Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

“A tenger megismerte hangját és engedelmeskedett parancsának

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "“A tenger megismerte hangját és engedelmeskedett parancsának"— Előadás másolata:

1 “A tenger megismerte hangját és engedelmeskedett parancsának
“A tenger megismerte hangját és engedelmeskedett parancsának. Betegség és halál meghajolt tekintélye előtt, és zsákmányukat visszaadták Neki. A Nap felismerte Őt, és haláltusája alatt homályba burkolózott. A sziklák ismerték Őt, és kiáltására remegve hasadtak darabokra. Az élettelen természet ismerte Krisztust, és tanúbizonyságot tett istenségéről.”

2 „Mindezeket látva letérdelek az Atya-Isten előtt, és imádom őt, akitől minden mennyei és földi család a nevét kapja. Arra kérem, hogy dicsőséges gazdagsága szerint erősítse meg a „belső embert” bennetek a Szent Szellem segítségével, hogy Krisztus maga lakjon a szívetekben, hit által. Azt kérem, hogy mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe, sőt, egész életetek erre épüljön. Kérem, hogy ilyen módon képesek legyetek — Isten egész népével együtt — annak a megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas és mennyire mély az isteni szeretet. Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek, és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen. Bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni.” Ef. 3:14-20

3 Isten miben mutatja meg minden nap, a feléd irányuló szeretetét?
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn 3:16 „Abból értettük meg, hogy valójában mit jelent Isten irántunk való szeretete, hogy Krisztus a saját életét áldozatul adta értünk.” 1Jn 3:16 „Isten pedig úgy mutatta meg nekünk, mennyire szeret bennünket, hogy elküldte a Földre az egyetlen Fiát, hogy rajta keresztül örök életet kapjunk. Ez az isteni szeretet! Nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem ahogy ő szeret bennünket.” 1Jn 4:9-10 Isten miben mutatja meg minden nap, a feléd irányuló szeretetét?

4

5

6 „A láthatatlan Isten látható képmása az elsőszülött Fiú”
„Régen a próféták által szólt Isten az őseinkhez. Sokszor és sokféleképpen megszólította őket. Most, ezekben az utolsó napokban azonban a saját Fián keresztül szólt hozzánk, aki által teremtette a világot, és akinek mindent örökségül adott. Isten láthatatlan lénye látható formában mutatkozik meg a Fiúban, aki Isten dicsőségét tükrözi vissza. Hatalmas szavával a Fiú tartja össze és kormányozza az egész világmindenséget. Ő az, aki megtisztított bennünket bűneinktől, s azután a Felséges Isten jobbja felől leült a Mennyben. Isten a Fiának sokkal magasabb rangot és nagyobb hatalmat adott, mint az angyaloknak, ezért a Fiú sokkal feljebb való az angyaloknál.” Zsid 1:1-2 „A láthatatlan Isten látható képmása az elsőszülött Fiú” Kol 1:15

7 Mózes I. könyvében Jézus az asszony magja.
Mózes II. könyvében Ő a páskabárány. Mózes III. könyvében Ő a Pap, az Oltár és az Áldozati Bárány. Mózes IV. könyvében Ő a felhőoszlop nappal és a tűzoszlop éjjel. Mózes V. könyvében Jézus a Mózeshez hasonló próféta. Józsué könyvében Jézus az Üdvösségünk Fejedelme.

8 A Bírák könyvében Ő a mi Bíránk és Törvényadónk.
Ruth könyvében Ő a mi Rokonunk és Megváltónk. Sámuel I. és II. könyvében Ő a mi Prófétánk, akiben bízunk. A Királyok és Krónikák könyveiben Ő a mi Királyunk, aki uralkodik. Ezsdrás könyvében Ő az emberi élet lerombolt falainak újjáépítője. Nehémiás könyvében Jézus a mi Helyreállítónk.

9 Eszter könyvében Ő a mi Ügyvédünk.
Jób könyvében Jézus a mi örökké élő Megváltónk. A Zsoltárokban Ő a mi Pásztorunk. A Példabeszédekben Ő a mi Bölcsességünk. A Prédikátor könyvében Ő a mi Reménységünk a feltámadásra. Az Énekek énekében Ő a mi szerető Vőlegényünk.

10 Ézsaiás könyvében Jézus a szenvedő Szolga.
Jeremiás könyvében Ő az igaz, akivel igazságtalanul bántak. Jeremiás siralmaiban Ő a mi síró prófétánk. Ezékiel könyvében Ő az, akinek joga van uralkodni. Dániel könyvében Jézus a negyedik személy a tüzes kemencében. Hóseás könyvében Jézus a hűséges férj, aki örökre házasságra lépett a bűnössel.

11 Jóel könyvében Ő az, aki Szentlélekkel és tűzzel keresztel.
Ámósz könyvében Ő a jogosság helyreállítója. Abdiás könyvében, Ő a hatalmas megmentő. Jónás könyvében Ő a mi nagy külföldi misszionáriusunk. Mikeás könyvében Jézus a szép lábú örömhírt mondó. Náhum könyvében Jézus a mi menedékünk a szorongattatás idején.

12 Habakuk könyvében Ő az Isten az én Szabadítóm.
Zofóniás könyvében Ő Izráel Királya. Haggeus könyvében Ő a pecsétgyűrű. Zakariás könyvében Ő a mi alázatos, szamárháton ülő Királyunk. Malakiás könyvében Jézus az igazságosság fia. Máté evangéliumában Jézus a "Velünk az Isten"

13 Márk evangéliumában Ő az Isten Fia. Lukács evangéliumában Ő Mária Fia.
János evangéliumában Ő az Élet Kenyere. Az Apostolok cselekedeteinek könyvében Jézus a világ Megváltója. A Rómaiakhoz írt levélben Jézus Isten igazsága. Az Korinthusiakhoz írt 1. levélben Ő a Feltámadás.

14 A Korinthusiakhoz írt 2. levélben Ő a minden vigasztalás Istene.
A Galatákhoz írt levélben Ő a te szabadságod, aki téged szabaddá tesz. Az Efézusiakhoz írt levélben Jézus az Egyház Feje. A Filippibeliekhez írt levélben Jézus a mi örömünk. A Kolossébeliekhez írt levélben Jézus a te teljességed. A Thesszalonikaiakhoz írt 1. és 2. levélben Ő a mi reménységünk.

15 A Timóteushoz írt 1. levélben Ő a te hited.
A Timóteushoz írt 2. levélben Jézus a te stabilitásod. A Tituszhoz írt levélben Jézus az Igazság. A Filemonhoz írt levélben Ő a te jótevőd. A Zsidókhoz írt levélben Ő a te tökéletességed. A Jakabhoz írt levélben Ő a hited mögött rejlő erő.

16 Péter 1. levelében Ő a te példaképed.
Péter 2. levelében Jézus a te tisztaságod. János 1. levelében Jézus a te életed. János 2. levelében Ő a te mintád. János 3. levelében Ő a te motivációd. Júdás levelében Ő a te hited alapja. A Jelenések könyvében Jézus a te eljövendő Királyod.

17 Ő az Első és Utolsó, a Kezdet és a Vég.
Ő a Teremtett világ Fenntartója és mindenek Teremtője. Ő a Világmindenség Tervezője és Minden idők Igazgatója. Ő mindig Volt, mindig Van és mindig Lesz, Ő megingathatatlan, megváltoztathatatlan, verhetetlen és megsemmisíthetetlen. Összetöretett és gyógyulást hozott.

18 Átszögezték és enyhített fájdalmainkon,
Üldözték és szabadságot hozott, Meghalt és életet adott. Feltámadt és erőt ad, Uralkodik és békességet ad. A világ nem értheti meg,

19 Hadseregek nem győzhetik le, Iskolák nem képesek megmagyarázni,
A vezetők pedig nem hagyhatják figyelmen kívül Őt. Heródes nem tudta megölni, A farizeusok nem tudták összezavarni, A nép nem tudta megtartani,

20 Neró nem tudta megsemmisíteni, A New Age nem tudja helyettesíteni Őt.
Ő Élet, Szeretet, Örökkévalóság és Törvény. Ő jóság, kedvesség, gyengédség és szeretet. Ő szent, igaz, hatalmas, erős és jó. Útja helyes, szavai pedig örökkévalók. Ő az, aki igazán szeret Téged!

21 Szabályai változatlanok, és folyton rajtam tartja szemét.
Ő az én Megváltóm, Szabadítóm, Istenem és Papom, Ő az én Örömöm, Vigaszom, Törvényem, aki uralkodik az életemen.

22 hogy mennyire szeret az Isten És kell hogy végre átéld,
Kell hogy végre érezd, hogy mennyire szeret az Isten Kegyelme éltet És kell hogy végre átéld, ahogy a megbocsátás Átformál egy népet

23 Megváltó, üdvösség szerzője Győztes, hegyeket mozdít el
Király és szabadító, ítél és megsegít Győztes, hegyeket mozdít el Mert Ő legyőzte a sírt, Ő legyőzte a sírt!

24 Ha hibáztam, Te védj meg, Ölelj át ha félek, töltsd be életem Meghajlok előtted, szívemből követlek, csak Érted élek, Érted élek már

25 Győztes , hegyeket mozdít el Megváltó, üdvösség szerzője,
Király és szabadító, ítél és megsegít Megváltó, üdvösség szerzője, Mert Ő legyőzte a sírt, Ő legyőzte a sírt!

26 Életünkkel mondjuk el, hogy élsz hirdetjük Megváltónk dicsőségét,
Jézus

27 Megváltó, üdvösség szerzője Győztes, hegyeket mozdít el
Király és szabadító, ítél és megsegít Győztes, hegyeket mozdít el Mert Ő legyőzte a sírt, Ő legyőzte a sírt!


Letölteni ppt "“A tenger megismerte hangját és engedelmeskedett parancsának"

Hasonló előadás


Google Hirdetések