Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2009. évi költségvetés KÖZOKTATÁS. Az önkormányzati közoktatás 2009. évi hozzájárulásai, támogatásai I. (millió forintban) 2008. évi országgyűlési előirányzat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2009. évi költségvetés KÖZOKTATÁS. Az önkormányzati közoktatás 2009. évi hozzájárulásai, támogatásai I. (millió forintban) 2008. évi országgyűlési előirányzat."— Előadás másolata:

1 2009. évi költségvetés KÖZOKTATÁS

2 Az önkormányzati közoktatás 2009. évi hozzájárulásai, támogatásai I. (millió forintban) 2008. évi országgyűlési előirányzat (kistérségi támogatással)464 907,8 2008. évi bérpolitikai intézkedési többlet21 781,2 ÁFA kompenzáció az intézményi étkeztetéshez4 000,0 13. havi juttatás elmaradása- 41 026,1 „Új Tudás - Műveltség Mindenkinek” program többlete11 899,0 Szakmai vizsgáztatás támogatása100,0 Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási társulásaihoz (önkormányzatokon belüli forrás- átcsoportosítás) 100,0 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 6. évfolyamos tanulók ingyenes étkeztetéséhez hozzájárulás 2009. január 1-jétől 700,0 2009. évi javaslat kistérségi ösztönzéssel462 461,9

3 Parlamenti szakaszban, első körös módosítások (fejezetek között) - kistérségi pedagógiai szakszolgálatok támogatása - átcsoportosítás OKM fejezetbe 200,0 - 120,0 Parlamenti szakaszban, második körös módosítások (más önkormányzati forrásokból) - kistérségi társulások ösztönzéséhez, diáksport normatívára 1716,5 2009. évi törvény kistérségi támogatással464 178,4 változás a 2008. évi országgyűlési előirányzathoz- 729,4 százalékban 99,8 Az önkormányzati közoktatás 2009. évi hozzájárulásai, támogatásai II. (millió forintban)

4 Közoktatási hozzájárulások prioritásai A 0,7 milliárd forint előirányzat-csökkenés alapvetően: - a 2008. évi bérpolitikai intézkedés normatívákba való beépítésével, - a 13. havi juttatás jövő évi elmaradásával és - a Kormány „Új Tudás - Műveltség Mindenkinek” programjához kapcsolódó új feladatok forrásigényével függ össze. /A 2009/2010. tanév első 4 hónapjára számos normatíva fajlagos összege csökken. Ezzel együtt az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10/a mellékletében szereplő finanszírozási ütemezés biztosítja, hogy a fenntartók a teljes évi előirányzat időarányos részét folyamatosan megkapják./

5 Közoktatási hozzájárulások prioritásai Folytatódik a szociális rászorultság-alapú ingyenes étkeztetés kiterjesztése: –2009. január 1-jétől – már a bölcsődék, óvodák és az általános iskolák 1-5. évfolyamai mellett – a 6. évfolyamos rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők is ingyenesen vehetik igénybe az intézményi étkeztetést. /2009. január 1-jétől az ÁFA törvény 14. §-a alapján a kedvezményesen étkezők után ÁFÁ-t kell fizetni./

6 Új Tudás – Műveltség Mindenkinek I. IntézkedésKeret Óvodáztatási támogatás760,0 millió forint Az előirányzatból 2009-től ösztönző támogatásban részesül a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülője, ha gyermekét már 5 éves korát megelőzően óvodába járatja. Integrációs programok támogatása1 600,0 millió forint Az esélyegyenlőség javítását szolgáló képesség-kibontakoztató felkészítéshez, integrációs felkészítéshez, óvodai fejlesztő programokhoz nyújt lehetőséget az új támogatás. A többcélú kistérségi társulások keretében az iskola-pszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása 2009. szeptemberétől203,0 millió forint Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes intézkedésekről szóló 2061/2008. (V. 16.) Korm. határozattal született döntés arról, hogy három év alatt – évente 1-1 fővel – szükséges bővíteni a kistérségekben az iskolapszichológusok létszámát. Az első évben, 2009. szeptembertől a kistérségekben javítható a szakszolgáltatások színvonala ezen új – támogatott – foglalkoztatási lehetőséggel.

7 Új Tudás – Műveltség Mindenkinek II. IntézkedésKeret Pedagógusok ösztönzését szolgáló új támogatások7 215,0 millió forint ebből az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása3 720,0 millió forint a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása950,0 millió forint az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása2 545,0 millió forint

8 Új Tudás – Műveltség Mindenkinek III. IntézkedésKeret Komprehenzív iskola-modellek támogatása271,0 millió forint A támogatás az egységes iskolák elterjesztését ösztönzi és ennek előkészítését (megfelelő pedagógiai program kidolgozását) segíti – egyszeri jelleggel – azzal a feltétellel, hogy a fenntartó önkormányzat vállalja az egységes, komprehenzív iskola elindítását a 2009/2010-es tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben. Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamán szeptember 1-jétől december 31-éig50,0 millió forint E támogatásra akkor nyílik meg a lehetőség, ha az iskola pedagógiai programjában meghatározott szakképzési évfolyamok száma az OKJ-ben előírt évfolyamoknál eggyel kevesebb.

9 Új Tudás – Műveltség Mindenkinek IV. A program további, közoktatást érintő elemeihez kapcsolódó előirányzatok a szaktárca költségvetésében szerepelnek az Arany János kollégiumi program bővítése, mérés-értékelés, szakmai fejlesztés központi költségei a szegregációs és deszegregációs intézkedések monitorozása pedagógus kitüntetések

10 Közoktatási teljesítmény-mutató (Tm) normatívájának alakulása I. - Az óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz, szakmai elméleti képzéshez, kollégiumi neveléshez, az alapfokú művészetoktatáshoz, valamint a napközi és iskolaotthonos ellátáshoz kapcsolódik. - Felmenő rendszerben a harmadik évbe lép. - A többcélú kistérségi támogatások nélküli – normatív hozzájárulások és támogatások valamivel több mint háromnegyedét (76%-át) fedi le.

11 Közoktatási teljesítmény-mutató (Tm) normatívájának alakulása II. kiteljesül a csoport átlaglétszám felzárkóztatása az óvodai nevelés teljes körében, azaz mindhárom nevelési évben azonos a csoport-átlaglétszám (20 fő/csoport) feltétel, az általános iskola 4., 8. évfolyamai, a középiskolák 12- 13. évfolyamai, valamint a szakképzésben a harmadikat követő évfolyamok esetében működik még könnyített paraméter az átlaglétszám számításoknál, az iskolaotthonos oktatás esetén – az 1-4. évfolyammal azonos az eljárás: itt is felzárkózik az 1-3. évfolyam és csak a 4. évfolyamon marad az alacsonyabb átlaglétszám paraméter.

12 Közoktatási teljesítmény-mutató (Tm) normatívájának alakulása II. Fontos elemmel egészült ki a Kiegészítő szabályok köre: a 10. a) pont alatt beillesztett módosítás lehetővé teszi, hogy a 2009/2010. nevelési évre, illetve tanévre – a 2009. évi költségvetési törvényben 4 hónapra – meghatározott fajlagos összegek törvénnyel e törvény módosítása nélkül is növelhetők. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 2010. évi költségvetési törvényben a 2009. évi törvény módosítása nélkül is mód nyílhat a fajlagos hozzájárulások pozitív előjelű módosítására.

13 Létszám-hatások I. - A tanulólétszám iskolafokozatonként több éve csökken. -Az óvodai létszámok emelkedése már az előző (2007/2008.) nevelési évtől elindult, részben az óvodai foglalkoztatás kiterjesztését ösztönző intézkedések révén. -A kiegészítő szolgáltatásokban résztvevők számának változása nem követi a létszám- fogyást

14 Létszám-hatások II. A kiegészítő szolgáltatások között növekszik az igénybevevők száma: –a nyelvi előkészítő évfolyamok indításával, –az Arany János programok kiterjesztésével, –iskolai gyakorlati oktatásban, –sajátos nevelési igényű gyermek, tanulói körben, –Arany János programokban, –középfokú intézményekbe bejáróknál, –intézményi társulásokban résztvevőknél* * Az alapfokú oktatásban az intézményi társulásban résztvevő gyermek, tanulói létszám emelkedik erőteljesen (a 2007. évi 140-150 ezer fővel szemben már 200 ezer gyermek/tanuló után igénylik ezt az ösztönző hozzájárulást).

15 Változások a normatív hozzájárulások rendszerében 2009. szeptember 1-jétől I. Új intézmény-típusként felzárkózik az egységes óvoda-bölcsőde: a 2. életévüket betöltött gyermekek is felvehetők az óvodába. Az egységes óvoda-bölcsőde akkor hozható létre, ha a települési önkormányzat nem köteles bölcsődét működtetni, és a gyermekek száma nem teszi lehetővé az óvodai csoport, illetve a bölcsődei csoport külön-külön történő létrehozását. Nem fejlesztést, hanem kapacitás kihasználást ösztönöz a „vegyes „ intézmény.

16 Változások a normatív hozzájárulások rendszerében 2009. szeptember 1-jétől II. Az általános iskola mellett nevesül a jogcímben – a 2010/2011. tanévig a fejlesztő felkészítés kiváltására kötelezően létrehozandó intézmény – a fejlesztő iskola. A korábbi szabályozás hiányát pótolandó – helyet kap a teljesítmény-mutató paraméter-rendszerében az általános iskola 4. évfolyamára vonatkozó számítási alappal.

17 A kiegészítő hozzájárulásokat érintő változások I. 1.A korai fejlesztés, gondozás és a fejlesztő felkészítés jogcímeken a normatíva igénylése a szorgalmi időszakra a heti jelenlétek alapján számított - havi átlaglétszámra épül. A heti átlaglétszám megállapításánál 1 főként lehet számításba venni az érintett gyermekeket, tanulókat függetlenül attól, hogy egy héten egyszer, vagy többször vettek részt foglalkoztatásban ! 2. A nemzeti, etnikai kisebbségi oktatáshoz meghatározott hozzájárulások igénylésének új feltétel is érvényesül: a kisebbségi nyelvek oktatására fordított heti kötelező tanórák évfolyamonkénti átcsoportosítása esetén is – a romani és beás kisebbségi nyelvoktatás kivételével – csak azok után a tanulók után vehetők igénybe a hozzájárulások, akik az adott tanévben legalább heti három órában tanulják a kisebbség nyelvét.

18 A kiegészítő hozzájárulásokat érintő változások II. 3.Az alapfokú művészetoktatás mindkét (zene és egyéb ) művészeti ágakra meghatározott normatívájának igénylési lehetősége megnyílik a Waldorf iskolák kerettanterve alapján nevelő és oktató iskolákat fenntartó helyi önkormányzatok számára, ha ellátják e feladatot is. 4.Az intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatásánál a 2008. évben bevezetett méretgazdaságossági elvárások felmenő rendszerben érvényesülnek a 2008. évet megelőzően alakult társulások esetében. (75-60 %), Új feltétel: a társulás intézményei külön OM azonosítóval kell, hogy rendelkezzenek!

19 A kiegészítő hozzájárulásokat érintő változások III. 5.A kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés normatívája 10 ezer forint/fő fajlagos összeggel emelkedik az ÁFA törvény módosítással összefüggésben. Az 5- 6. évfolyamos, gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetésének A normatívája is növekszik 4 ezer forint/fő összeggel. 6. A tanulók tankönyvellátásának támogatása jogcímű hozzájárulásból az iskolai könyvtár, könyvtárszoba részére az ajánlott és kötelező olvasmány, digitális tananyag, oktatási program is beszerezhető tankönyv helyett, ha az iskolában a nevelő és oktató munkához, vagy annak egy részéhez nem alkalmaznak tankönyvet.

20 A közoktatási célú kötött normatív támogatások A közoktatási célú kötött normatív támogatási célok bővülnek Ezen belül: 1.Az emeltszintű érettségiztetéshez történő felkészülés már nem nevesített a kötelező felhasználás tekintetében, viszont mivel a továbbképzés része a szakmai szolgáltatásnak, a felhasználás kiterjed a közoktatási törvény alapján e körben igénybe vehető szolgáltatások körére is.

21 A központosított előirányzatok változásai I. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz (a melléklet 6. pontja) jogcímen bővül a támogatott kör: ha a nemzetiségi nyelvoktató iskolában a kétnyelvű nemzetiségi oktatást a 2008/2009. tanévig –felmenő rendszerben – legalább a 2. évfolyamig bevezették pályázhatnak támogatásra. A középszintű érettségi vizsgák lebonyolítását (a melléklet 15. pontja) új 1 milliárd forint összegű előirányzat támogatja. Emellett az OKM fejezetbe korábban e célra átcsoportosított előirányzat is megmarad jövőre az érettségik központi szervezéséhez, illetve az emelt szintű érettségi vizsgáztatáshoz. A szakmai vizsgáztatás kiadásaihoz a támogatás „csak” növekszik 100 millió forinttal, figyelembe véve az új vizsgáztatási díj-rendszert tartalmazó SzMM rendelet előírásait. Itt olyan sok a változás, hogy érdemes a 2008. évi költségvetési törvénnyel való összevetést jogcímenként megnézni:

22 A központosított előirányzatok változásai II. Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (a melléklet 16. pontja) előirányzata két típusba csokrosított feladat-rendszert tartalmaz azzal, hogy az „Új Tudás – Műveltség Mindenkinek” programban kitűzött feladatokkal nő az előirányzat. Ebből:  Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásához a 2008. évi előirányzatból rendelkezésre álló 2,2 milliárd forintot a programból további 1,6 milliárd forint növeli. Ezzel 3,8 milliárd forint összegre nő az a keret, amely a 2008. évben beindított, illetve új képesség- kibontakoztató felkészítő, integrációs felkészítő, óvodai fejlesztő- programokat szolgál.  A pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igényű tanulók támogatási kerete 803 millió forint: az előző évi 2,8 milliárd forint előirányzatból 600 millió forintot „örököltek” az immár integrációs ügyektől elválasztott szakszolgálati és egyéb speciális ellátási feladatok. Ehhez az „Új Tudás” program 203 millió forint új előirányzatot biztosít a többcélú kistérségi társulásokban a pszichológus hálózat fejlesztésére 2009. szeptember 1-jétől.

23 A központosított előirányzatok változásai III. A teljesítmény motivációs pályázati alap előirányzata a benyújtott törvény-javaslattal szemben nem növekszik! /Az eredetileg javasolt többlet a teljesítmény-mutató előirányzatába csoportosult át!/ Bővült a támogatás feltételrendszere: az intézményi minőségirányítási programot a szülői szervezetnek (közösségnek) véleményeznie, az önkormányzat képviselő- testületének értékelnie kell. Ezek alapján a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában meghatározott módon pedagógus vagy alkalmazotti teljesítményértékelési rendszert kell működtessen önértékelési tevékenysége részeként).

24 A központosított előirányzatok változásai IV. Az alapfokú művészetoktatás támogatása előirányzat éves összege nem változik, viszont felosztása a teljes költségvetési évre történhet. (2008-ban – az előbbi előirányzaton belül – tanévekre lehatárolt kereteket határozott meg a költségvetési törvény.)

25 A központosított előirányzatok változásai V. A komprehenzív iskola-modellek támogatása új jogcímen az egységes iskolai feladatok megszervezéséhez, előkészítéséhez, a megfelelő pedagógiai program kidolgozásához pályázható – egyszeri jelleggel - támogatás. Az iskolai gyakorlati oktatás támogatása a szakközépiskola 11-12 évfolyamán új jogcím. Az pályázat továbbviszi a szakközépiskolák 9-10. évfolyamain – már normatív hozzájárulásba épített – gyakorlati oktatáshoz nyújtott támogatást a további évfolyamokra, de azzal a további feltétellel, hogy az iskola pedagógiai programjában meghatározott szakképzési évfolyamok száma az OKJ-ben előírt évfolyamoknál eggyel kevesebb kell legyen.

26 A központosított előirányzatok változásai VI. Az óvodáztatási támogatás 760 millió forint/év előirányzattal nem más, mint ösztönző segély a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének, ha gyermekét 5 éves kora betöltése előtt az óvodába beíratja. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. §-a és ennek alapján külön kormányrendelet állapítja meg. Ez esetben nem a miniszter kap felhatalmazást a támogatási eljárás szabályozására, hanem a kormányrendelet alapján jegyzői hatáskörben történik a támogatás biztosítása, illetve a szülővel szemben támasztott támogatási feltételek vizsgálata.

27 A központosított előirányzatok változásai VII. Új, - 100 millió forint – előirányzatra pályázhatnak azon többcélú kistérségi társulások, illetve intézményi társulások, melyekhez 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülési önkormányzat által korábban önállóan fenntartott közoktatási intézmény tagintézményként csatlakozik 2009. szeptember 1-jétől. Feltételei: a létrehozandó közoktatási intézmény új tagintézményében a foglalkozásokat, tanítási órákat a közoktatási törvényben meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógusok tartsák meg, annak igazolása, hogy a társulni kívánó 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülési önkormányzat intézményének közös fenntartására irányuló – 2008. augusztus 31-éig kezdeményezett – társulási szándékot a társulásra felhívott felek elutasították.

28 Többcélú kistérségi társulások közoktatási célú támogatásai I. A többcélú kistérségi társulások támogatásain belül a közoktatási célú támogatások összesen: A többcélú kistérségi társulások támogatásain belül a közoktatási célú támogatások összesen: 15,7 milliárd forint. Kiemelendő prioritás, illetve új követelmény a társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejárók támogatása – jelentősen - 40 e Ft/főről 100 e Ft/főre nő, a kistelepülési tagintézményi támogatáshoz az általános iskolákban a foglalkozást szakképzett pedagógusoknak kell megtartani.

29 Többcélú kistérségi társulások közoktatási célú támogatásai II. Ha a kistérségben lakó gyermek, tanuló beiskolázása meghiúsul, a társulás nem jogosult ösztönző támogatásokra egy jogcímen sem.

30 Többcélú kistérségi társulások közoktatási célú támogatásai III. a 2009. január 1-jével alakuló, vagy ezt követően átszervezett társulások elveszítik támogatásukat, ha :  a fenntartó intézményi társulás székhelye nem egyezik meg a közoktatási intézmény székhelyével,  az általános iskolai feladatot is ellátó közoktatási intézmény a székhelyén nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működik, (1-4., 5-8. osztály más-más településen van)  a fenntartó intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat ellátására több önálló OM azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn.

31 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "2009. évi költségvetés KÖZOKTATÁS. Az önkormányzati közoktatás 2009. évi hozzájárulásai, támogatásai I. (millió forintban) 2008. évi országgyűlési előirányzat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések