Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A környezetpolitika aktuális helyzete Magyarországon (NKP II. értékelése, NKP III. kialakítása) Környezetpolitikai aktualitások Keszthely, 2009. október.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A környezetpolitika aktuális helyzete Magyarországon (NKP II. értékelése, NKP III. kialakítása) Környezetpolitikai aktualitások Keszthely, 2009. október."— Előadás másolata:

1 A környezetpolitika aktuális helyzete Magyarországon (NKP II. értékelése, NKP III. kialakítása) Környezetpolitikai aktualitások Keszthely, 2009. október 26. Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

2 A magyar környezetpolitika keretei Stratégiai megközelítés, közép- és hosszú távú tervezés Nemzeti Környezet- és Természetpolitikai Koncepció (1994) A környezetvédelem jogi, intézményi és gazdasági szabályozórendszerének kialakítása (környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási tv.) Environment for Europe folyamat 1991-től OECD-csatlakozás, 1996. május 7. ENSZ egyezmények és tanácskozások Az előcsatlakozási folyamat (PHARE, ISPA, SAPARD) EU jogharmonizáció (a környezetvédelem az EU egyik legösszetettebb jogterülete

3 Nemzeti Környezetvédelmi Program 1995. évi LIII. törvény: Nemzeti Környezetvédelmi Program elrendelése „40. § (1) A környezetvédelmi tervezés alapja a hatévente megújítandó, az Országgyűlés által jóváhagyott Nemzeti Környezetvédelmi Program.” Küldetése: A környezetügy átfogó tervezési rendszere, középtávú keretprogramja Egységes rendszerbe foglalja a környezeti célokat, azok végrehajtását, nyomon követését

4 Az első két NKP jellemzői NKP-I (1997-2002) Jelentős politikai támogatottság Rendszerváltás utáni „látlelet és leltár” a problémákról és a teendőkről Környezeti elem/rendszer központú A végrehajtás nem igazán intézményesült, gyenge költségvetési kapcsolat NKP-II (2003-2008) Folyamatosság + Felkészülés az EU-csatlakozásra Tematikus akcióprogramok Hatékonyabb intézményesülés Továbbra is gyenge ráhatás a költségvetésre, nagyobb, de korlátozott befolyás a fejlesztéspolitikára

5 A második NKP főbb eredményei A környezetügy szabályozórendszerének alakítása, megújítása (SKV, környezetterhelési díj, energiaadó, termékdíj stb.) Előrelépés a stratégiai tervezésben (NFFS, NÉS, Biodiverzitás Stratégia) Aktív környezeti diplomácia (pl. Kiotó, EU éghajlat-politika, GMO) Derogációk teljesítése Környezetszennyezés/terhelés csökkentése Élelmiszerbiztonság, környezetbiztonság Értékvédelem (erdőprogram, Natura2000) Környezetkímélőbb erőforrás-használat (energiahatékonyság, vízhasználat, VKI, agrár-környezetvédelem) Környezeti infrastruktúra fejlesztése (ivóvíz, szennyvíz, hulladék) Környezeti oktatás-nevelés (erdei iskola, zöld óvoda)

6 Az éghajlatváltozás csökkentése NKP II. egyik fontos eredménye: Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia A 2007. évi LX. tv. rendelte el, első stratégia: 2008-2025-re szól; 2008. március 17.-én az Országgyűlés egyhangúlag elfogadta; Megvalósítására: Nemzeti Éghajlatváltozási Programok; amiből az első kormánykabinet előtt van. Zöld Beruházási Rendszer: Energiahatékonyság a lakossági szektorban: Meglévő panelépületek felújítása: épületgépészet, hőszigetelés, nyílászáró- csere, napkollektorok, klimatizálás, loggiák beépítése; Idén ősszel indul: Klímabarát Otthon Energiatakarékossági Program: meglévő régi lakóépületek: épületburkolat, fűtés, hideg-melegvíz rendszerek felújítása, megújuló energiatermelő rendszerek telepítése; Új építésű családi házaknál a komplex energiatakarékosság támogatása (öko-házak, passzív házak); Karbon-nyelő erdőfelújítási program. Távfűtés hatékonyságát növelő intézkedések; KKV-k megújulóenergia-felhasználásának támogatása; Világítás korszerűsítése, izzócsere.

7 A harmadik NKP (2009–2014) Alapelvek: Hagyományos alapelvek Holisztikus megközelítés Esélyegyenlőség, szolidaritás Hosszú távú célkitűzés: A fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosításához való hozzájárulás A három legfontosabb, átfogó cél: A települési élet- és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése Természeti erőforrásaink és értékeink megőrzése A fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése

8 AZ NKP-3 CÉLRENDSZERE Hosszú távú célkitűzés A fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosításához való hozzájárulás Átfogó célok Tematikus akcióprogramok A települési élet- és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése Természeti erőforrásaink és értékeink megőrzése A fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése H. ért. Célok Intézk. Mutatók A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése 1. Éghajlatváltozás 2. Környezet és egészség 3. Települési környezetminőség 4. Hulladékgazdálkodás 8. Vizeink védelme és fenntartható használata 7. Fenntartható terület- és földhasználat 6. A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem 5. Környezetbiztonság 9.

9 1. A környezettudatos szemlélet erősítése Célok: Fenntartható termelés és fogyasztás Környezeti információkhoz hozzáférés A turizmus környezeti hatásainak felmérése, tudatosítása Környezeti nevelés Kapcsolódó EU támogatások:  KEOP 3.3.1. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése  KEOP 6.1.0. és 6.2.0. Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok, illetve mintaprojektek  KEOP 6.3.0. E-környezetvédelem  GOP 2.1.4. Környezetközpontú technológiafejlesztés  A TÁMOP és TIOP különböző konstrukciói

10 2. Éghajlatváltozás Célok: Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése Energiahatékonyság és energiatakarékosság növelése Ózonréteg védelme, klímatudatosság erősítése Védekezés, alkalmazkodás Kapcsolódó EU támogatások:  KEOP 4. Megújuló energiaforrás felhasználás növelése  KEOP 5. Hatékony energiafelhasználás

11 3. Környezet és egészség Célok: Egészségkárosító folyamatok fékezése (beltéri levegőminőség, allergének, élelmiszerbiztonság, ivóvíz) Egészséges környezet – környezeti eredetű betegségteher csökkentése Környezeti kockázatok mérséklése Környezet-egészségügy felkészítése a globális környezeti problémákra, környezet-egészségügyi információs rendszer Kapcsolódó EU támogatások:  KEOP 6.3.0. E-környezetvédelem

12 4. Települési környezetminőség Célok: Településfejlesztés, -rendezés Levegőminőség javítása Zajterhelés csökkentése Közlekedés és környezet Települési közszolgáltatások Kapcsolódó EU támogatások:  KEOP 1.2.0. Szennyvíz-elvezetés és tisztítás  KEOP 1.3.0. Ivóvízminőség javítása  KEOP 3.1.3. Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek  KEOP 6.3.0. II. Informatikai, térinformatikai rendszerek  ROP-ok: városrehabilitáció, közösségi közlekedés, környezeti infrastrukturális szolgáltatások, szennyvízkezelés fejlesztése  ÚMVP 3.2.3. A A kulturális örökség megőrzése  KÖZOP 3.2. Kerékpárúthálózat fejlesztése

13 5. Biológiai sokféleség megőrzése Célok: Védett természeti területek megőrzése Természetvédelem feltételrendszerének javítása Biológiai sokféleség mint prioritás Károsodott területek helyreállítása Kapcsolódó EU támogatások:  KEOP 3.1.2. Élőhely-védelem, -helyreállítás  KEOP 3.2.1. Élőhely-megőrző mező-és erdő-gazdálkodás  KMOP 3.2.1./A Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzése  KEOP 6.3.0. E-környezetvédelem  ÚMVP 2.1.2. Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken  ÚMVP 3.2.3.B. Natura 2000 fenntartási/fejlesztési tervek készítése  ÚMVP 2.1.4/A. Agrár-környezetgazdálkodás  ÚMVP és ROP-ok turizmusfejlesztési támogatásai

14 6. Fenntartható terület- és földhasználat Célok: Összhang a környezeti eltartó-képességgel Fenntarthataó ásványkincs-gazdálkodás Talajok védelme, fenntartható használata Környezetbarát mezőgazdaság Erdőgazdálkodás Kapcsolódó EU támogatások:  ÚMVP 1.1.1. Szakképzés, információs tevékenység, innováció (biogazdálkodás, környezetkímélő technológiák; agrár-környvéd.)  ÚMVP 2.1.4/A. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések  ÚMVP 2.2.1. A mezőgazdasági földterület első erdősítése  ÚMVP 2.2.2. Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken  ÚMVP 2.2.5. Erdő-környezetvédelmi kifizetések  ÚMVP 2.2.7. Erdőterületeket érintő, nem termelő jellegű beruházások

15 7. Vizeink védelme, fenntartható használata Célok: 2015-ig a vizek „jó állapotának” elérése Stratégiai vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme Árvízvédelem, kármegelőzés, elhárítás Érzékeny víztestek állapotának javítása Kapcsolódó EU támogatások:  KEOP 2.1.1. és 2.1.2. Állami és önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések  KEOP 2.1.3. Tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT)  KEOP 2.2.1. Komplex vízvédelmi beruházások  KEOP 2.2.2. Monitoring és információs rendszerek fejlesztése  KEOP 2.2.3. Vízbázisok diagnosztikai fázisa, biztonságba helyezés  KEOP 2.5.0/A. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek  ROP-ok: Belterületi bel- és csapadékvíz rendezés

16 8. Hulladékgazdálkodás Célok: Évi hulladék 20%-kal csökkenjen (2014-ben max. 20 millió t). 2014-re a hulladék legalább 40%-a hasznosuljon, az energetikai hasznosítás érje el a 10%-ot. Ártalmatlanítás, hulladékgazdálkodási tervek elkészítése Kapcsolódó EU támogatások:  KEOP 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek  KEOP 2.3.0. Rekultiváció  KEOP 2.4.0/B. Települési szilárd hulladéklerakók kármentesítése  ROP-ok: rekultiváció, kármentesítés

17 9. Környezetbiztonság Célok: Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás Természeti katasztrófák elleni védekezés Környezeti kármentesítés Kémiai és sugárbiztonság Kapcsolódó EU támogatások:  KEOP 2.4.0 Szennyezett területek kármentesítése  DDOP 5.1.5.D A balatoni és a dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása  KDOP 4.1.1/C Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása  ÚMVP 2.2.5. Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése intézkedés (tüzek és más természeti katasztrófák által károsított erdőkben)  Egyéb EU-s források

18 Végrehajtás, finanszírozás NKP III. Kidolgozás jelenlegi helyzete: Szakmai tervezet egyeztetése, Közigazgatási egyeztetés (2 körben), társadalmi egyeztetés, SKV, OKT, OTT, egyéb fórumok Kormány 2009.07.22-én elfogadta, jelenleg OGY benyújtás alatt áll Végrehajtás: Nyilvántartási Rendszer (NKP-INFO): végrehajtási információk, mutatók Előrehaladási Jelentés: Évente Kormány, kétévente OGY számára Nemzeti Környezetvédelmi Program Bizottság Finanszírozás (tervezett): (EU és nemzetközi források + hazai társfinanszírozás: 2900 Mrd Ft, központi kormányzat tervezett kiadása 600 Mrd Ft ) A települési élet- és környezetminőség javítása, környezetbiztonság erősítése1 500 Mrd Ft A természeti erőforrások és értékek megőrzése1 200 Mrd Ft A fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése 50 Mrd Ft Éghajlatváltozás (mindhárom átfogó célhoz): 750 Mrd Ft Összesen3 500 Mrd Ft

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A környezetpolitika aktuális helyzete Magyarországon (NKP II. értékelése, NKP III. kialakítása) Környezetpolitikai aktualitások Keszthely, 2009. október."

Hasonló előadás


Google Hirdetések