Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Merklné Kálvin Mária osztályvezető Oktatási Hivatal Közoktatás Ellenőrzési Osztály 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Merklné Kálvin Mária osztályvezető Oktatási Hivatal Közoktatás Ellenőrzési Osztály 1."— Előadás másolata:

1 Merklné Kálvin Mária osztályvezető Oktatási Hivatal Közoktatás Ellenőrzési Osztály maria.kalvin@oktatasihivatal.gov.hu 1

2 Mottó: „A tények felszínre hozása csak akkor lehet eredményes, ha együtt jár azzal az igénnyel, hogy kiderítsük, mit is jelentenek ezek a tények és mik a következményeik. A tények rémisztőek, ha szabadon tenyésznek, mint a gaz.” /Normann Cousins/ 2

3 Az előadás témája: Az alapfokú művészetoktatási intézmények ellenőrzésének rövid története Az alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzése a minősítési eljárás során A közoktatási intézmények hatósági és szakmai ellenőrzése 3

4 4 1715: uralkodói főfelügyeleti jog – III. Károly az uralkodó főkegyúri jogát valamennyi katolikus egyház által fenntartott tanintézetre, iskolai alapítványra kiterjesztette 1777: tanfelügyeleti főigazgatóságok – Ratio Educationis - deklarált királyi főfelügyeleti jog – átfogó szabályozás 1868: ellenőrzés és eredményességvizsgálat- népiskolai (XXXIII. Tv., egyensúly elve –szülők, iskolafenntartók, állam – pontosan meghatározott jogokon, kötelességeken alapuló részvételét érvényesítette és szabályozta – egységes állami főfelügyelet, tankerületek, tanfelügyelet intézmény rendszere, annak szabályozása 1912: tanfelügyelők és iskolalátogatók- egyre szigorodó felügyeleti rendszer 1935: szakfelügyeleti rendszer – 1935. évi VI. tv. a közoktatásügyi igazgatásról – az egységes állami „nevelési felügyelet” Kis magyar felügyelet-történet

5 1985: szakfelügyelet  szaktanácsadás – ( Megyei Pedagógiai Intézetek) oktatási tv. – decentralizáció, az intézmények szakmai autonómiája; kimenet-bemenet összevetése, nincs szükség szakmai ellenőrzésre, felügyeletre 1993: szakmai (szakértői) ellenőrzés (Kt 107. §) –a külső, szakmai ellenőrzés igényének felmerülése az oktatás részt vevői részéről 2003. hatósági ellenőrzés – az intézmények működése jogszerűségének vizsgálata meghatározott területeken 5

6 Az alapfokú művészetoktatási intézmények ellenőrzése I. 2003. A tanügyigazgatási tevékenység és a szakmai feltételrendszer országos szakmai ellenőrzése A vizsgálatba bevont intézmények száma: 69 (önkormányzati, nem állami, nem önkormányzati fenntartásúak azonos arányban, 670 intézmény szerepelt a KIR adatbázisban) 60 közoktatási szakértő végezte A tapasztalatok megjelentetése kiadványban A kirívó szabálytalanság esetén a működési engedély kiadójának megkeresése 6

7 Az alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzése II. 2004 -2005. A normatív állami hozzájárulás és támogatás igénylésének megalapozottsága 2004. 24 intézmény került a vizsgálati mintába 2005. 50 intézmény került a vizsgálati mintába A megalapozatlan igénylés esetén a Magyar Államkincstár megkeresése A tanügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos szabálytalanságok esetén a működési engedély kiadójának megkeresése 7

8 Az ellenőrzés tárgya a nem állami, nem önkormányzati fenntartású alapfokú művészetoktatási intézményekben 2006. 8  A normatív állami hozzájárulások igénylése megalapozottságának vizsgálata  Az alkalmazási feltételekre vonatkozó rendelkezések betartásának vizsgálata kiválasztott intézményekben (az intézmények 20%-a)  Az alkalmazottakra vonatkozó adatok nyilvántartása, kezelése

9 Az ellenőrzés tárgya az önkormányzati fenntartású alapfokú művészetoktatási intézményekben 2006. rendelkezik-e az intézmény az előírt eszközökkel, helységekkel,és felszerelésekkel biztosítja-e a tanulók számára az előírt foglalkozási időt betartja-e az intézmény a maximális csoport létszámra vonatkozó előírásokat a pedagógusok foglalkoztatása a jogszabályi előírások betartásával történik-e betartja-e az intézmény a foglalkoztatottak képzettségére vonatkozó jogszabályi előírásokat a pedagógusok adatait szabályszerűen kezelik-e 9

10 Az OKÉV intézkedései 66 intézmény esetében (a vizsgált intézmények 23%-a) a vizsgálat további intézkedés nélkül lezárásra került, mindent rendben találtak az ellenőrzést végzők 10

11 Az OKÉV intézkedései  96 esetben (a vizsgált intézmények 34%-a) felhívta a közoktatási intézmény vezetőjét, határidő kijelölésével a szabálytalanság megszüntetésére, és erről tájékoztatta az intézmény fenntartóját is, 11

12 Az OKÉV intézkedései  93 esetben (a vizsgált intézmények 33%-a) felügyeleti bírságot szabott ki, melynek összege (intézményenként nem haladhatta meg a százezer forintot) 4 885 000 Ft., 12

13 Az OKÉV intézkedései szabálysértési eljárást indíthatott a 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 142.§-ban foglalt tényállás esetén, ilyenre nem került sor 1 esetben feljelentéssel fordult az ügyészséghez 2 esetben a főjegyzőhöz (a működési engedély kiadójához) fordult 13

14 Az OKÉV intézkedései  1 esetben indítványozta az oktatási miniszternél, hogy kezdeményezzen eljárást a főjegyzőnél az intézményfenntartói tevékenységgel összefüggő törvénysértés megszüntetésére, 14

15 Az OKÉV intézkedései 140 esetben ( a vizsgált intézmények 54%-ában) kezdeményezte a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál az intézményfenntartó részére megállapított normatív költségvetési támogatás felülvizsgálatát, folyósításának felfüggesztését. A felülvizsgálatra történő indítvány kétirányú volt:  133 intézmény fenntartója 5256 tanuló után jogtalanul igényelt normatív állami hozzájárulást, amelynek összege 292 568 000 Ft.  81 intézmény fenntartója 731 tanuló estében nem igényelte meg az őt megillető hozzájárulást, amelynek összege 39 627 500 Ft. 15

16 Az önkormányzati fenntartású alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzése 2007. február-március 48 intézmény került a vizsgálati mintába 16 Intézkedések/régiók 1. Nyugat-dunántúl 2. Közép-dunántúl 3. Dél-dunántúl 4. Észak-magyarország 5. Észak- alföld 6. Dél- alföld 7. Közép-magyarország OH Központ Össz esen Figyelemfelhívás 1101025111 Felügyeleti bírság kiszabása 5565541536 Az intézkedések száma összesen 6666566647

17 Hatósági ellenőrzések a minősítő eljárás során Minősítő eljárás = szakmai ellenőrzés  Következmény: minősített intézmény  100%-os normatív állami támogatás Az OH eljárása = hatósági ellenőrzés  Feltétel: az előminősítés során történő másodszori elutasítás  Intézkedés a közoktatási tv. szerint  Javaslat a Minősítő Testületnek (Jogszabály: 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 13. § (5) bekezdés) 17

18 A minősítés iránti kérelem elutasításának oka  Az előírt végzettség, szakképesítés hiánya 16 esetben  Az intézkedési terv nem biztosította a szakszerű feladatellátást 7 esetben  Hiányos dokumentumok 5 esetben  A helyi tanterv hiánya 4 esetben  Helyiségek, eszközök, felszerelések hiánya 4 esetben  Elutasítás indoklás nélkül 5 esetben 24 intézményfenntartó fordult hatósági ellenőrzést kérve az Oktatási Hivatalhoz 18

19 A felügyeleti bírságot kiszabó intézkedések régiónkénti megoszlása Nyugat-dunántúli 0 Közép-dunántúli 2 Dél-dunántúli 2 Észak-magyarországi 1 Észak-alföldi 2 Dél-alföldi 0 Közép-magyarországi 0 19

20 Az eljárás egyéb módon történő lezárása  Jogsértés hiányában lezárva: 10 esetben  Az eljárás megszűntetése a tevékenység szüneteltetése miatt: 1 esetben  Visszavonás miatt megszüntetve az eljárás: 3 esetben  Az eljárás megszűntetése az intézmény megszűnése miatt: 1 esetben  Az eljárás megszűntetése formai hiba miatt: 1 esetben 20

21 A hatósági ellenőrzés jogszabályi háttere A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95/A.§ (4)bekezdés A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény A Magyar Köztársaság költségvetési törvénye A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet 17/B.§ 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 21

22 A hatósági ellenőrzés területei a közoktatási törvényben előírva 95/A. § (4) bekezdés 1. Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezésekben foglaltak betartása, 2. A kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására vonatkozó rendelkezésekben foglaltak betartása, 3. Az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre vonatkozó rendelkezésekben foglaltak betartása, 22

23 A hatósági ellenőrzés területei (2) 4. Az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására vonatkozó rendelkezésekben foglaltak betartása, 5. Az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére, valódiságára, a költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó rendelkezésekben foglaltak betartása, 6. A minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére, 23

24 A hatósági ellenőrzés területei (3) 7. Az e törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az adatok nyilvánosságra hozatalára vonatkozó rendelkezésekben foglaltak megtartása, 8. Az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezésekben foglaltak megtartása, 24

25 A hatósági ellenőrzés területei (4) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal jogszabályban meghatározottak szerint ellátja a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleményének felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, valamint jogszabályban meghatározott körben gyakorolja a szabálysértési hatósági jogköröket.(2009-től esedékes) 25

26 A hatósági ellenőrzés területei (5) A közoktatás országos mérési feladataihoz kapcsolódó feladat: A közoktatási tv. 99. § (7) bekezdése alapján az intézményfenntartók intézkedési tervének jóváhagyása, az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának hatósági ellenőrzése 26

27 A szakmai és a hatósági ellenőrzés I. Jogszabályi háttér Szakmai ellenőrzés: Közoktatási törvény 107. § Hatósági ellenőrzés: közoktatási törvény 95/A. § Ket. (2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) Személyi feltételek Szakmai ellenőrzés: közoktatási szakértő Hatósági ellenőrzés: köztisztviselő 27

28 A szakmai és a hatósági ellenőrzés II. A vizsgálat, az ellenőrzés tárgya Szakmai vizsgálat: a vizsgált intézmény szakmai működése, pályázati feltételek szakmai részének teljesítése, speciális ellátási forma szakmai feltételeinek biztosítása Hatósági ellenőrzés: a jogszabályoknak való megfelelés A vizsgálat eredménye, az ellenőrzés következménye Szakmai vizsgálat: szakértői jelentés, összehasonlító elemzés, országos (régiós, kistérségi) jelentés, javaslat hatósági ellenőrzés lefolytatására Hatósági ellenőrzés: határozat (kötelezés, felügyeleti bírság), más hatóság megkeresése 28

29 A közoktatási intézményekben végezhető szakmai ellenőrzési tevékenység Szakmai ellenőrzés  Közoktatási szakértők végzik  Felkérésre  Megbízással  Szakértői jelentés A közoktatási szakértő megbízás alapján - a közoktatási törvény szabályozásának és a szerződésben foglaltaknak megfelelően - köteles a szakmai feladatokat tejesíteni Az ellenőrzés módja: helyszíni vizsgálat, dokumentumelemzés Nem szaktanácsadás, hanem szakmai ellenőrzés megadott szempontok szerint! 29

30 Mit és hogyan ellenőriz az Oktatási Hivatal? Az Oktatási Hivatal ellenőrzi:  A jogszabályban foglalt rendelkezések betartását,  A jogerős vagy fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható hatósági határozatban foglaltak teljesítését. Az Oktatási Hivatal hatáskörét a jogszabályok pontosan meghatározzák Az ellenőrzést végzők és az ellenőrzésben érintettek jogai, kötelessége 30

31 Az Oktatási Hivatal intézkedései: Figyelemfelhívás Eljárás kezdeményezése:  jegyzőnél, főjegyzőnél  a Magyar Államkincstárnál (nem állami, nem önkormányzati fenntartók költségvetési támogatása)  az oktatásért felelős miniszternél Felügyeleti bírság kiszabása (maximális összeg: egy millió Ft.) Szabálysértési eljárás indítása A semmisség megállapítása, bírósági eljárás indítása 31

32 Az ellenőrzés legfontosabb alapelvei  Eljárásrend  Jogszabályi útmutató  Jegyzőkönyv (adatlapok, segédtáblák, kérdéslisták, tanúsítványok, megállapítások, észre- vételek)  Határozatok (figyelemfelhívás, felügyeleti bírság kiszabása, más hatóság megkeresése, szabálysértési eljárás megindítása 32 1.Jogszerűség 2.Egységes eljárás

33 Az ellenőrzés módja Adatok bekérése Dokumentumelemzés  bekérve  helyszínen Helyszíni ellenőrzés (székhelyen és telephelyeken) Utóellenőrzés – a jogellenes állapot megszüntetésének vizsgálata 33

34 Az ellenőrzés lefolytatása 34

35 Az ellenőrzést végzők jogai, kötelességei Az ellenőrzést végző köztisztviselő megbízólevelét bemutatja Értesítés az ellenőrzésről (előzetesen, a helyszínen szóban) Időtartam (munkanapokon 8-20 óra között) Az ügyfél munkáját, rendeltetésszerű tevékenységét nem zavarhatja Az ügyfél jelenléte Az ellenőrzést végző Az ellenőrzéshez szükséges területre, helyiségekbe beléphet Bármely iratot, munkafolyamatot megvizsgálhat Tájékoztatást kérhet Hang- és képfelvételt készíthet Iratokat, tárgyi bizonyítékokat lefoglalhat Jegyzőkönyv készítése Jegyzőkönyv átadása Intézkedés 35

36 Az ellenőrzésben érintettek (ügyfél) jogai, kötelességei Megilleti a törvény előtti egyenlőség, az egyenlő bánásmód elvét kell érvényesíteni Tisztességes ügyintézés Meghatározott határidőben hozott döntés Jogorvoslati lehetőség Tájékoztatás a jogokról, jogkövetkezményekről Iratbetekintési jog gyakorlása A döntés közlése Személyes adatok védelme Az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni (együttműködés) 36

37 A működést meghatározó dokumentumok I. Alapító okirat  Hatály ( fenntartó jóváhagyása, képviselőtestületi határozat, aláírások)  Kötelező tartalmi elemek: intézményi adatok fenntartói adatok létszámadatok gazdálkodással kapcsolatos adatok 37

38 A működést meghatározó dokumentumok II. Működési engedély nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézmény  Engedély kiadója: jegyző, főjegyző  Kötelező tartalmi elemek: Intézményi adatok Fenntartói adatok Oktatással kapcsolatos adatok (munkarend, OKJ, művészeti ág, tanszak) Létszámadatok  Telephelyekre a területileg illetékes jegyző, főjegyző 38

39 Szabályozók I.  Hatályos (aláírások)  Előírt tartalmak:  a működés rendje  belső ellenőrzés  belépés, bent tartózkodás  kapcsolattartás (belső, külső)  helyettesítés  beszámolás  rendszeres egészségügyi felügyelet  védő, óvó előírások  rendkívüli események  ünnepélyek, hagyományok  könyvtár használata  tanórán kívüli foglalkozások, felnőttoktatás  Diákönkormányzat  Mindennapos testedzés  Új jogszabály: a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a pedagógusok munkájának segítésében 39 Szervezeti és működési szabályzat

40 Szabályozók II. Házirend  Hatályos  Előírt tartalmak (tanulói jogok, kötelességek)  Tájékoztatás (szülők, tanulók) 40

41 Szabályozók III. Nevelési/Pedagógiai program ( a nevelés-oktatás tartalmi szabályozása, nevelési terv-helyi tanterv)  érvényes (aláírások)  az intézményre vonatkozik  székhely - tagintézmény Tantárgyfelosztás ( pedagógusok óráinak tervezése) Órarend ( intézményi, tanulói) Intézményi Minőségirányítási Program 41

42 Tanügyi nyilvántartások Megléte Előírás szerinti forma (bizonyos esetekben, elektronikus nyilvántartások) Előírás szerinti vezetés 42

43 Tanügyi nyilvántartások I. Törzslap (iskolában)  Formája (jogszabály!)  Tartalma (adatok, értékelés, záradékok, bejegyzések, javítás) Törzskönyv  kollégiumban – tanulói adatok, jogviszony  óvodában –pedagógusok adatai 43

44 Tanügyi nyilvántartások II. Bizonyítvány  az elvégzett évfolyamokról szól  tárolás – zárt helyen  rontott –jegyzőkönyv  törzslap alapján (összeolvasás)  elveszett – törzslap másodlat  megsemmisült  nyilvántartás (üres, kiállított, rontott, elveszett, megsemmisült) 44

45 Tanügyi nyilvántartások III. Beírási napló (iskola, kollégium)  tanulói jogviszony  sni Felvételi és mulasztási napló (óvoda) 45

46 Tanügyi nyilvántartások IV. Haladási, mulasztási, foglalkozási és csoport napló – tartalmát írja elő jogszabály  tanulói órarend  mulasztások vezetése, összesítése  a tanulók értékelése (szöveges, érdemjegy ) Szülői nyilatkozat – alapfokú művészetoktatás 46

47 Tanügyi nyilvántartások V. Hatósági engedélyek  Ántsz, Tűzoltóság  létszámemelés (fenntartói, Oktatási Hivatal)  eszközjegyzékben foglaltak teljesítésének halasztása eszközbeszerzési ütemterv, bérleti szerződések ) 47

48 Tanügyi nyilvántartások VI. Szakvélemény –  tankötelezettség megállapításához  sajátos nevelési igényű tanulók érvényesség – felülvizsgálatok kijelölt óvoda, iskola előírások (értékelés alóli mentesség, csoportba sorolás, fejlesztés) Beírási naplóban, törzslapon feltüntetni 48

49 Tanügyi nyilvántartások VII. Jegyzőkönyv  Nevelőtestületi döntés, véleményezés, javaslattétel – határozat  Tanulmányok alatti vizsga (javító, osztályozó, különbözeti)  Tanulói baleset  Rendkívüli esemény 49

50 Tanügyi nyilvántartások VIII.  Tájékoztató füzet, ellenőrző – a szülő tájékoztatása, a szülő közlései, kérései  Egyéb nyilvántartások: a gyermek, tanulói balesetekről a bizonyítvány-nyomtatványokról, bizonyítványokról a továbbtanulókról a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett tanulókról az oktatási azonosító számokról 50

51 A tanügyi nyilvántartások irattári rendje I. Őrzési idő: Balesetvédelem, baleseti jegyzőkönyvek 10 év Törzslapok, póttörzslapok, beírási napló nem selejtezhető Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek 5 év Naplók5 év DÖK szervezése, működése5 év SzMK, Iskolaszék szervezése, működése5 év 51

52 A tanügyi nyilvántartások irattári rendje II. Őrzési idő: Vizsgajegyzőkönyvek5 év Tantárgyfelosztás5 év Gyermek- és ifjúságvédelem3 év Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai 1 év Érettségi vizsga, szakmai vizsga dolgozatai 1 év 52

53 Kötelező záradékok  Tanulmányok  Tantárgyak  Tanulói jogviszony  Tanulmányok alatti vizsga  Fegyelmi ügy  Mulasztás  Bizonyítvány  Téves bejegyzés érvénytelenítése A záradék formában történő bejegyzési kötelezettség a törzslapra, a naplóra, a beírási naplóra, a bizonyítványra vonatkozik. 53

54 A tanügyi nyilvántartások vezetése Az osztályfőnök, a főtárgy tanára vezeti az osztálynaplót vezeti a törzslapot kiállítja a bizonyítványt vezeti a továbbtanulással összefüggő nyilvántartást Hibás bejegyzések érvénytelenítése Bizonyítvány csere – névváltozás, hibás adatok 54

55 A helyszíni ellenőrzés során vizsgált tanügyi dokumentumok vezetésében tapasztalt hiányosságok I. Működési engedély nincs érvényes, hatályos – az intézmény működik hiányos – nem szerepel benne minden, az intézmény által folytatott tevékenység – az intézmény engedély nélkül indít képzés(eke)t 55

56 A helyszíni ellenőrzés során vizsgált tanügyi dokumentumok vezetésében tapasztalt hiányosságok II. Pedagógiai program helyi tanterve – nem szerepel minden oktatott tantárgy követelményeinek kidolgozása Házirend - a térítési díj, tandíj befizetésének, visszafizetésének szabályozása Tantárgyfelosztás – nem szerepel rajta minden alkalmazott pedagógus, hiányosan kitöltött 56

57 A helyszíni ellenőrzés során vizsgált tanügyi nyilvántartások vezetésében tapasztalt hiányosságok III. Törzslap  oktatási azonosító  kötelező záradékok  hibás bejegyzések javítása  Összefűzés 57

58 A helyszíni ellenőrzés során vizsgált tanügyi nyilvántartások vezetésében tapasztalt hiányosságok IV.  nem az Oktatási és Kulturális Minisztérium engedélyével gyártott és forgalmazott (elektronikus nyilvántartás)  minden tanévben új (AMI - tanulói jogviszony keletkezése, tanévenkénti beiratkozás)  2008. 09. 1-jétől új típusú, minden alapfokú művészetoktatási intézményben kötelező! 58 Beírási napló

59 A helyszíni ellenőrzés során vizsgált tanügyi nyilvántartások vezetésében tapasztalt hiányosságok V. Foglalkozási és csoport napló  javítások  tanulói órarend hiánya  érdemjegyek hiánya  mulasztások vezetése (jogkövetkezmények)  elektronikus napló (tájékoztató füzet) 59

60 60

61 Az ellenőrzés célja Annak megállapítása,  hogy a közoktatási intézmény betartja-e a foglalkoztatás módjára, foglalkoztatottak végzettségére, képzettségére vonatkozó jogszabályi előírásokat, és rendelkezik- e az intézményi alapdokumentumokban meghatározott feladatok ellátásához szükséges szakképzett munkaerővel  hogy a közoktatási intézmény a jogszabályoknak megfelelően tartja-e nyilván az alkalmazottakra vonatkozó adatokat. 61

62 A vonatkozó jogszabályok I. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (továbbiakban: Kt.) 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 62

63 A vonatkozó jogszabályok II. 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 20/1997.(II 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus – továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 218/1999. (XII. 28.) Korm rendelt az egyes szabálysértésekről 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 63

64 Az ellenőrzés területei a foglalkoztatás módja, a foglalkoztatottak végzettségére, képzettségére vonatkozó előírások betartása, a közoktatási intézmény a jogszabályoknak megfelelően tartja-e nyilván az alkalmazottakra vonatkozó adatokat 64

65 Ellenőrzés alá vont dokumentumok Tantárgyfelosztás Végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum (nem Magyarországon szerzett dokumentum fordítása, egyenértékűsítése) Erkölcsi bizonyítvány Kinevezés, munkaszerződés, megbízási szerződés, Munkaköri leírás 65

66 A pedagógus-munkakörben történő foglalkoztatás szabályozása Nevelő-oktató munka pedagógus-munkakörben - az óraadó tanár kivételével - közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban látható el. Pedagógus-munkakörben a Közoktatási törvényben, illetve más jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező személy (a továbbiakban: pedagógus) foglalkoztatható. Pedagógus-munkakör ellátására - az óraadó tanár kivételével - polgári jogi jogviszony nem létesíthető.. A közoktatási intézményben végzett munka jellegén, illetve természetén nem változtat az a körülmény, hogy a közoktatási intézménynek ki a fenntartója. 66

67 Alkalmazási feltételek I. A közoktatási intézmény munkavállalói, illetőleg közalkalmazottai (a továbbiakban: alkalmazott) tekintetében - a munkáltatótól függően - a Munka Törvénykönyvét vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt a közoktatási törvény rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. A közoktatásban az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott 67 a)rendelkezzen az előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel; b) büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen.

68 Alkalmazási feltételek II. A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben az alkalmazható, aki a közoktatási törvényben meghatározott felsőfokú iskolai (egyetemi vagy főiskolai szintű) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik( ha e törvény másképp nem rendelkezik) 68

69 Diploma (végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum) Összehasonlítani Továbbképzési program, beiskolázási terv Kinevezés, munkaszerződés Tantárgyfelosztás 69 Megállapítandó: azt tanítja-e a pedagógus, amire az oklevele jogosítja?

70 Az erkölcsi bizonyítvány Hiteles másolat Egyszerű másolat Eredeti 70 A jogviszony létesítéséhez szükséges A jogviszony létesítésekor nem lehet 3 hónapnál régebbi

71 Bejelentésre végzett hatósági ellenőrzések 71

72 A közoktatási törvény módosítása 13. § (6) „A szülőt megilleti a közérdekű igényérvényesítés joga. A közérdekű igényérvényesítés joga alapján a szülő – a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó rendelkezések szerint – eljárást indíthat, vizsgálatot kezdeményezhet az intézmény vezetőjénél, az intézmény fenntartójánál, a jegyzőnél, a főjegyzőnél, a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalnál vagy más hatóságnál minden olyan esetben, amikor konkrétan nem határozhatók meg a jogaiban sértett személyek, illetve a veszélyeztetett személyek köre.” 72

73 A bejelentések tartalma 1. a költségvetési támogatás igénylése során hamis adatok közlése 2. szakképzetlen pedagógusok 3. munkavégzés munkabér kifizetése nélkül 4. az intézményvezető választása során elkövetett jogsértések 5. az oktatás ingyenességének figyelmen kívül hagyása 6. a tanulók csoportba sorolása, felvétel az iskolába 7. tanköteles tanulók kizárása az oktatásból 8. az állami vizsga jogsértő megszervezése 73

74 A bejelentés módja  névtelen  „aggódó szülők”, „tanárok többsége”, „egy volt dolgozó”….  aláírással ellátott  aláírással, címmel ellátott  meghallgatás kérése, szóban történő bejelentés  elektronikus úton, csak e-mail cím (fantázia név) 74

75 A hatósági ellenőrzés elrendelése felterjesztés az Oktatási Hivatal elnökéhez, javaslattal döntés az eljárás lefolytatásáról a vizsgálandó területek meghatározása (közoktatási törvény 95/A. § (4) bekezdés) a vizsgálandó időszak kijelölése, az ellenőrzés módjának meghatározása 75

76 Új intézményvezető választása  Példa: intézmény összevonás – új igazgató  elégedetlen pedagógusok – többszöri bejelentés  „…semmi nem derül ki, az önkormányzat nem ellenőriz, vagy ha igen az igazgató asszony holdudvarába tartozó általános iskolai referens és irodavezető asszony, aki természetesen mindent szépnek, jónak és törvényesnek lát. Az igazgató marad, amíg csak kedve tartja, s ha megunta a sok pénzt (vezetői pótlékokat, csúcsigazgatónak járó kedvezményeket) átpasszolja a hatalmat segítőjének. Az intézmény pedagógusainak nincs szüksége konferenciákra, továbbképzésekre, csak kettejüknek és érdekes módon kéthetente ez Wellnes-hétvégébe torkollik.”  Az OH intézkedése: az illetékes Közigazgatási Hivatal megkeresése a fenntartói döntés vizsgálata tárgyában (eredmény: a fenntartó felszólítása a törvényes működtetésre) 76

77 Kt. módosítása 95/B. § : felügyeleti bírság megállapításának szabályozása Figyelembe kell venni a: Jogsértés súlyosságát, Intézményi működésre gyakorolt hatását, Iskolahasználók érdekeinek sérelmét (érintettek száma), Jogsértéssel okozott kárt, Adatok tények eltitkolását, Jogsértés időtartamát, gyakoriságát, ismétlődését, Több jogsértés előfordulása esetén, azok számát, hatását. 77

78 Jogszabály módosítás I. Az oktatási és kulturális miniszter 31/2008. (XI. 24.) OKM rendelete a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításáról 14/A. § (5) A minősítő testület döntése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a minősítési eljárást kezdeményező fenntartó – jogszabálysértésre hivatkozva – a mulasztás tudomására jutásától vagy a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Hivatalhoz törvényességi kérelmet nyújthat be. A törvényességi kérelmet a hatósági ellenőrzési feladatkörében eljáró Hivatal a beérkezéstől számított harminc napon belül bírálja el. Az e bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs. A minősítési eljárást kezdeményező fenntartó jogszabálysértésre hivatkozással a közléstől számított harminc napon belül a hatósági ellenőrzési feladatkörében eljáró Hivatal döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti. 78

79 Jogszabály módosítás II. Átszervezés, jogutóddal történő megszűnés, fenntartó megváltozása Nyolc napon belül írásban jelezni a minősítő testületnek A minősítő testület dönt, hogy új minősítési eljárás szükséges-e, vagy a korábbi minősítés megtartható Jogorvoslat ugyanaz, mint az előzőekben Waldorf iskolák minősítése 79

80 Jogszabály módosítás III. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása 54. § (8) eszközök, felszerelések feladatellátási helyenként – aránytalan teher, többletköltség, egyenlő bánásmód követelménye (9) tornaterem (10) aula – közösségi tér (11) orvosi szoba (12) eszközök felszerelések kiváltása, helyettesítése (13) épületre vonatkozó előírások (MSZ 24203. Oktatási intézmények tervezési előírásai) 10. számú melléklet – Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 80

81 Összegzés  A közoktatási intézmények működésének minőségét a rendszeres mérés-értékelés, a vizsgák és az ellenőrzés biztosíthatja  Szükséges a hatósági kontroll a közoktatás rendszerében  A hatósági ellenőrzéseknek komoly preventív hatása van  Szükséges a rendszeres belső, szakmai, törvényességi és hatósági ellenőrzés a közoktatási intézményekben 81

82 Köszönöm a figyelmet! 82


Letölteni ppt "Merklné Kálvin Mária osztályvezető Oktatási Hivatal Közoktatás Ellenőrzési Osztály 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések