Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az intézményi házirend

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az intézményi házirend"— Előadás másolata:

1 Az intézményi házirend
Készítette: Remseiné Bódi Judit pedagógiai szakértő

2 A házirend megállapíthat szabályokat Gyermekekre/Tanulókra
Pedagógusokra Intézményi dolgozókra Szülőkre

3 A házirendi szabályok legyenek
Általánosak Szankcionálhatók Meghatározott eljárásban hozottak Nyilvánosak

4 Kötelező tartalmi elemek
Óvoda: A felvétel szabályai, eljárási rendje A felvételi körzet A gyermeki jogok és kötelességek gyakorlása A nevelési év rendje

5 Kötelező tartalmi elemek
Óvoda Nyitva tartási rend Napirend-kialakítás szempontjai A gyermekek értékelésének szempontjai Védő, óvó előírások

6 Kötelező tartalmi elemek
Óvoda A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Távolmaradás, mulasztás, késés igazolása Szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei Véleménynyilvánítás és a rendszeres tájékoztatás rendje és formái

7 Kötelező tartalmi elemek
Iskola Tanulói jogok gyakorlása Egyes tanulói jogok gyakorlásának az első tanév megkezdéséhez kötése A diákkörök létrehozásának rendje Tanulói véleménynyilvánítás és a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái A tanulók nagyobb közösségének meghatározása

8 Kötelező tartalmi elemek
Iskola A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárás rendje A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai A tanulók jutalmazásának elvei és formái

9 Kötelező tartalmi elemek
Iskola A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések A napközis, tanulószobai és az iskolaotthonos foglalkozásokra való felvétel, ill. a kollégiumi, externátusi elhelyezés iránti kérelem elbírálásának elvei A szociális ösztöndíj, szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, és az elosztás rendje

10 Kötelező tartalmi elemek
Iskola Tanulói kötelességek teljesítése A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolása A vallásgyakorlással összefüggő kötelezettségek a nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézményekben

11 Kötelező tartalmi elemek
Taneszközökért és felszerelésekért való felelősség A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei Súlyos jogellenességek meghatározása

12 Kötelező tartalmi elemek
Iskola Az iskolai, kollégiumi munkarend A tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások, kollégiumi foglalkozások rendje A tanítási órák közötti szünetek rendjének (idejének) meghatározása Az iskola, kollégium által szervezett, iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartást

13 Kötelező tartalmi elemek
Iskola Az iskola és a kollégium helyiségei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használatával kapcsolatos szabályok Védő, óvó előírások,

14 A kollégiumi házirendekben
szabályozni kell a hazautazás megtiltásának rendjét.

15 A házirend előírhatja az iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megőrzőben (öltözőben) való elhelyezését, illetve a bevitel bejelentését. A házirend a tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti.

16 Ajánlott tartalmi elemek
Jogorvoslati jog gyakorlása Kérdezés-érdemi válasz rendje Vélemény-nyilvánítási jog gyakorlása Iskolai média, diákmédia Tanítás nélküli munkanap Tantárgy- és foglalkozásválasztás rendje

17 Ajánlott tartalmi elemek
Ingyenes vagy kedvezményes étkezés, tanszerellátás ügyében döntés mechanizmusa, szempontjai Magánlakáshoz való jog szabályozása (kollégium) Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

18 Ajánlott tartalmi elemek
Diáksport-egyesület támogatása Diákönkormányzat intézményes támogatása Információhoz jutás fórumai, módszerei Diákközgyűlés

19 Hatáskörök Intézményvezető: előterjesztés Nevelőtestület: döntés
Diákönkormányzat: egyetértés Iskolaszék: egyetértés Fenntartó: jóváhagyás (törvényesség)

20 A házirend-módosítás eljárásrendje
Módosító javaslat készítése Szabályoz-e minden olyan kérdést, amelyet jogszabályok a hatáskörébe utalnak? A meglévő szabályok nem sértenek-e jogszabályt? Összhang a ped./nevelési programmal, SZMSZ-szel

21 A házirend-módosítás eljárásrendje
Nevelőtestületi vita (konszenzus) Egyetértési jog gyakorlása (DÖK, iskolaszék) Végleges változat elkészítése Fenntartói jóváhagyás

22 Nyilvánossá tétel Szülők, diákok tájékoztatása (szóbeli, írásbeli)
Minden jelentős változtatáskor diákoknak, ill. szülőknek átadni. Meghatározott helyen letét (elérhetőség, megismerhetőség)


Letölteni ppt "Az intézményi házirend"

Hasonló előadás


Google Hirdetések