Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PPP és a magyar önkormányzati rendszer Halász Anita tudományos munkatárs ICEG Európai Központ A public-private partnership hazai tapasztalatai és jövője.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PPP és a magyar önkormányzati rendszer Halász Anita tudományos munkatárs ICEG Európai Központ A public-private partnership hazai tapasztalatai és jövője."— Előadás másolata:

1 A PPP és a magyar önkormányzati rendszer Halász Anita tudományos munkatárs ICEG Európai Központ A public-private partnership hazai tapasztalatai és jövője ICEG EC – MKT, Győr, 2004. január 20.

2 2 Bevezetés -PPP -PPP: a magán- és az állami szféra együttműködése a kockázatok megosztásával, olyan közös cél érdekében, amelyet hagyományosan az állam végez. A szerződések meghatározott időtartamra szólnak. -A PPP céljai -A PPP céljai: a feladatellátás hatékonyságának és minőségének javítása, hatékony finanszírozási és kockázat- megosztási struktúra kialakítása; a közszféra és a fogyasz- tók érdekeinek egyidejű figyelembe vétele mellett. -PPP a csatlakozó országok önkormányzatai számára -PPP a csatlakozó országok önkormányzatai számára: fő cél a forrásbevonás az infrastrukturális beruházásokba, és a szolgáltatások modernizációja. Hangsúlyosak a szociá-lis szempontok. A hatékonyság feltételezett növekedése já- rulékos haszon. Mind a szociális, mind a hatékonysági szempontok megvalósulása a szerződési és a szabályozási gyakorlaton múlik.

3 3 Az önkormányzati feladatok és a PPP -A magyar önkormányzati rendszer jellemzői -A magyar önkormányzati rendszer jellemzői: önkormány-zatok száma, átlagos nagysága, feladatköreik, forrásaik, támoga-tásaik közüzemi és a kommunális szolgáltatásokról -A közüzemi és a kommunális szolgáltatásokról lesz szó (víz, csatorna, távfűtés, helyi közutak, helyi tömegközlekedés, szemétszállítás, köztisztaság) átalakulás utáni időszak -Az átalakulás utáni időszak fő jellemzői: az államháztartás és a tulajdonviszonyok átalakulása, decentralizáció, az infrastrukturális viszonyok fejlettsége, a csatlakozás követelményei -Átalakulás a közüzemi és kommunális szolgáltatásokban -Átalakulás a közüzemi és kommunális szolgáltatásokban: a korábbi feladatellátó szervezetek vertikális és/vagy horizontális feldarabolása, racionalizálása, a központi állami tulajdon decentralizálása, majd részleges privatizációja. A privatizáció formái, az önkormányzati tulajdonrész jellemzői. A piaci körülmények, és a szabályozás kialakítása.

4 4 Háttér (1.): PPP típusok és jellemzőik A PPP fajtái A PPP fajtái: -Közösségi szolgáltatás -Szolgáltatási szerződés, technikai támogatási szerződés -Alvállalkozói szerződés -Menedzsment-szerződés -Lízing -BOT (build-operate-transfer) és koncesszió -BOO (build-own-operate) -Magántulajdonba adás -A magánszektor szolgáltat Összehasonlítási szempontok: - beruházási felelősség, jogi tulajdon, szerződési időtartam, szabályozási vonzatok

5 5 Háttér (2.): A választás szempontjai -A közszféra számára a PPP haszna -A közszféra számára a PPP haszna: technikai és menedzsment tudás, hatékonyságnövekedés, magán beruházási források bevonása, kisebb közösségi forrásigény, rugalmasabb és fogyasztó-orientáltabb szolgáltatás-ellátás -A magánszektor elvárásai: -A magánszektor elvárásai: a befektetések megtérülése a szerződéses időszakon belül, stabil szabályozói környezet, stabil kockázat-megosztási viszonyok – azaz egy jól kialakított szerződés -Hogyan érvényesülnek a szempontok -Hogyan érvényesülnek a szempontok a különböző sémákban, különböző feltételek esetén, eltérő szolgáltatásokban?

6 6 A PPP megvalósításának lépései (1.) -Az adott feladat közgazdasági jellemzőinek meghatározása (elhelyezkedés a köz- és a magánjószágok közötti skálán, monopólium mértéke, verseny lehetősége, méretgazdaságosság, fix költségek szerepe, feladatok összevonásának lehetősége) -Választás a PPP-lehetőségek közül -Partner kiválasztása: pályáztatás. Költségek figyelembe vétele a résztvevők számának és a vizsgált szempontok meghatározásában. Előminősítés. Döntési módszerek, tárgyalásos eljárások, aukciók. A nyertes átkának és a résztvevők összejátszásának a kizárása.

7 7 A PPP megvalósításának lépései (2.) -Szerződéskötés Kockázatmegosztás - Kockázatmegosztás (A lehetséges kockázatok: piaci, finanszírozási, árfolyam, teljesítmény, természeti erőforrás, működési, fenntartási, technológiai, etc.) Teljesítmény - Teljesítmény meghatározása, megfelelő ösztönzési rend- szer kialakítása, önkormányzat befolyásának meghatározása Ármeghatározás, költségmegosztás - Ármeghatározás, költségmegosztás Minőségi mutatók - Minőségi mutatók Rászorulók támogatásának kezelése - Rászorulók támogatásának kezelése Újratárgyalás - Újratárgyalás lehetősége További szempontok - További szempontok: szerződésmódosítás, szerződés- bontás, békéltetés körülményei -Szabályozási háttér -Szabályozási háttér kialakítása és működtetése (árszabályozás, szociális szempontok érvényesítése) -Ellenőrzési rendszer -Ellenőrzési rendszer kialakítása és működtetése

8 8 A magyar szabályozási háttér… - Közbeszerzési törvény (1995. XL., 2003. CXXIX.) -Koncessziós törvény (1991. XVI.), és versenyszabályozás (pályáztatás, szerződéskötés) -Költségvetési és ágazati szabályozások -Szervezeti formák -Ármeghatározás -Önkormányzati társulási lehetőségek -Az önkormányzati tulajdon és a hitelfelvétel szabályozása -Tőkeberuházások finanszírozása -Fogyasztók védelme -Egyéb: engedélyeztetés, tervezés -Uniós szabályozások hatása

9 9 …és alkalmazásának tapasztalatai (1.) -Kevés PPP, főleg szolgáltatási szerződések. Néhány innovatív kezdeményezés. -Fő intézményi formák a szolgáltatásban, PPP fő területei -Átláthatóság? (ármeghatározás módszerei, közbeszerzés alkalmazásának tapasztalatai) -Alkalmazott árszabályozási módszerek, hatósági árak, használói díjak, szociális szempontok érvényesítése, hátralékok -Érdekkonfliktusok: önkormányzat, mint tulajdonos, mint szabályozó, mint a közösségi érdekek letéteményese -Társulások és a kis önkormányzatok érdekérvényesítési lehetőségei, kis önkormányzatok, méretgazdaságosság -PPP és beruházások -A PPP kereskedelmi kockázatot is jelent az önkormányzat számára: megfelelő kockázatmegosztás és vagyoni felelősségvállalás szükséges -Alternatív szolgáltatásszervezés, mint adóelkerülési megoldás (áfa- visszaigénylés, kereszttámogatások, egyéb adózási feltételek) -A végső szolgáltatási felelősség mindig az önkormányzaté!

10 10 Az alkalmazás tapasztalatai (2.) – a szerződéskötési és szabályozási módszerek -Megfelelő szabályozási háttér -Szabályozási tapasztalatok és kapacitások hiánya -Esetenként: szerződések teljes hiánya, közvetlen önkormányzati irányítás -Nem alkalmazott hosszú távú (pl. BOT) szerződések -Félelem a nem megfelelő privát feladatellátás következményeitől (magánmonopóliumok, szociális szempontok érvényesítésének nehézsége) –máshol a hasznok túlértékelése, kockázatok és szabályozói kihívások alulbecslése -Ha a szerződésben meg is jelennek, nem megfelelően alkalmazott teljesítménymérési és ellenőrzési módszerek -A magánberuházás rendszerint magántulajdonba adással jár -Hiányzó igény, szándék

11 11 Néhány adat az alternatív szolgáltatási formák elterjedtségéről (1.) -Önkormányzati szilárd hulladék kezelés, vízszolgáltatás: - Tulajdoni formák a víz- és szennyvíz-szolgáltatásban: Költségvetési intézmény Önkormányzati vállalkozás Magánvállal- kozó Egyé b 38%44%11%7% Tulajdonos Szolgáltató egyedüli tulajdonosa Szolgáltató többségi tulajdonosa Önkormányzat79%71% Állam8%12% Magánvállalkozás6%12%

12 12 Néhány adat az alternatív szolgáltatási formák elterjedtségéről (2.) -Tulajdoni formák a szilárd hulladék-gazdálkodásban -Forrás: Horváth – Péteri [2001] Tulajdonos Szolgáltató egyedüli tulajdonosa Szolgáltató többségi tulajdonosa Önkormányzat89%85% Állam2%3% Magánvállalkozás0%4% Magánszemély8%

13 13 Kérdések a jelenlegi helyzetben -Hogyan működnek az eddig létrejött PPP-kapcsolatok? Elérik céljaikat? -Szükséges-e az önkormányzati szférában a PPP alkalmazásának további ösztönzése? -Ha igen, milyen módon? -Szükséges a részletesebb szabályozás? -Vagy inkább szélesebb körű oktatásra van szükség? -Az önkormányzati rendszer helyzete és a PPP lehetőségei közti kapcsolat

14 14 Az önkormányzati PPP várható jövője -EU-források hatása -Az infrastrukturális beruházások mellett szélesebb körben változatosabb formájú szolgáltatás-ellátási megoldások jöhetnek létre -PPP-megoldások a közüzemi és kommunális szolgáltatások körén kívül, az egészségügyben, és esetleg az oktatásban A mindehhez szükséges kormányzati lépések Az önkormányzati PPP elterjedésének hatásai

15 15 Felhasznált források Baar, Kenneth K. [2001]: Open Competition, Transparency, and Impartiality in Local Government Contracting Out of Public Services. In: Péteri – Horváth [2001] Davey, K. – Péteri, G. [1998]: Local Government Finances: Options for reform. Local Government Know-How Program, Nagykovácsi. Guislain, P. – Kerf, M. [1995]: Concessions – the way to privatize infrastructure sector monopolies. World Bank, Public Policy for the Provate Sector, No. 59. Halász, A. [2003]: A magyar önkormányzati rendszer a fiskális föderalizmus szemszögéből. Horváth, Tamás M. - Péteri, Gábor [2001]: Regulation and Competition in Local Utilities Sector in CEE. In: Péteri – Horváth [2001] Horváth, Tamás M. – Kristóf, Zoltán – Valentinyi, Pál [2001]: Hungary – Country Report. In: Péteri – Horváth [2001] Klein, M. [1998]: Bidding for Concessions: The Impact of Contract Design. World Bank, Public Policy for the Provate Sector, No. 198. Kopányi, M. – El Daher, S. – Wetzel, D. – Noel, M. – Papp, A. [2000]: Hungary – Modernizing the subnational governmental system. World Bank Discussion Paper, No. 417. Péteri, Gábor – Horváth, Tamás M. (eds) [2001]: Navigation to the Market. Regulation and Competition in Local Utilities in Central and Eastern Europe. OSI/LGI Budapest. Szalai, Ákos [1999]: Alternative Service Delivery. Providing Options for Hungarian Municipalities. CUI/CIDA Background Research Paper.


Letölteni ppt "A PPP és a magyar önkormányzati rendszer Halász Anita tudományos munkatárs ICEG Európai Központ A public-private partnership hazai tapasztalatai és jövője."

Hasonló előadás


Google Hirdetések