Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Területi foglalkoztatási paktumok az EU-ban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Területi foglalkoztatási paktumok az EU-ban"— Előadás másolata:

1 Területi foglalkoztatási paktumok az EU-ban
A foglalkoztatási paktum, mint legjobb gyakorlat (best practice)

2 Előzmények, helyzetkép
Európában jelentős gazdasági és szociális változások történtek, általános gazdasági recesszió, romlottak a makrogazdasági mutatók. között a tagállamok munkaerő-piaci kínálata 9,4 millió fővel növekedett, miközben csak 8,5 millió munkahelyet teremtettek. Kihívások a foglalkoztatásban: előtérbe kerül a regionális és helyi politika fontossága, közösségi szinten is deklarálni kell a munkanélküliség elleni küzdelmet.

3 KÖVETKEZMÉNYEK: 1994. Essen, Európai Csúcs
KÖVETKEZMÉNYEK: Essen, Európai Csúcs „közösségi foglalkoztatási stratégia” Kitörési pontok az „esseni prioritások” A munkaerő foglalkoztatási lehetőségének javítása a szakképzés fejlesztésével A foglalkoztatás intenzivitásának erősítése és növekedése A közvetett munkaerő-költségek csökkentése A munkaerő-piaci politikák hatékonyságának növelése A munkanélküliség által különösen sújtott rétegeket támogató intézkedések javítása

4 Az esseni prioritások végrehajtása sem a foglalkoztatásban sem a tagállami intézkedések összhangjában nem hozott érdemi előrelépést. DE! Megalapozott egy együttgondolkodást és egy későbbi közös stratégiát.

5 1997. Amszterdami Szerződés
áttörés a közösségi szintű foglalkoztatáspolitika megteremtésében A Római Szerződés kiegészül a foglalkozatási fejezettel a foglalkoztatáspolitika közösségi szintre emelkedik EK Tanácsa foglalkozatási irányvonalakat fogad el, amelyek mentén összehangolják a nemzeti foglalkoztatási politikákat.

6 1997. Luxemburgi Foglalkoztatási Csúcs
Megalkotta az Európai Foglalkozatási Stratégiát 19 irányvonal 4 pillér Foglalkozathatóság növelése (fiatalok és tartósan munkanélküliek) Vállalkozói készség erősítése (kkv és adórendszer) Alkalmazkodó képesség fejlesztése (atipikus foglalkoztatás) Esélyegyenlőség biztosítása (nemek közti diszkrimináció felszámolása)

7 1999. Köln-i Csúcs Európai Foglalkozatási Paktum
Makrogazdasági párbeszéd EU Bizottság, EU Tanácsa, Európai Központi Bank, szociális partnerek Évente két alkalommal áttekintik a helyzetet

8 2000. Lisszaboni Csúcs A Tanács tovább fejleszti a foglalkoztatási stratégiát Cél: a foglalkoztatási ráta 2010-re érje el a 70%-ot (nők esetében 60%-ot)

9 2005. Megerősített Lisszaboni Stratégia
Felülvizsgált Lisszaboni Akcióprogram (NAP) a növekedésért és a foglalkoztatásért

10 Az Európai Foglalkoztatási Stratégia
Három szinten valósul meg Közösségi szinten: irányvonalak, ajánlások, értékelő jelentések Ehhez párosulnak a támogatási rendszerek: strukturális alapok (ESZA, ERFA) közösségi kezdeményezések (EQUAL, URBAN, LEADER, INTERREG) Nemzeti szinten: Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv Regionális, helyi szint EU Fogl. Strat es irányelvekben előtérbe kerül

11 A Bizottság paktumokat értékelő szempontjai
Partnerség 1260/1999 EK rendelet IV. fejezet 8. bekezdés szabályozza a partnerséget - regionális, helyi hatóságok, egyéb illetékes közhivatalok - gazdasági, szociális partnerek - civil szervezetek - bármely egyéb illetékes szervezet (pl. képző intézmények)

12 A lényeg A partnerség méltányos együttműködés a közös haszon reményében!

13 Territoriális foglalkoztatási paktumok (TEP)
Követelmények: Helyi kezdeményezések legyenek Széles körű és hatékony partnerségen alapuljanak Integrált és innovatív stratégiával rendelkezzenek Eredmények: a térségi szereplők együttműködésének új kultúrája képesek a gazdaság szükségleteit kifejezni a humánerőforrás vonatkozásában legitimitást biztosítanak a munkaerő-piaci beavatkozásokhoz a foglalkoztatást a helyi társadalom ügyévé teszik hatékonyabbá válik az információáramlás

14 A foglalkozatási paktum lényege
A térségek belső fejlődési potenciálját aktivizálja Széles társadalmi összefogás  erős legitimációt eredményez Társadalmi tőke számára szervezeti keretet biztosít Motivált partnerséget hoz létre, a térségi szolidaritást erősíti Nő az aktivitás a harmadik szektorban

15 A szükséges dokumentumok
Együttműködési megállapodás Ügyrend (szervezeti-működési struktúra) Helyzetelemzés Foglalkoztatási stratégia Foglalkoztatási akcióterv Munkaprogram

16 1.Együttműködési megállapodás
A paktumot hivatalosan megalapító dokumentum Felépítése - preambulum - a paktum célkitűzései (SWOT- alapján konszenzussal) - célcsoportok - a finanszírozás gyakorlata - aláírások, támogató nyilatkozatok

17 2. Ügyrend A paktum szervezetének részletes rendje
- irányító csop.,fogl.fórum, menedzsment kapcsolata,döntéshozatal,felelősségek - feladatkörök,ülésezések,dokumentálás képviselet - nyilvánosság, kommunikáció - záró rendelkezések (hatályosság, módosítás lehetősége)

18 3. A helyzetelemzés Célja az adott térség fogl. célú feltérképezése
Javasolt elemzési területek: - az adott terület erősségei, gyengeségei, erőforrásai, a helyi munkapiac sajátosságai, lehetőségei, veszélyei - a képzési szükségletek és kibocsátások összhangja - a foglalkoztatásban releváns szervezetek feltérképezése - helyi,kistérségi,megyei,regionális fejlesztési tervek fogl. hatásainak elemzése

19 4.Stratégia(amire keressük a választ)
Helyzetmeghatározás (hol tartunk) Célmeghatározás (hová akarunk jutni) Programok megfogalmazása (hogyan érhetjük el céljainkat) Értékelés, ellenőrzés (jó úton járunk-e)

20 A stratégia szerkezete
Alapelvek Jövőkép, célrendszer, irányok Prioritások, intézkedések A szükséges és lehetséges források feltárása (indikatív forrástérkép) Monitoring és értékelés A végrehajtás intézményrendszere Vezetői összefoglaló

21 5. A foglalkoztatási akcióterv
A megállapodásra, stratégiára alapuló ütemtervet, humánerőforrás-tervet,költségvetést tartalmazó intézkedéssorozat, amely tartalmazza a végrehajtandó projekteket is. Időtartama 1-2 év, folyamatos monitoring és értékelés mellett.

22 6. A munkaprogram Tartalmazza a paktum keretében végrehajtandó projektek összefoglalását az adott év feladatainak felsorolását,felelősségeket,határidőket, a szervezet rendezvénynaptárát. Időtartama 1 év, megjelölve az áthúzódó feladatokat is.

23 Tagállami tapasztalatok - összességében
A foglalkoztatási paktumokat a régiókra jellemző programcsomagként, hatékony együttműködési formaként értelmezhetjük. Súlypontok a déli övezet tagállamaiban: idegenforgalom, mezőgazdaság fejlesztése, környezet megőrzése, kisipar támogatása,társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem Súlypontok az északi régiókban: a népesség elvándorlásának megakadályozása, új munkaidő-modellek kifejlesztése,szolgáltatások fejlesztése, hálózatfejlesztések

24 Egyes tagállami tapasztalatok 1.
Ausztria: 9 szövetségi tartományi paktum Szövetségi koordináció, hálózat Belgium: 5 partnerség Időtartam 6 év Megoldások a régiók szociális, gazdasági problémáira Konzultációs háttér biztosítása

25 Egyes tagállami tapasztalatok 2.
Finnország: 3 TEP, időtartam 6 év Erős önkormányzati részvétel Új, innovatív foglalkoztatási formák Koordináció, hálózatalakítás, együttműködés Franciaország: 4 helyi együttműködési partnerség Képzések, speciális szolgáltatások (információ, orientáció, egyéni segítségnyújtás, képességfejlesztés)

26 Egyes tagállami tapasztalatok 3.
Görögország: Jelenleg 61 partnerség regionális és kistérségi szinten Fő irányok: foglalkoztatás, társadalmi integráció elősegítése, kirekesztés megelőzése, innovatív módszerek kifejlesztése Hátrány a rövid élettartam

27 Egyes tagállami tapasztalatok 4.
Írország: 38 TEP (kijelölt kedvezőtlen adottságú térségekben) Célok: a hátrányos helyzet megszűntetése, társadalmi, gazdasági integráció támogatása, szolgáltatások fejlesztése Németország: 12 helyi paktum, időtartam 4 év, területi hatályuk Berlin Foglalkoztatási, képzési lehetőségek megteremtése Vállalkozások támogatása Hálózatépítés, technikai segítségnyújtás Új-Zéland: 26 régió-26 paktum regionális fejlesztések koordinálása

28 Egyes tagállami tapasztalatok 5.
Norvégia: 19 megyei foglalkoztatási partnerség Fenntartható regionális fejlődés elősegítése A regionális szereplők közti együttműködés javítása Regionális stratégiai tervezés Időtartam: évenként kötik Portugália: (Szociális Hálózati Program) Az önkormányzatok területén alakultak, 278-ból 275-ben működik SzHP Szegénység, kirekesztettség, hátrányos helyzet felszámolása

29 Egyes tagállami tapasztalatok 6.
Spanyolország: Barcelona tartomány önkormányzatai és körzetei 19 katalán TFP Integrált területi fejlesztések támogatása Társadalmi kohézió, piaci versenyképesség javítása Szlovákia: 5 régióban 27 partnerség Közösségek társadalmi integrálása, kirekesztettség elleni küzdelem Foglalkoztathatóság javítása Koordinációk fejlesztése

30 Magyarország Jelenleg több, mint 40 TEP
Finanszírozás: ROP,Interreg,Phare Területi hatály: Települési (2) Kistérségi (28) Megyei (6) Regionális (2) Határon átnyúló (2) Partnerek: önkormányzatok, munkaügyi központok, szociális partnerek, civil szervezetek, képző intézmények, területfejlesztési szervezetek, gazdasági kamarák.

31 Határon átnyúló kezdeményezések 1.
Dánia – Svédország Kkv-k támogatása Női foglalkoztatás bővítése Turizmus fejlesztése Foglalkoztatottak képzési színvonalának emelése Együttműködés javítása a regionális hivatalok, gazdasági szereplők és szociális szervezet között

32 Határon átnyúló kezdeményezések 2.
Magyarország – Ausztria A West-Pannon Eurégió Foglalkoztatási Paktumának létrehozását segítő megvalósíthatósági tanulmány a határmenti munkaügyi együttműködések tapasztalatai alapján a következő tartalmakat javasolja a munkaprogram során megtárgyalni és közülük 2-3 területet kiválasztani: Közös stratégiák kifejlesztése közös projektek kifejlesztése és megvalósítása humánerőforrás fejlesztés (képzési együttműködések) gazdasági környezet fejlesztése (klaszterek együttműködése) Az Eurégió munkapiacát szolgáló információs rendszer fejlesztése a második munkapiac tovább fejlesztése

33 Határon átnyúló kezdeményezések 3.
Jelenleg folyik a határon átnyúló paktumot megvalósító projekt Nyitó konferencia Hat tematikus workshop lezajlott a hat munkacsoportban (munkaügyi szervezetek, önkormányzatok, képző szervezetek, szakszervezetek, civil szervezetek, területfejlesztési ügynökségek, vállalkozások A helyzetértékelés megtörtént Megkezdődött a stratégia kialakítása

34 A paktum nem verseny, hanem együttműködés!!! Köszönöm figyelmüket!
Gombás József ZMMK Stratégiai Fejlesztési Osztályvezető 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u Tel.: (92)


Letölteni ppt "Területi foglalkoztatási paktumok az EU-ban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések