Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A. Puskin szintetizáló életműve

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A. Puskin szintetizáló életműve"— Előadás másolata:

1 A. Puskin szintetizáló életműve

2 Puskin életművének első korszaka (1813–20)
A különböző hagyományok, stílusok és műfajok alkotói módon történő elsajátítása és a „mesterekkel” való vetélkedés. A dekabrista eszmék hatása Ruszlán és Ludmila (Руслан и Людмила, 1817–1820, 1828): különböző összeférhetetlen műfaji-stiláris töredékek kontrasztív egymásmellettisége, a műfajiság elvére irányuló irónia, a játékosan erotikus, heroikus és magasztosan lírai intonációk egyvelege  Anyegin-ben kiteljesedő narratív szerkezetek

3 Puskin romantikus korszaka
A romantikus poémák: A kaukázusi fogoly ( ) Кавказский пленник A bahcsiszeráji szökőkút ( ) Бахчисарайский фонтан Vjazemszkij előszavával: A kiadó és … a klasszikus beszélgetése (1824) Вяземский: Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или c Васильевского острова Cigányok (1824) Цыганы A romantikus poémák poétikája a byron-i impulzus („keleti poémák”), a romantikus poéma szerveződése: az elégiai életérzés és hős beoltása az epikus formába, a valóság ábrázolása a hős szubjektív lírai szemléletén át, amellyel az elbeszélő azonosul érzelmileg, a „kor hőséhez” való viszony: a „nép” megítélésén keresztül (Cigányok) ironikus megvilágításban  Jevgenij Anyegin

4 Jevgenij Anyegin (1824–30) A regény jelentősége: új szüzsé, új műfaj,
új hőstípus, a regényszó új értelmezése (az irodalmi szöveg fogalmának átalakulása) A megelőző irodalmi hagyományok (saját műveié is) szintézise és meghaladása A költői struktúra elemei: intonációváltások, szemszögekkel való játék, asszociációk, reminiszcenciák és idézetek rendszere, a szerzői irónia, Anyegin mint az orosz regény típusának modellje

5 Népiesség és történelmiség Puskin műveiben (1820-as évek második fele –1830-as évek eleje)
Objektivitás iránti igény: A drámai forma megjelenése a „shakespeare-i” személet és a nép történelmi szerepe Borisz Godunov történelmi-politikai drámában (1825, megj. 1831) A puskini historizmus szakaszai: Poltava (1829), a történetírás, A kapitány lánya (1833–36) Капитанская дочка A rézlovas (1833, megj. 1837) Медный всадник Az orosz történelem paradoxonja: három mozgató ereje: a Hatalom, az európaizált művelt nemesség és a nép: mind rebellis / lázongó, de ellentétes érdekek vezérlik ezeknek az erőknek az aránya a történelemben. Puskin 1830-as években írt műveinek képi rendszere / „mitológiája”: tomboló / pusztító kozmikus, természeti, emberfeletti / irracionális erők (vihar, tűz, áradás, pestis stb.), amelyek még a lázadással is asszociálnak, mindegyik költőisége, szobrok, oszlopok, emlékművek, az ember – áldozat vagy / és hős, a művek szüzséje – mindegyik erő kilépése a rá jellemző állapotból.

6 Az antinómiák kora Эпоха антиномического мирообраза
Puskin öröksége Наследие Пушкина Az antinómiák kora Эпоха антиномического мирообраза

7 Puskin öröksége Наследие Пушкина

8 A „felesleges ember” szociokulturális és irodalmi típusa Тип лишнего человека как социокультурное и литературное явление F. M. Dosztojevszkij, Néhány magyarázó szó az alábbiakban következő Puskin-beszéd kapcsán. Ф. М. Достоевский, Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже речи о Пушкине (1880) A szociokulturális aspektus Az ideológiai aspektus Az irodalomtörténeti aspektus: Csackij (A. Gribojedov, Az ész bajjal jár) Anyegin, Pecsorin az 1840-es nemzedék: Beltov, Alekszandr Adujev, Rugyin, Lavreckij (Herzen, Ki a bűnös?, Goncsarov, Mindennapi történet, Turgenyev, Rugyin, Nemesi fészek), Turgenyev Hamlet-je Oblomov (Goncsarov) A „felesleges ember” örökösei (Dosztojevszkij, Tolsztoj, Csehov)

9 A regénypoétikai aspektus:
az „útban lévőség” állapota: otthontalanság, „árvaság”, utazás, helykeresés mint tevékenységek / „kalandok” sora az alak felépítésének szerkezete: előtörténet, nevelés, „egy nap története”… a „földrajza”: Pétervár – Moszkva – birtok / „nemesi fészek” szerelem utolsó mentsvárként

10 A realizmus kialakulásának a korszaka
1830-as évek második fele es évek nagyobbik része: A realizmus kialakulásának a korszaka M. Ju. Lermontov Ny. V. Gogol V. G. Belinszkij kritikusi tevékenységének és az orosz kritika nagy korszakának a kezdete, a „naturális” iskola kialakulása натуральная школа a „kis ember” szociokulturális és irodalmi típusának kialakulása Puskinnál, Gogolnál és a „naturális” iskola íróinál социокультурный тип маленького человека в произведениях Пушкина, Гоголя и писателей натуральной школы a „pétervári szöveg” és mítosz kialakulása петербургский текст и миф

11 A szlavofil és a nyugatos irányzatok (ideológia / történelemfilozófia) идеологические направления: славянофильство / западничество (славянофилы / западники) P. Csaadajev, 1. filozófiai levél ( , 1836) П. Я. Чаадаев, Философические письма к даме A. Homjakov, A régiről és az újról (1839) А. С. Хомяков, О старом и новом I. Kirejevszkij, Válasz A. Sz. Homjakovnak И. В. Киреевский, В ответ А. С. Хомякову (1839) Oroszország vs. Nyugat / Európa Az orosz történelmi út : közös európai vs. külön/ös Péter előtti Oroszország vs. Oroszország pétervári korszaka (a „régi” vs. az „új”) Moszkva vs. Pétervár („igazhitűség” vs. katolicizmus) Hit vs. racionalizmus / kritika Közösségi szellem vs. individualizmus Общинность / соборность vs. индивидуализм

12 1850-es évektől Az orosz irodalom „öntudata” / az orosz társadalom lelkiismerete nyugatos vs. szlavofil kritika es: Belinszkij, Herzen, Nyekraszov, es: V. Botkin, P. Annyenkov В. Боткин, П. Анненков // I. Kirejevszkij, A. Homjakov, K. Akszakov И. Киреевский, А.Хомяков, К. Аксаков  es: „organikus” kritika: A. Grigorjev, органическая критика: А. Григорьев 1860: „talajosság”: Ny. Sztrahov, Dosztojevszkij) почвенничество: Н. Страхов, Ф. Достоевский „puskini” vs. „gogoli” irányzat, пушкинское / гоголевское направление „tiszta” művészet vs. társadalmilag elkötelezett művészet „чистое” искусство / критическое направление

13 Az életrajziság биографизм irodalomtörténeti gondolkodás,
V. Druzsinyin, A gogoli korszak kritikája és a hozzá fűződő viszonyaink (1855) // Ny. Csernisevszkij, Az orosz irodalom gogoli korszakának áttekintése (1856) В. Дружинин, Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения. // Н.Чернышевский, Очерки гоголевского периода русской литературы V. Druzsinyin, A. Sz. Puskin és műveinek legutóbbi kiadása (1856), P. Annyenkov, A szépirodalmi művek társadalmi jelentőségéről (1856), ua., Anyagok A. Sz. Puskin életrajzához (1855) – a 7 kötetes Puskin- művek kiadásának első kötete // Ny. Dobroljubov, A. Sz. Puskin (1856) В. Дружинин, А. С. Пушкин и последнее издание его произведений, П. Анненков, О значении художественных произведений для общества, его же: Материалы для биографии А. С. Пушкина // Н. Добролюбов, А. С. Пушкин Az életrajziság биографизм irodalomtörténeti gondolkodás, az irodalmi hős sorsának felépítése, a memoár-irodalom (L. Tolsztoj, A. Herzen) мемуарная литература

14 Az irodalomtudomány születése
: a mitológiai iskola (F. Buszlaev, A. Afanaszjev) a kultúratörténeti iskola (A. Pipin) a komparatisztikai irányzat (Alekszandr és Alekszej Veszelovszkije) a pszichológiai irányzat (A. Potyebnya) 1880. – Puskin-emlékmű felavatásának ünnepélye – az ellentétek feloldásának kísérlete: Dosztojevszkij, Turgenyev és Ivan Akszakov beszédei. Puskin mint az orosz nép össz-emberségének és egyetemességének megtestesítője.

15 1840–80-as évek : Az orosz klasszikus regény kora
a regény műfajának kialakulása F. M. Dosztojevszkij, A. I. Herzen, Ф. М. Достоевский, А. И. Герцен I. A. Goncsarov, I. Sz. Turgenyev И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, és L. Ny. Tolsztoj életművében, Л. Н. Толстой  1880-as évektől – a kispróza (novella, elbeszélés, példázat) előretörése (narodnyik-írók, A. Csehov, L. Tolsztoj), próza és líra: a „másodrangú” („másodrendű”) költők „русские второстепенные поэты” (F. Tyutcsev, Ny. Nyekraszov, Ny. Ogarjov, A. Fet, stb.) 1860-as: az orosz dráma (I. Turgenyev, A. Osztrovszkij)  A. Csehov, 1880-as évektől – az orosz modernizmus  az orosz költészet „ezüstkora”

16 Képek forrásai Источники иллюстраций
A. Sz. Puskin, Önarckép (1823) A. Sz. Puskin, Önarckép ( ) A. Puskin, Puskin és Anyegin. Illusztráció-tervezet a regény 1. fejezetének különkiadásához, 1824. И. И. Глазунов, Вклад народов СССР в мировую культуру // I. Glazunov, A Szovjetunió népeinek hozzájárulása a világkultúrához (részlet) P. Ja. Csaadajev Открытие памятника А. С. Пушкину в Москве. Рисунок художника Н. Чехова. // Ny. Csehov, A Puskin-emlékmű avatása Moszkvában (1880)


Letölteni ppt "A. Puskin szintetizáló életműve"

Hasonló előadás


Google Hirdetések