Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-3.1.4/09/1 Projektindító tantestületi nap

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-3.1.4/09/1 Projektindító tantestületi nap"— Előadás másolata:

1 TÁMOP-3.1.4/09/1 Projektindító tantestületi nap
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/09/1 Projektindító tantestületi nap

2 NYERTÜNK!!! Mit??? nevelési-oktatási gyakorlatának megújítását,
ennek keretében kulcskompetencia területek fejlesztésére, oktatási programok és taneszközök bevezetésére, adaptációjára, a szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítására, illetve önálló intézményi innováció megvalósítására is lehetőség van.

3 Projektindító nap célja:
Lehetőséget biztosít minden pedagógus számára a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére, áttekintésére.

4 A TÁMOGATÁS CÉLJA a munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése Előzmény: HEFOP: modul rendszerű oktatási programok, bevezetése közoktatási intézmények 10 %-ában ; együttnevelés támogatása….30%-ra!!

5 alapvető célja kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

6 ROP+ TÁMOP+ TIOP

7 Részcélok a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a közoktatási intézmények minél szélesebb körében szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása a digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása

8 Álljunk meg picit… Mi a „kompetencia” definíciója a közoktatásban???
Mit értünk szegregációmentességen? Mi az a digitális Írástudás, IKT???

9 „kompetencia” A KÉPESSÉGEK és a KOMPETENCIÁK viszonyáról A kompetenciák a személyiség komponensei, komponensrendszerei, melyek meghatározott funkciót szolgáló motívum- és képességrendszerek. (Nagy József) Egy kompetencia pszichikus feltételeknek olyan rendszere, amely egy jól körülhatárolható feladat hatékony, megfelelő minőségű elvégzésére teszi alkalmassá az embert. A kompetenciák hierarchikus rendszert alkotnak, legtöbbjük komplex abban az értelemben, hogy ismereteket, képességeket, motívumokat szervez egységbe. (Nahalka István)

10 A képesség: adottságokon alapul (genetikai diszpozíció)
tevékenység végzésére való alkalmasság adottságokon alapul (genetikai diszpozíció) csak gyakorlással fejlődik! Többféle képességtípus létezik: általános és speciális képességek

11 Általános képességek:
Többféle tevékenység alapját jelentik: kommunikációs, kooperációs képességek, általános tanulási képességek, kreativitás, gondolkodás Speciális képességek: Egy vagy néhány tevékenység alapját képezi: fizikai képességek (spec. érzékelés), matematikai képesség

12 A személyiség különböző szférái szerinti képességek:
Kognitív (értelmi) Affektív (érzelmi, akarati) Pszichomotoros (mozgásos

13 A kompetencia: Azok az alapvető személyes tulajdonságok, amelyek eredményeként adott munkakörben egy munkatárs magatartás alapján értékelhető, előre meghatározott kritériumok szerint jó/kiváló teljesítményt nyújt Informális képességek együttese, mindig cselekvéshez kapcsolódik Meghatározott összefüggéshez kapcsolódik (átvihetőség, transzfer problémája; konkrét szituáció megoldása)

14 Kompetenciatípusok közül csak egyről (Weinert):
Általános megismerő kompetenciák: a tulajdonképpeni intellektuális képességek Speciális kognitív kompetenciák: képessé tesz valamilyen speciális tevékenységre (sakkjáték, zongorázás, gépkocsivezetés, stb.); sok időbe telik az elsajátításuk; a rutin is további tudatos ellenőrzést igényel (folyamatos gyakorlás szükségessége)

15 Kulcskompetenciák: Kiegészítik az alapkészségeket, és feltételül szolgálnak az egyénnek, hogy Új ismereteket sajátítson el Tudását az új igényekhez alakítsa Tudását a szervezetek igényeihez alakítsa Alkalmazkodjon a változó lehetőségekhez Javítson saját lehetőségein (lifelong learning)

16 A kompetencia alapú iskola elvárásai
- a tanulótól: - nagyfokú aktivitás - magas megértési szint erős motiváltság Meggyőződés a pedagógustól: - intenzív együttműködés - intenzív innováció - szakítást a rutinnal

17 EU: közoktatás fejlesztés
LISSZABONI HATÁROZAT: Tagállamok oktatási, képzési rendszerének átalakítása => foglalkoztatás növelése => tudásalapú társadalom megteremtése CÉL: ismeretátadásról a hangsúly áttevődjön az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésére, hisz ezek révén bárki képessé válhat az egész életen át tartó tanulásra

18 NFT 2004-2006: HEFOP projektsorozata:
élethosszig tartó tanulási képesség megalapozása hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása hatékony segítés az Oktatási Minisztérium középtávú fejlesztési stratégiájának megvalósulásához

19 HEFOP 3.1…. program: 5 kiemelt kompetencia területre oktatási programcsomag szövegértés - szövegalkotás matematikai – logikai idegen nyelvi (angol, német, francia, magyar mint idegen nyelv) szociális, életviteli és környezeti életpálya – építési kompetenciák Megalapozza: óvodai programcsomag

20 Programcsomagok típusai: „A” típusú Teljes műveltségterületi rendszer
(pl. szövegértés komp.:magyar nyelv és ir. helyett) „B” típusú Kereszttantervi modulok (pl. szövegértés komp.:földrajz, tört…órán) „C” típusú Tanórán kívül feldolgozható modulok

21 HEFOP projekt A SULINOVA Kht által fejlesztett központi program tartalmai: A kompetencia alapú oktatás elterjesztése oktatási programcsomagok által A tartalmi fejlesztéseket befogadni tudó szervezeti kultúra fejlesztése Pedagógus továbbképzési projektek Az info - kommunikációs kultúra fejlesztése A fejlesztéseket támogató kutatási programok Mérési – értékelési programok

22 HEFOP program: „A Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia – alapú tanítási – tanulási programok elterjesztése érdekében ” (TIOK) HEFOP program: felkészülés – intézmények HEFOP program: „A kompetencia – alapú oktatás elterjesztése”

23 HEFOP 2.1…. program: HEFOP/2.1.1-……… SNI HH HHH

24 Konkrétan a TÁMOP-3.1.4-ről:
fenntartó: a) legfeljebb 5 feladatellátási hely fejlesztésére nyújthatta be pályázatát b) különböző életkorokat és közoktatási szinteket figyelembe véve - lehetőség szerint az oktatás minél teljesebb vertikumát fogja át c) komplex szaktanácsadó

25 A PÁLYÁZAT TARTALMA Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések: a) A kompetencia alapú oktatás implementációja b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása

26 a) A kompetencia alapú oktatás implementációja
A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja: „Szövegértés-szövegalkotás” min. 1 tanulócsoport „Matematika” min. 1 tanulócsoport további egy választott min. 1 tanulócsoport Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban

27 műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása
komplex óvodai program bevezetése min. 1 csoport újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása: három hetet meghaladó projekt / tanév egy témahét megszervezése / tanév moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben)

28 Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése: érintett tanórák 25%-a IKT-eszközzel támogatott A pedagógusok felkészítése fentiek intézményi megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele. Menedzsmentképzés a vezetők számára általános pedagógiai módszertani képzések kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés IKT oktatásban történő alkalmazását segítő képzés

29 Kötelező szaktanácsadói szolgáltatások:
o Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, intézményi fejlesztési folyamat) o IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó o Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan) o IKT fejlesztési mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan)

30 tanulói és tanári taneszközök beszerzése, valamint az óvodai program moduláris nevelési eszközeinek beszerzése.

31 ÓVODAI PROGRAMCSOMAG Pedagógiai koncepció I-III. Komplex fejlesztési
terv Gyermek fejlődésének nyomon követése Tématervjavaslat Differenciálási szintek Módszerek Eszközök

32 ÓVODAI PROGRAMCSOMAG

33 b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása
H. h. gyerekek és a sajátos nevelési igényű gyerekek többségi óvodákban, iskolákban való integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi adaptációjának megvalósítása. A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása.

34 tanulók integrációját elősegítő célzott fejlesztési program, ha a h. h
tanulók integrációját elősegítő célzott fejlesztési program, ha a h.h. 40%-ot meghaladja A pedagógusok felkészítése fentiek intézményi megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele. 40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett tantestületi IPR-képzés 40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett IPR-hez kapcsolódó tantestületi módszertani képzés SNI-tanulók érintettsége esetén együttnevelésre felkészítő tréning

35 Kötelezően tervezendő tanácsadói szolgáltatások:
o 40% feletti HH-tanuló arány felett esélyegyenlőségi folyamat-szaktanácsadó O 40% feletti HH-tanuló arány felett IPR-módszertani mentor-szaktanácsadó

36 c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása
a feladatellátási hely sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja ("jó gyakorlatok átvétele"). saját innováció megvalósítása.

37 Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása
Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival projektindító nap, amely lehetőséget biztosít minden pedagógus számára a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére.

38 Egyéb támogatható tevékenységek
pedagógus továbbképzési programok tervezése továbbképzésen résztvevő pedagógusok helyettesítési díjának, illetve a továbbképzés egyéb kapcsolódó költségeinek elszámolása oktatási, pedagógiai tanácsadói szolgáltatás tervezésére és megvalósítására pedagógusok által végzett fejlesztési, innovációs tevékenység, új pedagógiai, módszertani produktumok létrehozása

39 Szakmai együttműködések kialakítása egyéb szolgáltatások igénybe vételére, (színházakkal, múzeumokkal, könyvtárakkal való együttműködés kialakítása közös oktatási programok megvalósítására, helyi társadalom szereplőivel közös programok szervezése, környezetvédelem, üzemlátogatás, erdei iskolai programok megvalósítása, stb.) Mérés-értékelési felkészítés a nevelőtestület 1-2 tagjának kompetencia alapú oktatás megvalósításához szükséges, intézményi szinten (is) használható digitális tartalmak, tananyagok, oktatási szoftverek beszerzése.

40 Amire figyelni kell… a helyi nyilvánosság biztosítása
egy teljes tanévet (2009/2010-es tanév) magába foglaljon, amikor a tervezett pedagógiai fejlesztések csoport és osztálytermi szinten, teljes tanévet átfogóan valósulnak meg. ajánlott maximum csoport- és pedagóguslétszám: Monitoring mutatók:……!!!

41 Szaktanácsadók igénybevétele:
kizárólag külső szolgáltatótól Taneszköz vásárlás: Tankönyvjegyzékről (a kompetencia alapú oktatás céljainak megfelelőek közül), illetve a miniszter által kiadott kompetencia alapú oktatási programok (programcsomagok) közül lehet kiválasztani. Bevezetéséhez szükséges oktatási segédletek, taneszközök beszerzése a 11/1994. (VI.8) MKM rendelet 7. sz. melléklet alapján történhet. Pedagógusok többletmunkája: Honorárium

42 a regionális hálózatkoordinációs központok (TÁMOP 3. 2
a regionális hálózatkoordinációs központok (TÁMOP kedvezményezettjei) a megvalósítás során szakmai támogatást nyújtanak, _______ adatszolgáltatási kötelezettség...

43 A projekt befejezése max. 20 hónap Fenntartási kötelezettség 5 év
- A pedagógiai program módosításának megfelelő gyakorlat folytatása - kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek megjelenítése és alkalmazása tanulásszervezési eljárások, módszerek megjelenítése és további alkalmazása, mely elősegíti, vagy lehetővé teszi a kompetencia alapú oktatás elterjedését, illetve az integrált nevelés céljainak megvalósulását - Esélyegyenlőségi problémákra ütemezett feladatok megvalósítása

44 Amire figyelni kell a megvalósításkor: mellékeltek listája
Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv Komplex intézményi és IKT helyzetelemzés, amelyhez csatolva van a komplex szaktanácsadó egyetértő nyilatkozata Szakmai feladatterv Részletes Költségvetés és szöveges indoklás Szakmai együttműködési megállapodás

45 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Fehérvári Krisztina
Telefon: 0620/


Letölteni ppt "TÁMOP-3.1.4/09/1 Projektindító tantestületi nap"

Hasonló előadás


Google Hirdetések