Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JÁTÉKOS ANYANYELV Az anyanyelvi nevelés, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása - Vers, mese Gönczöl Andrea 2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JÁTÉKOS ANYANYELV Az anyanyelvi nevelés, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása - Vers, mese Gönczöl Andrea 2010."— Előadás másolata:

1 JÁTÉKOS ANYANYELV Az anyanyelvi nevelés, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása - Vers, mese Gönczöl Andrea 2010.

2 Az óvodai anyanyelvi nevelés lehetőségei
Anyanyelvi játékok (egyéni és csoportos) Az óvodapedagógus kompetenciája a beszédfejlesztésben (hangfejlesztés indirekt módon, játékosan) Tervezett, felépített anyanyelvi tevékenység (kötetlenség, motiváltság) Drámajátékok (értelmi fejlesztés, cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, SNI gyermekek integrációja, multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetősége) Irodalmi nevelés (pl. a mesereprodukció formái) A játék A zenei nevelés Vizuális nevelés A külső világ tevékeny megismerése Mozgás

3 Kiemelt feladatok Az anyanyelvi nevelés valamennyi
tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat!

4 A gyermeki önkifejezés lehetőségeinek biztosítása, kiaknázása
A kommunikáció különböző formáinak, a verbális és nem verbális csatornák elemeinek fejlesztése A gyermek saját vers- és mesealkotásának elősegítése, a megfelelő motivációs légkör megteremtése

5 A gyermeki mese- és versmondás kombinálása a különböző fejlesztési területekkel (cél: iskolai kudarcok elkerülése, sikerélmény biztosítása), az alapkultúrtechnikákhoz szükséges pszichikus funkciók fejlesztése) A gyermekirodalmi műfajok feldolgozásának alternatívái a drámapedagógia metodikájával Komplex személyiségfejlesztés a drámapedagógia eszközeivel

6 A problémamegoldó gondolkodás („másképp gondolkodás”) fejlesztése a drámapedagógia módszereivel(ld. a másság elfogadása – A rút kiskacsa c. drámaterv) A nyelvi szocializáció módjai, az óvodai, iskolai nyelvi hátrány leküzdése Multikulturális nevelés, különböző népek kultúrájának megismerése

7 Beszédfejlesztés játékosan - együttműködés a logopédussal
Anyanyelvi játékok Beszédfejlesztés játékosan - együttműködés a logopédussal Tervezett, felépített anyanyelvi tevékenység

8 Gyakori beszédhibák a gyermekkorban
A megkésett beszédfejlődés A beszédészlelés és a beszédmegértés zavarai A beszédfolyamat hibái A hangképzés hibái A zöngeképzés és a hangszínezet zavarai Olvasás- és írászavarok

9 A beszédmegértési folyamat sajátosságai
A szegmentálás (a beszélőnek ösztönösen kell segítenie a hallgatót, írásban nem szükséges) A visszacsatolás (késleltetett kötés elve)

10 A beszédmegértés fogalma, szintjei - szóértés
- mondatértés: toldalékok pontos ismeretének jelentősége - szövegértés: részletek, összefüggések megértése, behelyezése egy tágabb ismeretanyagba

11 A beszédészleléshez kapcsolódó részfolyamatok
szeriális észlelés beszédhang-differenciálás transzformációs észlelés ritmusészlelés vizuális észlelés - szupraszegmentumok észlelése

12 GYAKORLATOK, JÁTÉKOK

13 Zenei hangok differenciálása
Hangszerek hangjának felismerése és megkülönböztetése Hang irányának differenciálása (hangszerrel) Magas-mély, hangos-halk differenciálása Hosszú-rövid hangok megkülönböztetése (szemléltetése: fonallal, rajzzal, koronggal és pálcikával)

14 Hangdifferenciálás (hosszú-rövid)

15 - Zene-lelkiállapot, zene-évszak, zene-életkor összekapcsolása
- Vizuális ritmus letapsolása (Tulipános játék: a jelek térbeli elhelyezése, majd a látott jelek letapsolása – a keresztcsatornák fejlesztése)

16 Beszédhangok differenciálása
-Zöngés-zöngétlen hangok differenciálása (Vonat-repülő c. játék, Szigetlakók c. játék) -Hangtorna (beszédhangok összekapcsolása mozgással: „s” hang-terpeszállás, „sz” hang-zárt állás) -Rímjáték (képek alapján rímkeresés)

17 A keresztcsatornák fejlesztése
Figyeld a zajokat! Figyeld a hangokat! (zajok, hangszerek hangjának felismerése csukott szemmel) Figyelj a szóra! (az elhangzott szavaknak megfelelő tárgyképek kirakása) Válaszolj hangszerrel! (mozgásminta-hangszer összekötése, pl. Kinyújtom a karom - Üsd meg a dobot!) Rongyos játék (tapintás-látás-képi kommunikáció-verbális csatorna)

18 Drámatervek, integráció a különböző nevelési területekkel
Drámajátékok Drámatervek, integráció a különböző nevelési területekkel

19 Érzékszervfejlesztő játékok
Érzékszervi finomítás Látás: Foltok, árnyalatok, színek felfedezése Formák, vonalak keresése Tenyér, kézfej megfigyelése Nézzünk más helyett! Színek szubjektív érzékelése: színskála, évszakok, napszakok színeinek felsorolása, szokatlan szóösszetételek alkotása: fekete fény, piros öröm, tarka szomorúság Mit jelenthet? (sárga irigység, zöld a méregtől, elsötétedett az arca)

20 Variációk egy témára Színek témakör ARANY Szimbolika
sárga: hitetlenség, árulás, császár színe, alázat, a Nap színe, irigység, Júdás színe, magyar vonatkozásban: halál, betegség - arany: Nap, isteni ragyogás, értelem, halhatatlanság

21 Műfaji megjelenés Szólások, közmondások Aranyat ér a keze
Olyan szerencsétlen, hogy az arany is kővé változik a kezében Aranyba kellene foglalni Aranyat adott, rezet nyert Nem adná egy aranybaltáért sem Félti az aranygyűrűt (szégyelli a munkát)

22 Ha aranytálcán kínálnák, akkor sem kellene
Elszalasztja az aranymadarat Nem mind arany, ami fénylik Aranyhegyeket ígér (teljesen felelőtlenül mindent megígér) Ki korán kel, aranyat lel

23 Sárga, mint a kikerics Olyan sárga, mint a lengyen Sárga, mint a tökvirág Sárga, mint a viasz Sárga lett az irigységtől Leissza magát a sárga földig Hencidától Boncidáig folyt a sárga lé

24 Mesék, versek A sárga kicsi kígyó (Benedek Elek)
Az aranyhajú ikrek (Benedek Elek) A sárga gólya (kínai népmese) Az aranyszőrű bárány (Benedek Elek) Napisten (Benedek Elek) Az arany nyílvessző (Benedek Elek)

25 Az aranymadár (Grimm) Az aranylúd (Grimm) Az aranykulcs (Grimm) Az aranyhegy királya (Grimm) Szilágyi Domokos: Táncol a sárga

26 Lázár Ervin: A kék meg a sárga
Imants Ziedonis: Színes mesék Katajev: Hétszínvirág Szutyejev: A kakas meg a színek

27 ARIADNÉ FONALA (drámaterv)

28 JÁTÉKOK Árnyalatok, foltok felfedeztetése
Színek megfigyeltetése, érintsd meg a kéket, a sárgát! Színskála 4. Szinesztéziás játékok (szín-évszak, napszak, zene, hangszerek kapcsolata) 5. Szivárvány készítése festéssel, láb- és kézlenyomattal, szoborjáték 6. Imants Ziedonis: Tarka mese, Szürke mese 7. Fantáziajáték (zenehallgatás, színek, hangok, illatok gyűjtése)

29 8. Körmese (Sárga mese, Kék mese)
9. Non verbális játék (Ki korán kel, aranyat lel c. közmondás eljátszása szó szerinti és átvitt értelemben) 10. Asszociációs játék (Piros, mint a…, Sárga, mint a…)

30 11. Labirintus (légzéstechnikát és szemkoordinációt fejlesztő gyakorlat: vatta foci fújása labirintusban), labirintus építése székekből, rajzolás, a labirintus története 12. Útvesztő c. játék: inda készítése kezünkkel (a kapukat az arcmimika jelzéseiből kell felismerni)

31 13. Ariadné története (mesélés)
14. Indulás a labirintusba (hátizsákba bepakolás, érzékszervfejlesztő játék - tapintás, szelektálás)

32 Aranyfonal c. játék Labirintus „építése” fonálból, a labirintus termeiben feladatok megoldása: - Varázsige Minótaurusz megjavulására - Hallási differenciáló képességet fejlesztő játék-zörejek, zenei hangok, természet hangjainak felismerése - Találós kérdések megoldása

33 Grimasztükör c. játék (arcmimika gyakorlat, különböző arckifejezések utánzása, szomorú-vidám, haragos-kedves) Rejtjelek c. játék (kártyán található állatok nevének letapsolása – fonológiai kódolás) - Hangutánzó játék (állatok hangjának utánzása a gonosz elűzése céljából)

34 Imaginációs gyakorlat (átváltozás különböző állatokká: hangya, madár, kígyó, hal – mozgás, hang utánzása) Főzetkészítés Minótaurusz megjavulására (Mit dobnál bele az üstbe? Mit tüntetnétek el a földről a varázslókkal? Mit hoznátok a földre?) - Befejezés: kijutás a labirintusból, a kincs megtalálása, a gonosz megjavulása

35 Irodalmi nevelés

36 A gyermekirodalom műfajai
Népköltészet - népi játékok, népi gyermekköltészet - népmese (állatmese, láncmese, tündérmese, novellamese, tréfás mese, csalimese, ördögmese, hazugságmese…) - mesei szimbólumok, archetípusok - a népmese stiláris vonásai - rítusok, ceremóniák a mesemondásnál

37 Műköltészet - műmese (a népmese és a műmese műfaji sajátosságai) - történetek, elbeszélések - versek - verses mese - meseregény

38 A mesereprodukció formái
mesefolytatás, körmese ismert mesével, majd kitalált történettel mesebefejezés (ismert vagy új történettel) mese egy mesehősről, tárgyról (talált tárgyak története) mese címről mese mimetizálása (pl. szoborjáték, állóképek, mese néma játékkal) mesemondás három szó alapján

39 Ajánlott irodalom Gabnai Katalin: Drámajátékok
Farkas Annamária – Gönczöl Andrea: Tág a világ – Anyanyelv játékosan 5-7 éveseknek Szászné Csikós Klára – Varga Katalin: Segítőkészség Drámajáték óvodásoknak (Szerk.: Kaposi László)

40 E-mail: a.gonczol@freemail.hu
Telefon:

41 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "JÁTÉKOS ANYANYELV Az anyanyelvi nevelés, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása - Vers, mese Gönczöl Andrea 2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések