Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projekttervezési és pályázatírási technikák

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projekttervezési és pályázatírási technikák"— Előadás másolata:

1 Projekttervezési és pályázatírási technikák

2

3

4

5

6

7

8

9 Az EU Kohéziós politikája

10 Az Unió költségvetése 2000-2013 között, 2004-es árakon
Az EU költségvetése Az éves kötelezettségvállalások felső határa: 108,5 milliárd € az EU25 esetében, ebből: 37 milliárd € jut a strukturális kiadásokra Az EU költségvetése Az éves kötelezettségvállalások felső határa: 146,4 milliárd € az EU27 esetében, ebből: 48 milliárd € jut a strukturális kiadásokra

11 Egy főre jutó GDP a vásárlóerő-paritáson számolva 2002-ben (EU25 átlaga=100%)
Forrás: Eurostat, Nemzeti elszámolások

12

13 Egy főre jutó GDP (vásárlóerő-paritáson), 2002
Mutató: EU25 = 100 < 50 >= 125 Nincs adat Forrás: Eurostat

14 Foglalkoztatási arány, 2002
a 15 és 64 éves kor közötti népesség %-ában < 56 < 56,0 – 60,2 < 60,2 – 64,4 64,4 – 68,6 >= 68,6 Nincs adat EU27 = 62.4 Forrás: Eurostat

15 A strukturális és kohéziós politika célkitűzései 2007-2013 között
1. Konvergencia: azon régiók részesülnek támogatásban, ahol az egy főre jutó GDP nem éri el a közösségi átlag 75%-át. 2. Versenyképesség és foglalkoztatás: a konvergencia célkitűzéshez nem tartozó, a közösség többi régiója tartozik a támogatottakhoz. 3. Európai területi együttműködés: földrajzi értelemben a határ menti ill. a transznacionális együttműködési területen található régiók támogathatók.

16 Az Alapok változása a 2007-2013 közötti időszakra
ERFA ERFA ESZA ESZA EMOGA EMVA HOPE KOHÉZIÓS ALAP KOHÉZIÓS ALAP

17 ERFA támogatási területei:
A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási területei között ERFA támogatási területei: Regionális fejlődés Gazdasági szerkezetváltások Területi együttműködések ESZA támogatási területei: Munkavállalók alkalmazkodó képességének javítása Foglalkoztatás és munkaerőpiaci részvétel javítása Partnerség a foglalkoztatás és integráció terén

18 Kohéziós Alap támogatási területei
A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási területei között Kohéziós Alap támogatási területei Környezet és transzeurópai közlekedési hálózatok terén járul hozzá a tevékenységekhez (több évre szóló beruházásokat támogat) EGTC (Európai területi működési csoport) támogatási területe Határokon átnyúló, interregionális együttműködés megkönnyítése

19 Összefoglaló táblázat
Programok és pénzügyi eszközök Támogathatóság Prioritások Előirányzatok Konvergencia célkitűzés ,54% a legkülső régiók és térségek speciális programjait is ideértve (263,53 milliárd euró) Regionális és nemzeti programok ERFA ESZA Az EU25 átlagának 75%-a alatti GDP/fő mutatójú régiók Statisztikai hatás: Az EU15 átlagának 75%-a alatti és az EU25 átlagának 75%-a feletti GDP/fő mutatójú régiók Az EU25 átlagának 90%-a alatti GNI/fő mutatójú tagállamok innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség infrastruktúrák emberi erőforrások közigazgatási kapacitás közlekedés (TEH) szállítás környezetvédelem megújuló energiaforrások 67,34% = 177,8 md euró 8,38% = 22,14 md euró 23,86% = 62,99 md euró Kohéziós Alap

20 Regionális Versenyképesség 15,95%
Programok és pénzügyi eszközök Támogathatóság Prioritások Előirányzatok Regionális Versenyképesség 15,95% és Foglalkoztatottság célkitűzés (57,9 milliárd euró) Regionális programok (ERFA) és nemzeti programok (ESZA) A tagállamok javasolják a régiók listáját (NUTS1 vagy NUTS2) Fokozatos bevezetés: A 2000 és 2006 között az 1. célkitűzés alá tartozó, a Konvergencia célkitűzés alá nem tartozó régiók Innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség európai foglalkoztatási stratégia 83,44% = 48,31 md euró 16,56% = 9,58 md euró Európai Területi Együttműködés célkitűzés 2,52% (13,2 milliárd euró) Határon átnyúló és transznacionális programok és hálózatok (ERFA) Határ menti régiók és nagy transznacionális együttműködési régiók innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség kultúra, oktatás 35,61%: határon átnyúló 12,12%: ESZPE 47,73%: transznacionális 4,54%: hálózatok

21 Allokáció Magyarország számára a 2007-2013 közötti időszakban
Támogatások Millió euro Kohéziós Alap 7 589 Konvergencia 12 654 Regionális versenyképesség és foglalkoztatás (Közép-Magyarország) 1 860 Területi együttműködés 344 Összesen 22 452 Forrás: Európai Bizottság

22 Az egy főre jutó GDP alakulása a régiókban (1994-2003)
Forrás: KSH

23 Főbb munkaerő-piaci mutatók 2005
Forrás: Eurostat

24 Operatív programok listája és struktúrája

25 Kiemelt célok az Észak-Magyarországi régióban
Versenyképes helyi gazdaság megteremtése Turisztikai potenciál erősítése Település rehabilitáció Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése Térségi közlekedés fejlesztése

26 Operatív programok közti forrásmegosztás
Összesen (Mrd Forint) % Gazdaságfejlesztés OP 674,03 9,80 Közlekedés OP 1721,47 25,04 Társadalmi megújulás OP 933,29 13,57 Társadalmi infrastruktúra OP 538,95 7,84 Környezet és energia OP 1053,56 15,32 Nyugat-dunántúli OP 128,25 1,87 Közép-dunántúli OP 140,46 2,04 Dél-dunántúli OP 194,99 2,84 Dél-alföldi OP 207,05 3,01 Észak-alföldi OP 269,64 3,92 Észak-magyarországi OP 249,91 3,63 Közép-magyarországi OP 430,29 6,26 Államreform OP 40,61 0,59 Elektronikus közigazgatás OP 99,49 1,45 Végrehajtás OP 94,88 1,38 Nemzeti teljesítmény tartalék 98,38 1,43 6875,27 100,00 Forrás:NFH

27 A CIKLUSOK HÁROM SZINTJE

28 A projekttervezés folyamata és módszerei

29 A projekt 1. Végtermék-centrikus meghatározás:
A támogatási rendszer legkisebb eleme. Azok a produktumok (beruházások, szolgáltatások), amelyek hozzájárulnak a szélesebb közösség által kijelölt közép, vagy hosszú távú stratégiai cél eléréséhez. 2. Tevékenység-centrikus meghatározás: egy adott kiinduló helyzetből adott időtartamon belül adott erőforrásokkal egy specifikus célt elérni kívánó tevékenységsorozat

30 Projekt - PÁLYÁZAT Projekt – megtervezett fejlesztési elképzelés
Pályázat – a PROJEKT bemutatása a pályázat kiírója (TÁMOGATÓ) által megkövetelt formában és szerkezetben a támogatás elnyerése érdekében.

31 A jó projekt ismérvei releváns kereslet-vezérelt cél-orientált
megfelel a stratégiai elvárásoknak megvalósítható jól átgondolt, következetes eredményei mérhetők költségvetése reális munkamegosztása világos kockázatai ismertek fenntartható a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók.

32 Projektmenedzsment : a projektcikluson belüli különböző fázisok koherens és hatékony módon történő kezelésének képessége és folyamata. Elvek, módszerek és szabályok a program- és projektkészítők számára a támogatások megszerzésének és felhasználásának folyamatában.

33 A projekt eredményeit értékelni kell
A projektciklus Új projektterv Helyzetvizsgálat Megvalósítható célok meghatározása Meghatározás A projekt eredményeit értékelni kell A projekt részletes kidolgozása Lezárás Tervezés Tervek szerinti végrehajtás; Rendszeres nyomonkövetés; A projekt befejezése A projekt szükséges módosításainak elvégzése Megvalósítás Előzetes értékelés Erőforrásokról Finanszírozásról Szervezésről Megvalósításról Döntés

34 Projekt-tervezési módszerek
SWOT elemzés Az ötletek közötti választást, a célok meghatározását segíti Problémafa – Célfa elemzés Érintettek elemzése (Stakeholder analízis) Személyek és személyek csoportjai amelyeket ÉRINT akiknek ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA a megvalósuló projekt Kulcstényező a kommunikáció! Logikai keretmátrix (Logframe) módszer A projektjavaslat világos, logikus és strukturált lesz Az érintettek bevonása a készítés folyamatába Alternatívák elemzését teszi lehetővé Az ötletet és a megvalósítás eszközeit illeszti A kockázatok elemzését lehetővé teszi

35 A SWOT logikája Projekt cél
Helyzetvizsgálat Erősségek (Strengths) Gyengeségek (Weaknesses) () Prognózisok a külső feltételekről (gazdasági, technológiai, társadalmi, politikai, kulturális stb. Lehetőségek (Opportunities) Veszélyek (Threats) Projekt cél

36 Elemzési fázis problémaelemzés célkitűzés-elemzés
- a problémák megfogalmazása, ok-okozati összefüggések meghatározása, problémafa készítése célkitűzés-elemzés – célkitűzések meghatározása a beazonosított problémák alapján; eszköz-eredmény összefüggések meghatározása; célkitűzés-csoportok azonosítása és a projektstratégia meghatározása

37 PROBLÉMAFA hatás CÉLKITŰZÉS FA

38 A projekt érintettjeinek elemzése
A projekt által érintettek azonosítása és elemzése (stakeholder analízis) >> hátrányt szenvedők előnyt élvezők partnerségi kör probléma kezelés kompenzáció projekt megvalósítás

39 Az érintettek értékelése EGZISZTENCIÁLIS ÉRINTETTSÉG
D. C. B. F. NAGY Q. K. M. G. E. O. A. KÖZEPES EGZISZTENCIÁLIS ÉRINTETTSÉG P. L. R. J. I. KICSI H. BLOKKOLÓ SEMLEGES TÁMOGATÓ A T Á M O G A T Á S M É R T É K E BEFOLYÁS A VÁLTOZÁSRA – NAGY: KÖZEPES: KICSI:

40 PARTNERSÉG Kik a partnerek? Partnerség építés
Azon személyek és szervezetek, akik a projekt előkészítése illetve a projekt megvalósítása során együttműködnek. Jól körülhatárolt tevékenységgel és feladatokkal, valamint anyagi és nem anyagi hozzájárulással rendelkeznek Partnerség építés Miért van szükség partnerekre? Információszerzés Többféle szaktudás egyesítése Innováció, ötletek forrása, új látásmód Visszajelzés a saját munkáról Megrendelések, új feladatok és források megszerzésének lehetősége

41 Tervezési fázis Logikai keretmátrix
A módszer előzménye a problémafa-célfa analízis A módszer két elemből áll: a projekt átgondolása: a probléma okaira való koncentrálást szolgálja az elemzési fázis, az elemzés dokumentálása: a tervezés fázisa, ahol a projektötletből részletes projektterv lesz, elkészül a logikai keret-mátrix felépítése (logframe matrix)

42 Projekt elemek összhangja a logikai keretmátrixban
A beavatkozási logika Objektíven igazolható indikátorok Az ellenőrzés információ- forrása Feltételezések Átfogó célok A projekt célja (eredmény) Output(ok) Tevékenységek Eszközök Ha megvalósulnak az eredmények és a feltételezések igaznak bizonyulnak, akkor a projekt cél teljesülni fog. Előfeltételek

43 Logframe mátrix elkészítésének menete
Beavatkozási logika Objektíven mérhető indikátorok (mutatószámok) Az információ forrása az indikátorokhoz Feltételezések logikája Átfogó cél 1 15 16 A Projekt célja 2 13 14 8 Outputok 3 11 12 7 Tevékenységek 4 9 források/eszközök 10 6 5 Előfeltételek

44 FELTÉTELEZÉSEK SZERKEZETE
Átfogó cél + Projekt cél FELTÉTELEZÉSEK + Outputok FELTÉTELEZÉSEK + Tevékenységek FELTÉTELEZÉSEK ELŐFELTÉTELEK

45 A feltételezések logikája
A pr. szempontjából fontos a feltételezés? IGEN NEM Majdnem biztosan IGEN Ne vegyük be a LKM-ba! Teljesülni fog? Valószínűleg IGEN Vegyük be a LKM-ba! Valószínűleg NEM Át tudjuk-e tervezni a pr-et úgy, hogy ez ne legyen feltétel? IGEN NEM Tervezzük át a pr-et, adjunk hozzá további tevékenységeket szükség szerint! Gyilkos tényező, a pr. való-színűleg megvalósíthatatlan

46 Hatás- mutatók A mutatók forrásai A projekt célja Eredmény- mutatók
Beavatkozási logika Objektív módon mérhető mutatók A mutatók forrásai Átfogó cél Hatás- mutatók A mutatók forrásai A projekt célja Eredmény- mutatók A mutatók forrásai Outputok Output mutatók A mutatók forrásai Tevékenységek Költségek Eszközök

47 Beavatkozási logika HATÁS Indikátor Program célok EREDMÉNY Indikátor
Hosszú távú hatások Program célok Átfogó célok EREDMÉNY Indikátor Közvetlen és középtávú hatások Projekt célja OUTPUT Indikátor (Áruk és szolgáltatások) Eredmé-nyek BEAVATKOZÁSOK INPUTOK

48 Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények
SMART kritériumok Specific: specifikusak, a dologra jellemzőek Measurable: mérhetőek (számszerűsítés) Achieveable: elérhetőek, rendelkezésre állnak Realistic: relevánsak, reálisak Time-based: időhöz kötött QQTTP kritériumok Quantity: mennyiségi változás Quality: minőségi változás Time: időben változó Target group: fejlesztések célcsoportja Place: térbeli, földrajzi elhelyezkedés

49

50 Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai fejlődése
A beavatkozási logika Objektíven Igazolható Indikátorok Az ellenőrzés információforrása Feltételezések Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai fejlődése A korszerű technológiát alkalmazók száma 2 %-kal nő a régióban Területi statisztikai adatok, KSH Kedvezőbb piaci részesedés, nyereségnövekedés A vállalkozás piaci részesedése 5%-kal, a nyereség 10%-kal növekszik Mérlegbeszámoló, eredménykimutatás Stabil makrogazdasági és jogszabályi környezet, KKV- barát gazdaságpolitika Modern technológiát képviselő gyártósor Jól képzett munkaerő Korszerű raktár 1500 db/nap termék kibocsátás 15 fő szakvégzettséggel 1500 m2 raktár Fizikai lemérés Szakmunkás bizonyítvány Használatbavételi engedély Változatlan piaci kereslet és konkurencia Szerelőcsarnok átalakítás, gépsor beszerzés és üzembe-helyezés Raktárépítés Saját forrás 15% Bankhitel 35% Pályázati forrás 50% Bankszámla kivonat, Banki hitelígérvény, Támogatási szerződés Határidőre és elvárt minőségben elkészült kivitelezés Műszaki kiviteli terv, Építési engedély, Sikeres közbeszerzési eljárás


Letölteni ppt "Projekttervezési és pályázatírási technikák"

Hasonló előadás


Google Hirdetések