Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lossos László – TIVIZIG 2014.09.16. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálata, VGT2 MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat vízgazdálkodási szakmai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lossos László – TIVIZIG 2014.09.16. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálata, VGT2 MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat vízgazdálkodási szakmai."— Előadás másolata:

1 Lossos László – TIVIZIG 2014.09.16. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálata, VGT2 MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat vízgazdálkodási szakmai továbbképzés

2 EU Víz Keretirányelve  Víz Keretirányelv (2000/60/EK) 2000. december 22-én lépett hatályba az EU tagországaiban  2009. december 22-ig VGT-t kellett készíteni, 6 évenkénti felülvizsgálat  Célkitűzések:  Vizes élőhelyek védelme, állapotuk javítása  Fenntartható vízhasználat  Szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése  Felszín alatti vizek szennyezésének csökkentése és továbbiak megakadályozása  Árvizek, aszályok hatásának mérséklése  Az EU Vízügyi politikájának átfogó célja a fenntartható vízhasználatok megvalósítása:  Vizek jó állapotának megvalósítása 2015-ig (legkésőbb 2027-ig)  Felszíni vizek: jó ökológiai állapot jó kémiai állapot  Felszín alatti vizek: jó mennyiségi állapot jó kémiai állapot

3 EU VKI végrehajtásának magyarországi háttere 2000/60/EK Irányelv – EU VKI 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről 1121/2014. (III. 6.) Korm. határozat a 2014-2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő előzetes feltételek teljesítéséről 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat A vízgazdálkodási tanácsokról 2053/2013. (XII. 31.) Korm. határozat A kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz felhasználását segítő egyes kérdésekről

4

5 Víztestek – tervezési alapegység Felszíni víztest: - vízfolyás víztest (10 km 2 -nél nagyobb vízgyűjtő területűek) természetes mesterséges módosított - állóvíz víztest (50 ha-nál nagyobb vízfelületűek ) természetes mesterséges módosított Felszín alatti víztest: sekély hegyvidéki sekély porózus hegyvidéki porózus karszt (hideg és termál) porózus termál

6 Felszíni víztestek Felszíni víztestek a TIVIZIG működési területén Összesen: 63 db - Vízfolyás víztestek: 31 db - Állóvíz víztestek: 32 db Jelenleg ezek felülvizsgálata folyik.

7 Felszín alatti víztestek

8

9 A vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalma (221/2004. (VII. 21.) Korm. rend. 2. melléklet 1. A vízgyűjtő, részvízgyűjtő általános leírása 2. Az emberi tevékenység felszíni és a felszín alatti vizek állapotára gyakorolt jelentős terheléseinek és hatásainak összefoglalása a következő tartalommal: 3. Az ivóvízkivételre kijelölt területek és a védett területek e rendelet 14. §-a szerinti azonosítása és térképi ábrázolása; 4. A vizek állapotának megfigyelésére a 15. § szerint létesített monitoring hálózatok térképi ábrázolása: 5. A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól, és a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló külön jogszabály szerint kialakított monitoring programok eredményeinek bemutatása térképi formában a következőkről: 6. Az 1-5. pontokban előírt térképi ábrázolás térinformatikai rendszerben, digitális térképi adatbázisban, Egységes Országos Vetületi koordinátákkal meghatározva; 7. A felszíni és felszín alatti vizekre és a védett területekre a külön jogszabályokban e rendelet 5. §-a szerint megállapított környezeti célkitűzések listája, 8. Az eredeti célkitűzés teljesíthetetlenségével kapcsolatos információk 7-10. § szerinti részletezése; 9. Összefoglaló leírás a vízhasználatoknak a 16. és 17. §-ok szerinti gazdasági elemzéséről; 10. A 18. § szerint kidolgozott intézkedési programok összefoglalása, beleértve 11. Azon szennyező anyagokról és indikátoraikról biztosítandó információk, amelyekre küszöbértékeket határoztak meg, az alábbi adattartalommal: 12. Az egyes részvízgyűjtőkre, azok részeire, egyes témakörökre vagy víztípusokra vonatkozó részletes programok és tervek jegyzéke, azok tartalmának összefoglalásával; 13. A közvélemény tájékoztatására és konzultációkra tett intézkedések összefoglalása azok eredményei és az eredményekből következően a tervben végrehajtott változtatások; 14. A közvélemény tájékoztatásához felhasznált dokumentumok, a 18. § (6) és (7) bekezdései szerint elfogadott szabályozások, intézkedések, valamint a 15. §, illetőleg a külön jogszabályok szerinti monitoring hálózat adatainak hozzáférési helyei; 15. A hatáskörrel rendelkező hatóság megnevezése és adatai; 16. Mindazok a dokumentumok, amelyeket egyéb jogszabály a vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalmaként ír elő.

10 Intézkedési csomagok  Területi agrár intézkedések  Vízfolyások árterére vagy hullámterére, valamint az állóvizek parti sávjára vonatkozó intézkedések  Vízfolyások és állóvizek medrét érintő intézkedések  Vízfolyások medrét érintő létesítményekkel kapcsolatos intézkedések  Kikötőkkel és a hajózás fenntartásával kapcsolatos intézkedések  Halászat és horgászati tevékenységgel kapcsolatos intézkedések  Települési intézkedések  Kommunális szennyvízkezelésre vonatkozó intézkedések felszíni vizeket érintő intézkedései  Kommunális szennyvízkezelésre vonatkozó intézkedések felszín alatti vizeket érintő intézkedései  Felszíni vizekbe történő pontszerű bevezetésekkel kapcsolatos intézkedések  Az ivóvízellátás minőségét és biztonságát szolgáló intézkedések  Fenntartható vízhasználatok megvalósítása  Szennyezett területek és haváriák veszélyességét csökkentő intézkedések  Károsodott élőhellyel és védett területekkel kapcsolatos egyedi intézkedések

11 A VGT megvalósításának főbb lépései 2009. december 22-ig az első VGT elkészítése 2015. december 22-ig: - a vizek jó állapotának elérése - első VGT felülvizsgálata A VGT felülvizsgálatának célja a felszíni vizek és a felszín alatti vizek megóvásának, védelmének és kezelésének legjobb gyakorlatának folytatása és az alábbi közvetlen környezeti célkitűzések teljesítése: 2021-re (illetve 2027-re) el kell érni azon víztestek jó állapotát is, amelyek 2015-ben még nincsenek jó állapotban 2021-re (illetve 2027-re) el kell érni azoknak az erősen módosított és mesterséges víztesteknél a jó potenciált és jó kémiai állapotot, amelyeknél 2015-ben ez még nem teljesül Meg kell akadályozni a vizek állapotának romlását Csökkenteni kell a vizek szennyezését 2021-re (illetve 2027-re) el kell érni a védett területekre vonatkozó speciális célkitűzések teljesítését is, amennyiben ez 2015-ig még nem sikerült volna.

12 A VGT2 készítése során elkészülő anyagok A VGT2 készítése során elkészülő anyagok 1 db felülvizsgált országos VGT tervezet (alegységi függelékkel) 4 db felülvizsgált részvízgyűjtő VGT tervezet (Duna, Tisza, Dráva, Balaton, alegységi függelékekkel) 1 db jelentés az országos VGT2 stratégiai környezeti vizsgálatáról 1 db jelentés az országos „ex-ante” értékelésről 2 db összefoglaló jelentés a lebonyolított társadalmi vitáról: a jelentős vízgazdálkodási problémákról (JVP) és a VGT2 tervezeteiről 2 db informatikai fejlesztés (1 db szoftver beszerzés és 1 db adatbázis fejlesztés) VGT2 társadalmi véleményezéshez készített tájékoztató anyag(ok)

13 Munkaprogram - folyamatábra Víztestek állapotának meghatározása Környezeti célkitűzések felülvizsgálata Környezeti célkitűzések felülvizsgálata A problémák és okaik megállapítása A VGT intézkedések hatékonyságának vizsgálata A problémák és okaik megállapítása A VGT intézkedések hatékonyságának vizsgálata Társadalmi szempontok Társadalmi szempontok Lehetséges intézkedések a problémák okainak megszűntetésére Intézkedések tartalmának javítása, kiegészítése Lehetséges intézkedések a problémák okainak megszűntetésére Intézkedések tartalmának javítása, kiegészítése Természettudományos és műszaki szempontok Gazdasági szempontok IntézkedésekProgramjánakfelülvizsgálata Monitoring

14 A VGT2 ütemterve 2014. 02. 20. – 2015. 10. 15.

15 Mérföldkövek, határidők Koordinációs szintek: országos terv – Országos Vízügyi Főigazgatóság részvízgyűjtő szintű tervek – 4 kijelölt vízügyi igazgatóság (Tisza – KÖTI-VIZIG) alegység szintű tervek – vízügyi igazgatóságok 2014. július 22. A jelentős vízgazdálkodási problémák (JVP) közzététele 2014. december 22. 5. cikkely szerinti gazdasági elemzés („ex-ante” feltétel) 2015. április 22. A felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek) tervezetének nyilvánosságra hozatala 2015. december 22. A végleges felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek) nyilvánosságra hozatala A végleges felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek) nyilvánosságra hozatala Háromszor 6 hónap társadalmi vita: 2013. július 22 - 2014. január 23. ütemterv/munkaprogram 2014. II. félévben JVP-k és 2015. II. félévben VGT2 tervezete

16 A VGT felülvizsgálat alapelvei 1.Kötelező elemek VKI-ban a második tervezéshez előírtak Új, vagy VKI-t módosító rendeletek előírásai 2.VKI által nem előírt változások A Bizottság javaslatainak figyelembe vétele Az első terv tanulságainak figyelembe vétele Az első tervből hiányzó részek, intézkedések pótlása Új szervezeti felépítés

17 A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata során beépítendő további tartalmi elemek (221/2004. (VII. 21.) Korm. rend. 2. melléklet 1. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv előző változatának közreadása óta végzett változtatások, korszerűsítések összefoglalása, beleértve a 7-10. § szerint végrehajtott felülvizsgálatok összefoglalást is; 2. A környezeti célkitűzések elérése irányában tett előrehaladás számbavétele, továbbá az előző terv időszakára vonatkozó monitoring eredményeinek térképi bemutatása és részletes indoklás minden olyan környezeti célkitűzéshez, amelyet nem lehetett elérni; 3. Előző vízgyűjtő-gazdálkodási tervben előirányzott, nem végrehajtott intézkedések összefoglalása és a végrehajtás elmaradásának indokolása; 4. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv előző változatának közreadása óta elfogadott közbenső intézkedések összefoglalása; 5. A felszín alatti vizek védelméről szóló külön jogszabály szerint megállapított küszöbértékeket érintő változásokról szóló jelentés. A 2008/105/EK irányelve 5. cikkében előírt úgynevezett emissziós leltár összeállítása a kibocsátások, bevezetések és veszteségek nyilvántartása érdekében.

18 VKI-val koordinált végrehajtás 2007/60/EK irányelv az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és az árvízkockázat-kezelési tervek kidolgozása az integrált vízgyűjtő-gazdálkodás részét képezik. A VKI környezetvédelmi célkitűzéseire tekintettel fel kell használni a közös kapcsolódási pontok és előnyök kölcsönös lehetőségét, biztosítania kell a hatékonyságot és az erőforrásokkal való előrelátó gazdálkodást, miközben szem előtt kell tartani, hogy az illetékes hatóságok, valamint igazgatási egységek eltérőek lehetnek. ÁKK irányelvben 24-szer hivatkoznak a VKI-ra, pl. VKI IV. melléklet szerinti védett területek közül az ivóvíz, fürdővíz és Natura2000-es területeket az ÁKK- ban is figyelembe kell venni

19 Bizottság ajánlásai Adathiányra visszavezethető problémák – Tipológia, referencia viszonyok – Interkalibráció, validáció – Felszini víztest kijelölés, különösen erősen módosított víztestek – Ökológiai állapotértékelés – szürke víztestek – Kémiai állapotértékelés (felszini vizeknél szürke víztestek, felszín alattinál trend elemzés) Intézkedési programmal kapcsolatos észrevételek – Aggasztóan sok 4 (4) cikk szerinti mentesség (időbeli) – 4 (7) cikk szerinti mentesség alkalmazásának hiánya – VKI intézkedések nem megfelelő integrálása a mezőgazdasági kompenzációs, támogatási rendszerbe (UMVP), pl. természetes vízvisszatartó intézkedéseket kiterjedtebben kell alkalmazni – Szennyvíz irányelv alkalmazásában eltérő álláspontok

20 Bizottság ajánlásai Gazdasági kérdések – A monitoring megfelelő finanszírozásáról gondoskodni kell !!! – A VGT néhány elemének finanszírozása nem tűnik minden esetben biztosítottnak – Vízhasználatok körének értelmezése nem megfelelő – kötelezettségszegési eljárás folyamatban – Költségmegtérülés (szennyező fizet) elvét minden vízhasználatnál alkalmazni kell (pl. még a diffúz szennyezésre is) – Aránytalan költségek meghatározásának átláthatónak kell lennie

21 Bizottság álláspontja Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendeletben foglalt ex-ante feltételek – A tagállam biztosítja, hogy a különféle célokra hasznosított víz hozzájárul a vízszolgáltatások költségeinek megtérüléséhez minden ágazatban, a VKI 9. cikkének megfelelően. – Vízgyűjtő-gazdálkodási terv elfogadása VKI 13. cikkének megfelelően. 1121/2014. (III.6.) Korm. határozat a 2014-2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározó, a víz szektort érintő előzetes feltételek teljesítéséről – Gazadasági elemzés 2014. december 22-re – Jogszabály módosítási javaslatok 2015. június 30-ra – VGT2 2015. december 22-re

22 Tanulságok Határidők pontosabb betartása Módszertanok finomítása, áttekinthetőség növelése (pl. erősen módosított víztestek) Monitoring adatok begyűjtése Monitoring adatok közzététele Szürke víztestek arányának csökkentése Intézkedések részletesebb kidolgozása, különösen a jó gyakorlat útmutatók elkészítése Érdekcsoportok erőteljesebb bevonása

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Lossos László – TIVIZIG 2014.09.16. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálata, VGT2 MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat vízgazdálkodási szakmai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések