Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Simonné Goschi Gabriella Magyar Diáksport Szövetség

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Simonné Goschi Gabriella Magyar Diáksport Szövetség"— Előadás másolata:

1 Simonné Goschi Gabriella Magyar Diáksport Szövetség
TE IS Testmozgás az Iskolában Simonné Goschi Gabriella Magyar Diáksport Szövetség Társadalmi Befogadás és Diáksport Önkéntességi Osztály

2 Fejlesztési célok Mozgás Befogadás Önkéntesség
A TE IS célja, hogy iskolai testmozgásprogramok tudatos tervezésével és megvalósításával, az iskolai önkéntesség elterjesztésével és a befogadó szemlélet erősítésével komplex, az egész iskola számára alkalmazható programot alkosson. Koncepció Mozgás Befogadás Önkéntesség A fizikai mozgás alapélmény az én, a hatékonyság, önbizalom kialakulásában. A mozgás egyúttal önkifejezés és kapcsolatteremtés is. Módszertan A befogadás folyamata az iskolában történő társas, csoportos viszonyokhoz kapcsolódik: erősíti a gyerekek társas kapcsolatait. Cél a társadalmi befogadás szemléletének erősítése. Gyakorlat Az önkéntes társas együttlét az élményszerzés sajátos formája, amely a közös mozgáson és a játékon keresztül valósul meg. Ereje abban rejlik, hogy a közös tevékenységekbe minden szereplő a saját akaratából, sajátos belső motivációjával kapcsolódik be. The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

3 Munkaerő-piaci érvényesülés Személyes önmegvalósítás
Fejlesztési célok Mozgás Koncepció Befogadás Önkéntesség Módszertan Játék Részvétel Élmény Munkaerő-piaci érvényesülés Gyakorlat The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity. Személyes önmegvalósítás

4 Hazai és nemzetközi szabályozó keretek
Az iskolai munkát, valamint az iskolák megújulását Európai Uniós és OECD ajánlások, dokumentumok, szövegek segítik, illetve írják elő. Koncepció Európai Uniós tartalmak EU 2020 stratégia (egész életen át tartó tanulás, rugalmas tanulási utak, méltányosság, alkalmazkodóképesség) Gondoljuk újra az oktatást! (problémamegoldó készségek, kritikus gondolkodás, közös munkavégzés) Oktatás és képzés 2020 Módszertan Az oktatás és a képzés szociális dimenziójáról szóló következtetés (esélyegyenlőség, nyitott tanulási környez et, a tanulás vonzóvá tétele) Az OECD fejlesztő tartalmai PISA 2012 – Problem-Solving (A probléma megoldás készsége) Gyakorlat No More Failures: Ten Steps To Equtiy In Education. Education and Training Policy (Esélyegyenlőség) The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity. Let’s Read Them a Story! The Parent Factor in Education (A szülők szerepe az oktatásban) Student Engagement at School – A Sense of Belonging and Participation (Részvétel az iskolában)

5 Ami az iskolában történik
Fejlesztésünk meghatározott irányain (mozgás, önkéntesség, befogadás) és a szabályozók adta kereteken belül munkánk fókusza az iskolákban zajló társas történés, társas dinamika. Ennek mentén láttuk elképzelhetőnek felépíteni programunk koncepcióját és módszertanát. Koncepció Célunk, hogy olyan iskolai programot alakítsuk ki, amely 1. illeszkedni tud a jelenlegi magyar iskolai rendszerekhez és iskolai kultúrához, 2. megfelel az iskolai élet kihívásainak, és 3. működése és alkalmazása fenntartható. Módszertan Céljaink szempontjából kiemelt jelentősége van az iskolai kultúrának. Az iskolai működés normái, az iskola résztvevőinek értékei, a társas térben zajló interakciók az egyes iskolák sajátos jellemzőit jelentik. Gyakorlat The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity. Minden iskola (kultúra) különleges, egyéni és sajátos értékek mentén szerveződő rendszer, akkor a programszintű beavatkozásnak ehhez az alapfeltételhez kell igazodnia.

6 Iskolai kultúrakutatás
Ha belépünk egy iskolába, nemcsak a tárgyak és a berendezés látványa érint meg bennünket, hanem az iskola láthatatlan légköre, az az érzés, amelyet az ott lét keltett bennünk. Ennek az érzésnek az iskola kultúrájához van leginkább köze. Koncepció A hazai iskolai kultúrák megismeréséhez három kutatási eszközt láttunk célravezetőnek: értékalapú kérdőívek, igazgatói interjúk, nem résztvevő megfigyelésen alapuló terepkutatás 1. Jelenlét: Ha a jelenlét faktor értéke magas, az azt jelenti, hogy a válaszadók az iskolában a helyükön érzik magukat, a kreativitásuk érvényesülni tud, az iskolai környezet ösztönzően hat rájuk és készek arra, hogy felelősséget vállaljanak a lemaradó gyerekek hátrányainak csökkentéséért. Ha a jelenlét faktor értéke alacsony, akkor a biztonságérzet, az elégedettség és a körülöttünk zajló folyamatokkal való együtt haladás, valamint a kreativitás és a kölcsönös szakmai kapcsolatok kialakulása nehézségekbe ütközik; nehezebb felelősséget vállalniuk a lemaradó gyerekekkel való munkáért. Módszertan 2. Hatalomhoz való viszony: Ha a faktor értéke magas, akkor a válaszadók számára a hatalomnak és a tiszteletnek fontos szerepe van. Ebben az esetben a hierarchia, vagyis a szervezet felépítménye támaszt és biztonságot nyújt. A szervezeten belüli kapcsolatok függenek a tisztelet és a hatalom dimenzióitól. Ha a faktor értéke alacsony, akkor a hatalomnak és a tiszteletnek nincs meghatározó szerepe az iskolai működésben, illetve a két érték nem képezi alapját a biztonságos iskolai működésnek. Kutatásunk főkomponens-elemzésének három legfontosabb összetevője Gyakorlat 3. Nyitottság: Ha a nyitottság faktor magas értéket kap, akkor a válaszadók jellemzően nyitottak és érzékenyek a környezetükre és a szervezet szereplőire. Kapcsolataik támogatóak, és produktívak. Ha a faktor alacsony értékű, akkor a nyitottság és az érzékeny figyelem kevéssé jellemző a válaszadók csoportjára. A kapcsolatokban a zártság és a távolság jellemző, az interakciók nem tudnak erőforrásként megjelenni. The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

7 Iskolai kultúrakutatás
Koncepció Tornaterem részlet Módszertan Gyakorlat Iskolaudvar The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

8 Iskolai kultúrakutatás
Koncepció Módszertan Szertár Iskolai folyosó Gyakorlat The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

9 Belépési pontok Mozgás Befogadás Önkéntesség Játék Részvétel Élmény
A program iskolai belépési pontjainak kérdésfeltevése: Miként lehet az önkéntesség eszközével a (test)mozgást, illetve a fizikai aktivitással összefüggő bármely iskolai – kötelező tanórai, nem kötelező tanórai vagy tanórai kereteken kívüli – foglalkozást és programot az iskolában tanuló gyermekek kompetenciáinak társas és interkulturális keretek közötti fejlesztésére felhasználni a végzettségi szint, illetve a munkaerő-piaci esélyek növelése érdekében? Koncepció Mozgás Befogadás Önkéntesség Módszertan Hogyan illeszthető a mozgás, a befogadás, az önkéntesség értékei, szemlélete és gyakorlati megoldásai a tanulás keretei közé? Játék Részvétel Élmény Gyakorlat Míg a befogadás szemlélete, az aktív részvétel és az önkéntesség közösségi értékei kulturálisan meghatározott tartalmak, a játék, az élmény és a tanulás egyensúlyának megteremtése révén a testmozgásprogramok és aktivitások jelenthetik azt a gyakorlati, illetve módszertani terepet, amellyel koncepciónk elméleti és szemléleti irányai beléphetnek az iskolák falai közé. The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

10 Az elmélettől a gyakorlat felé
Programunk gyakorlati kereteit a csatlakozó iskolák, azok szervezetei, igazgatója, tantestülete, tanulói, illetve a program mentorai, trénerei és a fős TE IS Csapat alkotja. Koncepció A TE IS Módszertan célja, hogy olyan fejlesztési lehetőségeket és útvonalakat írjon le, amelyek egyenként és egymáshoz kapcsolódva hozzájárulhatnak…  a TE IS Program bevezetésében és megvalósításában, Módszertan  az iskolát érintő változások kezelésében,  a tanulói és tanulási utak megújításában, Gyakorlat  az informális tanulás és tanítás tartalmainak kihangosításában,  a gyerekek testi és lelki egészségének fejlesztésében, The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.  az iskola eredményességéhez.

11 A TE IS Módszertan elméleti útvonalai
Módszertani keretek A TE IS Módszertan elméleti útvonalai Koncepció Határok, keretek és elvárások Társas és egyéni önismeret Önkéntesség és aktivitás Az elutasítás kezelése Szükségletek megfogalmazása Stressz kezelés Düh és harag kezelése Kommunikáció Elfogadó figyelem Erőforrások azonosítása Coopetition Motiváció erősítése Elköteleződés és bevonódás Mentalizálás Belső hálózat Kreativitás Identitás Teljesítmény; siker és kudarc Bizalom EMPÁTIA és Befogadás Érzelmi intelligencia Önbizalom Jövőorientáció Rendszerszemlélet Módszertan Gyakorlat A húsz plusz négy elemből álló témasorozat módszertanunk elméleti útvonalait jelenítik meg. Az elméleti útvonalak programunk fejlődési, előrehaladási dinamikájának lépcsőfokai. The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity. Az elméleti dimenziók mindegyike önálló fejlesztési egységként is értelmezhető, ám kapcsolódásuk és sorrendjük biztosítja a program és a program által történő fejlődés lehetőségeit.

12 Módszertani keretek A TE IS Módszertan gyakorlati útvonalai
Koncepció Tervezés Tudásmegosztás Célmeghatározás Toborzás Kutatás, megismerés Szabályalkotás Kockázatelemzés, kifogáskezelés Programértékelés Fenntarthatóság Erőforrások Külső erőforrások Módszertanunk gyakorlati útvonalai, felülről lefelé haladva, azokat a lépéseket jelentik, amelyek mentén egy iskolai program gyakorlati lépéseit végrehajthatjuk. A kutatástól a fenntarthatóságig végighaladva az iskolai mozgásprogramok és aktivitások megvalósításán keresztül ezek a lépések jelentik a TE IS Csapat által tervezett aktivitások lehetséges lépéseit. A gyakorlati dimenziókat úgy állítottuk össze, hogy azok lefedjenek egy teljes, iskolában is megvalósítható projekt-folyamatot, annak elejétől a legvégéig. Módszertan Gyakorlat The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

13 Módszertani keretek A függőleges dimenziók gyakorlati témái és a vízszintes módszertani elemek elméleti témái által közrezárt tér az a terület, amelyben a TE IS Program életciklusa végighalad. Ebben a térben tartjuk elképzelhetőnek megfogalmazni azokat a módszertani útvonalaknak elnevezett folyamatokat, amelyeknek kulcsfogalmai és leírásai megjeleníthetik az elméleti és a gyakorlati dimenziók összekapcsolódását. Koncepció Módszertan Gyakorlat The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

14 A TE IS Kerék Gyakorlati dimenzióink egy komplex tervezési, megvalósítási és értékelési folyamatot ölelnek fel. A kutatástól és a megismeréstől elindulva, a célul kitűzött program megvalósításán és a tervezésen át, egészen a fenntarthatóság kérdéséig jutva a fenti lépések megtétele biztosítja számunkra az iskolai mozgás-programok hatékonyságát és sikerességét. Koncepció Módszertan A TE IS Kerék használata és alkalmazása megkönnyíti a gyerekek és a felnőttek számára a programtervezést, illetve értelmezhetővé és tudatosabbá teszi a tervezés és a megvalósítás lépéseit. Gyakorlat The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

15 Módszertan kellékei A TE IS Képzések TE IS Módszertani segédanyagok
 A képzések alapjait jelentő PAT és FAT tematikát, valamint akkreditációt a képzőkkel közösen dolgoztuk ki. Koncepció  A képzések tematikájának alapja a TE IS Kerék volt. A résztvevők számára a program tartalmát és szemléletét elsősorban a gyakorlatok és az élmények mentén kívántuk átadni.  Trénereinket magunk toboroztuk, számukra készült a TE IS FAT képzése Módszertan  Képzéseink résztvevői 144 iskola pedagógusai közül kerültek ki  A résztvevők visszajelzései teljes mértékben pozitívak voltak! TE IS Módszertani segédanyagok  TE IS Módszertan Gyakorlat  TE IS Módszertan – Elméleti kézikönyv mentorpedagógusok részére  TE IS Módszertan – Gyakorlati útmutató mentorpedagógusok részére The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.  Találd meg a történeted Gyakorlati kézikönyv a TE IS Csapat számára  Játék és győzelem A TE IS Csapat elméleti kézikönyve

16 A módszertani képzés pillanatképei
Koncepció Módszertan Gyakorlat A módszertani képzés pillanatképei The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

17 Módszertani képzés Feladatok megoldásai a módszertani képzéseken
Koncepció Módszertan Gyakorlat The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity. Feladatok megoldásai a módszertani képzéseken

18 A TE IS Program életre kel
A TE IS Módszertanban meghatározott útvonalakat gyakorlati folyamatokká alakítottuk, amelyek leírásait a TE IS Kézikönyvekben bontottuk ki. Koncepció A TE IS trénerek és mentorok a program kezdetén előkészítik a TE IS folyamatait (megkeresik az iskolaigazgatót, megalkotják a TE IS Csapatot, előkészítik a TE IS Program munkájára alkalmas teret, stb.). Módszertan A trénerek és a mentorpedagógusok (módszertani útvonalaink mentén) csapatépítő alkalmakat tartanak a TE IS Diákoknak, akik ezáltal képessé válnak önálló szervezésű iskolai mozgásprogramokat alkotni. Gyakorlat A TE IS Diákok által folyamatossá tett iskolai mozgásprogramok kitalálása, tervezése, megvalósítása és értékelése mentén a program hatáselemei és értékei az iskolai kultúra részévé válnak. The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

19 A TE IS Program életre kel
Koncepció Módszertan Gyakorlat The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

20 Testmozgás az Iskolában
TE IS Testmozgás az Iskolában Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Simonné Goschi Gabriella Magyar Diáksport Szövetség"

Hasonló előadás


Google Hirdetések