Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálata, VGT2

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálata, VGT2"— Előadás másolata:

1 Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálata, VGT2
MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat vízgazdálkodási szakmai továbbképzés Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálata, VGT2 Lossos László – TIVIZIG

2 EU Víz Keretirányelve Víz Keretirányelv (2000/60/EK) december 22-én lépett hatályba az EU tagországaiban 2009. december 22-ig VGT-t kellett készíteni, 6 évenkénti felülvizsgálat Célkitűzések: Vizes élőhelyek védelme, állapotuk javítása Fenntartható vízhasználat Szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése Felszín alatti vizek szennyezésének csökkentése és továbbiak megakadályozása Árvizek, aszályok hatásának mérséklése Az EU Vízügyi politikájának átfogó célja a fenntartható vízhasználatok megvalósítása: Vizek jó állapotának megvalósítása 2015-ig (legkésőbb 2027-ig) Felszíni vizek: jó ökológiai állapot jó kémiai állapot Felszín alatti vizek: jó mennyiségi állapot

3 EU VKI végrehajtásának magyarországi háttere
2000/60/EK Irányelv – EU VKI 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről 1121/2014. (III. 6.) Korm. határozat a közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő előzetes feltételek teljesítéséről 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat A vízgazdálkodási tanácsokról 2053/2013. (XII. 31.) Korm. határozat A kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz felhasználását segítő egyes kérdésekről

4

5 Víztestek – tervezési alapegység
Felszíni víztest: - vízfolyás víztest (10 km2-nél nagyobb vízgyűjtő területűek) természetes mesterséges módosított - állóvíz víztest (50 ha-nál nagyobb vízfelületűek ) Felszín alatti víztest: sekély hegyvidéki sekély porózus hegyvidéki porózus karszt (hideg és termál) porózus termál

6 Felszíni víztestek a TIVIZIG működési területén
Összesen: 63 db - Vízfolyás víztestek: 31 db - Állóvíz víztestek: 32 db Jelenleg ezek felülvizsgálata folyik.

7 Felszín alatti víztestek

8 Felszín alatti víztestek

9 A vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalma (221/2004. (VII. 21. ) Korm
A vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalma (221/2004. (VII. 21.) Korm. rend. 2. melléklet 1. A vízgyűjtő, részvízgyűjtő általános leírása 2. Az emberi tevékenység felszíni és a felszín alatti vizek állapotára gyakorolt jelentős terheléseinek és hatásainak összefoglalása a következő tartalommal: 3. Az ivóvízkivételre kijelölt területek és a védett területek e rendelet 14. §-a szerinti azonosítása és térképi ábrázolása; 4. A vizek állapotának megfigyelésére a 15. § szerint létesített monitoring hálózatok térképi ábrázolása: 5. A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól, és a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló külön jogszabály szerint kialakított monitoring programok eredményeinek bemutatása térképi formában a következőkről: 6. Az 1-5. pontokban előírt térképi ábrázolás térinformatikai rendszerben, digitális térképi adatbázisban, Egységes Országos Vetületi koordinátákkal meghatározva; 7. A felszíni és felszín alatti vizekre és a védett területekre a külön jogszabályokban e rendelet 5. §-a szerint megállapított környezeti célkitűzések listája, 8. Az eredeti célkitűzés teljesíthetetlenségével kapcsolatos információk § szerinti részletezése; 9. Összefoglaló leírás a vízhasználatoknak a 16. és 17. §-ok szerinti gazdasági elemzéséről; 10. A 18. § szerint kidolgozott intézkedési programok összefoglalása, beleértve 11. Azon szennyező anyagokról és indikátoraikról biztosítandó információk, amelyekre küszöbértékeket határoztak meg, az alábbi adattartalommal: 12. Az egyes részvízgyűjtőkre, azok részeire, egyes témakörökre vagy víztípusokra vonatkozó részletes programok és tervek jegyzéke, azok tartalmának összefoglalásával; 13. A közvélemény tájékoztatására és konzultációkra tett intézkedések összefoglalása azok eredményei és az eredményekből következően a tervben végrehajtott változtatások; 14. A közvélemény tájékoztatásához felhasznált dokumentumok, a 18. § (6) és (7) bekezdései szerint elfogadott szabályozások, intézkedések, valamint a 15. §, illetőleg a külön jogszabályok szerinti monitoring hálózat adatainak hozzáférési helyei; 15. A hatáskörrel rendelkező hatóság megnevezése és adatai; 16. Mindazok a dokumentumok, amelyeket egyéb jogszabály a vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalmaként ír elő.

10 Intézkedési csomagok Területi agrár intézkedések
Vízfolyások árterére vagy hullámterére , valamint az állóvizek parti sávjára vonatkozó intézkedések Vízfolyások és állóvizek medrét érintő intézkedések Vízfolyások medrét érintő létesítményekkel kapcsolatos intézkedések Kikötőkkel és a hajózás fenntartásával kapcsolatos intézkedések Halászat és horgászati tevékenységgel kapcsolatos intézkedések Települési intézkedések Kommunális szennyvízkezelésre vonatkozó intézkedések felszíni vizeket érintő intézkedései Kommunális szennyvízkezelésre vonatkozó intézkedések felszín alatti vizeket érintő intézkedései Felszíni vizekbe történő pontszerű bevezetésekkel kapcsolatos intézkedések Az ivóvízellátás minőségét és biztonságát szolgáló intézkedések Fenntartható vízhasználatok megvalósítása Szennyezett területek és haváriák veszélyességét csökkentő intézkedések Károsodott élőhellyel és védett területekkel kapcsolatos egyedi intézkedések

11 A VGT megvalósításának főbb lépései
2009. december 22-ig az első VGT elkészítése 2015. december 22-ig: - a vizek jó állapotának elérése - első VGT felülvizsgálata A VGT felülvizsgálatának célja a felszíni vizek és a felszín alatti vizek megóvásának, védelmének és kezelésének legjobb gyakorlatának folytatása és az alábbi közvetlen környezeti célkitűzések teljesítése: 2021-re (illetve 2027-re) el kell érni azon víztestek jó állapotát is, amelyek 2015-ben még nincsenek jó állapotban 2021-re (illetve 2027-re) el kell érni azoknak az erősen módosított és mesterséges víztesteknél a jó potenciált és jó kémiai állapotot, amelyeknél 2015-ben ez még nem teljesül Meg kell akadályozni a vizek állapotának romlását Csökkenteni kell a vizek szennyezését 2021-re (illetve 2027-re) el kell érni a védett területekre vonatkozó speciális célkitűzések teljesítését is, amennyiben ez 2015-ig még nem sikerült volna.

12 A VGT2 készítése során elkészülő anyagok
1 db felülvizsgált országos VGT tervezet (alegységi függelékkel) 4 db felülvizsgált részvízgyűjtő VGT tervezet (Duna, Tisza, Dráva, Balaton, alegységi függelékekkel) 1 db jelentés az országos VGT2 stratégiai környezeti vizsgálatáról 1 db jelentés az országos „ex-ante” értékelésről 2 db összefoglaló jelentés a lebonyolított társadalmi vitáról: a jelentős vízgazdálkodási problémákról (JVP) és a VGT2 tervezeteiről 2 db informatikai fejlesztés (1 db szoftver beszerzés és 1 db adatbázis fejlesztés) VGT2 társadalmi véleményezéshez készített tájékoztató anyag(ok)

13 Munkaprogram - folyamatábra
Víztestek állapotának meghatározása Környezeti célkitűzések felülvizsgálata A problémák és okaik megállapítása A VGT intézkedések hatékonyságának vizsgálata Társadalmi szempontok Lehetséges intézkedések a problémák okainak megszűntetésére Intézkedések tartalmának javítása, kiegészítése Természettudományos és műszaki szempontok Gazdasági Intézkedések Programjának Monitoring

14 A VGT2 ütemterve –

15 Mérföldkövek, határidők
Koordinációs szintek: országos terv – Országos Vízügyi Főigazgatóság részvízgyűjtő szintű tervek – 4 kijelölt vízügyi igazgatóság (Tisza – KÖTI-VIZIG) alegység szintű tervek – vízügyi igazgatóságok 2014. július 22. A jelentős vízgazdálkodási problémák (JVP) közzététele 2014. december 22. 5. cikkely szerinti gazdasági elemzés („ex-ante” feltétel) 2015. április 22. A felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek) tervezetének nyilvánosságra hozatala 2015. december 22. A végleges felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek) nyilvánosságra hozatala Háromszor 6 hónap társadalmi vita: 2013. július január 23. ütemterv/munkaprogram 2014. II. félévben JVP-k és 2015. II. félévben VGT2 tervezete

16 A VGT felülvizsgálat alapelvei
Kötelező elemek VKI-ban a második tervezéshez előírtak Új, vagy VKI-t módosító rendeletek előírásai VKI által nem előírt változások A Bizottság javaslatainak figyelembe vétele Az első terv tanulságainak figyelembe vétele Az első tervből hiányzó részek, intézkedések pótlása Új szervezeti felépítés

17 A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata során beépítendő további tartalmi elemek (221/2004. (VII. 21.) Korm. rend. 2. melléklet 1. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv előző változatának közreadása óta végzett változtatások, korszerűsítések összefoglalása, beleértve a § szerint végrehajtott felülvizsgálatok összefoglalást is; 2. A környezeti célkitűzések elérése irányában tett előrehaladás számbavétele, továbbá az előző terv időszakára vonatkozó monitoring eredményeinek térképi bemutatása és részletes indoklás minden olyan környezeti célkitűzéshez, amelyet nem lehetett elérni; 3. Előző vízgyűjtő-gazdálkodási tervben előirányzott, nem végrehajtott intézkedések összefoglalása és a végrehajtás elmaradásának indokolása; 4. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv előző változatának közreadása óta elfogadott közbenső intézkedések összefoglalása; 5. A felszín alatti vizek védelméről szóló külön jogszabály szerint megállapított küszöbértékeket érintő változásokról szóló jelentés. A 2008/105/EK irányelve 5. cikkében előírt úgynevezett emissziós leltár összeállítása a kibocsátások, bevezetések és veszteségek nyilvántartása érdekében.

18 VKI-val koordinált végrehajtás
2007/60/EK irányelv az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és az árvízkockázat-kezelési tervek kidolgozása az integrált vízgyűjtő-gazdálkodás részét képezik. A VKI környezetvédelmi célkitűzéseire tekintettel fel kell használni a közös kapcsolódási pontok és előnyök kölcsönös lehetőségét, biztosítania kell a hatékonyságot és az erőforrásokkal való előrelátó gazdálkodást, miközben szem előtt kell tartani, hogy az illetékes hatóságok, valamint igazgatási egységek eltérőek lehetnek. ÁKK irányelvben 24-szer hivatkoznak a VKI-ra, pl. VKI IV. melléklet szerinti védett területek közül az ivóvíz, fürdővíz és Natura2000-es területeket az ÁKK- ban is figyelembe kell venni

19 Bizottság ajánlásai Adathiányra visszavezethető problémák
Tipológia, referencia viszonyok Interkalibráció, validáció Felszini víztest kijelölés, különösen erősen módosított víztestek Ökológiai állapotértékelés – szürke víztestek Kémiai állapotértékelés (felszini vizeknél szürke víztestek, felszín alattinál trend elemzés) Intézkedési programmal kapcsolatos észrevételek Aggasztóan sok 4 (4) cikk szerinti mentesség (időbeli) 4 (7) cikk szerinti mentesség alkalmazásának hiánya VKI intézkedések nem megfelelő integrálása a mezőgazdasági kompenzációs, támogatási rendszerbe (UMVP), pl. természetes vízvisszatartó intézkedéseket kiterjedtebben kell alkalmazni Szennyvíz irányelv alkalmazásában eltérő álláspontok

20 Bizottság ajánlásai Gazdasági kérdések
A monitoring megfelelő finanszírozásáról gondoskodni kell !!! A VGT néhány elemének finanszírozása nem tűnik minden esetben biztosítottnak Vízhasználatok körének értelmezése nem megfelelő – kötelezettségszegési eljárás folyamatban Költségmegtérülés (szennyező fizet) elvét minden vízhasználatnál alkalmazni kell (pl. még a diffúz szennyezésre is) Aránytalan költségek meghatározásának átláthatónak kell lennie

21 Bizottság álláspontja
Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendeletben foglalt ex-ante feltételek A tagállam biztosítja, hogy a különféle célokra hasznosított víz hozzájárul a vízszolgáltatások költségeinek megtérüléséhez minden ágazatban, a VKI 9. cikkének megfelelően. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv elfogadása VKI 13. cikkének megfelelően. 1121/2014. (III.6.) Korm. határozat a közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározó, a víz szektort érintő előzetes feltételek teljesítéséről Gazadasági elemzés december 22-re Jogszabály módosítási javaslatok június 30-ra VGT december 22-re

22 Tanulságok Határidők pontosabb betartása
Módszertanok finomítása, áttekinthetőség növelése (pl. erősen módosított víztestek) Monitoring adatok begyűjtése Monitoring adatok közzététele Szürke víztestek arányának csökkentése Intézkedések részletesebb kidolgozása, különösen a jó gyakorlat útmutatók elkészítése Érdekcsoportok erőteljesebb bevonása

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálata, VGT2"

Hasonló előadás


Google Hirdetések