Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rektori programterv 2010-2014 Prof. Dr. Szabó Gábor DSc. r ektor - jelölt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rektori programterv 2010-2014 Prof. Dr. Szabó Gábor DSc. r ektor - jelölt."— Előadás másolata:

1 Rektori programterv 2010-2014 Prof. Dr. Szabó Gábor DSc. r ektor - jelölt

2 BEVEZET Ő Az elmúlt hét rektori esztendő alapvető eredményének tekintem, hogy sikerült megőriznünk az elődeink által megteremtett értékeket, azokat újabbakkal gyarapítottuk. Az egyetemi, és azon belül a karok, intézetek, egyének autonómiájának tiszteletben tartását továbbra is rektori küldetésemnek tartom. Ehhez: Tovább kell erősíteni a jogbiztonságot. Az Egyetem akadémikusai, professzori-tanári testület részvételének erősítése a döntési folyamatokban (PT). Szenátusi határozatok következetes betartása Folyamatos monitoring, nyilvánosság, számon kérhetőség

3 Az SZTE számokban: a mennyiségi expanzió mellett, egy min ő ségi fejl ő dési pályán vagyunk Közel 30.000 hallgató ( 46%-al n ő tt a külföldön részképzésben részt vev ő hallgatóink száma 4 év alatt) 1.700 külföldi hallgató (Itt tanuló Erasmus hallgatóink száma 58%-al emelkedett) 12 kar, 2 középiskola, 2 általános iskola, óvoda 8.500 foglalkoztatott (Egészségügyi integrációval 1200 f ő vel gyarapodtunk. Stabil munkahely! KSZ módosítás! ) Több mint 460.000 m 2 alapterület Éves költségvetés 60 milliárd Ft felett (40% saját bevétel) A költségvetési támogatás 10 év alatt kétszeresére, a saját bevétel háromszorosára n ő tt!

4 Az SZTE számokban: a mennyiségi expanzió mellett, egy min ő ségi fejl ő dési pályán vagyunk Közel 2.000 oktató (129 f ő az MTA doktora 786 f ő CSc, PhD, DLA tudományos fokozat) 19 professzor a Magyar Tudományos Akadémia tagja 11 Széchenyi-, 15 Szent-Györgyi-díjas 12 MTA által támogatott kutatóhely (Járulékos költségek fedezése egyetemi forrásbevonással) Több mint 100 PhD program 19 doktori iskolában 600 PhD hallgató 87 BSc / BA szak, 111 MSc / MA szak 31 szabadalmi bejelentés, amib ő l 18 nemzetközi szakaszban van

5

6 Kiegyensúlyozott gazdálkodás

7 Megőriztük a foglalkoztatási rátát és növeltük a minősítettek súlyát

8 K+F+I potenciál több mint 2000 oktató, kutató, 1481 f ő teljes munkaid ő s 19 f ő a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 129 f ő az MTA doktora 786 f ő teljes munkaid ő s oktató és kutató CSc, PhD, DLA tudományos fokozattal rendelkezik Intenzív hazai és nemzetközi együttm ű ködés az akadémiai és ipari szférával Fókuszok: élettudományok ( biotechnológia és orvostudomány ) környezettudományok ( bioremediáció és hulladékkezelés ) anyagtudományok ( nanotechnológia és fotonika ) informatika ( képalkotás ) és matematika mez ő gazdaság és élelmiszeripar 31 szabadalom, 18nemzetközi szakaszban 22 spin-off vállalkozás 3 tudáscentrum

9

10

11 Gazdaságtudományi Kar új oktatási épülete …….. m 2 alapterület, átadva 2007-ben, 504 millió Ft összköltség

12 Újszegedi Biológus épület 2477 m 2 alapterület, átadva 2007-ben, 1 milliárd Ft összköltség

13 DNT épülete Átadás éve: 2007

14 Öthalmi Kollégium b ő vítése 60 diáklakás kialakítása, átadva 2009-ben, 540 millió Ft összköltség

15 Mérnök és természettudományi képzés fejlesztése

16 Az SZTE az oktatás-kutatás szolgálatában - a min ő ségdíjas SZTE-b ő l kutató egyetemet „kovácsolni” - A Szegedi Tudományegyetem valamennyi tudományterületén – különös tekintettel az alapkutatásokra - a nemzetközileg is elismert kutató-fejleszt ő tevékenységét tekinti alapvet ő feladatának Sokszín ű hazai- és nemzetközi kapcsolatrendszer b ő vítése Sikeres kutató egyetemi pályázatok megvalósítása

17 Tudomány, alkotás és innováció A tudományos eredményeinket integrálni régiónk fejl ő désébe a K+F+I tevékenységen keresztül A kiemelt tudományterületeken ( egészség-ipar, környezetvédelem, energetika, biotechnológia, élettudomány, kémia-anyagtudomány, informatik a) a fejlesztéseket úgy kell megvalósítanunk, er ő forrásainkat úgy kell koncentrálnunk, hogy azokban egyaránt hasznosuljanak a gazdaság-, a társadalom-, a bölcsészet-, a jog-, a mez ő gazdasági- és az élelmiszeripari területén elért tudományos eredményeink. A Bölcsészettudományi Kar nemzetközileg is figyelemre méltó kutatási hagyományaira alapozott kiemelten támogatandó tudományos munka eredményeként pedig remélhet ő, hogy az Egyetemünkön folyó kutatások tudás- és tudományelméleti háttere, társadalmi hatásai is feltárásra kerülnek. A külvilág felé sikerrel sugárzott egységes Szegedi Tudományegyetem kép az egyetemi polgárok közösségében is meger ő södik.

18 Az épül ő egyetem A nagyprojektek tervszer ű befejezése, kivitelezés és elszámolása, és egységes egyetemi keretrendszer a jöv ő beruházásaihoz A nagyprojektek - az ELI kivételével, amely 10-15 évre szóló program - 2012 végére befejez ődnek, így 10 év alatt több mint 80 ezer négyzetméternyi terület újul meg : az elnyert Uniós források 100%-os lehívása kiemelt feladat jöv ő beni egyetemi pályázatok résztvev ő egységeinek kiválasztása körültekint ő bb legyen, megalkotva egy olyan keretrendszert, amely lehet ő vé teszi minden érintett kar, szervezeti egység azonos eséllyel történ ő kiválasztását az infrastruktúra-fejlesztés stratégia frissítése

19 Regionális Tudástranszfer és Szolgáltató Központ Megvalósulás helyszíne: a Szegedi Tudományegyetem Dugonics tér 13. szám alatti központi épülete Az épület összes nettó alapterülete 8.313m2 Korábban egyetemi könyvtár, funkcióváltást követ ő en az SZTE K+F+I eredményeinek hasznosítását szolgáló funkciók központja Átadás éve: 2011

20 Infrastruktúrafejlesztés a szegedi egészségpólusban

21 Sürg ő sségi ellátás fejlesztése

22 Extreme Light Infrastructure (ELI) Projekt

23 Egyetemi és kari autonómia Az Universitas befogadó szellemisége autonóm szervezeti identitásokon épülhet tovább a karok önállóságának további biztosítása, az alkotó egyén, a tudományos m ű helyek, kutatócsoportok, tanszéki közösségek és a hagyományok teremtette autonómiák fenntartása, a bizalom rögzített szabályok mentén történ ő er ő sítése összefogással, az egyetem szellemiségében valósuljon meg a kutatói-alkotói-oktatói-tanulási szabadság tovább fejl ő djön a kölcsönös érdekeltségen nyugvó együttm ű ködés az egyes önálló egységek között

24 Az európai egyetem A Szegedi Tudományegyetem nemzetközi kapcsolataira és egyetemi polgáraink mobilitására építve, a nemzetközi képzési portfólió kiterjesztése kiválasztásra és kialakításra kerüljenek azok az elitképz ő és/vagy nemzetközileg is eladható programok, amelyek beiskolázása világszint ű lehet külföldi MSc/MA, PhD hallgatók megnyerése a külföldi vendégoktatói kör hosszú távú bevonása oktatói-tudományos m ű helyeink munkájába

25 A SZTE felel ő ssége a hallgatókért, az egyetemi polgárokért Hallgatói, oktatói és dolgozói életpályamodellek kidolgozása, a szakmai karrier egységes elismerése Az egyetemen belül mindenkinek legyen lehet ő sége szakmai karrierje kiteljesítésére A hallgatók közti esélyegyenl ő ség fenntartása A hallgatói önkormányzatok alkotó részvétele a tervezési és döntés el ő készítési folyamatokban

26 A jöv ő tudásmunkásainak nevelése Integrált képzési programok az érettségit ő l a feln ő ttképzésig, az eddigi akkreditációs eredményeinkre alapozva A természettudományi-m ű szaki végzettség ű k számának növelése DLA iskola létrehozásával b ő víthetjük doktori iskoláink számát Az élethosszig tartó tanulás el ő segítése

27 Az integrált egészségügy fókuszpontjai az SZTE Szent- Györgyi Albert Klinikai Központban Az integrált egyetem szervezeti keretei között gazdaságilag önálló betegellátás az SZTE Klinikai Központ betegellátó intézményi menedzsment teljes kör ű gazdasági önállóságának megteremtése elengedhetetlen feltétele az egységes regionális betegellátó rendszer biztonságos m ű ködtetésének Klinikai Központ leválasztását nem tartom aktuális kérdésnek. Gazdasági önállósodásukat ugyanakkor határozottan támogatom A betegellátást és az orvosképzést nem lehet szétválasztani

28 E-Universitas – a virtuális egyetem Az infokommunikációs technológiák továbbterjesztése a szervezeti hatékonyság és tájékozottság mentén az egyetem portál továbbfejlesztése, a központi honlap és a kari honlapok integrációja a vezeték nélküli internet ellátottság egyetemi szint ű, minden oktatási terünket érint ő kiépítése ú jra kell gondolni elektronikus vezetési és információs rendszerünket

29 Min ő ség és fenntarthatóság A Szegedi Tudományegyetem fenntartható gazdálkodásának meg ő rzése,a kiválóság kiterjesztése az üzemeltetésre következ ő években több mint 20 milliárd forint pályázati forrás érkezik az egyetemre, fenn kell tartanunk a ma is stabilan m ű köd ő pénzügyi és gazdasági alrendszerünket a gazdálkodásunk hatékonysága a továbbiakban nem megszorításokkal, vagy mesterséges pénzügyi korlátokkal javítható, hanem olyan m ű szaki és folyamatfejlesztésekkel, melyek modernizálják m ű ködésünket „zöld egyetemmé” válni

30 Min ő ségi szervezetirányítás a Szegedi Tudományegyetemen A testületi szellem továbber ő sítése: a Gazdasági Tanács mellett Professzori Tanács felállítása min ő ségirányítási rendszer hatékony m ű ködtetése a döntési jogkörök a döntési felel ő sséget visel ő egységhez köt ő d ő en, gyorsan és hatékonyan ütközzenek és jussanak eredményre létre kell hozni a karok professzori-tanári testületeinek küldöttjeib ő l álló Professzori Tanácsot

31 A SZTE, mint proaktív kezdeményez ő fels ő oktatási és K+F+I kérdésekben Kormányzati kezdeményez ő készség kiterjesztése fels ő oktatási kérdésekben Az alapképzés tartalmát a mesterképzéshez kell igazítani osztatlan tanárképzés visszaállítása Kívánatos a középiskolai oktatás színvonalának és követelményeinek emelése, az igényes felvételi eljárás visszaállítása. Az érettségi rendszert újra kell gondolni. Megfontolandó a hagyományos és színvonalas érettségi vizsga újbóli bevezetése.

32 A Szegedi Tudományegyetem a XXI. század III. generációs egyeteme Oktatás - kutatás - tudás megosztás egysége, összhangja –a tömeg- és elitképzés összhangja, a tehetségfeltárás, tehetséggondozás és a jöv ő tudásmunkásainak és tudósgenerációjának képzése –a globális jöv ő kép, a technológiai el ő retekintés, valamint a társadalom- és természettudományok együttm ű ködése eredményeképpen a tudás, a technológia és az innováció vezérelte fenntartható fejl ő dés szolgálata –a tudományos eredmények alkalmazást és felhasználását a globális ügyeket érint ő döntéshozatalban (betegségek terjedése, éghajlatváltozás, globális környezeti változások, energia-, víz- és élelmiszerellátás) a tudomány által igényelt eszközök biztosítását, és a tudománydiplomácia er ő sítését.

33 Oktatás – kutatás – tudásmegosztás: új célok és új szerepek

34 Köszönöm megtisztel ő figyelmüket!


Letölteni ppt "Rektori programterv 2010-2014 Prof. Dr. Szabó Gábor DSc. r ektor - jelölt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések