Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kémiai biztonsági felügyelet tapasztalatai a vegyipari ágazat területén Felmérés a magyarországi vegyipari munkahelyek kémiai biztonsági helyzetéről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kémiai biztonsági felügyelet tapasztalatai a vegyipari ágazat területén Felmérés a magyarországi vegyipari munkahelyek kémiai biztonsági helyzetéről."— Előadás másolata:

1 A kémiai biztonsági felügyelet tapasztalatai a vegyipari ágazat területén Felmérés a magyarországi vegyipari munkahelyek kémiai biztonsági helyzetéről Dr. Bereczki Edit - OKK - OMFI, Budapest Dr. Tomecz Éva - OTH, Budapest Magyar Munkahygiénés és Kémiai Biztonsági Tudományos Társaság 2004. évi Kongresszusa, 2004. november 10-12. Nyíregyháza

2 A kemizáció vitális jelentőségű, a fenntartható fejlődést szolgálja, de globális problémát jelent. A WHO szerint minden egyes vegyi anyag potenciális kóroki tényezőnek minősül. A kémiai biztonság a vegyi anyagok termeléséből, tárolásából, szállításából, feldolgozásából adódó valamennyi emberi és környezetkárosító hatás csökkentését, megelőzését jelenti. [Rio de Janeiro - Föld - Csúcs – 1992.] A helyes vegyi anyag kezelés a vegyi anyagok teljes életciklusára vonatkozik, a „születéstől a halálig” tart. [Agenda 21. - 1992. – IFCS, 1994.] A kemizáció és a kémiai biztonság

3 A munkahelyek kémiai biztonsága A kémiai biztonság kiemelt terepe a munkahely: A munkavállalók tevékenységük során ~ 10-15 millió vegyi anyaggal kerülhetnek kapcsolatba. A vegyi anyag által okozott hatás, megbetegedés sokszorosan meghaladja – az ismert emberi megbetegedést okozó - az összes egyéb (fizikai, biológiai, stb.) kóroki tényező hatását. A kémiai biztonság – a munkahelyi kémiai biztonság megteremtése - az élet, az egészség, a testi épség és a környezet védelme érdekében valamennyi szociális partner közös érdeke.

4 A munkahelyi kémiai biztonság főbb munkáltatói feladatai Tevékenység bejelentése (ÁNTSZ) Veszélyes vegyi anyagok/ készítmények bejelentése (OKK-OKBI) Foglalkozási rákkeltőkkel végzett tevékenység bejelentése (ÁNTSZ) Kockázat analízis végzése (Kbt + Mvt alapján): kockázatbecslés – kockázatkezelés – kockázatközlés Munkaegészségügyi feladatok végzése: - munkakörnyezeti monitorozás - biológiai monitorozás (BEM – vizsgálatok) - foglalkozás-egészségügyi szolgálatok közreműködése

5 A kémiai biztonság közegészségügyi felügyelete, ellenőrzései A munkahelyi kémiai biztonság közegészségügyi felügyelete és ellenőrzése az ÁNTSZ kémiai biztonsági felügyeletein keresztül valósul meg. Az OTH és az ÁNTSZ Intézetei szoros kapcsolatban állnak az OKK – OKBI, az ETTSZ, a KBIR intézményével (egyéb felügyeletekkel, intézetekkel). Az ÁNTSZ a munkahelyi kémiai biztonság érdekében: - azonnali intézkedéseket rendelhet el, - kémiai terhelési bírságokat szabhat ki, - ellenőrizheti a kockázatok kezelésére hozott szabályok betartását.

6 Az ÁNTSZ Intézetek kémiai biztonsági ellenőrzései, 2003. ~50 E nyilvántartott egységnél > mint 30 E ellenőrzés (engedélyezés, célzott ellenőrzés, panasz, bejelentés, kivizsgálás, egyéb intézkedés kapcsán) A 2003 -ban az ÁNTSZ kiemelt központi feladata volt: a vegyiparban végzett kockázat analízisek ellenőrzése A nyilvántartott vegyipari egységek száma: 2333 Ebből: 1281 egységet ellenőriztek (54,9 %) 1722 vizsgálatot végeztek (1,3 vizsgálat/egység) 17 kémiai bírságot szabtak ki (1,3 %)

7 Az ÁNTSZ ellenőrzés főbb tapasztalatai 1. Az új bejelentések, ill. változás bejelentések elmaradtak (a 44/2000. (XII. 27.) NM r. szerint) A Biztonsági Adatlapok pontatlanok, hiányosak, nem hozzáférhetők (számítógépes adathordozón vannak) A veszélyes anyagok/készítmények nyilvántartása, a munkavállalók expozíciós dokumentációja hiányos Nem dokumentálták a munkahelyi légtérben megengedhető határértékek szintjét Nem végeztek kockázatbecslést a váratlan, előre nem látható eseményekre

8 A kockázatanalízis ellenőrzése során észlelt hiányosságok: A kockázatbecslés nem tért ki az összes kémiai kóroki tényezőre, nem tüntették fel a vegyi expozíció útját Csak a legvalószínűbb expozíciókra történtek légtér mérések Nem tértek ki a fokozott expozíció, a foglalkozási megbetegedés lehetőségeire A kockázatkommunikáció a gyakorlatban nem valósult meg Az ÁNTSZ ellenőrzés főbb tapasztalatai 2.

9 A kockázatanalízis hiányosságának főbb okai: A kockázatanalízis többségét külső cégek végezték munkabiztonsági szakértőkkel közreműködésével Szakmailag nem ellenőrzött számítógépes szoftver programokat mechanikusan alkalmaztak a vegyiparra, amelyek nem tartalmazták a munkavégzés, a munkakörülmények valamennyi hatását A kockázatértékelés döntően csak kvalitatív jellegű volt Nem vették igénybe a munkaegészségügyi szakemberek közreműködését, nem tértek ki a veszélyeztetett munkavállalói csoportok foglalkoztatási feltételeire A kockázatkezelést csak részben valósították meg Az ÁNTSZ ellenőrzés főbb tapasztalatai 3.

10 Következtetések - intézkedések A 2003. évi ellenőrzések tapasztalatai alapján az OTH az ÁNTSZ Intézetei bevonásával 2004. évre - egy központilag kialakított - egységes szempontrendszert dolgozott ki a munkahelyi kémiai biztonság ellenőrzésére: - a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel végzett tevékenységre - a rákkeltő/mutagén anyagokkal folytatott tevékenységre - és a pneumoconosist okozó porok felmérésére. A 2004. évi ellenőrzések célja: a munkavégzéssel, a munkakörnyezettel kapcsolatos kémiai kockázatok országos nyilvántartásának és a rákregiszternek a minél teljesebb körű megvalósítása is.

11 Felmérés vegyipari munkahelyek kémiai biztonsági helyzetéről VDSZ - Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége - a többi szociális partnerhez hasonlóan érdekelt a kémiai biztonság megteremtésében a helyes vegyi anyag kezelés révén. Célja: a vegyipari munkahelyek kémiai biztonsági helyzetének a feltárása a Kémiai Biztonság Nemzeti Profilja II. és a REACH megvalósítása érdekében. A felmérés ideje 2004.08.01. – 2004.10.01. között Módszere kérdőíves adatlap (26 kérdéskör) Kiterjedése 33 vállalat / tagszervezet (31 %) Feldolgozás statisztikai módszerrel Közreműködők VDSZ tisztségviselők, szakértők

12 A magyar vegyipar néhány jellemző adata 2420 nyilvántartott vegyipari egység [KSH,2002.] < 70 E fő foglalkoztatott (-20 % -1992.) A vegyipar az ipari termelés 14 %-át teszi ki Vegyi alapanyagok és termékek gyártása [D24] 31324 fő – 80 %-a nagyvállalat Gumi-, műanyag és műszálgyártás [D25] 31025 fő – 43% - 43%-a nagy- és közepes vállalat Szervetlen és szerves vegyipar: szerteágazó veszélyes technológiák és gyártási folyamatok sorozata (tűz- és robbanásveszély, balesetveszély, toxikus anyagok, zaj, por, klíma, vibráció, sugárzás, ergonómiai tényezők, fokozott pszichés megterhelés, stb.) - az egyik legveszélyesebb iparág

13 A foglalkoztatottsági adatok 33 VDSZ tagszervezeti vállalat - 25135 fő [19 fő - 4500 fő] Ebből: 17 D24, 7 D25, 3 papíripari, 2 gázipari, 2 műszaki kutató-fejlesztő, 1-1 alumíniumipari, illetve fémszerkezetgyártó egység A foglalkoztatottak megoszlása a vállalatok mérete alapján Nagy: 250 fő - >76 % Közepes: 249 – 50 fő21 % Kis: 49 – 10 fő 3 % Mikro: 10 fő alatt 0 % A foglalkoztatottak száma nemek szerint Összes: 25135 fő Ebből: Férfi: 14812 fő - 59 % Nő: 10323 fő - 41 %

14 A munkahelyi kémiai biztonság néhány jellemző adatai A veszélyes anyagokkal/készítményekkel folytatott tevékenység bejelentése( ÁNTSZ) 100 % Magyar nyelvű Biztonsági Adatlapokkal rendelkezik 97 % Veszélyes anyagok/készítmények osztályozása, címkézése (R és S mondatok feltüntetése) 97 % A Biztonsági Adatlapokkal megegyező nyilvántartás vezetése 88 % Kémiai kóroki tényezők kockázatbecslése: 2002 2004 91 % 96 %

15 Kockázatbecslés - kockázatkezelés

16 Munkahelyi légszennyező anyagok és biológiai (hatás) mutatók vizsgálata: 18 egység (55%) - [15138 fő - 60%] Munkahelyi légtérvizsgálatok megoszlása (iránya): ÁK: 16 (37 %) - CK: 14 (33 %) – MK: 13 (30 %) Hormon, antibiotikum, azbeszt 1-1, ólom 2, vinil-klorid 3 vállalatnál fordul elő a munkahelyi légtérben Foglalkozási rákkeltők (2 helyen gazdasági okból!) 15 egységnél – 1380 fő exponált munkavállaló (ÁNTSZ) (akrilnitril, benzol, króm, 1,2-dibróm-etán, 1,2- diklór- etán, stb.) BEM vizsgálatok: 2042 főnél (13,5 %) (dimetil-formamid, benzol, anilin, fenol, higany, stb.) Citogenetikai vizsgálat: 2 helyen - 113 fő Munkakörnyezeti – biológiai monitor

17 A vizsgálatban résztvevők teljes körében: Szabályozott az egyéni védőeszköz használat Biztosított a veszélyes hulladék tárolás, szállítás, stb. Intézkedtek rendkívüli helyzetekre és a karbantartásra Betartják a személyi higiénés előírásokat Szabályozták a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat a) külön a sérülékeny csoportok foglalkoztatását b) a kémiai kórokok miatti soron kívüli és záró vizsgálatokat (102 és 126 eset, 1% alatt) Az ÁNTSZ 2003. évi ellenőrzése a VDSZ felmérésben is résztvevő vállalatok 73 % -át érintette: bírságfizetés, felfüggesztés nem történt. A kémiai biztonság szabályozása, ellenőrzése

18 A VDSZ felmérés összegző megállapításai A döntően (97 %) nagy - és közepes méretű vegyipari vállalatok többségében a munkahelyi kémiai biztonság szabályozása megfelelő. A végrehajtásban – főleg a kockázat analízis során - észlelhetők hiányosságok (mérés, vizsgálat, információ) A társadalomban és a munka világában bekövetkező változások a szociális partnerektől – a szakszervezetektől is - új kémiai biztonsági stratégiát és ambiciózusabb szociálpolitika kialakítását követelik meg a jövőben. A prioritások között szerepel: - a Kémiai Biztonság Nemzeti Profil II., a REACH - a munkahelyi kémiai biztonság intézményi fejlesztése (vizsgálatok, mérések, védelmi ellátások, információ- tájékoztatás, jelentések, baleseti ellátások átalakítása)


Letölteni ppt "A kémiai biztonsági felügyelet tapasztalatai a vegyipari ágazat területén Felmérés a magyarországi vegyipari munkahelyek kémiai biztonsági helyzetéről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések