Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE"— Előadás másolata:

1 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE
A szavatosság és jótállás témakörét érintő változások bemutatása 2014.

2 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új PTK. ) (mód
a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (új PTK.) (mód.: március 15.); az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) (mód.: április 9., szeptember 15.); a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (NGM rendelet) (mód.: május 14.) a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény (Fttv.)

3 Minőségvédelmi eszközök
Szavatosság (kellékszavatosság, termékszavatosság, termékfelelősség) Közös jogalap  Közös jogcél  Jótállás szigorúbb helytállási forma; nem minden termék esetén áll fenn: kötelező (jogszabály) / önkéntes (szerződés, reklám) hibás teljesítés: a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy szerződésben meghatározott minőségi követelményeknek. helyreállítás

4 Szavatosság – jótállás (kötelező)
Érvényesíthető igények Kijavítás, kicserélés  árleszállítás, kijavíttatás a vállalkozás költségére, elállás Határidő 2 év (elévülési) 1 év (jogvesztő) Bizonyítási teher Teljesítést követő 6 hónapon belül: Vállalkozás vállalkozás, ezt követően a fogyasztó Költségviselés (anyag, munka, továbbítás) A költségek az eladót terhelik, azonban megoszlik a felek között a közrehatás arányában a karbantartási kötelezettség elmulasztása esetén!

5 Kedvezmények kötelező jótállás esetén
Kijavítás iránti igény érvényesítése közvetlenül a szerviznél, amennyiben az eladó a jótállási jegyen ennek helyét is megadta; 3 munkanapos csereigény; kizárólag új alkatrész beépítése; javítás az üzemeltetés helyén / el- és visszaszállítás (3 eset, eladó ill. javítószolgálat kötelezettsége is).

6 Termékszavatosság – a hibás teljesítés új jogkövetkezménye
Gyártó helytállási kötelezettsége a termék hibájáért a fogyasztóval szemben. kizárólag ingó dolog esetén; hibás termék meghatározása szűkebb körű (a termék forgalomba hozatalkor a hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal); érvényesíthető igények: kijavítás, kicserélés; a bizonyítás a fogyasztót terheli, a felelősség alóli mentesülés eseteit (3) törvény határozza meg; határidő: 2 év (forgalomba hozataltól, jogvesztő); jegyzőkönyv felvételi kötelezettség fennáll !!.

7 Termékfelelősség (PTK)
Hibás termék által a fogyasztó személyében, vagyontárgyaiban okozott kárért való (kártérítési) felelősség (nem a termék hibájának orvoslására szolgál). ingó dolog esetén (amely magánhasználat, magánfogyasztás tárgya és a károsult rendszerint ilyen célra is használta); termékkár: vagyoni/nem vagyoni kár (fogyasztó halála, testi sérülése, egészségkárosodása folytán), más dologban okozott kár (500 euró).

8 Párhuzamos fennállás kellékszavatosság jótállás
termékszavatosság termékfelelősség

9 Jegyzőkönyv a minőségi kifogásról
termékre vonatkozó (kellék- és termék)szavatossági, (kötelező) jótállási igények; szerződés létrejötte bizonyított: nyugta bemutatása esetén (de! Fgytv. szerinti panasztétel lehetősége); minőségi kifogás bejelentése: telefonon, írásban, személyesen (helyszínen) őrzési, bemutatási kötelezettség (3 év);

10 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell…
a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, a szerződés vállalkozás általi teljesítés időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, szavatossági vagy jótállási igénye alapján fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, szavatossági vagy jótállási igénye rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát, tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Lényeg: a tartalmi szempontú megfelelőség. (www.nfh.hu)

11 Átvételi elismervény Kijavításra a terméket elismervény ellenében kell az eladónak (illetve a javítószolgálatnak) átvenni. Fel kell tüntetni: a fogyasztó nevét, címét; a dolog azonosításához szükséges adatokat; a dolog átvételének időpontját; azt az időpontot, amikor a fogyasztó a dolgot átveheti.

12 Jótállási jegy fogyasztási cikkel együtt, külön kérés nélkül kell átadni; közérthető, egyértelmű, magyar nyelvű; írásban vagy más maradandó eszközzel (jótállási határidő végéig biztosított legyen a ~ tartalmának jól olvashatósága); gyártói (önkéntes) jótállás – forgalmazói (kötelező) jótállás.

13 A jótállási jegy tartalmi elemei
a) a vállalkozás [eladó] neve, címe, b) a fogyasztási cikk azonosításra alkalmas megnevezése és típusa, valamint – ha van – gyártási száma, c) a gyártó neve, címe, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással, d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy – a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontja, e) a fogyasztó jótállásból eredő jogai, azok érvényesíthetőségének határideje, helye és feltételei, f) az arról szóló tájékoztatás, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

14 Fogyasztót megillető jogok:
az alapvető szavatossági-jótállási igények (kijavítás, kicserélés, árleszállítás, a hiba kötelezett költségére történő fogyasztó általi kijavítása vagy mással történő kijavíttatása, és elállás) a jótállási idő módosulása javítás és csere esetén (utalás arra, hogy a javítással a jótállás meghosszabbodik, míg csere esetén újból indul), „három munkanapos csere” szabálya, helyszíni javíttatás, illetve az onnan való díjmentes el- és visszaszállíttatás (ez csak abban az esetben követelhető meg, amennyiben a termék 10 kg-nál nagyobb tömegű, vagy rögzített bekötésű, illetve tömegközlekedési eszközön kézipoggyászként nem szállítható, kivéve: járművek), kijavításra és kicserélésre nyitva álló határidő (utalás arra, hogy az eladónak törekedni kell, hogy a kijavítás és kicserélés 15 napon belül megtörténjen). amennyiben a jótállási jegyen szerviz (javítószolgálat) is fel van tüntetve, úgy arról is tájékoztatást kell adni a dokumentumban, hogy a fogyasztó a kijavítási igényét közvetlenül a szerviznél is érvényesítheti.

15 Tapasztalatok a 2014. évi témavizsgálat keretében
megtévesztő tájékoztatás az igényérvényesítési határidő tekintetében; jótállási jegy átadásának elmulasztása; jótállási jegy tartalmi hiányossága; megtévesztő tájékoztatás (pl.: jótállás megvonása bizonyos feltételek esetén; egyes szavatossági jogok jogellenes feltételhez kötése).

16 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! felügyelőségvezető-helyettes
dr. Lakó Anita felügyelőségvezető-helyettes 76/


Letölteni ppt "BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések