Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Standardok a statisztikában?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Standardok a statisztikában?"— Előadás másolata:

1 Standardok a statisztikában?
Szép Katalin STAB 2014. június 5.

2 Vázlat A standard természetéről Statisztika és a standardok
Standardok a hivatalos statisztikában Hogyan tovább?

3 Szabadalom A szabadalom a találmányok, eljárásosok jogi oltalmát biztosítja. A szabadalom tulajdonosának kizárólagos joga van a találmány szerinti megoldás hasznosítására. A szabadalomnak területi és időbeni korlátja van, az oltalom a szabadalmi bejelentés napjától számítva legfeljebb 20 évig lehet érvényes. A szabadalom levédése lehetséges Magyarországra, országonként, illetve nemzetközi rendszerekben. Mi az, amit szabadalommal lehet védeni? Az áruk, szolgáltatások, szellemi termékek széles skáláján nagyon sokfajta dolgot lehet levédetni. Fontos követelmény, hogy amit le szeretnénk védeni, vagy újdonság legyen, vagy jól megkülönbözethető a témában hasonló dolgoktól. Találmány, Eljárás, Technológia.

4 A szabadalom nem standard
Egy feltaláló szellemi tulajdonát védi, Versenytársak számát korlátozza a találmányon alapuló termék előállításában, Használati jogosultság licencdíj fejében, Újítói magatartás eredményét védi Akkor érdemes, ha a várható pénzügyi eredmény meghaladja a védelem költségeit Nyílt hozzáférés – nem feltétlen ingyenes Érintettek javára, nem egyetlen szervezet érdekében Szakértők konszenzusa alapján, a legjobb módszer Nem szükségszerűen felfedezés, inkább jó gyakorlat Alkalmazásáért nem kell fizetni Érintettek kezdeményezik, gondozzák a folyamatot

5 A jogszabály nem standard
Normatív dokumentum Ismételt alkalmazásra szánták Jogszabályok Hatóság fogadja el, kötelező érvényű. Standard Közmegegyezéssel hozzák létre az összes érdekelt fél jóváhagyásával (konszen-zus); egy arra illetékes szerv hagyja jóvá és teszi közzé; általános és ismételt alkalmazásra szánták; azzal a céllal, hogy az adott feltételek mellett elérjék az optimális szintet. Alkalmazása önkéntes, jogszabály teheti kötelezővé. Egyéb normatív dokumentum Személyek csoportja fogadja el, akik nem jogosultak standardok elfogadására. Alkalmazása gyakran kikényszeríthető.

6 Mi a standard? Normatív dokumentum*: olyan dokumentum, mely tevékenységekre vagy azok eredményeire vonatkozóan rögzít szabályokat, követelményeket, irányelveket vagy jellemzőket. Standard*: olyan normatív dokumentum, melyet közmegegyezéssel hoznak létre az összes érdekelt fél jóváhagyásával (konszenzus); egy arra illetékes szerv hagy jóvá és tesz közzé; általános és ismételt alkalmazásra szántak; azzal a céllal, hogy az adott feltételek mellett elérjék az optimális szintet. Megj.: A standardoknak a tudomány, a technológia és a tapasztalatok megalapozott eredményeire kell épülniük, és a közösség javát kell szolgálják. *http://www.iso.org/iso/iso_iec_guide_2_2004.pdf

7 A standardok változatosak
Normatív (ez a jellemző; ISO vagy CEN) Informatív (jellemzően ISO/TR technical reports) Továbbá: irányelvek (guidelines), szószedetek (vocabularies), irányítási rendszerek, specifikációk (TS Technical Specifications), stb. Szervezet: ISO, CEN ill. nemzeti testületek; nálunk: Magyar Szabványügyi Testület DE vannak informális standardok is. ISO 200 Technikai bizottság CEN 400 technikai bizottság Együttműködnek

8 Szabványok Nemzetközi Osztályozása ICS: International Classification for Standards
01 Általános előírások. Dokumentáció 03 Szociológia 07 Matematika. Természettudományok 11 Egészségügy 13 Környezet. Egészségvédelem 17 Meteorológia. Fizikai jelenségek 19 Vizsgálatok 21 Általános rendeltetésű mechanikai egységek. Gépek 23 Általános rendeltetésű hidraulikus és pneumatikus egységek. 25 Gyártástechnika 27 Energetika és hő-átvitel 29 Elektrotechnika 31 Elektronika 33 Távközlés 35 Információtechnológia 37 Képtechnológia 39 Finommechanika. Ékszeripar 43 Közúti járművek 45 Vasúti járművek 47 Hajóépítés 49 Repülőgépek és űrjárművek 53 Anyagmozgató berendezések 55 Termékcsomagolás és elosztás 59 Textil- és bőripar 61 Ruhaipar 65 Mezőgazdaság 67 Élelmiszeripar 71 Vegyipar 73 Bányászat és ásványok 75 Kőolajipar 77 Kohászat 79 Faipar 81 Üveg- és kerámiaipar 83 Gumi és műanyagipar 85 Papíripar 87 Festék- és színezékipar 91 Építőanyagok és építés 93 Mélyépítés 95 Haditechnika 97 Háztartási és kereskedelmi berendezések. Sport 99 (nincs címe) Például országkódok, nyelvek kódjai

9 2. Standard és statisztika
Tudományos módszertan Gyakorlati tevékenység Sokaságot jellemző adatok együttese Mintaelemek függvénye Példák

10 Tudományos módszertan
Fogalmak, jelölések, módszerek ISO :2006: I. rész: Általános statisztikai és valószínűségi fogalmak ISO :2006: II. rész: Alkalmazott statisztika ISO :1995: III. rész: Kísérlettervezés I. Rész felépítése: fogalom, meghatározás, példák, megjegyzések. Szótár végén a szakkifejezések jelölése és rövidítése. Mellékletben diagram a fogalmak közti kapcsolatról. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:3534:-1:ed-2:v2:en:en%20ISO% :2006%28en%29 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: General statistical terms and terms used in probability

11 Balogh Albert ismerteti a Magyar Minőség folyóirat 2007/5 számában

12 Hozzáférés angolul

13 Alkalmazások a gyakorlatban
Statisztikai módszerek alkalmazása Pl. MSZ ISO :2008  Minősítéses ellenőrzések mintavételi eljárásai. 1. rész: A tételenkénti ellenőrzés átvételi hibaszinttel (AQL) megkülönböztetett mintavételi programjai MSZ ISO 8422:2000 Angol nyelvű!  Szekvenciális mintavételi tervek minősítéses ellenőrzéshez Gyakorlati tevékenység: Piackutatás ISO 20252:2012 Market, opinion and social research – vocabulary and service requirements ISO 26362:2009 Access panels in market, opinion and social research – vocabulary and service requirements

14 MSZ 316:1977 A számok írási és kerekítési szabályai

15 Egyéb standardok Adattovábbítás, adatleírás
IMF data dissemination standards SDMX OECD-Eurostat-IMF-ECB-BIS-World Bank kezdeményezés a statisztikai adat és metaadat csere standardjaira SDMX Common Metadata Vocabulary (MCV)

16 3. Standardok a hivatalos statisztikában
Igények: Összehasonlítható, konzisztens statisztika Szakterületek között Országok között Gyors, hatékony adatelőállítás: Fogalmak, osztályozások, módszerek, eszközök, - többszöri használatra Együttműködés, munkamegosztás, integrált rendszerek

17 Nemzetközi statisztikai szervezetek és standardok
Nemzetközi standard gyűjtemények: GISS: United Nations Global Inventory of Statistical Standards: Classifications, Concepts and Definitions, Methodologies and Procedures. METIS: UNECE Metadata Concepts, Standards, Models and Registries: Statistical concepts, Technical standards, Models and statistical practices, Methodological guidelines and recommendations RAMON: Eurostat's server for statistical metadata: Concepts, Variables and Definitions, Classifications, Correspondence Tables between Classifications, Standard Code Lists, EU Legal Acts relating Specifically to Statistics, Methodological Manuals, Glossaries and Thesauri.

18 UNECE HLG-BAS: Industrialising statistic
Standardised generic industrialised production of statistics

19 Az Európai Statisztikai Rendszer jövőképe
Növekvő igények; korlátozott erőforrások és adatszolgáltatói terhek egy statisztika – egy adatforrás modelltől egy statisztika – integrált adatforrás modell, integrált statisztikai modell felé Forrás: Jövőkép: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK: Az európai uniós statisztikák előállításának módszeréről – kitekintés az elkövetkező évtizedre (COM (2009) 404) On the production method of EU statistics: a vision for the next decade Jövőképhez kapcsolódó stratégia: Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the production method of EU statistics – joint strategy paper ESSC May 2012 19

20 Az Eurostat kapcsolódó tevékenysége
Igény – vízió Válasz – szisztematikus megközelítés Előkészítés (Workshop, STANDPREP projekt) Sponsorship on standardisation – stratégiai megközelítés ESSnet on standardistion – részletek kimunkálása, operatív feladatok

21 Sponsorship a standardizálásról 2011-2013
Sponsorship: magas szintű, stratégiai feladatokra, társelnökség, a résztvevők erőforrásaira alapoz Résztvevők: EUROSTAT, CBS, INSEE, ISTAT, DESTATIS, KSH, Latvijas Statistika Cél: helyzetértékelés, hatókör, közös nyelv, akcióterv, üzleti modell, megfelelő körülmények Főbb eredmények: Statisztikai standard fogalma, Jelenlegi standardok számbavétele, feltérképezése A standardizálás keretei: vállalati architektúra, üzleti esettanulmány, standardok életciklusának kezelése A Sponsorship ajánlásait az ESRB 2013-ban elfogadta. Néhány elem az ajánlásokból: fogalom, nyilvántartás, architektúra, folyamat

22 Statisztikai standard
Dokumen-tum konszen-zussal létrehozott egy arra illetékes szerv által jóváha-gyott szabályokat, irányelveket vagy jellemzőket biztosít általános és ismételt használat-ra tevékeny-ségekre vagy azok eredmé-nyeire vonatko-zóan azzal a céllal, hogy az adott feltételek mellett elérjék az optimális szintet bármely információ-hordozó, mely az információt rögzítve tartalmazza az ESR tagjai közötti konszen-zussal a standardizálás hivatalos eljárása szerint, nem szükségszerűen jogszabályban elrendelt a mondatok az alábbi formát ölthetik: állítás, utasítás, ajánlás vagy követelmény az ESR számos szereplőjének közös és ismételt használatára az EU-statisztikák előállítására vonatkozóan a GYK és az ESR stratégia megvalósítása során

23 A nyilvántartás struktúrája
Standard Verzió An Támogató eszköz A Támogató eszköz B Támogató eszköz stb... Verzió An-1 Verzió... Minden verzióról standard attributumok, pl: Tevékenységi folyamat kategóriája (GSBPM) Statisztikai szakterület (DISA, UNECE statisztikai tevékenységek osztályozása) Földrajzi vonatkozási kör (pl. EEC, EU, Euroövezet, UN, OECD országok) 23

24 Szervezeti architektúra modell

25 Jövőkép - szcenáriók Strukturált leírás
ESR –autonóm szervezetek komplex rendszere Egy megfelelően strukturált modell kell, ami mentén leírhatók a jövőbeni szcenáriók valamint a jelenlegi helyzet; Strukturált leírás Tevékenységi területek (Business areas): politika, tervezés, irányítás, végrehajtás Tevékenységek (Activities): területen belül jellemző tevékenységek Nagy részt GSBPM segítségével is feltérképezhető, de ez komplexebb Az integráció 4 szintje A jelenlegi állapot (autonóm egységek esete = A szint) B közepes (az integráció minimális mértéke) C átmeneti (erősebb integráció) D teljesen integrált helyzet (egyetlen vállalat = D szint) Tevékenység x integráció szint Tömör leírás Szükséges infrastruktúra

26 Példa: Adatforrások tervezése
Az adatforrás meghatározása mindenkinek saját joga. Adatforrások tervezésére EU irányelvek vannak. Közös új EU adatforrásokat terveznek (EU felvétel, web, mobil, ID) és ezek nemzetek közötti kezdeményezésekre épülnek. Közös adatforrások és ezek központi kezelése. Szükséges infrastruktúra: B. Irányelvek C. Szolgáltatási és együttműködési megállapodások az EU adatszolgáltatóval és adatgyűjtő szolgáltatásokkal D. Meta-adat modell a források leírására

27 Példa: Folyamatmodell tervezése
Minden SH a saját architektúrájára építve és saját körülményeihez igazítva tervezi a saját folyamatait. Közzétett referencia-folyamatok, alkalmazásuk ösztönzése. A folyamatok egy része standardizált pl. tájékoztatás, adatátadás, végső validálás. Egyetlen EU folyamatmodell van. Szükséges infrastruktúra: B. Standard folyamatmodellek nyilvántartása C. Folyamattervezés metavezérelt rendszere

28 Standardalkotás, alkalmazás folyamata
Alapelvek Konszenzus, átláthatóság és nyitottság, Kiegyensúlyozottság, Megfelelő folyamatok A folyamatlépések meghatározása Érintettek köre Elismert testület Irányítási és operatív feladatok Feladatok és felelősségek meghatározása RASCI mátrix

29 Az igények elismerése A kezdeményezések összegyűjtése Költség-haszon elemzés Érdekcsoport-elemzés Részletes javaslat a fejlesztésről, a kötelezettségekről és az erőforrásokról Döntés az erőforrásokról és a javaslat egyéb részeinek jóváhagyása Fejlesztés Az új standard előzetes változata Teszt és konzultáció Minőségértékelés A tervezést támogató intézkedések Tájékoztatási terv A hivatalos javaslat elkészítése A standard elfogadása Hivatalos előterjesztés az érdekcsoportok számára Az érdekcsoportok elfogadják a standardot Hivatalos előterjesztés ratifikálás céljából Ratifikálás, a kötelezettségek átruházása, döntés az erőforrásokról Terjesztés, alkalmazás Terjesztés Támogatás biztosítása Alkalmazás és visszacsatolás Monitoring Megfelelősség-értékelés Karbantartás, felülvizsgálat A visszacsatolások összegyűjtése és nyomon követése Felülvizsgálat Javaslat a standard megerősítésére, revíziójára vagy visszavonására A javaslat elfogadása

30 Standardizálás a KSH-ban
Jellemzően a módszertani standardok életciklusa ennek a folyamatnak megfelelt, pl. szezonális kiigazítás, adatfelvételek tervezése, minőségi irányelvek, minőségindikátorok .... Tudományos kontrollt az MTA Statisztikai Bizottsága jelentette

31 Merre tart az ESR? Elbizonytalanodás
Standardok kidolgozásának erőforrásigénye, elfogadás időigénye Szervezeti kérdések Félelem a konszenzustól: lehet-e olyan, ami minden tagországnak megfelelő? Nem tartja-e vissza a fejletteket? Nem garancia az alkalmazásra Új jövőkép: Vision 2020

32 Szóhasználat: Standard - szabvány
Angol nyelvterületen „standard”, ezen belül megkülönbözteti a formális és informális standardot KSH-ban a ‘szabvány’ a hivatalos, formális, a standard általánosabb értelemben használatos A magyar szabványokat az évi XXVIII. törvény szabályozza. Magyar Szabványügyi Testület 1995 óta

33 Standardok minősége Szolgálja az összehasonlíthatóságot, de ne torzítson Ne paramétereket, hanem módszereket a megfelelő paraméterek meghatározásához Példák: Fogyasztási egység (Éltető-Havasi Szociológiai Szemle 2002/4. ) Energiastatisztikában napfok (Sugár 2011 jún MTA SB) Jó példa: Gazdaság fogalma, küszöbértékek a mezőgazdasági statisztikában (Szép Katalin – Vigh Judit (2005): Quality Aspects of International Standards. Bulletin of the International Statistical Institute, 55th Session. Contributed Papers, Vol., Book. Sydney, 5-12 April 2005.)

34 4. Hogyan tovább? Általános standardok nyilvánossága, ingyenes hozzáférés Magyar nyelvű változatok Tudományos kontroll biztosítása Aktív részvétel a folyamatokban: STAB, Egyetemek, Módszertanosok, KSH felelőssége

35 Standardok a statisztikában!

36 Források a standardokhoz
Eurostat – Ramon: UNECE – METIS: +Metadata+Concepts%2C+Standards%2C+Models+and+Registries ENSZ - Methodological publications in statistics: ENSZ – Inventory of global statistical standards: SDMX: CROS portal: Standardisation standardisation Standards and Standardisation. A practical guide for researchers. ISO standards Magyar Szabványügyi Testület 36


Letölteni ppt "Standardok a statisztikában?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések