötelezettség14%, de max. 450.000 Ft/fő

150 Rezsabek Angéla 150 OSZTALÉK NEM PÉNZBEN Új Ptk. 3:184. § [A tag javára történő kifizetések] (2) A pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt kifizetésnek minősül. Szt. 39. § (2a) Ha a jóváhagyott osztalék, részesedés, kamatozó részvények kamata kötelezettségként kimutatott összegének teljesítése nem pénzeszközzel történik, akkor a juttatás teljesítéseként átadott eszközt az értékesítés szabályai szerint kell elszámolni.

151 493Adózott eredmény elszámolási számla 45- 47 Tulajdonosok kal szembeni köt. osztalék 8….Ráfordítás1,2,3EszközKönyv szerinti érték 3….Követelés9….BevételPiaci érték 3….Követelés467Fizetendő áfaPiaci érték után áfa 45-47Tulajdonosokkal szembeni köt. 3….KövetelésÖssze- vezetés 151 Rezsabek Angéla

152 Osztalékelőleg 152 Rezsabek Angéla

153 153 3 …. Taggal szembeni követelés 38Pénzeszköz Kifizetett összeg 3 …. Taggal szembeni követelés 46Szja kötelezettség16% Új Ptk. 3:186. § [Az osztalékelőleg] (1) A taggyűlés két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha a) közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és c) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken a törzstőke összege alá.

154 Rezsabek Angéla 154 3.. Taggal szembeni követelés 38Pénzeszköz Kifizetett összeg 3.. Taggal szembeni követelés 46Szja kötelezettség16% Szja tv. 65§ (3) Az osztalékelőleget és annak adóját a kifizetés évéről szóló adóbevallásban tájékoztató adatként kell feltüntetni, a jóváhagyott kifizetett osztalékot, a levont, megfizetett adót az osztalékot megállapító beszámoló elfogadásának évéről szóló adóbevallásban - az osztalékelőlegből levont, megfizetett adót levont adóként figyelembe véve - kell bevallani.

155 Rezsabek Angéla 155 A következő beszámoló elfogadásakor az osztalékelőleg osztalékká válik 493 Adózott eredmény elszámolása 46-47Tagi kötelezettségOsztalék 46-47Tagi kötelezettség3….Tagi követelésOsztalékelőleg 46-47Tagi kötelezettség46-47Költségvetési kötelezettségEHO EHO tv. 3§ (3) 7 A magánszemély az adóévben megszerzett 8 7 8 a) vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §], b) értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §], c) 9 osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §], 9 d) árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §], e) 10 ingatlan bérbeadásából [Szja tv. 16. § (1) bekezdés] származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg 10 után 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet mindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyában a Tbj. 19. § (3) bekezdése alapján megfizetett természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 9. § (1) bekezdése alapján megfizetett egészségbiztosítási járulék, a Tbj. 36-37. §-a és 39. § (2) bekezdése alapján megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási járulék), valamint az a)-e) pontban meghatározott jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a négyszázötvenezer forintot (a továbbiakban: hozzájárulás-fizetési felső határ).

156 Rezsabek Angéla 156 A következő beszámoló elfogadásakor az osztalékelőleg nem válik osztalékká 38Pénzeszköz3…. Taggal szembeni követelés Előleg 46Szja kötelezettség3…. Taggal szembeni követelés Levont Szja 55 Személyi jellegű egyéb kif. 46- 47 Szja kötelezettség 1,19- re 16% Szja 56Bérjárulékok 46- 47 EHO kötelezettség 1,19-re 27% EHO Szja tv. 72§ (2) A kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapja a kamatkedvezmény 1,19-szerese. …..Az osztalékelőleg kifizetésének adóévére az osztalékadó- előleg alapján keletkező kamatkedvezményből származó jövedelmet a kifizető a beszámoló elfogadásának napján állapítja meg, egyebekben az előző rendelkezések szerint jár el.


Letölteni ppt "G YAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1 Rezsabek Angéla."

Hasonló előadás


Google Hirdetések