Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

POLITIKAI ÉRTÉKÁTÖRÖKÍTÉS A CSALÁDBAN Csákó Mihály WJLF Videón: Kutatók Éjszakája, 2014. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "POLITIKAI ÉRTÉKÁTÖRÖKÍTÉS A CSALÁDBAN Csákó Mihály WJLF Videón: Kutatók Éjszakája, 2014. szeptember."— Előadás másolata:

1 POLITIKAI ÉRTÉKÁTÖRÖKÍTÉS A CSALÁDBAN Csákó Mihály WJLF Videón: Kutatók Éjszakája, szeptember 26.

2 Mit vizsgálunk? Két generáció politikai értékeit és véleményeit – ez a társadalom változásáról szól. A politikai értékek és vélemények két generáció közötti átörökítését a családban – ez a változás egyik mechanizmusáról szól Kutatók éjszakája, 2014.

3 Milyen adatokon vizsgáljuk ezt? A családi politikai szocializáció (OTKA 75947) kutatás adatain. Az 1. minta: 12. évfolyamos középiskolások országos mintája – reprezentatív iskolatípusra és nagyrégióra – N=5000. A 2. minta: az 1. minta szülei közül válaszolni hajlandó szülők mintája – nem reprezentatív – N=200. Igazi összehasonlítás lehetetlen – az összevetés célja: gondolatébresztés, hipotézisalkotás Kutatók éjszakája, 2014.

4 Megállapítások (1) A szülők nemzedéke valószínűleg nagyobb fontosságot tulajdonít a demokratikus értékeknek, mint a fiatalok. Az értékek rangsora kevés ponton tér el a nemzedékek között. De eltérések kritikus pontokon a legnagyobbak Kutatók éjszakája, 2014.

5 Két nemzedék a demokratikus értékekről Kutatók éjszakája, 2014.

6 A „kritikus pontok”: Következtetés: mind a szabadság, mind a testvériség értéke csökkent a generációk között, és valószínű, hogy e veszteség jó része a serdülőkor idején alakult ki Kutatók éjszakája, 2014.

7 A demokratikus értékekről - iskolatípusonként Kutatók éjszakája, 2014.

8 Szülők az értékekről két szempontból Kutatók éjszakája, 2014.

9 Szülők az értékekről két szempontból Ismert, hogy az iskolai osztály szocio-kulturális összetétele maga is szocializációs tényező. Tény: A szülők iskolázottsági rétegeinek véleménye több ponton eltér a gyerekük iskolatípusa szerint létrejövő szülőcsoportok véleményétől.  Következtetés: Valószínű, hogy a nemzedékek értékrendje közötti különbségek létrejöttének egyik mechanizmusa a pályaválasztás (továbbtanulási döntés) során létrejövő rétegkeveredés. Kiegészítés: A konkrét politikai vélemények területén még valószínűbb, hogy a rétegek véleménye a középfokú iskolatípusok szülői csoportjaiban átrendeződik Kutatók éjszakája, 2014.

10 Szülők politikai véleménye kétféleképpen Olyan kormányra van szükség, amelyik… Gimnazis- ták szülei Szakközép- iskolások szülei Szak- iskolások szülei SZÜLŐK EGYÜTT° Alacsony iskolázott- ságú szülő Érettségi- zett szülő Diplomás szülők … nem csak beszél, hanem, ha kell, oda is üt. 2,612,462,472,52**1,642,322,79 …betartja a törvényeket, akkor is, ha ezzel csak lassabban tudja megvalósítani céljait. 1,501,441,861,55*1.661,541,71 …érdemeik alapján jutalmazza az embereket. 1,551,641,961,67**1,341,801,38 …segít a rászorulókon függetlenül attól, hogy mennyire hasznos tagjai a társadalomnak. 1,972,131,691,98*2,112,101,89 …a haladás mellett elkötelezett, akár egyes nemzeti hagyományok feladása árán is. 2,61 2,562,602,912,722,71 …a haladást csak a hagyományos magyar értékek védelmével együtt tartja megvalósíthatónak. 1,821,911,551,80*1,331,85 1,62 Magyarországnak arra van szüksége, hogy… …összefogjanak az emberek és nemzeti egység jöjjön létre. 1,451,391,291,391,231,371,35 …a közösségi és a zöld értékeken alapuló politizálás kezdődjön. 1,841,991,871,902,242,071,82 …nemzeti önvédelem keretében fellépjünk a külső és belső kártékony erőkkel szemben. 2,272,171,812,13*1,931,972,15 …a legszegényebbeket minél inkább segítse a politika. 1,901,991,341,82***1,481,811,88 …az emberek egységesen támogassák a kormányzatot. 2,252,202,072,191,672,132,19 …az ország ne függjön az Európai Unió politikai döntéseitől. 2,192,092,382,18**1,561,922,29 …kötelező sorkatonai szolgálat keretében biztosítsák az ország védelmét. 2,672,582,202,55*1,812,302,53 …végre egy erős párt legyen a sok vitatkozó helyett. 2,322,172,042,20***1, , Kutatók éjszakája, 2014.

11 Két nemzedék politikai véleményei Kutatók éjszakája, 2014.

12 Politikai vélemények iskolatípusonként Kutatók éjszakája, 2014.

13 Mélyebb véleménystruktúrák? Nincsenek. A főkomponenselemzés 14 érték közül csak két olyat talál, amelyre csak egy komponens „ül rá”: Az egyik: a másik ember tisztelete; A másik: a kisebbségi jogok érvényesülése Kérdés: Vajon csak a csoportoknak nincs belső véleménystruktúrájuk, vagy a csoportokat alkotó egyéneknek sincs? Kutatók éjszakája, 2014.

14 Mélyebb véleménystruktúrák? A konkrét politikai véleményeknél sincsenek. 1.állítás Az elsőt elfogadja A másodikat elfogadja Mindkettőt elfogadja Olyan kormány kell, amelyik… … nem csak beszél, hanem, ha kell, oda is üt. …betartja a törvé- nyeket, akkor is, ha ezzel csak lassab- ban tudja megvaló- sítani céljait 7,1%13,4%60,2% …érdemeik alapján jutalmazza az embereket …segít a rászoruló- kon függetlenül attól, hogy mennyire hasznos tagjai a társadalomnak 22,1%6,7%48,5% …a haladást csak a hagyományos ma- gyar értékek védel- mével együtt tartja megvalósíthatónak …a haladás mellett elkötelezett, akár egyes nemzeti hagyományok feladása árán is 27,4%14,0%27,6% Kutatók éjszakája, 2014.

15 Megállapítás Tehát: a magyar családokban nem várható, hogy a családi szocializáció a teljes jogú állampolgárrá válás időpontjára hozzásegítse a fiatalokat a társadalmi- politikai tisztánlátáshoz.

16 Szülők és gyerekeik korrelációja Kutatók éjszakája, 2014.

17 A politikai vélemények korrelációja Olyan kormányra van szükség, amelyik… Pearson Correlation Sig. (2-tailed)N Melyik szülői véleménnyel korrelál a legerősebben? Pearson Correlation … nem csak beszél, hanem, ha kell, oda is üt. 0,2040, hogy összefogjanak az emberek és nemzeti egység jöjjön létre 0,259 …betartja a törvényeket, akkor is, ha ezzel csak lassabban tudja megvalósítani céljait 0,0420, Egyikkel sem szignifikáns. …érdemeik alapján jutalmazza az embereket 0,1170, Egyikkel sem szignifikáns. …segít a rászorulókon függetlenül attól, hogy mennyire hasznos tagjai a társadalomnak 0,1600, hogy a legszegényebbeket minél inkább segítse a politika 0,168 …a haladás mellett elkötelezett, akár egyes nemzeti hagyományok feladása árán is 0,0230, hogy kötelező sorkatonai szolgálat keretében biztosítsák az ország védelmét -0,195 …a haladást csak a hagyományos magyar értékek védelmével együtt tartja megvalósíthatónak -0,0020, hogy végre egy erős párt legyen a sok vitatkozó helyett -0,234 Magyarországnak arra van szüksége, hogy… …összefogjanak az emberek és nemzeti egység jöjjön létre 0,2020, hogy érdemeik alapján jutalmazza az embereket 0,212 …a közösségi és a zöld értékeken alapuló politizálás kezdődjön 0,1800, hogy végre egy erős párt legyen a sok vitatkozó helyett -0,195 …nemzeti önvédelem keretében fellépjünk a külső és belső kártékony erőkkel szemben 0,1570, hogy összefogjanak az emberek és nemzeti egység jöjjön létre 0,229 …a legszegényebbeket minél inkább segítse a politika 0,1620, hogy összefogjanak az emberek és nemzeti egység jöjjön létre 0,199 …az emberek egységesen támogassák a kormányzatot -0,0590, hogy összefogjanak az emberek és nemzeti egység jöjjön létre 0,202 …az ország ne függjön az Európai Unió politikai döntéseitől -0,0050, hogy összefogjanak az emberek és nemzeti egység jöjjön létre 0,219 …kötelező sorkatonai szolgálat keretében biztosítsák az ország védelmét 0,1620, hogy összefogjanak az emberek és nemzeti egység jöjjön létre 0,262 …végre egy erős párt legyen a sok vitatkozó helyett 0,0090, hogy összefogjanak az emberek és nemzeti egység jöjjön létre 0, Kutatók éjszakája, 2014.

18 Összegzés: a nemzedékek A politikai értékekről a fiatal generáció véleménye fő vonalaiban kevéssé különbözik a szülők nemzedékének véleményétől. A legláthatóbb különbség az, hogy a fiatalok semmit nem tartanak annyira fontosnak az értékek közül, mint a szülők nemzedéke. Ez lehet egyszerűen életciklus hatás. A fiatal nemzedékben a szülők nemzedékéhez képest csökkenni látszik a társadalmi szolidaritás étéke és nő az individuális elismerésé. Az utóbbi évek állami intézkedései szintén ebbe az irányba mentek, ami azt sejteti, hogy a fiatalok többsége nem fogja megkérdőjelezni azokat. A konkrét politikai kérdésekben nagyobbak az eltérések: leginkább abban hasonlít a fiatal generáció a szülőkéhez, hogy szintén a nemzeti összefogás szükségességével ért egyet a legjobban és a nemzeti hagyományok feladásával a legkevésbé. Ugyanakkor a szülőknél is kevesebb szociális érzékenységet mutat Kutatók éjszakája, 2014.

19 Összefoglalás: a család szerepe Valószínű, hogy a magánszféra felértékelése és a szolidaritás leértékelése már a családban továbbadódik, a politikai beleszólással és az egyesülési szabadsággal kapcsolatos értékek viszont főleg a családon kívül alakulnak. Legerősebben az autoriter módon érvényesülő nemzeti egység igénye öröklődik a családon belül.

20 Összegzés A családi szocializációnak tehát differenciált szerepe van.: Egyrészt a politikától való tartózkodásról feltehető, hogy Magyarországon az un. longue durée hatások közé tartozik, és a kevert attitűdökben továbbélő alattvalói kultúrában gyökerezik (vö. Almond és Verba, 1997:26. skk). Másrészt látható, hogy bonyolult családon belüli és családon kívüli mechanizmusok hogyan módosítják a fiatalokban a családilag továbbadni kívánt értékeket. Fontos új elemnek tartom a középfokú továbbtanulási utak közötti választás – mint „fénytörő” leképezés – felismerését és dokumentálását. Ismét kiderül, mennyire fontos lenne összekapcsolni egymással az iskolai és a családi szocializáció kutatását konkrét projektekben is Kutatók éjszakája, 2014.

21 Köszönöm a figyelmet! Csákó Mihály


Letölteni ppt "POLITIKAI ÉRTÉKÁTÖRÖKÍTÉS A CSALÁDBAN Csákó Mihály WJLF Videón: Kutatók Éjszakája, 2014. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések