Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Területi foglalkoztatási paktumok az EU-ban A foglalkoztatási paktum, mint legjobb gyakorlat (best practice)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Területi foglalkoztatási paktumok az EU-ban A foglalkoztatási paktum, mint legjobb gyakorlat (best practice)"— Előadás másolata:

1 1 Területi foglalkoztatási paktumok az EU-ban A foglalkoztatási paktum, mint legjobb gyakorlat (best practice)

2 2 Előzmények, helyzetkép Európában jelentős gazdasági és szociális változások történtek, általános gazdasági recesszió, romlottak a makrogazdasági mutatók. 1985-1995 között a tagállamok munkaerő-piaci kínálata 9,4 millió fővel növekedett, miközben csak 8,5 millió munkahelyet teremtettek. Kihívások a foglalkoztatásban: előtérbe kerül a regionális és helyi politika fontossága, közösségi szinten is deklarálni kell a munkanélküliség elleni küzdelmet.

3 3 KÖVETKEZMÉNYEK: 1994. Essen, Európai Csúcs „közösségi foglalkoztatási stratégia” Kitörési pontok az „esseni prioritások” 1.A munkaerő foglalkoztatási lehetőségének javítása a szakképzés fejlesztésével 2.A foglalkoztatás intenzivitásának erősítése és növekedése 3.A közvetett munkaerő-költségek csökkentése 4.A munkaerő-piaci politikák hatékonyságának növelése 5.A munkanélküliség által különösen sújtott rétegeket támogató intézkedések javítása

4 4 Az esseni prioritások végrehajtása sem a foglalkoztatásban sem a tagállami intézkedések összhangjában nem hozott érdemi előrelépést. DE! Megalapozott egy együttgondolkodást és egy későbbi közös stratégiát.

5 5 1997. Amszterdami Szerződés  áttörés a közösségi szintű foglalkoztatáspolitika megteremtésében A Római Szerződés kiegészül a foglalkozatási fejezettel a foglalkoztatáspolitika közösségi szintre emelkedik EK Tanácsa foglalkozatási irányvonalakat fogad el, amelyek mentén összehangolják a nemzeti foglalkoztatási politikákat.

6 6 1997. Luxemburgi Foglalkoztatási Csúcs Megalkotta az Európai Foglalkozatási Stratégiát 19 irányvonal 4 pillér Foglalkozathatóság növelése (fiatalok és tartósan munkanélküliek) Vállalkozói készség erősítése (kkv és adórendszer) Alkalmazkodó képesség fejlesztése (atipikus foglalkoztatás) Esélyegyenlőség biztosítása (nemek közti diszkrimináció felszámolása)

7 7 1999. Köln-i Csúcs Európai Foglalkozatási Paktum Makrogazdasági párbeszéd EU Bizottság, EU Tanácsa, Európai Központi Bank, szociális partnerek Évente két alkalommal áttekintik a helyzetet

8 8 2000. Lisszaboni Csúcs A Tanács tovább fejleszti a foglalkoztatási stratégiát Cél: a foglalkoztatási ráta 2010-re érje el a 70%-ot (nők esetében 60%-ot)

9 9 2005. Megerősített Lisszaboni Stratégia Felülvizsgált Lisszaboni Akcióprogram (NAP) 2006-2008 a növekedésért és a foglalkoztatásért

10 10 Az Európai Foglalkoztatási Stratégia Három szinten valósul meg Közösségi szinten: irányvonalak, ajánlások, értékelő jelentések Ehhez párosulnak a támogatási rendszerek: strukturális alapok (ESZA, ERFA) közösségi kezdeményezések (EQUAL, URBAN, LEADER, INTERREG) Nemzeti szinten: Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv Regionális, helyi szint EU Fogl. Strat. 2002-es irányelvekben előtérbe kerül

11 11 A Bizottság paktumokat értékelő szempontjai Partnerség 1260/1999 EK rendelet IV. fejezet 8. bekezdés szabályozza a partnerséget - regionális, helyi hatóságok, egyéb illetékes közhivatalok - gazdasági, szociális partnerek - civil szervezetek - bármely egyéb illetékes szervezet (pl. képző intézmények)

12 12 A lényeg A partnerség méltányos együttműködés a közös haszon reményében!

13 13 Territoriális foglalkoztatási paktumok (TEP) Követelmények: Helyi kezdeményezések legyenek Széles körű és hatékony partnerségen alapuljanak Integrált és innovatív stratégiával rendelkezzenek Eredmények: a térségi szereplők együttműködésének új kultúrája képesek a gazdaság szükségleteit kifejezni a humánerőforrás vonatkozásában legitimitást biztosítanak a munkaerő-piaci beavatkozásokhoz a foglalkoztatást a helyi társadalom ügyévé teszik hatékonyabbá válik az információáramlás

14 14 A foglalkozatási paktum lényege A térségek belső fejlődési potenciálját aktivizálja Széles társadalmi összefogás  erős legitimációt eredményez Társadalmi tőke számára szervezeti keretet biztosít Motivált partnerséget hoz létre, a térségi szolidaritást erősíti Nő az aktivitás a harmadik szektorban

15 15 A szükséges dokumentumok Együttműködési megállapodás Ügyrend (szervezeti-működési struktúra) Helyzetelemzés Foglalkoztatási stratégia Foglalkoztatási akcióterv Munkaprogram

16 16 1.Együttműködési megállapodás A paktumot hivatalosan megalapító dokumentum Felépítése - preambulum - a paktum célkitűzései (SWOT- alapján konszenzussal) - célcsoportok - a finanszírozás gyakorlata - aláírások, támogató nyilatkozatok

17 17 2. Ügyrend A paktum szervezetének részletes rendje - irányító csop.,fogl.fórum, menedzsment kapcsolata,döntéshozatal,felelősségek - feladatkörök,ülésezések,dokumentálás képviselet - nyilvánosság, kommunikáció - záró rendelkezések (hatályosság, módosítás lehetősége)

18 18 3. A helyzetelemzés Célja az adott térség fogl. célú feltérképezése Javasolt elemzési területek: - az adott terület erősségei, gyengeségei, erőforrásai, a helyi munkapiac sajátosságai, lehetőségei, veszélyei - a képzési szükségletek és kibocsátások összhangja - a foglalkoztatásban releváns szervezetek feltérképezése - helyi,kistérségi,megyei,regionális fejlesztési tervek fogl. hatásainak elemzése

19 19 4.Stratégia(amire keressük a választ) Helyzetmeghatározás (hol tartunk) Célmeghatározás (hová akarunk jutni) Programok megfogalmazása (hogyan érhetjük el céljainkat) Értékelés, ellenőrzés (jó úton járunk-e)

20 20 A stratégia szerkezete Alapelvek Jövőkép, célrendszer, irányok Prioritások, intézkedések A szükséges és lehetséges források feltárása (indikatív forrástérkép) Monitoring és értékelés A végrehajtás intézményrendszere Vezetői összefoglaló

21 21 5. A foglalkoztatási akcióterv A megállapodásra, stratégiára alapuló ütemtervet, humánerőforrás- tervet,költségvetést tartalmazó intézkedéssorozat, amely tartalmazza a végrehajtandó projekteket is. Időtartama 1-2 év, folyamatos monitoring és értékelés mellett.

22 22 6. A munkaprogram Tartalmazza a paktum keretében végrehajtandó projektek összefoglalását az adott év feladatainak felsorolását,felelősségeket,határidőket, a szervezet rendezvénynaptárát. Időtartama 1 év, megjelölve az áthúzódó feladatokat is.

23 23 Tagállami tapasztalatok - összességében A foglalkoztatási paktumokat a régiókra jellemző programcsomagként, hatékony együttműködési formaként értelmezhetjük. Súlypontok a déli övezet tagállamaiban: idegenforgalom, mezőgazdaság fejlesztése, környezet megőrzése, kisipar támogatása,társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem Súlypontok az északi régiókban: a népesség elvándorlásának megakadályozása, új munkaidő-modellek kifejlesztése,szolgáltatások fejlesztése, hálózatfejlesztések

24 24 Egyes tagállami tapasztalatok 1. Ausztria: 9 szövetségi tartományi paktum Szövetségi koordináció, hálózat Belgium: 5 partnerség Időtartam 6 év Megoldások a régiók szociális, gazdasági problémáira Konzultációs háttér biztosítása

25 25 Egyes tagállami tapasztalatok 2. Finnország: 3 TEP, időtartam 6 év Erős önkormányzati részvétel Új, innovatív foglalkoztatási formák Koordináció, hálózatalakítás, együttműködés Franciaország: 4 helyi együttműködési partnerség Képzések, speciális szolgáltatások (információ, orientáció, egyéni segítségnyújtás, képességfejlesztés)

26 26 Egyes tagállami tapasztalatok 3. Görögország: Jelenleg 61 partnerség regionális és kistérségi szinten Fő irányok: foglalkoztatás, társadalmi integráció elősegítése, kirekesztés megelőzése, innovatív módszerek kifejlesztése Hátrány a rövid élettartam

27 27 Egyes tagállami tapasztalatok 4. Írország: 38 TEP (kijelölt kedvezőtlen adottságú térségekben) Célok: a hátrányos helyzet megszűntetése, társadalmi, gazdasági integráció támogatása, szolgáltatások fejlesztése Németország: 12 helyi paktum, időtartam 4 év, területi hatályuk Berlin Foglalkoztatási, képzési lehetőségek megteremtése Vállalkozások támogatása Hálózatépítés, technikai segítségnyújtás Új-Zéland: 26 régió-26 paktum regionális fejlesztések koordinálása

28 28 Egyes tagállami tapasztalatok 5. Norvégia: 19 megyei foglalkoztatási partnerség Fenntartható regionális fejlődés elősegítése A regionális szereplők közti együttműködés javítása Regionális stratégiai tervezés Időtartam: évenként kötik Portugália: (Szociális Hálózati Program) Az önkormányzatok területén alakultak, 278-ból 275-ben működik SzHP Szegénység, kirekesztettség, hátrányos helyzet felszámolása

29 29 Egyes tagállami tapasztalatok 6. Spanyolország: Barcelona tartomány önkormányzatai és körzetei 19 katalán TFP Integrált területi fejlesztések támogatása Társadalmi kohézió, piaci versenyképesség javítása Szlovákia: 5 régióban 27 partnerség Közösségek társadalmi integrálása, kirekesztettség elleni küzdelem Foglalkoztathatóság javítása Koordinációk fejlesztése

30 30 Magyarország Jelenleg több, mint 40 TEP Finanszírozás: ROP,Interreg,Phare Területi hatály: Települési (2) Kistérségi (28) Megyei (6) Regionális (2) Határon átnyúló (2) Partnerek: önkormányzatok, munkaügyi központok, szociális partnerek, civil szervezetek, képző intézmények, területfejlesztési szervezetek, gazdasági kamarák.

31 31 Határon átnyúló kezdeményezések 1. Dánia – Svédország Kkv-k támogatása Női foglalkoztatás bővítése Turizmus fejlesztése Foglalkoztatottak képzési színvonalának emelése Együttműködés javítása a regionális hivatalok, gazdasági szereplők és szociális szervezet között

32 32 Határon átnyúló kezdeményezések 2. Magyarország – Ausztria A West-Pannon Eurégió Foglalkoztatási Paktumának létrehozását segítő megvalósíthatósági tanulmány a határmenti munkaügyi együttműködések tapasztalatai alapján a következő tartalmakat javasolja a munkaprogram során megtárgyalni és közülük 2-3 területet kiválasztani: -Közös stratégiák kifejlesztése -közös projektek kifejlesztése és megvalósítása -humánerőforrás fejlesztés (képzési együttműködések) -gazdasági környezet fejlesztése (klaszterek együttműködése) -Az Eurégió munkapiacát szolgáló információs rendszer fejlesztése -a második munkapiac tovább fejlesztése

33 33 Határon átnyúló kezdeményezések 3. Jelenleg folyik a határon átnyúló paktumot megvalósító projekt Nyitó konferencia Hat tematikus workshop lezajlott a hat munkacsoportban (munkaügyi szervezetek, önkormányzatok, képző szervezetek, szakszervezetek, civil szervezetek, területfejlesztési ügynökségek, vállalkozások A helyzetértékelés megtörtént Megkezdődött a stratégia kialakítása

34 34 A paktum nem verseny, hanem együttműködés!!! Köszönöm figyelmüket! Gombás József ZMMK Stratégiai Fejlesztési Osztályvezető 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42- 44. Tel.: (92) 549-480 E-mail: gombasj@lab.hugombasj@lab.hu


Letölteni ppt "1 Területi foglalkoztatási paktumok az EU-ban A foglalkoztatási paktum, mint legjobb gyakorlat (best practice)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések