Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 2.5.1. Információs nap Célja 1.Esélyegyenlőség biztosítása, tájékoztatás 2.A pályázati felhívás és útmutató módosításához.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 2.5.1. Információs nap Célja 1.Esélyegyenlőség biztosítása, tájékoztatás 2.A pályázati felhívás és útmutató módosításához."— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 2.5.1

2 Információs nap Célja 1.Esélyegyenlőség biztosítása, tájékoztatás 2.A pályázati felhívás és útmutató módosításához vezető okok, illetve jogszabályi háttér bemutatása 3.Az útmutató legfontosabb változásainak bemutatása 4.A korábban benyújtott pályázatok lehetőségei

3 TÁMOP 2.5.1 Információs nap Menete 1.Jogszabályi háttér bemutatása: a felnőttképzési törvény vonatkozó rendelkezéseinek ismertetése 2.Az útmutató legfontosabb változásainak bemutatása 3.Gyakorlati tanácsok a pályázat megírásához, gyakori hibák 4.Korábban beérkezett pályázatok kezelése 5.Kérdések

4 TÁMOP 2.5.1 I. Jogszabályi háttér bemutatása 1.Az európai uniós támogatásból részesülő képzési projektek jogszabályi kritériumai – 2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről 2.Belső képzésekkel kapcsolatos jogszabályi háttér ismertetése 3.Társadalmi szervezetek non formális tanulási lehetőségei

5 TÁMOP 2.5.1 2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről A törvény hatálya kiterjed a) a felnőttképzésben résztvevő, illetve a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevő felnőttre, b) - közoktatási intézményekre, - szakképző intézményekre, - felsőoktatási intézményekre, - közhasznú társaságokra, egyesületekre, köztestületekre, alapítványokra, közalapítványokra, továbbá - egyéb jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéni vállalkozókra, valamint ezek felnőttképzési tevékenység folytatására létrehozott társulásaira

6 TÁMOP 2.5.1 2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről Felnőttképzési tevékenység jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés (továbbá a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás)

7 TÁMOP 2.5.1 2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről Jogosultság A jogalanyok felnőttképzési tevékenységre és a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás megkezdésére akkor jogosultak, ha a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szerepelnek.

8 TÁMOP 2.5.1 2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről A felnőttképzést folytató intézmények akkreditációja A programakkreditáció célja, hogy a képzési program biztosítsa a megszerezni kívánt kompetenciának az akkreditációra vonatkozó külön jogszabályban meghatározott magasabb minőségi követelmények szerint történő elsajátítását. A Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) akkreditációs eljárás lefolytatása alapján adja ki az akkreditációs tanúsítványt.

9 TÁMOP 2.5.1 2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről A támogatások általános szabálya Európai uniós forrásokból finanszírozott projektek esetében kizárólag olyan felnőttképzési intézmény képzési programja támogatható, amely a támogatás teljes időtartama alatt biztosítja, hogy a FAT által kiállított, érvényes intézményakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik.

10 TÁMOP 2.5.1 2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről Belső képzés Belső képzésnek minősül a munkáltató által a saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül, nem üzletszerűen szervezett képzés, illetve a külön jogszabályok alapján végzett köztisztviselői továbbképzés. A belső képzés szempontjából munkavállaló az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott személy.

11 TÁMOP 2.5.1 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 5) E törvény alkalmazásában a) munkaviszonyon: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszonyt, közszolgálati jogviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszonyt, a biztosított bedolgozói - és az 1994. június 1-jét megelőzően létesített - ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszonyt, a hivatásos nevelő szülői jogviszonyt, a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonyát, - ide nem értve az iskolai szövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját - fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati viszonyát kell érteni, b) munkavállaló: az, aki az a) pontban meghatározott munkaviszonyban áll

12 TÁMOP 2.5.1 TÁMOP 2.5.1 belső képzés Felnőttképzési törvény belső képzés TÁMOP 2.5.1: Az érdekképviseleti tevékenységet ellátó szervezet alkalmazottai, tagjai és tisztségviselői (képviseleti szervének tagjai) képzése, ismereteinek bővítése Pályázati útmutató módosítás

13 TÁMOP 2.5.1 2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről Nem formális tanulásnak Nem formális tanulásnak minősül a munkahely, a társadalmi és egyéb szervezetek által szervezett olyan rendszerezett oktatás-tanulás, amely oktatási, képzési intézményeken kívül az egyén igényei és kezdeményezése alapján valósul meg, és amely közvetlenül nem kapcsolódik képesítés megszerzését tanúsító okirat megszerzéséhez.

14 TÁMOP 2.5.1 2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről Nem formális tanulás Eseti jelleggel megvalósított ismeretbővítés, képességfejlesztés konferenciák és szemináriumok keretében, specifikusan az érdekképviseleti tevékenységgel összefüggően, ezek tematikus kialakítása, valamint szervezése és lebonyolítása.

15 TÁMOP 2.5.1 II. Az útmutató legfontosabb változásainak bemutatása 1.Jogosultak köre (c komponens) Eredeti útmutató: létesítő okiratában alapvető célok közt szerepel az országos érdekképviselet Módosítás: a létesítő okiratból a célok és tevékenységek alapján egyértelműen meghatározható az érdekképviseleti tevékenység, s ezt legalább egy éve, legalább hét megyére kiterjedő hatókörrel gyakorolja

16 TÁMOP 2.5.1 2. Belső képzés Eredeti útmutató: belső képzés – felnőttképzési törvény hatálya alá tartozik Módosítás: eseti jelleggel megvalósított ismeretbővítés, képességfejlesztés konferenciák és szemináriumok keretében– non formális tanulás Javasolt fogalmak: konferencia, szeminárium, esetleg work-shop Kerülendő fogalmak: képzés, tréning, előadás

17 TÁMOP 2.5.1 3. Célcsoport Eredeti útmutató: szervezetek alkalmazottai és tisztségviselői Módosítás: a szervezetek tisztségviselői, tagjai, és alkalmazottai is képezhetőek, valamint a tagszervezetek tagjai alkalmazottai és tisztségviselői is

18 TÁMOP 2.5.1 4. Monitoring mutatók Eredeti útmutató: indikátorok nem kerültek pontosan meghatározásra Módosítás: indikátorok pontos és világos meghatározása

19 TÁMOP 2.5.1 5. A projekt befejezését követően lezáruló képzések indikátorainak pontosítása Eredeti útmutató: A támogatási programnál hosszabb időtartamú akkreditált képzés további költségeihez a pályázó hozzájárul (A komponens) Módosítás: A felsőfokú alap– és mesterképzés keretében a projektidőszak alatt megkezdett és befejezett félévek támogathatóak. A felsőoktatási intézményben folyó felsőfokú alap- és mesterképzésen kizárólag a pályázó szervezet alkalmazásában álló munkavállaló(k) részvétele támogatható.

20 TÁMOP 2.5.1 6. Pályázatok benyújtása A pályázatok benyújtása 2008. május 20.-tól 2008. június 20.-ig lehetséges a hatályos útmutatónak megfelelően a módosított kitöltő programmal.

21 TÁMOP 2.5.1 III. Gyakori hibák a pályázás során 1.Az adatlap nem a kitöltő programmal készül – elutasítást von maga után 2.Adatlap vonalkód és számsor nélkül kerül benyújtásra – elutasítást von maga után 3.Az.Xdat file nem kerül benyújtásra elektronikus adathordozón – elutasítást von maga után. 4.A pályázat egyes példányai nem elkülönítetten összefűzve vagy kötve érkeztek

22 TÁMOP 2.5.1 5. A pályázathoz a kötelezően benyújtandó mellékletek nem kerülnek csatolásra. -Létesítő okirat: pályázó szervezet vezetője által hitelesített másolata (konzorcium esetén valamennyi résztvevő szervezet) -90 napnál nem régebbi bírósági igazolás (konzorcium esetén valamennyi résztvevő szervezet) -Konzorcium esetén konzorciumi megállapodás -C) komponens esetében a szakmai-stratégia terv -Excel költségvetés kinyomtatva is! (Valamennyi releváns rész csatolandó: összesítő tábla, ütemezés, részletes költségvetések, szöveges indoklások) – nem hiánypótoltatható!

23 TÁMOP 2.5.1 6. Az Excel formátumú költségvetés nem kerül az elektronikus adathordozón benyújtásra. (Az.Xdat formátumú adatlapot és a.Xls kiterjesztésű Excel költségvetést kell elektronikusan benyújtani) 7. Az adatlap költség funkciója és a részletes, Excel költségvetési tábla nem egyezik 8. Nem az Áfa nyilatkozatnak megfelelően kerül kitöltésre a költség funkció. (Amennyiben nettó módon tervezhet a pályázó, akkor Áfa nem kerülhet rögzítésre a költség funkcióban)

24 TÁMOP 2.5.1 IV. Korábban beérkezett pályázatok kezelése 1.Bármely korábban beérkezett pályázat ismételten benyújtható függetlenül attól, hogy az korábban regisztrálásra, hiánypótlásra vagy befogadásra került-e illetve függetlenül attól, hogy a módosítások érintik-e a pályázat tartalmát. 2.Amennyiben nem kíván élni a pályázó ezzel a lehetőséggel, akkor a pályázat az eredeti benyújtás alapján kerül értékelésre, figyelembe véve a felnőttképzési törvény rendelkezéseit is.

25 TÁMOP 2.5.1 3. A „belső képzéssel” érintett pályázatok szintén benyújthatók ismételten, változatlan tartalommal, de már a módosításoknak megfelelő kitöltő programmal. 4. A pályázatok tartalma megváltoztatható. Akár teljesen új pályázat is benyújtható, az eredetitől eltérő támogatási igénnyel is. (Új pályázatként fogjuk kezelni). 5. Az átdolgozni kívánt pályázatok dokumentációját visszaadjuk a pályázóknak, annak mellékletei – pl. bírósági igazolás – felhasználhatóak az újonnan benyújtandó pályázatokhoz.

26 TÁMOP 2.5.1 Pályázatok életútja Pályázatok iktatása és benyújtási kritériumok ellenőrzése  lásd útmutató benyújtási kritériumai Pályázatok regisztrálása vagy elutasítása Formai ellenőrzés – jogosultsági és teljességi kritériumok  lásd útmutató teljességi és jogosultsági szempontjai Értesítés: befogadás, hiánypótlás vagy elutasítás Tartalmi, szakmai értékelés Bíráló Bizottság NFÜ jóváhagyás Pályázók értesítése Értesítés a támogatásról vagy az elutasításról szóló döntésről: pályázat végső beadási határidejétől (június 20.) számított kb. 75 nap (2008. szeptember) Szerződéskötés az értesítéstől számított + 60 napon belül (2008. november).

27 TÁMOP 2.5.1 V. Kérdések, GYIK-ok 1. A már beadott pályázatban meghatározott kezdési időpont az új beadási határidő miatt nem tartható. A pályázat sikeressége esetén a szerződéskötéskor lehetőség van- e a kezdési időpont módosítására? Igen. 2. Pontosan mennyit kell módosítani az eredetileg beadott pályázaton az újra beadáshoz és hogy ezáltal megfeleljen az új követelményeknek?

28 TÁMOP 2.5.1 3. A pályázatban együttműködést kezdeményezünk több szervezettel. A közösen megvalósított tevékenységek között képzéseket is szervezünk közösen (szorosabb személyes kapcsolatok kialakítása érdekében, többek között). Mivel a pályázatban csak a saját tisztségviselőink képzése támogatható, ezt úgy tervezzük megoldani, hogy a képzések egy részét ténylegesen közösen valósítjuk meg, de a partnereink résztvevőire eső költséget nem kívánjuk elszámolni a pályázat keretében. Van ezzel bármi gond a pályázati kiírás szempontjából? Ha bevétele nem származik belőle a szervezetnek, akkor ebben a formában támogatható. A költségeket arányosítani szükséges a tervezés és az elszámolások során.

29 TÁMOP 2.5.1 4. A jelenlegi útmutató már következetesen a "szemináriumok, konferenciák" kifejezést használja. Mivel pályázatomat az előző verzió szerint nyújtottam be, többször alkalmazom a tréning kifejezést, de lényegében a szeminárium szinonimájaként. Javasolják-e átdolgozni a pályázatot csupán a kifejezés pontosítása miatt? Igen. 5. A kitöltő program előző verziója több ponton hibás volt. Pályázatomat a helyenként hibás programmal nyújtottam be Önökhöz. Szükséges-e kitölteni és benyújtani az új projekt adatlapot, vagy elfogadható a pályázat a régi (de hibás) adatlappal is? Javasoljuk a módosított, javított adatlappal benyújtani.

30 TÁMOP 2.5.1 6. Kérem tudassák, hogy milyen formai illetve tartalmi hibák voltak pályázatunkban, hogy azt javítani tudjuk! 7. A részletes költségvetés file szöveges indoklás részében nem tudtunk annyi tevékenységet megnevezni, amennyit terveztünk, mert nem volt elég sor, bővítés után viszont már nem számolt a tábla. A költségvetés szöveges indoklását - amennyiben nem sikerül úgy strukturálni a tevékenységeket, hogy beleférjenek a táblázatba – az ügyfélszolgálatunkhoz történő elküldés esetén igény szerint kibővítjük.

31 TÁMOP 2.5.1 8. A fenntarthatósági útmutató 17.oldala nem részletezi, hogy a két kategóriában felsorolt szempontok hány pontot érnek. Az útmutató IV. részében „A pályázat értékelésének menete” le van írva, hogy az egyes fenntarthatósági szempontokra adható pontszám a pályázati adatlapon található táblázat tartalmazza. Kérem szíveskedjen megmondani, hogy az adatlapban/útmutatóban pontosan hol találjuk az erre a konstrukcióra vonatkozó pontozást. Egységesen minden vállalásért 0,4 pont adható. 9. E. Kiválasztási kritériumok pontjában III. Szakmai-tartalmi értékelés pontjában az A)komponensre vonatkozóan az értékelési szempontok 9.2 pontban a Környezeti fenntarthatóság mint értékelési szempont azt mondja ki, hogy az értékelésből ki kell zárni a pályázatot, ha 1 pontnál kevesebbet ér el. A fenntarthatósági útmutatóban pedig min.0,5 pont van meghatározva. A kérdésem az lenne, hogy melyik minimum pontszám a releváns? Ugyan ez a kérdésem a 9.2.1 pontban a Környezettudatos menedzsment és tervezés mint értékelési szempontnál. Az 1 pontot kell figyelembe venni, de a részpontszámokat felfelé kerekítjük 0,5-től. Pontegyenlőség esetén azt a pályázatot kell előnybe részesíteni, amelyik ténylegesen több pontot ért el.

32 TÁMOP 2.5.1 10. A Projekt Adatlap 6.5 pontja szerint: a projekt tevékenységeinek ütemezését negyedéves bontásban kell megadni. Azonban az elektronikus kitöltő program fél éves bontásban engedélyezi. Kérdésem, hogy hogyan adjuk meg negyedéves bontásban? Féléves bontásban. 11. A Nyilatkozatok közül a 14.pontban a felajánlani kívánt biztosítéknak minek kell szerepelnie? Az útmutató D6. pontja alapján azonnali beszedési megbízás nyújtása kötelező, de ez nem választható. Egyesületünk esetén megfelelő-e ha a „nem kötelezett biztosíték adására” lehetőséget választjuk? Igen.

33 TÁMOP 2.5.1 12. A Nyilatkozatok közül a 27.pontban a pályázónak vállalnia kell az útmutató B6 pontjában és a Projekt adatlap 6.9 pontjában szereplő tervezett számokat. Észrevételem, hogy a B6 pont nem tartalmaz számadatokat, ill. az adatlap nem is tartalmazza a 6.9 pontot. Hogyan értelmezzük ezt a pontot? Itt a nemleges válasz is elfogadható? Csak igen nyilatkozat fogadható el. Helyesen így hangozna: nyilatkozom, hogy az útmutató B6 pontjában szereplő kizáró nyilatkozatok egyike sem vonatkozik rám és a 6.7-es pontban szereplő tervezett célszámokat teljesítem. 13. Konzorciumi tagok pályázata esetén a Konzorciumi tagoknak kötelező-e részesülnie a támogatásban, vagy elég ha a fő pályázó mellett a konzorciumi tagok mint közreműködők szerepelnek? Jelen pályázati felhívásban a „közreműködő” fogalma nehezen értelmezhető. (Pontosan be kell mutatni, hogy mi lenne a szerepük a projektben).

34 TÁMOP 2.5.1 14. A támogatásból képzéseket és tananyagfejlesztést kívánunk megvalósítani, valamint fejlesztenénk a honlapunkat is. A pályázati útmutatóban szereplő monitoring mutatókkal és ezek minimálisan elvárt célértékeivel kapcsolatban a 2., 3., 4., 6., valamint a 7. mutatókat nem tudjuk értelmezni a pályázatunkra. Ebben az esetben mi a teendő? A tananyagfejlesztés kikerült a támogatható tevékenységek közül. Amennyiben nem értelmezhető egy pályázatra egy indikátor, úgy azt nem kell kitölteni. 15. Konzorciumi tagok pályázata esetén a Konzorciumi tagoknak kötelező-e részesülnie a támogatásban, vagy elég ha a fő pályázó mellett a konzorciumi tagok mint közreműködők szerepelnek? Jelen pályázati felhívásban a „közreműködő” fogalma nehezen értelmezhető. (Pontosan be kell mutatni, hogy mi lenne a szerepük a projektben).

35 TÁMOP 2.5.1 16. Azonos típusú szervezetek külön pályázatainak milyen nyerési esélye van? Ugyanolyan esélye van valamennyi benyújtott jogosult és formailag teljes pályázatnak. (A többi a szakmai tartalmon múlik). 17. A származtatott jogi önálló szervezet beadhatja-e a pályázatot? Igen, viszont ezt igazolni szükséges. Az 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról a következőt tartalmazza: "2. § (4) A társadalmi szervezet, a társadalmi szervezetek szövetsége, továbbá - ha az alapszabály így rendelkezik - a társadalmi szervezetek szervezeti egysége jogi személy. A társadalmi szervezetnek az a szervezeti egysége nyilvánítható jogi személlyé, amelynek önálló ügyintéző és képviseleti szerve van, valamint a működéséhez szükséges vagyonnal (önálló költségvetéssel) rendelkezik.„ Ennek alapján a szervezeti egység jogi személyiségéhez a következők szükségesek: Önálló ügyintéző és képviseleti szerv Önálló vagyon, vagy költségvetés Az Alapszabály a fentieket rögzíti.

36 TÁMOP 2.5.1 18. Az igényelt támogatás mértéke az elszámolható tevékenységek bővítésével arányban növelhető-e? Igen, akár teljesen új pályázat is benyújtható. 19. Az új benyújtás során csak a változásokat kell-e benyújtani, vagy pedig a teljes dokumentációt újból el kell készíteni? Az eredeti dokumentációt visszaadjuk, így a mellékletek újra felhasználhatóak. Új, beérkező pályázatként kezeljük az ismételten benyújtott pályázatokat.

37 TÁMOP 2.5.1 21. Az új pályázat benyújtásához csak a módosult részeket lehet-e átdolgozni, vagy van mód és lehetőség a változásokkal nem érintett fejezetek korrekciójára is? Teljesen új pályázat is benyújtható. 22. Az új pályázat benyújtásakor a kötelezően előírt mellékletek egy az egyben felhasználhatók-e, amennyiben azokat a változások nem érintik? Igen.

38 TÁMOP 2.5.1 23. A 6.7-es pontnál (a mi esetünkben a C komponensre vonatkozó részben) nem igazán világos, hogy a teljesítménymutatók mire is vonatkoznak, illetve mi (mennyi) a minimum érték. Az útmutató a 43. oldalra hivatkozik, de ott erre vonatkozóan nincs információ. Lásd útmutató C11-es pontja. Amennyiben a pályázó vállalja a hálózatszerű együttműködés kiépítését, akkor a minimálisan elvárt bevonandó civil, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek száma régiós szintű együttműködés kiépítése esetén a C11 pontban meghatározott értékek kétszerese megyei szinten (mivel min. 2 megye bevonása szükséges a régiós hálózat kiépítéséhez). Országos szintű hálózatszerű együttműködés kiépítése esetén min. 3 régió (régiónként min. 2 megye) bevonása szükséges. (Az egy megyére vonatkozó minimálisan bevonandó civil szervezetek számát a C11 tartalmazza). A Közép- magyarországi régiós szintű együttműködés a főváros és Pest megye bevonásával lehetséges, ennek megfelelően a minimálisan elvárt érték a fővárosi szintű és a megyei szintű értékek összege. 24. „A támogatott civil érdekképviseleti együttműködéssel bíró ágazati-szakmai tevékenységcsoportok száma” Ez pl. pontosan mit jelent? Hány ágazatra, szakmára (pl. egészségügyi, szociális, kulturális stb.) irányul a hálózatszerű együttműködés.

39 TÁMOP 2.5.1 25. A pályázat költségvetésében kötelező-e tartalékot képezni, ha igen, akkor az 5% kell, hogy legyen, vagy lehet kevesebb is? Nem kötelező (és tervezés esetében is csak vis maior helyzetekben használható fel). 26. Jól értjük-e, hogy konzorciumként pályázók esetében az esélyegyenlőség helyzetét és a környezeti fenntarthatóságot, illetve annak várható módosulását csak a pályázó (projektgazda) szervezetre vonatkozóan kell előkészíteni és nem konzorciumi tagonként? A teljes konzorciumra szükséges megadni. (A kötelezően kitöltendő nem releváns mezőkhöz 0 írható). 27. A projekt menedzsment tagja e tevékenységén túl a pályázatban további feladatot (további díjazás ellenében) elláthat-e? Nem tiltja az útmutató, hogy a projektmenedzser a szakmai megvalósításba is részt vegyen.

40 TÁMOP 2.5.1 Köszönjük a figyelmet! Ügyfélszolgálat: 1/273-4250, 2-es menüpont eutamogatas@esf.hu www.esf.hu


Letölteni ppt "Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 2.5.1. Információs nap Célja 1.Esélyegyenlőség biztosítása, tájékoztatás 2.A pályázati felhívás és útmutató módosításához."

Hasonló előadás


Google Hirdetések