Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) konstrukció

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) konstrukció"— Előadás másolata:

1 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 5.3.1 konstrukció
TAMOP 2.5.1 Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) konstrukció „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai (Közép-Magyarország és konvergencia régiók) Vajda Györgyi, SZMM

2 A TÁMOP prioritástengelyei
Foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése (17,66%) Alkalmazkodóképesség javítása (17,66%) Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek (21,71%) A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében (10,9%) Társadalmi befogadás, részvétel erősítése (10,8%) Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés (5,4%)

3 TÁMOP 5. prioritás intézkedései
5.1. A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása 5.2. Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok 5.3. A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása érdekében 5.4. A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 5.5. A helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése 5.6. A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs programokkal (IRM)

4 TÁMOP „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Cél: Az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban korlátozott emberek önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása a szociális szolgáltatások és a szociális munka eszközeivel, az információk, szolgáltatások, támogatások érthetővé, elérhetővé tételével, az önálló életvitelhez és a munkavállaláshoz szükséges kulcskompetenciák megerősítésével, együttműködésben a foglalkoztatási szervezetekkel és más szakterületek bevonásával. Célként a társadalmi kirekesztődéssel küzdő csoportok sikeres munkaerő-piaci (re)integrációját szükségszerűen megelőző állapotot jelöljük ki, amely a szociális munka (egyéni esetkezelés, csoportmunka, közösségi munka), és más humánszolgáltatások eszközeivel érhető el.

5 Célcsoport A 18. életévüket betöltött, illetve a projekt indulásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül el nem érő személyek A pályázat célcsoportja az aktív korú, nem foglalkoztatott emberek Vagyis olyan: munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált munkanélküliek; vagy inaktív emberek; akik alacsony iskolai végzettségű, vagy elavult, nem piacképes képzettséggel rendelkeznek.

6 Kiemelt célcsoportok A munkaerő-piactól legtávolabb állók bevonását várjuk, pl: romák, fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek; intézményekből kikerülő személyek; szenvedélybetegek; pszichés betegséggel küzdő emberek; utógondozói ellátásban részesülő fiatalok, valamint nagykorú utógondozottak; szegregált lakókörnyezetben élők; munkatapasztalattal nem rendelkezők; akik legalább 5 éve nem foglalkoztatottak; olyan inaktív személyek, akik sem a munkaügyi, sem a pályázó szervezet nyilvántartásában nem szerepelnek;

7 További célcsoport Azon hajléktalan személyek, akiknek segítő intézménnyel nincs kapcsolatuk, illetve kapcsolat esetén a segítői folyamat elején tartanak, és ezért a foglalkoztatás és az önálló életvitel felé vivő első lépésekre van szükségük: a projektbe történő bevonásukkor a pályázó szervezet által, vagy konzorciumi partner szervezet által működtetett hajléktalanok átmeneti szállásán intézményi jogviszonyuk a 120 napot nem éri el, vagy a projektbe történő bevonásukkor kevesebb, mint 120 napja élnek családok átmeneti otthonában, vagy a projektbe történő bevonásukat megelőző 12 hónapban a pályázó szervezet által, vagy konzorciumi partner szervezet által működtetett hajléktalanok éjjeli menedékhelyén intézményi jogviszonyaik összesítése (az ott töltött éjszakák száma) a 120 napot nem éri el, vagy utcán, közterületen, lakásként nem használható helyen élnek és a projektbe történő bevonásukkor a pályázó szervezettel, vagy konzorciumi/szakmai partnerével a projektbe bevont szervezettel a segítői beavatkozások naponkénti összesítése a 30 napot nem éri el.

8 Nem lehet a célcsoport tagja
aki rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül a projekt indulásának időpontjában; aki január 1-ét követően a rokkantsági nyugdíj megállapítására vonatkozó kérelmét az illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságon benyújtotta; aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri a projekt indulásának időpontjában; aki az elmúlt 3 évben uniós finanszírozású foglalkoztatási programban vett részt vagy a programba bevonás idején hazai foglalkoztatási programban vesz részt.

9 Legfontosabb adatok 3.060 / 540 M Ft 60-80 / 10-15 db 20-80 Millió Ft
Támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3.060 / 540 M Ft A támogatott pályázatok várható száma 60-80 / db Támogatási összeg 20-80 Millió Ft Támogatási intenzitás 100% Projektidőtartam 18-24 hónap A projektbe minimálisan bevontak létszáma 30 fő

10 Pályázók köre Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek vagy azok fenntartói Jogi forma szerint: Helyi önkormányzatok (KSH 321) Helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai (KSH 322) Helyi önkormányzatok által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322) Többcélú kistérségi tárulások (KSH 366) Egyházi szervezetek (KSH 552,553) Non-profit szervezetek, amennyiben alapdokumentumukban szerepel a szociális és/vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatásnyújtás, vagy a célcsoportok valamelyikének támogatása. Egyéb alapítvány (KSH 569), Közalapítvány (KSH 561), Egyesület (KSH 52), Egyesülés (KSH 591), Közhasznú társaságok (és non-profit Betéti Társasági és non-profit Korlátolt Felelősségű Társasági formájú jogutódjai) (KSH 57), Egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599), Szociális szövetkezet (KSH 129). A pályázó szervezetnek az alapító dokumentum szerint január 1. előtt alapítottnak kell lennie.

11 Pályázók köre A fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni (ld. melléklet). A konzorcium maximum háromtagú lehet, egy főpályázó és két konzorciumi partner. Egy pályázó szervezet akár főpályázóként, akár konzorciumi partnerként csak egyszer nyújthat be pályázatot.

12 Támogatható tevékenységek
A pályázati kiírás célja az alacsony foglalkoztatási eséllyel bíró, inaktív emberek számára az öngondoskodási képességet és kulcskompetenciákat erősítő programok, tréningek, képzések, támogató szolgáltatások biztosítása, amelyek erősítik társadalmi integrációjuk esélyét, és lehetővé teszik, hogy minél előbb hagyományos képzési/foglalkoztatási programokba sikerrel kapcsolódhassanak be. Tevékenységcsoportok: Projekt-előkészítés A célcsoport bevonása Egyéni és csoportos szociális munka, esetkezelés Szakmai együttműködés Projektmenedzsment Tájékoztatás és nyilvánosság

13 Támogatható tevékenységek - projektelőkészítés
1.1. szükségletfelmérés, helyzetfeltárás: olyan helyzet- és szükségletfeltárás, elemzés, amely megalapozza a pályázatban vállalt célok teljesítését, feltárja és elemzi a települési, kistérségi sajátosságokat (Útmutató a szükségletfelmérés elkészítéséhez), a célcsoportok jellemzésén keresztül a szolgáltatások iránti igények és a rendelkezésre álló szolgáltatások bemutatása (Útmutató a szolgáltatási terv elkészítéséhez); 1.2 célcsoport elérésének és bevonásának terve, kiválasztási kritériumok meghatározása (Útmutató a célcsoport elérésének tervére); 1.3 együttműködési terv kidolgozása, kötelező együttműködési megállapodás kialakítása a regionális munkaügyi központokkal vagy kirendeltségeikkel.

14 Támogatható tevékenységek – a célcsoport bevonása
3.1 résztvevők felkutatása, toborzása – előny azok bevonása, akiknek korábban nem volt kapcsolatuk sem munkaügyi szervezettel, sem a pályázó szervezettel; 3.2 az egyéni esetkezelésbe bevonandók kiválasztása (adatlap a kiválasztásban résztvevőkről); 3.3 diagnóziskészítés (Útmutató az egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervet megalapozó diagnózis elkészítéséhez); 3.4 az egyén foglalkoztathatóságának javítása érdekében problémafeltárás, állapotfelmérés (szociális helyzet felmérése, kulcsképességek vizsgálata). A kiválasztásban résztvevők adatlapja, a diagnózis-készítés, valamint az egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv adatait egy on-line informatikai rendszerben kell majd feltölteni a program végrehajtása során.

15 Támogatható tevékenységek – egyéni, csoportos és közösségi szociális munkaformák alkalmazása
4.1 egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése (Útmutató az egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv elkészítéséhez) és a szolgáltatási tervben megfogalmazott esetkezelési lépések végrehajtása; 4.2 szociális, állampolgári, munkavállalói és önálló életvezetési készségek erősítése; 4.3 tanulási- és munkamotiváció erősítése; 4.4 kulcs kompetenciák fejlesztése (pl. írás, olvasás, számtani műveletek végzése, megértés, beszéd, kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, hatékony tanulás, felelősség, önértékelés, együttműködés); 4.5 az álláskeresés, munkavállalás, tanulás során kialakult rossz beidegződések megváltoztatását segítő programok; 4.6 állapotjavító, személyiségzavarokat korrigáló programok; 4.7 a személy elhelyezkedését gátló alapvető problémáját kiküszöbölő segítségek biztosítása (pl. egészségügyi ellátásokhoz jutás segítése, pályaalkalmassági vizsgálat, rehabilitációs programok elérhetővé tétele, gyermekek napközbeni ellátásához való hozzájutás segítése);

16 Támogatható tevékenységek – egyéni, csoportos és közösségi szociális munkaformák alkalmazása
4.9 munkába állással, képzéssel kapcsolatos információ, tanácsadás; 4.10 funkcionális analfabetizmus felszámolása; 4.11 tanulástechnikai tréning; 4.12 felkészítés az önálló családi életre, és a munkavállalói szerepre és ezek összehangolására, a családi kompetenciák kialakítása; 4.13 önkéntesek bevonása a célcsoport tagjai egyéni fejlesztési munkájának segítésére; 4.14 szenvedélybetegségek megelőzését és a gyógyulást segítő programok, önsegítő csoportok létrehozása; 4.15 befogadóbb munkáltatói attitűd kialakítását segítő programok szervezése; általános iskolai végzettség megszerzésének elősegítése érdekében felzárkóztató oktatás elvégzésének támogatása; 4.17 szakképzésbe való bekapcsolódás segítése a 8 általános iskolát végzett személyek esetében; 4.18 OKJ-s képzési lehetőségek felkutatása, képzés támogatása; 4.19 a képzés idejére díjazás fizethető; 4.20 az egyéni fejlesztési tervben meghatározott célok elérését követően az egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül; 4.21 a felnőttképzési törvényben meghatározott intézményi akkreditáció és program akkreditáció megszerzésének támogatása; 4.22 a program során megvalósítandó tevékenységek lebonyolítására alkalmas helyiség kialakítása, vagy akadálymentesítés, amennyiben a bevont célcsoport indokolja.

17 Támogatható tevékenységek - Együttműködés
5.1 szakmai együttműködési hálózat megszervezése a munkaügyi kirendeltségekkel, foglalkoztatási, egészségügyi, oktatási, képzési szervezetekkel, munkáltatókkal, és munkaadói szervezetekkel és az önkormányzatokkal a célcsoport foglalkoztathatóságának javítása érdekében; 5.2 az együttműködő szervezetek közös felkészítése/felkészülése, a projekt időszak során legalább három közös megbeszélés megtartása; 5.3 települési/térségi fórumok, szemináriumok az érintett szakterületek együttműködő képviselőivel; 5.4 szakmai műhelyek, konferenciák szervezése; 5.5 szupervízió, csoporttréning a projekt megvalósítói számára.

18 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek
Projekt-előkészítés; A célcsoport bevonásához kapcsolódó tevékenységek: résztvevők toborzása, kiválasztási kritériumok meghatározása; problémafeltárás, állapotfelmérés, diagnóziskészítés, kiválasztás; Egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése és a szolgáltatási tervben megfogalmazott esetkezelési lépések végrehajtása; A programba bevont célcsoporttag részére az egyéni fejlesztési tervben meghatározott szolgáltatásokat minimum 6 hónapon keresztül kötelező biztosítani; A projektben részvevők egyéni fejlesztési tervében meghatározott célok elérését követően az egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül; Az együttműködő szervezetek közös felkészítése/felkészülése, a projekt időszak során legalább három közös megbeszélés megtartása

19 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek - együttműködés
A főpályázónak kötelező együttműködési megállapodást kötni a regionális munkaügyi központtal vagy kirendeltségével. Az együttműködési megállapodás kötelező elemei: Toborzásban való együttműködés: a pályázó nem von be olyan célcsoport tagot, aki részt vesz munkaügyi központ által támogatott képzésben, foglalkoztatásban. A munkaügyi központ adja ki a célcsoportra vonatkozó igazolást. Megvalósításban való együttműködés: a párhuzamos finanszírozás elkerülése végett azoknak a munkaerő-piaci szolgáltatásoknak a felsorolása, melyek nyújtását a munkaügyi központ vállalja. Ennek költségei nem számolhatók el jelen pályázat keretében. Eredmény igazolásában való együttműködés: amennyiben a projekt eredményeként a célcsoport tagja a munkaügyi központ által támogatott képzésbe, foglalkoztatásba kerül, akkor a munkaügyi központ azt igazolja. Amennyiben a programba bevont célcsoport több, mint 50%-a szegregált lakókörnyezetben élők közül kerül ki, akkor kötelező az együttműködés a helyi cigány kisebbségi önkormányzattal. a CKÖ-k bevonása a programban résztvevők kiválasztásába; negyedévente konzultációt kell folytatni a CKÖ-vel a projekttel/célcsoporttal kapcsolatban felmerülő kérdésekről.

20 Előnyt jelentő tevékenységek
A pályázó a projektet a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendeletben meghatározott hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérség valamelyikében valósítja meg; A bevonandó célcsoport tagjai között minimum 50%-ban szerepelnek azok, akik legalább 5 éve nem foglalkoztatottak, és akik sem a munkaügyi sem a szociális ellátás nyilvántartásában nem szerepelnek; A projektbe bevontak legalább 25%-a szegregált lakókörnyezetben él; A pályázó minél nagyobb arányban vonja be a projekt megvalósítás helyszínén túli településeken élő célcsoporttagokat; A pályázó szervezet legalább 3 éve szakmai tevékenységet folytat a projekt célcsoportjával.

21 Speciális elvárások Projektmenedzsment kötelező tagjai:
Projektvezető (min. 3 év projektmenedzsment tapasztalat, foglalkoztatása csak munkaviszony keretében, munkaideje a projektben min. 20 óra); Pénzügyi vezető (felsőfokú szakirányú végzettség, foglalkoztatása munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében, 2 év pénzügyi területen szerzett tapasztalat, munkaideje a projektben min. 20 óra); Szakmai megvalósítókkal szembeni elvárások: Szakmai vezető (min. 5 év szociális és/vagy gyermekvédelem területén szerzett szakmai tapasztalat, foglalkoztatása munkaviszony, megbízási jogviszony keretében, munkaideje a projektben min. heti 20 óra); Esetmenedzser (felsőfokú szociális, pedagógus vagy gyógypedagógus szakirányú végzettség, min. 3 év az adott célcsoporttal egyéni esetkezelésben szerzett szakmai tapasztalat, foglalkoztatása munkaviszony, megbízási jogviszony keretében, heti 20 óra munkaidő esetén maximum 15 kliens ellátása). További speciális szakértelmek bevonása a különböző szociális munkaformák kapcsán

22 Indikátorok Mutató neve Típus Mértékegység Min. célérték
Mutató forrása A foglalkoztathatóság elérését / visszanyerését elősegítő programokba bevont személyek száma, akik számára egyéni fejlesztési terv készült kimenet 30 PEJ Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítók aránya % 80

23 Indikátorok értelmezése
Programokba bevont személyek száma: a lemorzsolódók helyére új kliensek vonhatók be a projektidőszak alatt, amennyiben a kliens részére az egyéni fejlesztési terv keretében nyújtott szolgáltatásokat minimum 6 hónapon keresztül biztosítani lehet, a bevontak max. 20 %-ig. Egyéni fejlesztési terv sikeres megvalósítása: Munkába helyezés (munkaviszony, támogatott és védett foglalkoztatás, AM könyv); Aktív munkaerő-piaci programban vesz részt; Képzésben vesz részt; Képzést befejezte/elvégezte; Felzárkóztató oktatást elvégezte; Kompetenciafejlesztő munkában vesz részt (Megállapodás az ügyfél és a fejlesztést végző szervezet/személy között); Félutasházban, rehabilitációs ellátásban elhelyezésre került; Szenvedélybetegség, pszichés betegség leküzdésében segítő programban vesz részt, legalább fél éven keresztül, legalább 10 alkalommal. (Önsegítő csoport, csoport terápia, egyéni terápia).

24 Az 5.3.1. és az 5.3.3. pályázati konstrukciók elkülönítése
TÁMOP Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása Megjelenése: november végén Egy szervezet mindkét pályázatra nyújthat be pályázatot az átfedések elkerülésével: Célcsoport világos elhatárolása (ld. útmutatót C. pontja!) Ugyanaz az egyén mindkét projektbe nem vonható be! Szakmai megvalósítók világos elhatárolása – munkaidő-kimutatással A célcsoport számára nyújtott szolgáltatások világos elhatárolása

25 Információk: http://www.nfu.hu/content/2306
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. január 12-ig. Információk: Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) konstrukció"

Hasonló előadás


Google Hirdetések