Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LEADER Térségek Közötti Együttműködések

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LEADER Térségek Közötti Együttműködések"— Előadás másolata:

1 LEADER Térségek Közötti Együttműködések
Matuska Sándor SAPARD, AVOP és EMVA LEADER Osztály Osztályvezető

2 Jogszabályi háttér I. Törvények 2004. évi CXL. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló FVM rendeletek 23/2007. (IV.23.) FVM rendelet (Továbbiakban: Vhr.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól 11/2013. (III. 5.) VM rendelet (Továbbiakban: R.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

3 Jogszabályi háttér II. Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 15/2013 (II. 12.) közleménye 57/2013 (III. 22.) számú MVH Közlemény Az intézkedésben való részvétel általános feltételei A támogatási kérelem benyújtásának feltételei Támogatható tevékenységek A támogatás mértéke A támogatási kérelem benyújtása A támogatási kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok A támogatási kérelmek elbírálása Az ügyfél kötelezettségei, ellenőrzések A kifizetések igénylése Kapcsolódó jogszabályok

4 Támogatási Kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet folyamatosan, április 2. és augusztus 31. között postai úton, papír alapon lehet benyújtani a koordináló szervezet székhelye szerint illetékes MVH regionális kirendeltségéhez, az MVH által rendszeresített, honlapján közzétett formanyomtatványon

5 Alapjogosultsági feltételek I.
2007. évi XVII. Törvény (MVH Tv.) 56. § (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélküli elutasításra kerül a kérelem, amennyiben: a kérelem nem jogszabályban meghatározott módon (nyomtatványon) került benyújtásra az eljárást megindító kérelmet az igény érvényesítésére jogosult aláírásával nem hitelesítette, kivéve az ügyfélkapun keresztül történő kérelembenyújtást a kérelmet nem az igény érvényesítésére jogosult személy terjesztette elő a kérelem a benyújtási időszakot megelőzően került benyújtásra, vagy elkésett az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal vagy a kérelemmel egyidejűleg sem nyújtott be intézkedésben való részvételhez szükséges, regisztrációs szám megállapítására alkalmas kérelmet a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben részt vevő ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be a vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését vagy fizetési számlaszámát;

6 Alapjogosultsági feltételek II.
ha a támogatást igénylő, a pénzügyi következményekkel járó intézkedésekben való részvétel iránti kérelmet, felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt álló ügyfél nyújtotta be, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik amennyiben az intézkedésre vonatkozó jogszabály alapján a kérelmet nyomtatványon kell benyújtani, és az eljárás megindítására irányuló kérelem nem tartalmazza a főlapot/részkérelem főlap vagy az intézkedésben való részvételre vonatkozó jogszabályban meghatározott betétlapokat, vagy bármelyiket az igény érvényesítésére jogosult aláírásával a nyomtatványon megjelölt helyen nem hitelesítette

7 Ügyfél (R. 1. § 16. pont) A LEADER HACS illetékességi területen
a) székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező működő és induló mikro-, kis- és középvállalkozás; b) működő települési önkormányzat; c) települési nemzetiségi önkormányzat; d) önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás; e) székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet; f) székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyház; g) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, amely fejlesztést valósít meg vagy bonyolít le.

8 Támogatás igénybevételének általános feltételei (R. 2. §)
(1)Térségek közötti együttműködés keretében, legalább két magyarországi LEADER HACS illetékességi területe között, legalább két ügyfél – amely ügyfelek közül legalább az egyik LEADER HACS – által együttesen megvalósított intézkedésekre vehető igénybe támogatás. (2) – (3) Együttműködési projektek esetén egy koordináló szervezet kijelölése szükséges, amely lehet a LEADER HACS, vagy az együttműködési projektben érintett LEADER HACS területén a pályázat benyújtásakor ügyfél, kivéve a természetes személy: a) székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező működő és induló mikro-, kis- és középvállalkozás, b) működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, c) székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, d) székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyház. (4) A koordináló szervezetet az együttműködésben részt vevő LEADER HACS, vagy több LEADER HACS részvétele esetén az együttműködésben részt vevő LEADER HACS-ok választják ki.

9 Támogatás igénybevételének általános feltételei (R. 2. § (5))
A koordináló szervezet feladata a projektmenedzsment tevékenység ellátása: a) az együttműködési projektről szóló megvalósíthatósági tanulmány megírása, és IH részére való megküldése, szükség esetén átdolgozása, b) a támogatási kérelem elkészítése és benyújtása, c) a támogatási kérelmet érintő módosítások, változások kezelése, d) az ügyfelek összefogása, tájékoztatása, e) az együttműködési projekt nyomon követése, belső ellenőrzése, f) az ügyfelek kifizetési kérelméhez nyilatkozat tétele, hogy a kifizetési kérelemben feltüntetett tételek az együttműködési projekt megvalósítását szolgálták, g) a projekt együttműködésben való megvalósulását bemutató szakmai beszámoló készítése, valamint az utolsó kifizetési kérelemmel együtt a koordináló szervezet székhelye szerint illetékes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) regionális kirendeltségéhez való megküldése.

10 Támogatás igénybevételének általános feltételei (R. 2. § (6))
Az együttműködési projekt végrehajtásában részt vevő ügyfelek egy közös támogatási kérelmet nyújtanak be. A támogatási kérelem főlapját (D5800_01 LEADER_TKE_Főlap) minden ügyfél, míg a főlaphoz tartozó, egyes ügyfelekre vonatkozó részkérelmeket (D5801_01 LEADER_TKE_Részkérelem Főlap) az érintett ügyfelek, valamint a koordináló szervezet képviseletre jogosult vezetője aláírásával ellátja. Az aláírások nélkül a támogatási kérelem érvénytelen. A támogatási kérelemre támogatás csak akkor ítélhető meg, ha minden abban szereplő részkérelem jóváhagyásra kerül. Az MVH döntést hoz minden részkérelemről és a részkérelmekben szereplő ügyfelek részére megküldi.

11 Támogatási kérelem Főlap és Részkérelem főlap

12 Támogatás igénybevételének általános feltételei (R. 2. §)
(8) Kizárólag az együttműködési projektben részt vevő ügyfelek lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerinti LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak. (9) E rendelet alapján kizárólag együttműködési projektek megvalósítása támogatható. Kizárólag azok a tevékenységek támogathatóak, amelyek az együttműködéshez szervesen kötődnek és a részletes megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetésre kerültek.

13 Megvalósíthatósági tanulmány benyújtása
R. 2. § alábbi bekezdései alapján: (12) Megvalósíthatósági tanulmányt minden esetben készíteni kell, valamint azt az IH részére meg kell küldeni. Egy együttműködési projektre vonatkozóan egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítése szükséges. (13) A megvalósíthatósági tanulmány értékelését az IH által létrehozott Szakmai Bizottság az 1. mellékletben szereplő értékelési szempontok alapján végzi. Pozitív elbírálás esetén az IH hozzájáruló nyilatkozatot állít ki. Amennyiben a megvalósíthatósági tanulmány nem megfelelően kidolgozott, az IH átdolgozó javaslatokról szóló válaszlevelet küld. A megvalósíthatósági tanulmány formanyomtatványát és benyújtásának módját az IH a honlapján (http://www.kormany.hu) 15/2013 (II. 12.) számú közleményben teszi közzé (2. § (10) )

14 Támogatás vehető igénybe
A jogcímrendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: a) beruházás jellegű fejlesztés (eszközbeszerzés, létesítmények megvalósítása, felújítása, korszerűsítése), b) közösen működtetett szervezetek és közös szerveződések kialakítása, c) kiadványok készítése, d) képzés, oktatás előkészítése és megvalósítása, e) rendezvény előkészítése és megvalósítása, f) legjobb gyakorlatok átadása, tudástranszfer, g) a koordináló szervezet esetében felmerülő projektmenedzsment, h) egyéb közösen előkészített és végrehajtott tevékenységek.

15 Támogatás mértéke 6. § (3) Kizárólag azon költségek számolhatóak el, amelyek az ügyfélnek az együttműködési projektben való részvételéhez kapcsolódnak. 2. § (14) A támogatási kérelemben megjelölt teljes költségvetés a benyújtott megvalósíthatósági tanulmányban jóváhagyott teljes költségvetéstől legfeljebb 10% mértékéig térhet el. Ellenkező esetben, vagy ha az ügyfél által vállalt tevékenységek módosulnak, -> ELUTASÍTÁS! 6. § (9) A koordináló szervezet projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó kiadásai az összes elszámolható kiadás 10%-ának mértékéig számolhatók el. (10) A támogatás mértéke, ha az ügyfél: természetes személy, mikro, kis- és középvállalkozás és a fejlesztést aa) hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 65%-a; ab) egyéb területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 60%-a; települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, egyház vagy nonprofit szervezet akkor az összes elszámolható kiadás 100%-a;

16 Nem vehető igénybe támogatás I.
3. § (4) Az ügyfél által megszervezett rendezvény és képzés vonatkozásában a) kizárólag egy adott gazdasági társaság érdekeinek és termékeinek bemutatását célzó termékbemutatóra, rendezvényre, kivéve a helyi termékek népszerűsítését, valamint b) politikai célú rendezvényre. 5. § (6) Képzés vonatkozásában a résztvevők pótló-, illetve javítóvizsga díjához. 6. § (4) a) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzésére, és ezen eszközök forgalmazását érintő beruházásokhoz, b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben meghatározott vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármű fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez, c) termőföld és ingatlan vásárlásához, d) ingatlan bérleti díjához, e) élő állat vásárlásához, f) tanulmánykészítéshez, g) a 2. mellékletben szereplő eszközök beszerzéséhez.

17 Nem vehető igénybe támogatás II.
6. § (7) A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztésre 6. § (8) a) 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján elszámolt kiadásokra (LEADER TK2); b) arra a tevékenységre, beruházásra vagy fejlesztésre, amelyre az ügyfélnek elbírálatlan támogatási kérelme vagy jogerős támogatási határozata van az EMVA-ból támogatható tevékenységre, beruházásra vagy fejlesztésre vonatkozóan; c) a LEADER HACS-ok részére a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet keretében elszámolt kiadásokra; d) jogszabály vagy uniós jogi aktus alapján tiltott, illetve nem támogatható célokra, tevékenységre, kiadásra.

18 A támogatási kérelemhez mellékelni kell I. (R. 9. § (3) )
amennyiben az alkalmazandó, a 7. § (2)–(6) bekezdés és 8. § (2)-(3) bekezdés szerinti árajánlatokat (amennyiben a referenciaár nem állapítható meg), b) az együttműködési projektben részt vevő ügyfelek között létrejött együttműködési megállapodás másolatát, valamint c) a Vhr-ben meghatározott kötelezően csatolandó dokumentumokat (27. § (1) bekezdés b), d) és g) pontja alapján): ha a beruházás nem saját tulajdonú a teljes bizonyító erejű hozzájáruló okiratot, egyéb beruházás esetén – az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések beszerzésére irányuló beruházások kivételével – műszaki leírást és dokumentációt,

19 A támogatási kérelemhez mellékelni kell II. (R. 9. § (4) )
Építési beruházás esetén minden esetben az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, valamint a műszaki leírást. Építési engedélyköteles beruházás esetén az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt, vagy ennek hiányában a hatóság közokirat formájában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról. Nem építési engedélyköteles beruházás esetén az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles.

20 Kérelem feldolgozás menete
A támogatási kérelmek elbírálása az MVH eljárási törvény III-IV. fejezete alapján, a jogcímrendeletben meghatározott feltételek szerint történik. A jogcímrendelet alapján benyújtott támogatási kérelem feldolgozását az MVH a támogatási kérelem beérkezését követő 10 nap elteltével kezdi meg. A támogatási kérelem elbírálása a Törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint benyújtási sorrend alapján, forráskimerülésig történik. Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van lehetőség   Támogatási összeg számítás Az MVH a támogatási kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti. Az MVH az érdemi döntéséről határozatban értesíti az ügyfelet. (A támogatási kérelemre támogatás csak akkor ítélhető meg, ha minden abban szereplő részkérelem jóváhagyásra kerül. Az MVH döntést hoz minden részkérelemről és a részkérelmekben szereplő ügyfelek részére megküldi.)

21 Kifizetési kérelmek R. 11. § (1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (3) bekezdése szerinti elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun vagy postai úton keresztül az MVH támogatási kérelem (vagyis a koordináló szervezet székhelye) szerint illetékes regionális kirendeltségére kell benyújtani. R. 11. § (3) bekezdése alapján az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül NEM köteles kifizetési kérelmet benyújtani. Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy támogatási határozat alapján egy kifizetési kérelmet nyújthat be. Egy kifizetési kérelem-benyújtási időszakban azonban több kérelem is benyújtható, amennyiben a) a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt, vagy b) a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy c) az ugyanazon időszakban benyújtott kérelmét legkésőbb az újonnan benyújtott kérelme előterjesztésével egyidejűleg visszavonja.

22 Kifizetési kérelmek benyújtása
R. 11. § (4) - (6) bekezdésében foglaltak szerint: Természetes személy ügyfél esetén az első kifizetési kérelemhez csatolni kell az adóbejelentkezési lap másolatát. A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a koordináló szervezet nyilatkozatát arról, hogy a kifizetési kérelemben feltüntetett tételek az együttműködési projekt megvalósítását szolgálták. Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a koordináló szervezet szakmai beszámolóját. A kifizetést igénylő ügyfél nem állhat felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt. A kérelem összeállítását és benyújtását MVH közleményben lévő adatlapok és részletes kitöltési útmutató segíti.

23 A bizonylatokra vonatkozó előírások
Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemben számolható el. A számviteli bizonylaton az ügyfélnek fel kell tüntetnie Vhr. 19. § (6)-(7) bekezdésének megfelelően az alábbiakat: - „Támogatás elszámolására benyújtásra került” - támogatási határozat azonosító száma Minden kiadásnál érvényes, hogy csak akkor számolható el a kifizetési kérelemben, ha a kiadás pénzügyileg rendezett. Ehhez a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolatának benyújtása szükséges, amely lehet bankszámla kivonat vagy kiadási pénztárbizonylat vagy készpénzfizetési számla. A támogatás igénybevételéhez kapcsolódó iratok, dokumentumok elkülönített nyilvántartása szükséges! A bizonylat alapú elszámolás miatt az egyéb jogszabályok ismerete elengedhetetlen a kérelem összeállítója számára (pl. Szja tv. a gépkocsi használatnál, ÁFA tv. a számlákhoz kapcsolódóan) az esetleges hibák kiküszöbölése érdekében.

24 Elszámoláshoz szükséges dokumentumok – személyi jellegű kiadások (projektmenedzsment)
Bérjegyzék (elkülönített nyilvántartás amennyiben HACS finanszírozásban és nemzetközi rendeletben is érintett a munkavállaló) Munkaszerződés Megbízási szerződés Bruttó bér elszámolása esetén a közterhek megfizetését igazoló bizonylatok Munkaköri leírás Jelenléti ív Utazási költségtérítések elszámolása (kiküldetési rendelvénnyel)

25 Az MVH döntéséhez szükséges dokumentumok dologi jellegű kiadások
Dologi jellegű kiadások elszámolásához minden esetben a számla eredeti példányának másolata szerződés (pl. szolgáltatás esetén) teljesítés igazolás (pl. szolgáltatás esetén) árajánlatok és a választás indokolása - Vhr. 27. § (1) g) üzemanyag vásárlás (szolgálati gépjármű) esetén menetlevél, esetleg arányosítás a feladat megvalósítása érdekében megtett útról, NAV fogyasztási norma alkalmazása Minden esetben az eredeti számla másolata és a kiadás pénzügyi rendezését igazoló dokumentum ügyfél által hitelesített másolata.

26 Kifizetési kérelmek feldolgozása
A kérelmek 100%-os adminisztratív ellenőrzése, hiánypótlás (ha szükséges). Helyszíni ellenőrzés (beruházások esetén) mintavételes kiválasztás alapján kifizetést megelőzően a kérelemben elszámolt kiadások eredeti dokumentumainak, az elszámolás valódiságának, a művelet megvalósítása érdekében felmerült gazdasági események tényállásszerű megvalósulásának vizsgálata Kifizethető támogatási összeg megállapítása Határozathozatal, kifizetés

27 Jogkövetkezmények (R. 12. §)
(1) Amennyiben az ügyfél a 4. § (1) vagy (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének, illetve a 4. § (3) vagy (4) bekezdésében foglaltak teljesítésére vonatkozóan megküldött hiánypótlási felhívásnak (rendezvény) nem tesz eleget, az MVH a rendezvényre jóváhagyott támogatási összeget 5%-kal csökkenti, amely csökkentést a nem teljesített bekezdésenként kell alkalmazni. (2) Amennyiben az ügyfél az 5. § (1), (3) vagy (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének, illetve az 5. § (2), (5) vagy (7) bekezdésében foglaltak teljesítésére vonatkozóan megküldött hiánypótlási felhívásnak (képzés) nem tesz eleget, az MVH a képzésre jóváhagyott támogatási összeget 5%-kal csökkenti, amely csökkentést a nem teljesített bekezdésenként kell alkalmazni.

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "LEADER Térségek Közötti Együttműködések"

Hasonló előadás


Google Hirdetések