Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kutatási módszerek a gazdaság- és társadalomtudományokban Dr Bacsi Zsuzsanna Egyetemi docens PE GK Gazdasági és Társadalomtudományi Tanszék

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kutatási módszerek a gazdaság- és társadalomtudományokban Dr Bacsi Zsuzsanna Egyetemi docens PE GK Gazdasági és Társadalomtudományi Tanszék"— Előadás másolata:

1 Kutatási módszerek a gazdaság- és társadalomtudományokban Dr Bacsi Zsuzsanna Egyetemi docens PE GK Gazdasági és Társadalomtudományi Tanszék h5519bac@ella.hu Szakirodalmi források: 1. Earl Babbie (2003): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest 2.Majoros Pál (1997): Kutatásmódszertan, avagy hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát? Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 3. Eco, Umberto (2003): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest.

2 kutatásmódszertan 2 A társadalom- és gazdaságtudományi kutatás Célja: a valóság megismerése, összefüggések feltárása problémák megoldása tudatos, tervezett, tudományos megfigyelés tárgya: társadalmi problémák, emberek közötti kapcsolatok A kutatás folyamata A probléma kiválasztása A szakirodalom áttekintése Hipotézisek Adatgyűjtés Primer, szekunder Minta kiválasztása Végrehajtás (megfigyelés....) Elemzés Publikálás A probléma forrásai a mindennapi gyakorlat elméleti tételek, a szakirodalom által nyitva hagyott kérdés a kutató egyéni érdeklődése külső kényszer (diplomadolgozat) A kutatás célja, jellege 1. FELDERÍTÉS, feltáró kutatás: ismeretlen kutatási terület 2. LEÍRÁS: események és helyzetek pontos bemutatása 3. MAGYARÁZAT: a változások okainak keresése

3 kutatásmódszertan 3 A kutatások osztályozása 1. ALAPKUTATÁS közvetlen gyakorlati cél nélkül célja tudásunk bővítése 2. ALKALMAZOTT KUTATÁS gyakorlati problémára keres választ (gyakoribb) Idődimenzió szerint: 1. KERESZTMETSZETI adott időpontban több, párhuzamos jelenség vizsgálata 2. HOSSZMETSZETI (longitudinális) ugyanannak a jelenségnek több időpontban/adott intervallumban való vizsgálata 3. PANEL ugyanazon a mintán több időpontban

4 kutatásmódszertan 4 INDUKCIÓ ÉS DEDUKCIÓ Elméletek Általánosítások Hipotézisek INDUKCIÓ Megfigyelések DEDUKCIÓ

5 kutatásmódszertan 5 A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI kutatás SAJÁTOSSÁGAI 1. A kutatást emberekkel végezzük  viselkedésüket sok tényező befolyásolja, nem vehető mind figyelembe  a homogén mintavétel nehézségei  az adatgyűjtés nehézségei (pl. adatvédelem) 2. Nem reprodukálható 3. Nem mérhető minden tényező (pl. a résztvevők hangulatváltozásai) 4. Nem befolyásolható minden tényező (pl. társadalmi helyzet) 5. A vizsgált csoportok változhatnak 6. Etikai kérdések:  a részvétel önkéntessége (befoly. szituációt!)  senkit sem érinthet hátrányosan a kutatásban való részvétel  a résztvevők jogai és biztonsága  az eredmények nem hamisíthatóak, nem tulajdoníthatóak el (plágium)  az eredmények tudatosan nem értelmezhetőek félre

6 kutatásmódszertan 6 A szakirodalom 1. MIÉRT? o Elméleti háttér, a mások által használt módszertan, a már ismert eredmények o Hipotézisek felállítása – mit nem tudunk még? 2. HOGYAN? o ELŐZETES FORRÁSOK o katalógusok (betűrendes, szak-, folyóirat) o ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás o referáló folyóiratok (annotációk megjelent szakirodalomról) o ELSŐDLEGES FORRÁSOK (a kutatás eredményeiről közvetlenül számol be) o kutatási beszámolók, monográfiák, disszertációk, folyóiratcikkek o MÁSODLAGOS FORRÁSOK (elsődleges források alapján készített összefoglalók → áttekinthető kép az adott kutatási területről) lexikonok, enciklopédiák, tankönyvek, jegyzetek, tanulmánykötetek, cikkek Kritikai értékelés, nemcsak leíró ismertetés! A hipotézis a kutatási témára vonatkozó, önálló feltételezéseinket kifejező állítás Feltételezés előzetes tapasztalatok, vagy korábbi tudás alapján, magyarázatot ad a probléma megoldásához

7 kutatásmódszertan7 Főbb kutatási típusok a társadalomtudományokban KÍSÉRLETEZÉS (experiment, BEAVATKOZÁSSAL jár) Véletlenszerű csoportok kialakítása, eltérő feltételekkel – eltérő kimenetellel Beállított (irányított), v. természetes (nem irányított) környezeti feltételek mellett Kvázi-kísérlet: valós élethelyzetben, eltérő körülmények mellett TEREPMUNKA (field study, BEAVATKOZÁS-MENTES ) Tipikus módszere: kérdőíves felmérés Elemzése: statisztikai módszerekkel Mintavétel szabályai ESETTANULMÁNY (case study, BEAVATKOZÁS-MENTES) Megfigyelés, interjú, kérdőívek...(kvalitatív) AKCIÓ-KUTATÁS (action research, BEAVATKOZÁSSAL jár)

8 kutatásmódszertan 8 Adatgyűjtési módszerek: Primer vagy szekunder  Szakértői megkérdezés  Szekunder adatelemzés  Esettanulmány  Próba-kutatás (Pilot study)  Fókuszcsoportos interjú  Projektiv technikák ( pl. asszociációs kérdések )  Interjú, mélyinterjú (!)  Résztvevő megfigyelés (látható, v.rejtett) MINTAVÉTEL: Alapsokaság (populáció): azon személyek, szervezetek,stb. köre, akikre ki akarjuk terjeszteni a kutatás eredményeit Minta: ha nem lehet teljes körű a vizsgálat, akkor a populáció valamely alcsoportját vizsgáljuk. Reprezentativitás: ha a kapott eredmények a populáció minőségi, mennyiségi jellemzőit megfelelően tükrözik pl. 5 % hibavalószínűség mellett 1000 fős populációhoz 278 elemű minta 10000 fős populációhoz 370 elemű minta 1000000 fős populációhoz 384 elemű minta Rétegzett mintavételnél minden csoportban legalább 30 elem!

9 kutatásmódszertan 9 A mintavétel módszerei 1. VÉLETLEN MINTAVÉTEL: a mintába a populáció minden egyede azonos valószínűséggel kerülhet be o Egyszerű véletlen o Csoportosított véletlen (lépcsőzetes) (a megyét, majd az iskolát) o Mechanikus véletlen (pl. minden tizedik hallgatót) Célja: a minta tükrözze az alapsokaság lényeges jellemzőit. 2. RÉTEGZETT MINTAVÉTEL a populáció adott rétegének aránya a mintában és az alapsokaságban azonos 3. Szakértői mintavétel 4. Kvótás mintavétel 5. Hólabda-mintavétel 6. Kényelmi minta Nem véletlenszerű, nem reprezentatív!

10 kutatásmódszertan 10 Kérdőívek: primer adatgyűjtés Minta alapján Szóbeli v. írásbeli Többnyire kvantitatív, Leíró, feltáró, oksági kapcsolatok elemzésére is jó Típusai: Személyes Telefonos, Internetes, Postán küldött Strukturált – félig-strukturált  (mély)interjú Nyitott v. zárt kérdések Kit és miért? Hány alkalommal? Mekkora minta? Mikor, hol, és meddig tartson? Strukturált v. strukturálatlan? Lépései: Előkészítés (kérdések megtervezése) Közben: az interjú rögzítése Utána: a szöveget megküldjük az alanynak is Típusai: személyes telefonos fókuszcsoportos Interjúk: primer adatgyűjtés

11 kutatásmódszertan11 Adatok, információk elemzése Kvantitatív: statisztikai elemzések SPSS, EXCEL Adatrögzítés! Kvalitatív adatok kvantitatívként történő értelmezése Likert-skála ( standardizált válaszkategóriák: pl. nagyon egyetért, egyetért, semleges, nem ért egyet, nagyon nem ért egyet). Guttmann-skála (hierarchikus skála, pl. 1. Van diplomája? 2. Végzett egyetemet? 3. Érettségizett? 4. Járt középiskolába? 5. Járt iskolába? – ha 2. igaz, akkor 3-4-5 is igaz ) Nominális skála (csak kódolás, nagyságot nem fejez ki: a válaszadó lakóhelye: 1- Budapest, 2- Zala megye 3 – Somogy megye…) Kvalitatív: tartalomelemzés Szövegek összehasonlítása, kulcsszavak kiemelése Kódolás Szöveg editálása, átfogalmazása Megalapozott elmélet kialakítása AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE!!!

12 kutatásmódszertan12 Értelmezze a következő adatokat és grafikonokat, 104 fő megkérdezett utazási szokásairól! Megkérdezettek: férfi51 nő53 összesen104 Mikor utazott tavaly? évszakfő Tavasz16 Nyár84 Ősz31 Tél21 Összesen 152 Mindegyik ábráról írjon egy értelmező, magyarázó mondatot! 1 2 3 4

13 kutatásmódszertan 13 FELADAT: 1. Állapítsák meg, hogy az alábbi kutatási témákhoz inkább a kvantitatív, vagy inkább a kvalitatív kutatási stratégia illik-e! a) Mi jellemzi az egyetemisták mobiltelefon használati szokásait? b) Milyen különbségek vannak középiskolás lányok és fiúk karrier vágyaiban? c) Hogyan élik meg a kisgyermekes fiatal nők a gyes alatti elszigeteltséget? 2. Szerkesszenek feltételes kérdést, önkitöltős kérdőívben való felhasználásra az alábbi információk kiderítésére a) Alkalmazásban áll-e a válaszadó? b) Ha munkanélküli, keres-e munkát? c) Ha nem keres munkát, nyugdíjas-e, diák-e, ő vezeti-e a háztartást? d) Ha munkát keres, mióta teszi ezt?

14 Önálló feladat: 1. Fogalmazzon meg egy, a saját kutatási területéhez illeszkedő társadalomtudományi kutatási problémát! 2. A vizsgálandó problémához hogyan lehetne alkalmazni a következő primer adatgyűjtési technikákat: a) kérdőív, b) interjú, c) fókuszcsoportos, d) résztvevő megfigyelés 3. Hogyan választaná ki a megkérdezendők körét? 1. Véletlen mintavétellel – hogyan? 2. Hólabda mintavétellel – hogyan? 3. Kvótás mintavétellel – hogyan? 4. Kényelmi minta – hogyan? 4. A megfogalmazott vizsgálandó problémához fogalmazzon meg egy 1. Kvantitatív kérdést, és egy 2. Kvalitatív kérdést 5. Milyen módon elemezné, értékelné a kapott válaszokat? kutatásmódszertan 14


Letölteni ppt "Kutatási módszerek a gazdaság- és társadalomtudományokban Dr Bacsi Zsuzsanna Egyetemi docens PE GK Gazdasági és Társadalomtudományi Tanszék"

Hasonló előadás


Google Hirdetések