Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2011. január 1-jétől hatályos módosításai Földesiné dr.Péter Ildikó Nemzeti Adó és Vámhivatal Sz.-Sz.-B.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2011. január 1-jétől hatályos módosításai Földesiné dr.Péter Ildikó Nemzeti Adó és Vámhivatal Sz.-Sz.-B."— Előadás másolata:

1 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2011. január 1-jétől hatályos módosításai Földesiné dr.Péter Ildikó Nemzeti Adó és Vámhivatal Sz.-Sz.-B. Megyei Adóigazgatóság

2

3 Általános megállapítások A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény tartalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) módosító rendelkezéseit. A módosítás fő elvei: A szervezeti átalakítás átvezetése az Art.-baA szervezeti átalakítás átvezetése az Art.-ba EgyszerűsítésEgyszerűsítés A jogalkalmazást segítő pontosításokA jogalkalmazást segítő pontosítások

4 Képviseletre vonatkozó szabályok 1. Az állandó képviselő kimentési lehetősége: (Art. 7. § (4) bek.) Mentesül a mulasztási bírság alól az adózó állandó meghatalmazottja vagy megbízottja, ha bizonyítja, hogy a bejelentett kötelezettségekkel kapcsolatos jogsértés az ő érdekkörén kívül eső okra vezethető vissza. A kimentés lehetősége eddig csak a bevallás, adatszolgáltatás tartalmával kapcsolatos jogsértés esetén volt biztosított.

5 Képviseletre vonatkozó szabályok 2. Többes képviselet esetén a kézbesítési szabályok pontosítása: (Art. 124. § (6) bekezdése) Amennyiben az adózónak több meghatalmazott képviselője van: az adóhatóság az iratot az adózó által az iratok átvételére írásban kijelölt képviselőnek kézbesíti; ilyen kijelölés hiányában az adóhatóság az általa választott meghatalmazott képviselőnek kézbesíti. Eddig az adóhatóság az iratot valamennyi képviselőnek megküldte, így kérdéses lehetett a kézbesítéshez kapcsolódó eljárásjogi határidők számítása

6 Bejelentésre vonatkozó szabályok Passzív jogon folyósított ellátásokra vonatkozó bejelentések: (Art. 16. § (4) bekezdés b) pont) A passzív jogon folyósított ellátásokra (például táppénz, gyermekgondozási díj) vonatkozó bejelentéseket 2009. január 1- jétől már nem az állami adóhatósághoz, hanem a regionális egészségpénztárak részére kell teljesíteni,A passzív jogon folyósított ellátásokra (például táppénz, gyermekgondozási díj) vonatkozó bejelentéseket 2009. január 1- jétől már nem az állami adóhatósághoz, hanem a regionális egészségpénztárak részére kell teljesíteni, így ezen adatok állami adóhatósághoz való bejelentése szükségtelenné váltígy ezen adatok állami adóhatósághoz való bejelentése szükségtelenné vált

7 Bejelentésre vonatkozó szabályok Biztosítotti bejelentés egyszerűsített foglalkoztatás feltételeinek hiányában: (Art. 16. § (4a) bekezdés) nem kell biztosítottként bejelenteni azt a természetes személyt, akit a munkáltató egyszerűsített foglalkoztatottként bejelentett, nem kell biztosítottként bejelenteni azt a természetes személyt, akit a munkáltató egyszerűsített foglalkoztatottként bejelentett, de a munkát nem vette felde a munkát nem vette fel és munkavégzés hiányában jövedelem kifizetésére nem került sor.és munkavégzés hiányában jövedelem kifizetésére nem került sor.

8 Bejelentésre vonatkozó szabályok Előtársaság bejelentése egyszerűsített foglalkoztatott esetén: (Art. 16. § (10) bekezdés) Az előtársaság a cégbejegyzési kérelme benyújtása napjáig tartó időszakában az Efo. tv.-ben meghatározott bejelentési kötelezettségének elektronikus úton, a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, adószám feltüntetése nélkül tesz eleget. Az előtársaság az adószám megszerzésétől számított nyolc napon belül – az adószámot és a korábban teljesített bejelentés adóhatósági iktatószámát is feltüntetve – ismételten bejelenti a cégbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően az Efo. tv. keretében általa foglalkoztatott természetes személy adatait.

9 Bejelentésre vonatkozó szabályok Cégjegyzékben nem szereplő telephely bejelentése: (Art. 17. § (3) bekezdés h)pont) a cégek kötelesek az egyablakos rendszeren kívül, közvetlenül az állami adóhatósághoz bejelenteni a cégek kötelesek az egyablakos rendszeren kívül, közvetlenül az állami adóhatósághoz bejelenteni a gazdasági tevékenységük végzésének mindazon helyszíneit, amelyeket a cégbírósághoz nem jelentettek be, de az Art. adózási célú telephelyfogalmának (Art. 178. § 27. pont) megfelelnek a gazdasági tevékenységük végzésének mindazon helyszíneit, amelyeket a cégbírósághoz nem jelentettek be, de az Art. adózási célú telephelyfogalmának (Art. 178. § 27. pont) megfelelnek

10 Bejelentésre vonatkozó szabályok Értesítés törzsadatokról: (Art. 17. § (8) bekezdés) az állami adóhatóság csak az ügyfélkapu létesítésére nem kötelezett adózót értesíti 30 napon belül a nyilvántartásba vételéről Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók törzsadataikat elektronikus úton bármikor megtekinthetik, így esetükben a külön értesítés szükségtelen Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók törzsadataikat elektronikus úton bármikor megtekinthetik, így esetükben a külön értesítés szükségtelen

11 Bejelentésre vonatkozó szabályok Áfa nyilatkozat az általános szabályok alkalmazásáról is: Art. 22. § (1) bekezdés h) pontja a módosítás szerint pozitív nyilatkozatot kell tenni akkor is, ha az adózó az általános szabályok szerint kíván adózni

12 Az adószám felfüggesztésére vonatkozó módosítás Art. 24/A. § (12) bekezdés A módosítás alapján a fizetési kedvezményben részesülő, jogkövető adózók adószámát az adóhatóság nem függesztheti fel az adófizetési kötelezettség egy évet meghaladó nem teljesítésére hivatkozással a fizetési kedvezménnyel érintett adófizetési kötelezettség körében

13 Bevallásra vonatkozó szabályok 1. Adónyilatkozat: ( Art. 27/A. §) Az az adózó, aki a tv.-ben felsorolt feltételeknek megfelel: az adóévet követő év május 20. napjáigaz adóévet követő év május 20. napjáig az erre a célra rendszeresített nyomtatványonaz erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus útonvagy elektronikus úton az adóhatósághoz adóbevallási kötelezettségét adónyilatkozat formájában teljesíthetiaz adóhatósághoz adóbevallási kötelezettségét adónyilatkozat formájában teljesítheti

14 Bevallásra vonatkozó szabályok 2. Adónyilatkozat: ( Art. 27/A. §) Az adónyilatkozat kizárólag a következő adatokat tartalmazza: a)a természetes személyazonosító adatokat, a lakcímet és az adóazonosító jelet b) valamennyi, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint adóévi adóköteles jövedelem együttes összegét c) az adózó személyi jövedelemadó kötelezettségét d) a levont személyi jövedelemadót, adóelőleget

15 Bevallásra vonatkozó szabályok 3. Adónyilatkozat: ( Art. 27/A. §) Az adónyilatkozat az adózó által benyújtott bevallásnak minősül Az adónyilatkozat első alkalommal 2012.évben, a 2011. adóévi kötelezettségek teljesítésénél alkalmazható

16 Bevallásra vonatkozó szabályok 4. Adónyilatkozat tehető : I. ha kizárólag egy munkáltatótól szerzett jövedelmet, és a levont adó(adóelőleg), valamint a ténylegesen fizetendő adó különbözete kevesebb 1000 forintnál, továbbá nem alkalmaz tételes költségelszámolást, nem kér adókiutalást, és a bevételből levonást, a jövedelemből kedvezményt, adókedvezmény úgy érvényesít, ahogyan azt az adóelőleg megállapításához adott nyilatkozatában kérte Új kötelezettségként írja elő a munkáltató, kifizető számára, hogy a kifizetésről szóló összesített igazoláson tájékoztatni kell a magánszemélyt, hogy melyek az adónyilatkozat megtételének feltételei

17 Bevallásra vonatkozó szabályok 5. Adónyilatkozat tehető: II. Akkor is, ha : kizárólag kifizetőtől szerzet bevételt, amely kifizetésenként a 100 ezer forintot nem haladta meg, és abból az adót, adóelőleget a kifizető hiánytalanul levonta, továbbá nem alkalmaz tételes költségelszámolást, nem kér adókiutalást, a bevételből levonást, a jövedelemből családi kedvezményt nem érvényesít, és adókedvezményt sem vesz igénybe

18 Bevallásra vonatkozó szabályok 6. Adónyilatkozat tehető : III. Továbbá akkor tehető, ha : egyrészt munkáltatóktól szerzett jövedelmet és a levont adó, és a fizetendő adó különbözet kevesebb 1000 forintnál, másrészt kifizetőtől szerzett – kifizetésenként 100 ezer Ft-ot meg nem haladó – bevételt, és abból az adóelőleget levonták, nem alkalmaz tételes költségelszámolást, nem kér adókiutalást, a bevételből levonást, családi kedvezményt, adókedvezményt csak egy munkáltatónál és úgy érvényesít, ahogyan azt az adóelőleg megállapításakor kérte, összes jövedelme nem haladja meg az adójóváírás jogosultsági határát, ill. adójóváírást nem érvényesített, nem érvényesít

19 Bevallásra vonatkozó szabályok. A bevallás benyújtásában akadályozott magánszemély bejelentése: Art. 31. § (4) és 172. § (10) bekezdés vállalkozási tevékenységet nem folytató ésvállalkozási tevékenységet nem folytató és ÁFA fizetésére nem kötelezett magánszemélynekÁFA fizetésére nem kötelezett magánszemélynek a szja-bevallás elkészítéséhez szükséges iratok, igazolások önhibáján kívül nem állnak rendelkezésére és ezért bevallását előreláthatóan nem tudja határidőben benyújtani,a szja-bevallás elkészítéséhez szükséges iratok, igazolások önhibáján kívül nem állnak rendelkezésére és ezért bevallását előreláthatóan nem tudja határidőben benyújtani, a bevallási késedelemről a bevallás benyújtására előírt határidőn belül bejelentést tesza bevallási késedelemről a bevallás benyújtására előírt határidőn belül bejelentést tesz

20 Bevallásra vonatkozó szabályok. A bevallás benyújtásában akadályozott magánszemély bejelentése: A magánszemély adózó az adóbevallást a bevallási késedelmet kimentő igazolási kérelemmel együtt nyújtja be a bevallási késedelem miatt mulasztási bírság szeptember 20. napjáig nem szabható ki,a bevallási késedelem miatt mulasztási bírság szeptember 20. napjáig nem szabható ki, kivéve ha az adózó bevallását szeptember 20-a előtt nyújtja be és igazolási kérelmet nem nyújt bekivéve ha az adózó bevallását szeptember 20-a előtt nyújtja be és igazolási kérelmet nem nyújt be E bekezdéseket a 2010. adóévről benyújtott bevallások során is alkalmazni kell

21 Az adó megfizetésére vonatkozó szabályok 1. Köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez kapcsolódó pontosítás: Art. 36/B. § (2) bekezdés Ha az adózó a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez előírt valamely feltételnek nem felel meg, az állami adóhatóság az adózót 5 napos helyett 10 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel, a határidő eredménytelen leteltét követően a kérelmet elutasító határozatot hoz

22 Az adó megfizetésére vonatkozó szabályok 2 Az adó megfizetésének módjához kapcsolódó pontosítás: Art. 38. § (1) bekezdés a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással, a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással, pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózónak belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesítenie pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózónak belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesítenie A pénzforgalmi számlával jogellenesen nem rendelkező - adózónak nincs lehetősége arra, hogy készpénzátutalási megbízással teljesítse fizetési kötelezettségét

23 A kiutalás időpontjára vonatkozó szabályok Art. 37. § (4) bekezdés a visszatérítendő jövedelemadóhoz és járulékhoz hasonlóan a visszatérítendő egészségügyi hozzájárulást is az igény (bevallás) beérkezésétől számított 30 napon belül, a visszatérítendő jövedelemadóhoz és járulékhoz hasonlóan a visszatérítendő egészségügyi hozzájárulást is az igény (bevallás) beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban az adóévet követő év március 1-jén (elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó bevallás esetében a február 1-jén) kell kiutalni de legkorábban az adóévet követő év március 1-jén (elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó bevallás esetében a február 1-jén) kell kiutalni

24 A befizetések elszámolására vonatkozó szabályok 1. Kötelezettséget megállapító hatóság adatszolgáltatása: (Art. 43. § (1a) bekezdés) más hatóság határozata alapján nyilvántartott kötelezettség nyilvántartáshoz szükséges adatokat elektronikus úton adja át az állami adóhatóságnak, más hatóság határozata alapján nyilvántartott kötelezettség nyilvántartáshoz szükséges adatokat elektronikus úton adja át az állami adóhatóságnak, és a kötelezettség előírásának alapjául szolgáló határozatot a végrehajtáshoz való jog elévüléséig megőrziés a kötelezettség előírásának alapjául szolgáló határozatot a végrehajtáshoz való jog elévüléséig megőrzi (pld.OEP táppénz-hozzájárulás )

25 A befizetések elszámolására vonatkozó szabályok 2. Túlfizetés kiutalása: (Art. 43. § (6) bekezdés) A módosítás szerint az adózó javára mutatkozó túlfizetés csak akkor téríthető vissza, ha az adózó valamennyi esedékes bevallási kötelezettségének eleget tett

26 Adatnyilvántartásra, adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 1. a hatósági adatbázisokban meglévő adatok a végrehajtási eljárásokhoz is felhasználhatók a hatósági adatbázisokban meglévő adatok a végrehajtási eljárásokhoz is felhasználhatók az egyes közhiteles nyilvántartások adatait az adóhatóság ingyenesen szerezheti be –költséghatékonyság (Art. 52. § (2)-(3) bekezdés)az egyes közhiteles nyilvántartások adatait az adóhatóság ingyenesen szerezheti be –költséghatékonyság (Art. 52. § (2)-(3) bekezdés) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak, mint idegenrendészeti hatóságnak is lehetősége lesz adatszolgáltatást kérni az állami adóhatóságtól,a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak, mint idegenrendészeti hatóságnak is lehetősége lesz adatszolgáltatást kérni az állami adóhatóságtól, amennyiben az valamely ellátás vagy támogatás megállapítása, valamint a folyósítás és a jogviszonyok jogszerűségének ellenőrzése érdekében szükségesamennyiben az valamely ellátás vagy támogatás megállapítása, valamint a folyósítás és a jogviszonyok jogszerűségének ellenőrzése érdekében szükséges (Art. 52. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont)

27 Adatnyilvántartásra, adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 2 Adatszolgáltatás elhunytak hozzátartozóiról (Art. 52. § (8) bekezdés) a módosítás szerint az önkormányzat jegyzője adatot szolgáltat a rendelkezésére álló hozzátartozói adatokról az állami adóhatóság részére a módosítás szerint az önkormányzat jegyzője adatot szolgáltat a rendelkezésére álló hozzátartozói adatokról az állami adóhatóság részére a hagyatéki leltár kötelező tartalmi eleme az örökösök személyének, valamint a hozzátartozó adatainak feltüntetése, így az adatok közlése az önkormányzati adóhatóságnak többletfeladatot nem jelenta hagyatéki leltár kötelező tartalmi eleme az örökösök személyének, valamint a hozzátartozó adatainak feltüntetése, így az adatok közlése az önkormányzati adóhatóságnak többletfeladatot nem jelent

28 Adatnyilvántartásra, adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 3. Adatszolgáltatás nyomozóhatósági megkeresésre (Art. 54. § (7) bekezdés b) pont) a módosítás alapján a nyomozóhatósági megkeresések esetében nincs szükség ügyészi jóváhagyásraa módosítás alapján a nyomozóhatósági megkeresések esetében nincs szükség ügyészi jóváhagyásra

29 Eljárási határidőket érintő módosítások Az adóhatósági igazolás kiállításának határideje (Art. 5/A. § (5) bekezdés) az adóhatósági igazolás határideje 8 napra csökkenaz adóhatósági igazolás határideje 8 napra csökken Ügyintézési határidő illetékügyben (Art. 125. § (3) bekezdés) a vagyonszerzési illeték kiszabási eljárások bonyolultságára, és a helyszíni szemle lefolytatásának időigényességére tekintettel az ügyintézési határidő 30 napról 60 napra nőa vagyonszerzési illeték kiszabási eljárások bonyolultságára, és a helyszíni szemle lefolytatásának időigényességére tekintettel az ügyintézési határidő 30 napról 60 napra nő Felterjesztési határidő végrehajtási kifogás esetén (Art. 159. § (2) bek.) a határidő 8 napról 15 napra emelkedik.a határidő 8 napról 15 napra emelkedik.

30 Hatósági eljárással kapcsolatos egyéb módosítások Kézbesítési vélelem: (Art. 124. § (1) bekezdés) (Art. 124. § (1) bekezdés) az adóhatóság nem értesíti külön a kézbesítési vélelemről az adózót, eltérően a Ket. szabályaitól az adóhatóság nem értesíti külön a kézbesítési vélelemről az adózót, eltérően a Ket. szabályaitól Felügyeleti intézkedés iránti kérelem elutasítása: (Art. 141. § (5) bekezdés) A felügyeleti intézkedés iránti kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása esetén sem hoz határozatot vagy végzést a felettes szerv

31 Az ellenőrzéssel kapcsolatos módosítások 1. Önellenőrzéssel kapcsolatos módosítás: (Art. 49. § (2) bekezdés) Csak akkor fogadható el ha az az adóellenőrzés megkezdését megelőzően az adóhatósághoz benyújtásra került,ha az az adóellenőrzés megkezdését megelőzően az adóhatósághoz benyújtásra került, postai úton történő benyújtás esetén, ha az adózó az ellenőrzés megkezdését megelőzően postára adtapostai úton történő benyújtás esetén, ha az adózó az ellenőrzés megkezdését megelőzően postára adta

32 Az ellenőrzéssel kapcsolatos módosítások 3. Elővezetés: (Art. 102. § (1) bek.) a módosítás lehetővé teszi, hogy az adóhatóság már az első idézés elmulasztása esetén elrendelje az adózó korábbi képviselőjének, alkalmazottjának elővezetését

33 Az ellenőrzéssel kapcsolatos módosítások 4. Ismételt ellenőrzés: (Art. 115. § (1) bekezdés b) és c) pont) az adózó által feltárt új tény, körülmény alapján kizárólag akkor van helye ismételt ellenőrzésnek, ha az új tény, körülmény korábban nem állt és jóhiszemű eljárás esetén nem állhatott az adózó rendelkezésére, illetve arról az adózó nem tudott és jóhiszemű eljárás esetén nem is tudhatott az adózó által feltárt új tény, körülmény alapján kizárólag akkor van helye ismételt ellenőrzésnek, ha az új tény, körülmény korábban nem állt és jóhiszemű eljárás esetén nem állhatott az adózó rendelkezésére, illetve arról az adózó nem tudott és jóhiszemű eljárás esetén nem is tudhatott ismételt ellenőrzés folytatható le minden olyan esetben, amikor az adóhatóság rendelkezésére álló adatok alapján az ismételt ellenőrzés eredménye ellátási jogosultságot teremt. ismételt ellenőrzés folytatható le minden olyan esetben, amikor az adóhatóság rendelkezésére álló adatok alapján az ismételt ellenőrzés eredménye ellátási jogosultságot teremt.

34 A végrehajtási eljárással kapcsolatos módosítások 1. Végrehajtható okirat: a bírósági eljárási illetéket megállapító bírósági határozat. a bírósági eljárási illetéket megállapító bírósági határozat. (Art. 145. § (1) bekezdés f) pont) Visszatartás mellőzése magánszemélyeknél: a módosítás kiterjeszti azon magánszemélyekre is a visszatartás mellőzésének lehetőségét, akik igazolni tudják, hogy a visszatartott költségvetési támogatás elmaradása súlyosan veszélyezteti a saját és a velük együtt élő hozzátartozójuk megélhetését. a módosítás kiterjeszti azon magánszemélyekre is a visszatartás mellőzésének lehetőségét, akik igazolni tudják, hogy a visszatartott költségvetési támogatás elmaradása súlyosan veszélyezteti a saját és a velük együtt élő hozzátartozójuk megélhetését. (Art. 151. § (4) bekezdés)

35 A végrehajtási eljárással kapcsolatos módosítások 2. Kamatfizetés korlátozása végrehajtásnál: (Art. 152. § (3)-(4) bekezdés) az adóhatóság a jogosulatlanul beszedett összeget a befizetéstől számított 8 napon belül kamat nélkül téríti visszaaz adóhatóság a jogosulatlanul beszedett összeget a befizetéstől számított 8 napon belül kamat nélkül téríti vissza ha a befizetés az adózónak felróható okból nem beazonosítható, a határidő a befizetés azonosításától kezdődikha a befizetés az adózónak felróható okból nem beazonosítható, a határidő a befizetés azonosításától kezdődik

36 A végrehajtási eljárással kapcsolatos módosítások 3. Felfüggesztés illetékügyben: (Art. 152. § (3)-(4) bekezdés) Ha a fizetési kötelezettség megszűnése, vagy jelentős csökkenése várható, a módosítás felfüggesztésre kiegészítő lehetőséget biztosít illetékügyekbenHa a fizetési kötelezettség megszűnése, vagy jelentős csökkenése várható, a módosítás felfüggesztésre kiegészítő lehetőséget biztosít illetékügyekben Fizetési könnyítés rosszhiszemű előterjesztése: (Art. 160. § (4) bekezdés) Ezen adózói magatartás szinte folyamatos szünetelés eredményez, ezért alkalmas arra, hogy a végrehajtási eljárás indokolatlanul elhúzódjon, és az adóhatóság adóssal szembeni intézkedési lehetőségeit korlátozzaEzen adózói magatartás szinte folyamatos szünetelés eredményez, ezért alkalmas arra, hogy a végrehajtási eljárás indokolatlanul elhúzódjon, és az adóhatóság adóssal szembeni intézkedési lehetőségeit korlátozza

37 Elévülési szabályok Elévülés nyugvása: (Art. 164. § (12) bekezdés) A hagyatéki eljárás időtartama alatt az elévülés nyugszik. Elévülés meghosszabbodása: (Art. 164. § (13) bekezdés) Az adó megállapításához való jog elévülése 6 hónappal meghosszabbodik, ha a felülvizsgált döntés súlyosításának lenne helye, és ezért új eljárás lefolytatását rendelik el

38 Mulasztási bírsággal kapcsolatos módosítások 1. Beszámolóhoz kapcsolódó szankció: (Art. 172. § (1) bekezdés e) pont) Ha a közzétett beszámoló egészében vagy részben nem felel meg a számviteli törvény előírásainak, az Art. szerint mulasztási bírság szabható kiHa a közzétett beszámoló egészében vagy részben nem felel meg a számviteli törvény előírásainak, az Art. szerint mulasztási bírság szabható ki a módosítás az említett mulasztást nevesíti a mulasztási bírság kiszabására okot adó tényállások között, és a módosítás az említett mulasztást nevesíti a mulasztási bírság kiszabására okot adó tényállások között, és 500 ezer forintban határozza meg a kiszabható bírság mértékét500 ezer forintban határozza meg a kiszabható bírság mértékét

39 Mulasztási bírsággal kapcsolatos módosítások 2. A szankcionálható személyek körének szűkítése: (Art. 172. § (5) bekezdés) be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása esetén nem bírságolható, akinek munkaköri kötelezettsége a biztosítottak bejelentésének teljesítése,valamint vezetője sem be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása esetén nem bírságolható, akinek munkaköri kötelezettsége a biztosítottak bejelentésének teljesítése,valamint vezetője sem számla kibocsátási kötelezettség elmulasztásáért az adózó alkalmazottja, képviselője, az értékesítésben közreműködő magánszemély bírságolható, de a közvetlen vezetővel szemben a módosítás kizárja a szankció alkalmazását számla kibocsátási kötelezettség elmulasztásáért az adózó alkalmazottja, képviselője, az értékesítésben közreműködő magánszemély bírságolható, de a közvetlen vezetővel szemben a módosítás kizárja a szankció alkalmazását

40 Mulasztási bírsággal kapcsolatos módosítások 3. Az igazolatlan eredetű áru forgalmazása : (Art. 172. § (19) bekezdés) a többi bírságtényálláshoz hasonlóan a módosítás lehetőséget ad az eset összes körülményének figyelembe vételére a többi bírságtényálláshoz hasonlóan a módosítás lehetőséget ad az eset összes körülményének figyelembe vételére

41 Egyéb módosítások Minősített adózókra vonatkozó pontosítás: (Art. 178. § 31. pont ) Minősített adózóvá válhatnak az átmeneti fizetési nehézséggel küzdő adózók isMinősített adózóvá válhatnak az átmeneti fizetési nehézséggel küzdő adózók is minősített adózóvá válhat az az adózó, aki (amely) egy naptári éven belül legfeljebb két fizetési könnyítés (adómérséklés) iránti kérelmet terjesztett elő minősített adózóvá válhat az az adózó, aki (amely) egy naptári éven belül legfeljebb két fizetési könnyítés (adómérséklés) iránti kérelmet terjesztett elő

42 A bevallásra vonatkozó Art. szabályokat érintő módosítások Munkáltatói adómegállapítás nyilatkozat alapján, vagy Önadózóként: - adónyilatkozat (első alkalommal a 2011. évi adókötelezettségről, majd 2012.-ben !)- adónyilatkozat (első alkalommal a 2011. évi adókötelezettségről, majd 2012.-ben !) - adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített bevallás (1053E)- adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített bevallás (1053E) - adóhatóság közreműködése nélkül készített bevallás (1053 )- adóhatóság közreműködése nélkül készített bevallás (1053 ) Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége: - egyszerűsített adóbevallás és- egyszerűsített adóbevallás és - adónyilatkozat lehetőségéről- adónyilatkozat lehetőségéről Bevallási késedelem bejelentése (Art.)

43 2011.évben még a 2010. évi jövedelemről adunk szja bevallást Eltérő szabályokat alkalmazunk a 2011.évi adőelőleg levonásnál, és a 2010.évi adó bevallása során Különösen: adóterhet nem viselő járandóságot a 1053 bevallásban fel kell tüntetni csak a 3 vagy több gyermeket nevelők érvényesíthetnek családi kedvezményt a 1053 bevallásban az eltartottak adatait, és a kódszámot fel kell tüntetni 1053 –ban a családi kedvezmény adócsökkentő, míg 2011.-ben adóalap-csökkentő !

44 2011.évben még a 2010. évi jövedelemről adunk szja bevallást Egyéni vállalkozói határidő: február 25. Nem teljesítés esetén felszólítás, bírság várható Egyéni vállalkozói kitöltést kell választani a kitöltőben Az is egyéni vállalkozóként ad bevallást, aki 2010.évben szüntette meg a tevékenységét :d.) oszlopokat töltse ki 13-01 lapon jövedelemszámítás módszerét meg kell jelölni 401.402.sor új intézmény a szüneteltetés 406.sor nyilatkozat a jövedelem (nyereség) minimum alkalmazásáról 409.sor 1.-6.ig 2010.július 1.-től kedvezményes adókulcs változása miatt 2010. évi adóalapot két részre kell osztani az egyéni vállalkozói tevékenység napjainak arányában

45 Egyéni vállalkozói kedvezményes adókulcs alkalmazása 2010.évben 2010. január 1-jétől 2010. június 30-áig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalapra: – 50 millió forintig 10 %-os adókulcsot alkalmazhatnak azok az adózók, akik megfelelnek a 2010. június 30-án hatályos törvényi rendelkezések szerint irányadó feltételeknek, (ebben az esetben teljesíteni kell a megtakarításra vonatkozó feltételeket is) – 19%-kos kulcsot alkalmaznak azok az adózók, akik nem tudják teljesíteni a 10 %-os adókulcs alkalmazásához szükséges feltételeket 2010. július 1-jétől 2010. december 31-éig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalapra: – 250 millió forintig 10 % az adókulcs, és nincsenek feltételek az érvényesítéshez (az éves 500 millió forintos határ került felezésre a féléves bevezetés miatt), – 250 millió forint felett 19 % az adókulcs Kitöltési Ú tmutató 258.-262.(bevallásban :455.-456.sor naptári napokra)

46 Gyakori hibák, amiket kerüljünk el egyéni vállalkozói határidőben (február 25. ) kell bevallást benyújtania a munkaviszony melletti, és a nyugdíjas egyéni vállalkozónak is ! ( nyugdíjas : eü.-i szolg.járulék 14.lap ) egyszerűsített bevallás választása esetén a 1053Ny nyilatkozatot 2011.febr.15.ig be kell nyújtani, a határidő jogvesztő! csak akkor írjunk e-mail címet, ha a letöltést el tudjuk végezni az adóhatóság által küldött ajánlatot aláírva – akár módosítva az adatokat – vissza kell küldeni ! ha május 20.-ig nem érkezik be a 1053E (ajánlat aláírva ), akkor már 1053 bevallást kell beküldeni AZ IDÉN CSÖKKENTETT TARTALMÚ SZJA, BEVALLÁS IS LESZ

47 Gyakori hibák, amiket kerüljünk el a kiküldendő egységcsomagban nem lesz az idén csekk:  ügyfélszolgálaton bankkártyával POS terminálon díjmentes  igényelni lehet a honlapról letöltött CSEKK igénylésen (www.nav.gov.hu/letöltések/adatlapok)www.nav.gov.hu/letöltések/adatlapok  ügyfélszolgálaton megszemélyesített csekket kérhetünk  más számlaszámát ne jelölje meg  Önkéntes pénztári utalás esetén mindenképpen kell cím, vagy számlaszám  a számlanyitásra kötelezettek csak belföldi számlaszámra kérhetik a kiutalást

48

49 Gyakori hibák, amiket kerüljünk el a kiküldendő egységcsomagban nem lesz az idén csekk:  ügyfélszolgálaton bankkártyával POS terminálon díjmentes  igényelni lehet a honlapról letöltött CSEKK igénylésen (www.nav.gov.hu/letöltések/adatlapok)www.nav.gov.hu/letöltések/adatlapok  ügyfélszolgálaton megszemélyesített csekket kérhetünk  más számlaszámát ne jelölje meg  Önkéntes pénztári utalás esetén mindenképpen kell cím, vagy számlaszám  a számlanyitásra kötelezettek csak belföldi számlaszámra kérhetik a kiutalást

50 Gyakori hibák, amiket kerüljünk el Továbbra is van lehetőség 2-4havi pótlékmentes részletfizetésre nyilakozni: 100 e Ft-ot el nem érő szja nem vállalkozó, nem áfás Jellemző hibák : nem X –et kell jelölni : 2,3,4 ha elmulasztotta a bevalláson jelölni, ez utólag nem pótolható nem kell külön kérelmet írni a nyilatkozattal érvénybe lép a részletfizetés, a folyószámlára egyenlő részletekben könyvelődik fel határozatot,csekket nem küld a hivatal nem kell várni a döntésre, teljesíteni kell a részleteket ha nem teljesíti az esedékes részlet megfizetését, a kedvezmény érvényét veszti és a tartozás egy összegben esedékessé válik késedelmi pótlékkal terhelten

51 Gyakori hibák, amiket kerüljünk el visszaigénylés esetén a kiutalást, és a kiutalás helyét ne felejtsük el ALÁÍRÁS NÉLKÜL A BEVALLÁS NEM HITELES ! ÁNYK internetes kitöltő használata ajánlott : Fontos tudni, hogy a felmerülő problémákat folyamatosan kiigazítjuk, ezért a program letöltésekor mindig az utolsó verziót válassza ! Új lehetőséget biztosít a kitöltést elősegítő program használata, a kész bevallása kinyomtatása során is! Ha a kivonatolt nyomtatást választja, úgy bevallásából kizárólag azok a részek kerülnek kinyomtatásra, melyek „értékes adatokat” tartalmaznak! Ehhez a nyomtatás során megjelenő engedélyt a kivonatolt nyomtatáshoz jóvá kell hagyni

52 Gyakori hibák, amiket kerüljünk el hibás, kiértesített bevallásra javító bevallást kell beküldeni hibátlanul feldolgozott, már felkönyvelt bevallásra önellenőrzést, vagy helyesbítést kell küldeni önellenőrzés esetén az önellenőrzési mellékletről történik a könyvelés, ezen kell feltüntetni a különbözetet Önellenőrzésből kiutalást a 11 lap kitöltésével lehet kérni ! ügyfélkapuval rendelkező adózó ellenőrizheti a folyószámláját vállalkozó elektronikusan e-mailben kap értesítést a bevallás hibájáról, amit az ügyfélkapus regisztráció során adott meg !

53 Köszönöm a figyelmet! www.nav.gov.hu


Letölteni ppt "Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2011. január 1-jétől hatályos módosításai Földesiné dr.Péter Ildikó Nemzeti Adó és Vámhivatal Sz.-Sz.-B."

Hasonló előadás


Google Hirdetések