Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Összeállította: dr.Talabér János Simányi István.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Összeállította: dr.Talabér János Simányi István."— Előadás másolata:

1 1 Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Összeállította: dr.Talabér János Simányi István

2 2 Önkéntesség és közösségi szolgálat fogalma Személy belső indíttatásából végzett tevékenység, anyagi ellenszolgáltatás nélküli, a közjót szolgálja, egyidejűleg hasznos a támogatottnak és az önkéntes munkát végzőnek.

3 3 Közösségi szolgálat Önkéntesség Társadalmi felelősségvállalás

4 4 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Javasolt figyelembe venni: A 2005. évi LXXXVIII. (XII. 11.) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényben foglaltakat Jogszabályi háttér

5 5 Nemzeti köznevelési törvény 4.§ közösségi szolgálat: -szociális, egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális, oktatási tevékenység -a tanuló helyi közösségének javát szolgáló (lehetőleg lakóhely/iskola 30 km-es körzetében) -szervezett keretek között folytatott -anyagi érdektől független, -egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

6 6 20/2012. EMMI rendelet 133. § (1) Középiskolában -meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatával, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. -A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, -elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára.

7 7 6. § (4) Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 97. § (2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

8 HOL LEHET? a)az egészségügyi, b)a szociális és jótékonysági, c)az oktatási, d)a kulturális és közösségi, e)a környezet- és természetvédelemi f) katasztrófavédelmi, g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területén folytatható tevékenység. Egészségügyi területen végzett tevékenység esetén a mentor kijelölése kötelező, többi esetben nagyon ajánlott. 8

9 9 - A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint 3 tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni. - A közösségi szolgálat előtt legfeljebb 5 órás felkészítő, utána legfeljebb 5 órás záró foglalkozást tart.

10 10 - A közösségi szolgálat egy órán 60 perc (utazás ideje NEM számít bele) -alkalmanként legkevesebb 1, maximum 3 órás időkeretben végezhető. - a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

11 11 Regisztráció a)jelentkezési lap b)a szülő egyetértő nyilatkozata b) az osztálynaplóban és a törzslapon dokumentálni kell c) az iskola igazolást állít ki két példányban (tanuló+iskola) d) mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni

12 Életkori Sajátosságok (2005. évi LXXXVIII. Törv.) 18 év alatt csak olyan munkát, ami : megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését. (Külföldön NEM végezhet tevékenységet) 18 év alatt: 20 óra és 6 óra között nem végezhet munkát. 16 év alatt: idő nem haladhatja meg a)tanítási szünet ideje alatt a napi 3 órát és a heti 12 órát, b)tanítási időben a heti 6 órát és ba)tanítási napon a napi 2 órát. bb)tanítási napon kívül a napi 3 órát. 12

13 A 18. életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább 14 óra pihenőidőt kell biztosítani. 13 Valamint….

14 14 „DAGIM” struktúra Közösségi szolgálat Osztályfőnöki órák Szervezett programok Nyári programok (egyházak, öregotthon,stb) évi min.6-8 óra évi: min.8-10 óra évi: 10-12 óra ?

15 15 Közösségi Szolgálat Portál: www.kozossegi.ofi.huwww.kozossegi.ofi.hu GYIK (FAQ): www.kozossegi.ofi.hu Lehet-e az iskolai állagmegóvás (pl. kerítés festés, stb.) közösségi szolgálat? Lehet-e az iskolai állagmegóvás (pl. kerítés festés, stb.) közösségi szolgálat? -> igen, de csak abban az esetben, ha a segítség nem nagyobb fokú, mint ami az intézetfenntartó kötelessége lenne. Segítség, szakmai támogatás

16 16 Egy tanévben több közösségi munka is szervezhető? -> Igen, sőt ajánlott, hogy több közösségi munkában vegyen rész a tanuló. De a tevékenységi területekből tanévenként minimum egy, maximum 3 választható. Kötelező-e a felkészítő óra? -> Nem, de ajánlott, viszont a mértéke nem haladhatja meg az 5 órát. Közösségi szolgálatnak számít-e az adománygyűjtés? -> A program célja a szociális érzékenyítés közvetlen személyes kapcsolatok kiépítésén keresztül. Ebből fakadóan az adománygyűjtés NEM része a programnak, hacsak nem az iskolai tanulója adja át közvetlenül az adományt a rászorultnak. Lehetőleg kerüljük.

17 Iratminták Igazolás Alulírott ………………………………………………………………………… a(z) ………………………….……………………………………………… OM-azonosító  iskola intézményvezetője igazolom, hogy a(z) ….……...………………………………………………………… ………………………….......................................... nevű tanuló a ………/……… tanévig ……… óra közösségi szolgálatot teljesített. ……………………. dátum …………………….. ………………………………………………… az intézményvezető aláírása (P. H.) 17

18 Iratminták Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Alulírott ……………………………………………………………………………… tanuló a(z) …………………………………………………………………………………………… iskola ………………………………… osztályos tanulója a ……………./……………… tanévben az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: ………………………………………………… területen ………………… órában (tanévenként minimum egy, maximum három terület választható) …………………………………… tanuló aláírása Szülő, gondviselő nyilatkozata: Alulírott …………………………………………………………………………………….. nevezett tanuló szülője/gondviselője az iskolai közösségi szolgálat teljesítését a jelzett területeken támogatom és tudomásul veszem. …………………………………………… szülő, gondviselő aláírása 18

19 Közösségi szolgálati napló A(z) ……………………………………………. iskola……………………………………………………………… …. nevű ………………. osztályos tanulójának a …………./……….. tanévre. ………………………………………………… intézményvezető aláírása (P. H.) 19

20 20 SorszámDátumÓrától óráig TevékenységÉlményeim/tapasztalataimIgazoló aláírás 1. 2. 3. 4. 5.

21 Együttműködési megállapodás (tervezet, minta) Iktatási szám: …………../2013. Együttműködési megállapodás az iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról amelyet egyrészről iskola: …………………………………………………………………………………. székhely: ……………………………………………………………………………… képviselő: …………………………………………………………………………….. OM-azonosító: ……………………………………………………………………….. a továbbiakban: Iskola Másrészről név: ……………………………………………………………………………………. székhely: ………………………………………………………………………………. képviselő: ……………………………………………………………………………… a továbbiakban: Szervezet a továbbiakban együtt: Felek kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1.A megállapodás előzményei, körülményei, célja: A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően az iskolai közösségi szolgálat megszervezésében a Felek az e megállapodásban rögzítettek alapján együttműködnek. A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanulók teljesíteni tudják az 50 órás kötelezettségüket. ………… 21

22 22 Köszönöm a figyelmet! talaber.janos@gmail.com A bemutatóhoz felhasználtuk az EMMI ajánlását is: istvan.simonyi@emmi.gov.hu


Letölteni ppt "1 Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Összeállította: dr.Talabér János Simányi István."

Hasonló előadás


Google Hirdetések