Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. szeptember 16. Sándor Attila osztályvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. szeptember 16. Sándor Attila osztályvezető."— Előadás másolata:

1 2014. szeptember 16. Sándor Attila osztályvezető

2 Előzmények

3 TIVIZIG ártéri öblözetei 2.78Tiszanagyfalu- Tiszalöki 56,6 2.79Hortobágyi1578,0 2.87Nagy-Sárréti307,3 2.88Berettyóújfalui143,4 2.89Érmelléki16,6 2.90Kis-Sárréti901,0 Összesen:3002,9 km 2

4 A Tisza-völgy népességének és területhasználatainak évszázados alakulása

5 Terület használat változása hullámtéren 1782 szórvány, liget 1892 A hullámtéren belül 5% alá csökkent a művelt terület megjelenik a véderdő 1953 Tsz-esítés 2002 1902 7% az erdő állomány a hullámtéren

6 A nagyvízi medrekkel szemben támasztott követelmények és fő funkciók: Vízgazdálkodási szempontok Természetvédelmi szempontok Mezőgazdaság szempontjai Erdőgazdálkodási szempontok Egyéb (hajózás, rekreáció, stb.)

7 A töltésszerkezet kialakulása a többszöri töltésbővítés hatására a Tisza és mellékfolyói mentén

8 A NAGYVÍZI MEDER VÍZSZÁLLÍTÁSÁNAK NÖVELÉSE: A tapasztalatok szerint ugyanaz a vízhozam magasabb szinten vonul le, a meder vízszállítása csökkent. Megoldások:  töltésáthelyezés;  szabad sáv létrehozása a nagyvízi meder részére írtésok útján;  folyószabályozási beavatkozások, sarkantyúk, vezetőművek, partvédelmek;  mederátvágások létrehozása;  árapasztás túlfejlett kanyarok között;  nyári gátak felülvizsgálata, vissza-, illetve elbontása;  övzátonyok helyenkénti, szakaszos átvágása;  hídkörnyéki vízszállító képesség növelése hullámtéri hídnyílások kiépítésével;  hullámtéri építkezések felülvizsgálata;  művelési ág változtatás a hullámtéren.

9 Jogi háttér 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról (Vgtv.) 27. § Az e törvény 20. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján megállapított vízvezetési szolgalmi jogot és vízhasználati szolgalmi jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni, továbbá a 25. § (3) bekezdése szerinti védőterület, továbbá a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényét, mint jogi jelleget a vízügyi hatóság jogerős határozata alapján (a település nevének és helyrajzi számnak a megjelölésével) az ingatlan-nyilvántartásba - külön törvény szerint - fel kell jegyezni. 33/A. § A vízügyi hatóság jogosult - a természeti és a környezeti veszélyeztetettség megelőzése (így a nagyvízi meder vízszállító képességének megőrzése, az árvizek levezetésének biztosítása) érdekében - a nagyvízi mederben telekalakítási, illetőleg építési tilalmat elrendelni.

10 Jogi háttér 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról 5. § (1) A nagyvízi medret csak jogszabályban meghatározott módon szabad használni (hasznosítani). A nagyvízi meder területét a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöli ki. A nagy vízi meder rendeltetése a mederből kilépő árvizek és a jég levezetése. (5) Nagyvízi mederben építmények, a helyi építési szabályzat, valamint a szabályozási terv, illetőleg nagyvízi mederkezelési terv szerint helyezhetők el. A vizek használatával közvetlenül összefüggő építmények, amelyek például a vízisportot, horgászatot szolgálják - ha a szabályzat vagy a tervek másképp nem rendelkeznek - csak abban az esetben valósíthatók meg, ha használatuk közösségi célokat szolgál. (7) A földrészlet használatára vonatkozó, a földrészlet tulajdonosa és használója között kötött szerződésben fel kell tüntetni azt a tényt, hogy a földrészlet nagyvízi mederben fekszik.

11

12 Tervezési szakaszok: VIZIG KÓDVIZIG Tervezési szakaszok száma (db) 1ÉDUVIZIG 14 2KDTVIZIG 8 3ADUVIZIG 5 4KÖDUVIZIG 3 5DÉDUVIZIG 2 6NYUDUVIZIG 3 7FETIVIZIG 7 8ÉMVIZIG 9 9TIVIZIG 2 10KÖTIVIZIG 5 11ATIVIZIG 4 12KÖVIZIG 6 Összesen: 68

13 TIVIZIG tervkészítéssel érintett folyószakaszai: - Berettyó magyarországi szakasza a Sebes-Körösnél lévő torkolata és az országhatár között - Hortobágy-Berettyó 54,8 fkm ( Borzi sztp.) 70,03 fkm ( Ágotai közúti híd) Ezenkívül részt veszünk a Tisza Tiszafüred és Tokaj közötti szakaszának tervezési munkájában.

14 TIVIZIG tervkészítéssel érintett folyószakaszai

15 83/2014. (III. 14.) Kormányrendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

16 A 83/2014. (III. 14.) Kormányrendelet mellékletei: 1. melléklet: A nagyvízi mederkezelési tervet megalapozó tervdokumentáció tartalma 2. melléklet: Nyilatkozat 3. melléklet: Levezetősávok építési követelményei 4. melléklet: A nagyvízi mederkezelési terv elkészítésével érintett vízfolyások, folyószakaszok

17 A nagyvízi mederkezelési tervet megalapozó tervdokumentáció tartalma: 1. A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 1.1. A terv területi hatálya, szükségessége 1.2. Tulajdonviszonyok 1.3. Területrendezési és településszerkezeti tervek 1.4. Egyéb tervek, előírások 1.5. A mederszakasz részletes állapotismertetése 2. AZ ELŐÍRÁSOKAT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK 2.1. A mederszakasz hidromechanikai modellvizsgálata 2.2. A nagyvízi meder zonációjának meghatározása 2.3. A feltöltődés és a medermélyülés okainak értékelése, tendenciája 2.4. Nemzetközi kitekintés. A hasonló adottságú nagyvízi medrek kezelési, területhasználati, beépítési módjai, szabályozási törekvések 2.5. Az árvizek levezetését befolyásoló beépített területek vizsgálata 1. melléklet

18 3. ELŐÍRÁSOK, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK 3.1. Az adott mederszakasz árvízlevezető képességének megőrzéséhez és javításához szükséges előírások és tervezett beavatkozások 3.2. Hajózás, veszteglés szabályai (úszóművek elhelyezése) 3.3. Mederanyag kitermelés előírásai 3.4. Építési előírások 3.5. Az előírások érvényesítése a mederszakaszra vonatkozó más előírásokban 3.6. Ütemezés 4. IRATMELLÉKLETEK 4.1. Tervezői nyilatkozat 4.2. Numerikus hidrodinamikai modellvizsgálat 4.3. Észrevételek, egyeztetési jegyzőkönyvek 4.4. Véleményeltérések

19 5. RAJZ- ÉS TÉRKÉPMELLÉKLETEK 5.1. Áttekintő helyszínrajz 5.2. Átnézetes helyszínrajz 5.3. Részletes helyszínrajz (Állapotrögzítő) 5.4. Részletes helyszínrajz (Területhasználat - kiinduló állapot) 5.5. Részletes helyszínrajz (Zonáció) 5.6. Részletes helyszínrajz (a nagyvízi meder határvonalán azonosítható töréspontok EOV koordinátái) 5.7. Hossz-szelvény 5.8. Mintakeresztszelvények (Építések, erdőgazdálkodás) 5.9. Keresztszelvények (Völgyszelvények) 5.10. Keresztszelvények (Középvízi szelvények) 5.11. Egyedi beavatkozások részlettervei 5.12. Területhasználati előírások térképi ábrázolása

20 Levezetősávok építési követelményei Levezetősávok: 1. Elsődleges 2. Másodlagos 3. Átmeneti 4. Áramlási holttér 3. melléklet

21 Levezetősávok (zonációk) megjelenítése

22 A tervkészítéshez szükséges külső szakértők kiválasztása. Az 1. melléklet szerint terv készítése: A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE AZ ELŐÍRÁSOKAT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK Befejezési határidő: 2014. december 31. Jelenlegi állapot

23 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "2014. szeptember 16. Sándor Attila osztályvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések