Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/09/1 Projektindító tantestületi nap.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/09/1 Projektindító tantestületi nap."— Előadás másolata:

1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/09/1 Projektindító tantestületi nap

2 NYERTÜNK!!! Mit??? nevelési-oktatási gyakorlatának megújítását, ennek keretében  kulcskompetencia területek fejlesztésére,  oktatási programok és taneszközök bevezetésére, adaptációjára,  a szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítására,  illetve önálló intézményi innováció megvalósítására is lehetőség van.

3 Projektindító nap célja:  Lehetőséget biztosít minden pedagógus számára a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére, áttekintésére.

4 A TÁMOGATÁS CÉLJA  a munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése Előzmény: HEFOP: modul rendszerű oktatási programok, bevezetése közoktatási intézmények 10 %-ában ; együttnevelés támogatása….30%-ra!!

5 alapvető célja  kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza,  a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével,  valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

6  ROP+  TÁMOP+  TIOP

7 Részcélok  a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a közoktatási intézmények minél szélesebb körében  szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása  a digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása

8 Álljunk meg picit…  Mi a „kompetencia” definíciója a közoktatásban???  Mit értünk szegregációmentességen?  Mi az a digitális Írástudás, IKT???

9 „kompetencia” A KÉPESSÉGEK és a KOMPETENCIÁK viszonyáról  A kompetenciák a személyiség komponensei, komponensrendszerei, melyek meghatározott funkciót szolgáló motívum- és képességrendszerek. (Nagy József)  Egy kompetencia pszichikus feltételeknek olyan rendszere, amely egy jól körülhatárolható feladat hatékony, megfelelő minőségű elvégzésére teszi alkalmassá az embert. A kompetenciák hierarchikus rendszert alkotnak, legtöbbjük komplex abban az értelemben, hogy ismereteket, képességeket, motívumokat szervez egységbe. (Nahalka István)

10  A képesség:  tevékenység végzésére való alkalmasság  adottságokon alapul (genetikai diszpozíció)  csak gyakorlással fejlődik!  Többféle képességtípus létezik: általános és speciális képességek

11  Általános képességek: Többféle tevékenység alapját jelentik: kommunikációs, kooperációs képességek, általános tanulási képességek, kreativitás, gondolkodás  Speciális képességek: Egy vagy néhány tevékenység alapját képezi: fizikai képességek (spec. érzékelés), matematikai képesség

12 A személyiség különböző szférái szerinti képességek:  Kognitív (értelmi)  Affektív (érzelmi, akarati)  Pszichomotoros (mozgásos

13 A kompetencia: Azok az alapvető személyes tulajdonságok, amelyek eredményeként adott munkakörben egy munkatárs magatartás alapján értékelhető, előre meghatározott kritériumok szerint jó/kiváló teljesítményt nyújt  Informális képességek együttese, mindig cselekvéshez kapcsolódik  Meghatározott összefüggéshez kapcsolódik (átvihetőség, transzfer problémája; konkrét szituáció megoldása)

14 Kompetenciatípusok közül csak egyről (Weinert):  Általános megismerő kompetenciák: a tulajdonképpeni intellektuális képességek  Speciális kognitív kompetenciák: képessé tesz valamilyen speciális tevékenységre (sakkjáték, zongorázás, gépkocsivezetés, stb.); sok időbe telik az elsajátításuk; a rutin is további tudatos ellenőrzést igényel (folyamatos gyakorlás szükségessége)

15 Kulcskompetenciák:  Kiegészítik az alapkészségeket, és feltételül szolgálnak az egyénnek, hogy  Új ismereteket sajátítson el  Tudását az új igényekhez alakítsa  Tudását a szervezetek igényeihez alakítsa  Alkalmazkodjon a változó lehetőségekhez  Javítson saját lehetőségein (lifelong learning)

16 A kompetencia alapú iskola elvárásai - a tanulótól: - nagyfokú aktivitás - magas megértési szint - erős motiváltság - Meggyőződés a pedagógustól: - intenzív együttműködés - intenzív innováció - szakítást a rutinnal

17 EU: közoktatás fejlesztés  LISSZABONI HATÁROZAT: Tagállamok oktatási, képzési rendszerének átalakítása => foglalkoztatás növelése => tudásalapú társadalom megteremtése  CÉL: ismeretátadásról a hangsúly áttevődjön az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésére, hisz ezek révén bárki képessé válhat az egész életen át tartó tanulásra

18 NFT 2004-2006: HEFOP projektsorozata:  élethosszig tartó tanulási képesség megalapozása  hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása  hatékony segítés az Oktatási Minisztérium középtávú fejlesztési stratégiájának megvalósulásához

19 HEFOP 3.1…. program: 5 kiemelt kompetencia területre oktatási programcsomag  szövegértés - szövegalkotás  matematikai – logikai  idegen nyelvi (angol, német, francia, magyar mint idegen nyelv)  szociális, életviteli és környezeti  életpálya – építési kompetenciák Megalapozza:  óvodai programcsomag

20  Programcsomagok típusai:  „A” típusú Teljes műveltségterületi rendszer (pl. szövegértés komp.:magyar nyelv és ir. helyett)  „B” típusú Kereszttantervi modulok (pl. szövegértés komp.:földrajz, tört…órán)  „C” típusú Tanórán kívül feldolgozható modulok

21 HEFOP-3.1.1 projekt A SULINOVA Kht által fejlesztett központi program tartalmai:  A kompetencia alapú oktatás elterjesztése oktatási programcsomagok által  A tartalmi fejlesztéseket befogadni tudó szervezeti kultúra fejlesztése  Pedagógus továbbképzési projektek  Az info - kommunikációs kultúra fejlesztése  A fejlesztéseket támogató kutatási programok  Mérési – értékelési programok

22 HEFOP 3.1.2 program: „A Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia – alapú tanítási – tanulási programok elterjesztése érdekében ” (TIOK) HEFOP 3.1.3 program: felkészülés – intézmények HEFOP 3.1.4 program: „A kompetencia – alapú oktatás elterjesztése”

23 HEFOP 2.1…. program: HEFOP/2.1.1-………..2.1.9 SNI HH HHH

24 Konkrétan a TÁMOP-3.1.4-ről:  fenntartó: a) legfeljebb 5 feladatellátási hely fejlesztésére nyújthatta be pályázatát b) különböző életkorokat és közoktatási szinteket figyelembe véve - lehetőség szerint az oktatás minél teljesebb vertikumát fogja át c) komplex szaktanácsadó

25 A PÁLYÁZAT TARTALMA  Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések: a) A kompetencia alapú oktatás implementációja b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása

26  a) A kompetencia alapú oktatás implementációja  A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja: „Szövegértés-szövegalkotás” min. 1 tanulócsoport „Matematika” min. 1 tanulócsoport további egy választott min. 1 tanulócsoport Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban

27 műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása komplex óvodai program bevezetése min. 1 csoport  újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása: három hetet meghaladó projekt / tanév egy témahét megszervezése / tanév moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben)

28  Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése: érintett tanórák 25%-a IKT-eszközzel támogatott  A pedagógusok felkészítése fentiek intézményi megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele. Menedzsmentképzés a vezetők számára általános pedagógiai módszertani képzések kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés IKT oktatásban történő alkalmazását segítő képzés

29  Kötelező szaktanácsadói szolgáltatások: o Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, intézményi fejlesztési folyamat) o IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó o Kompetenciaterületi mentor- szaktanácsadó (pedagógiai módszertan) o IKT fejlesztési mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan)

30  tanulói és tanári taneszközök beszerzése, valamint az óvodai program moduláris nevelési eszközeinek beszerzése.

31 ÓVODAI PROGRAMCSOMAG Pedagógiai koncepció I-III. Komplex fejlesztési terv Gyermek fejlődésének nyomon követése Tématervjavaslat Differenciálási szintek Módszerek Eszközök

32 ÓVODAI PROGRAMCSOMAG Képesség- fejlesztés K+M.I.V.J.Z.Ó.H.K.s.

33 b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása  H. h. gyerekek és a sajátos nevelési igényű gyerekek többségi óvodákban, iskolákban való integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi adaptációjának megvalósítása.  A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása.

34  tanulók integrációját elősegítő célzott fejlesztési program, ha a h.h. 40%-ot meghaladja  A pedagógusok felkészítése fentiek intézményi megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele. 40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett tantestületi IPR- képzés 40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett IPR-hez kapcsolódó tantestületi módszertani képzés SNI-tanulók érintettsége esetén együttnevelésre felkészítő tréning

35  Kötelezően tervezendő tanácsadói szolgáltatások: o 40% feletti HH-tanuló arány felett esélyegyenlőségi folyamat-szaktanácsadó O 40% feletti HH-tanuló arány felett IPR- módszertani mentor-szaktanácsadó

36 c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása  a feladatellátási hely sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja ("jó gyakorlatok átvétele").  saját innováció megvalósítása.

37  Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása  Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival  projektindító nap, amely lehetőséget biztosít minden pedagógus számára a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére.

38 Egyéb támogatható tevékenységek  pedagógus továbbképzési programok tervezése  továbbképzésen résztvevő pedagógusok helyettesítési díjának, illetve a továbbképzés egyéb kapcsolódó költségeinek elszámolása  oktatási, pedagógiai tanácsadói szolgáltatás tervezésére és megvalósítására  pedagógusok által végzett fejlesztési, innovációs tevékenység, új pedagógiai, módszertani produktumok létrehozása

39  Szakmai együttműködések kialakítása egyéb szolgáltatások igénybe vételére, (színházakkal, múzeumokkal, könyvtárakkal való együttműködés kialakítása közös oktatási programok megvalósítására, helyi társadalom szereplőivel közös programok szervezése, környezetvédelem, üzemlátogatás, erdei iskolai programok megvalósítása, stb.)  Mérés-értékelési felkészítés a nevelőtestület 1-2 tagjának  kompetencia alapú oktatás megvalósításához szükséges, intézményi szinten (is) használható digitális tartalmak, tananyagok, oktatási szoftverek beszerzése.

40 Amire figyelni kell…  a helyi nyilvánosság biztosítása  egy teljes tanévet (2009/2010-es tanév) magába foglaljon, amikor a tervezett pedagógiai fejlesztések csoport és osztálytermi szinten, teljes tanévet átfogóan valósulnak meg.  ajánlott maximum csoport- és pedagóguslétszám:  Monitoring mutatók:……!!!

41 Szaktanácsadók igénybevétele: kizárólag külső szolgáltatótól Taneszköz vásárlás: Tankönyvjegyzékről (a kompetencia alapú oktatás céljainak megfelelőek közül), illetve a miniszter által kiadott kompetencia alapú oktatási programok (programcsomagok) közül lehet kiválasztani. Bevezetéséhez szükséges oktatási segédletek, taneszközök beszerzése a 11/1994. (VI.8) MKM rendelet 7. sz. melléklet alapján történhet. Pedagógusok többletmunkája: Honorárium

42  a regionális hálózatkoordinációs központok (TÁMOP 3.2.2 kedvezményezettjei) a megvalósítás során szakmai támogatást nyújtanak, _______ adatszolgáltatási kötelezettség...

43  A projekt befejezése max. 20 hónap Fenntartási kötelezettség 5 év - A pedagógiai program módosításának megfelelő gyakorlat folytatása - kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek megjelenítése és alkalmazása - tanulásszervezési eljárások, módszerek megjelenítése és további alkalmazása, mely elősegíti, vagy lehetővé teszi a kompetencia alapú oktatás elterjedését, illetve az integrált nevelés céljainak megvalósulását - Esélyegyenlőségi problémákra ütemezett feladatok megvalósítása

44 Amire figyelni kell a megvalósításkor: mellékeltek listája  Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv  Komplex intézményi és IKT helyzetelemzés, amelyhez csatolva van a komplex szaktanácsadó egyetértő nyilatkozata  Szakmai feladatterv  Részletes Költségvetés és szöveges indoklás  Szakmai együttműködési megállapodás

45 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Fehérvári Krisztina Telefon: 0620/9819-232 Email: fehervarik@gmail.com


Letölteni ppt "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/09/1 Projektindító tantestületi nap."

Hasonló előadás


Google Hirdetések