Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása a határon átnyúló kapcsolatokra, agráriumra és kereskedelemre című projekt kutatási eredményeinek bemutatása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása a határon átnyúló kapcsolatokra, agráriumra és kereskedelemre című projekt kutatási eredményeinek bemutatása."— Előadás másolata:

1 Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása a határon átnyúló kapcsolatokra, agráriumra és kereskedelemre című projekt kutatási eredményeinek bemutatása – Csongrád megye Innoratio Kutatóműhely Szeged, 2010. augusztus 25.

2 Módszertani bevezető: kvalitatív és kvantitatív adatgyűjtési technikák ötvözése

3 Módszertani iskolák álláspontjai a társadalomtudományokban kvantitatívkvantitatív kvalitatívkvalitatív

4 Adatgyűjtési technikák egy kvalitatív-kvantitatív skálán megfigyelésRésztvevő megfigyelés Strukturálatlan interjú Strukturált interjú Rugalmas kérdőív Standard kérdőív Másolagos elemzés

5 Megbízhatóság és érvényesség Kvantitatív álláspont („n” növeli a megbízhatóságot, csökkenti az érvényességet ) Kutatási probléma meghatározása Hipotézisek megfogalmazása operacionalizálás Kutatási eszköz megtervezése AdatgyűjtésAdatelemzés Következtetések Eredmények

6 Megbízhatóság és érvényesség Kvalitatív álláspont Kutatási téma kiválasztása Kérdések felvetése Adatgyűjtés Adatrögzítés Adatelemzés Tanulmányírás

7 A kutatás eredményei kvantitatív kutatási szakasz

8 A két megye gazdasági szereplőinek területi kötődése A v á llalkoz á sok műk ö d é s é nek egyik fontos jellemzője azok ter ü leti be á gyaz ó d á sa, ter ü leti k ö tőd é se. Ha a v á llalkoz ó k é let ú tja felől vizsg á ljuk a k é rd é st, akkor a f ö ldrajzi mobilit á sr ó l is k é pet kaphatunk. Ha p é ld á ul viszonylag magas a m á s t é rs é gből é rkezett v á llalkoz ó k ar á nya, akkor ez az adott t é rs é g gazdas á gi vonzerej é t is t ü kr ö zheti. Eset ü nkben azt l á thatjuk, hogy a v á llalkoz ó k nagyobbik h á nyad á nak (60-68 sz á zal é k á nak) igen erősek a ter ü leti gy ö kerei, hiszen olyan telep ü l é sen gazd á lkodnak, ahol sz ü lettek vagy legal á bb is gyermekkorukt ó l é lnek. Nem ismer ü nk ö sszehasonl í t ó adatokat, ez é rt nem í t é lhető meg pontosan, hogy m á s t é rs é gekhez viszony í tva ez az ar á ny mennyire tekinthető magasnak. Mindazon á ltal van é szrevehető k ü l ö nbs é g a Csongr á d é s Temes megy é k k ö z ö tt: ez ut ó bbiban hat á rozottan magasabb a m á s t é rs é gből (telep ü l é sről) é rkezettek ar á nya. Ennek r é szben lehet magyar á zata a t é rs é g gazdas á gi é rtelemben vett vonzereje, de term é szetesen ö sszef ü gghet valamilyen m á s okb ó l bek ö vetkezett n é pess é gmozg á ssal is. Itt született Ön ezen a településen?Csongrád megye %Temes megye % Igen itt született, azóta is itt él50,041,4 Igen, itt született, de lakott másutt is5,55,7 Nem itt született, de kisgyermekkorától itt él12,713,3 Nem itt született, később költözött ide31,839,6 Összesen100,0 N =490495

9 Az ü zleti kapcsolati h á l ó nemzetk ö zi-ter ü leti jellemzői Gazdasági, üzleti kapcsolat európai országban Csongrád megyeTemes megye Van ilyen12,319,8 Nincs ilyen87,780,2 Összesen 100,0 N = 496 Gazdasági kapcsolat európai országok valamelyikében Temes megye Németország44,9 Magyarország40,8 Olaszország34,7 Ausztria20,4 N=98 Gazdasági kapcsolat európai országok valamelyikében Magyarország Románia42,9 Németország34,2 Szerbia20,5 Olaszország14,5 Ausztria12,8 Szlovákia11,2 Csehország11,1 N=60

10 Kutatási eredmények - Magyarország - Románia reláció: utazások a szomszéd országba Utazási célok Magyarországról Romániába Romániából Magyarországra tranzit17,6tranzit77,0 nyaralás, pihenés62,3vásárlás78,3 nyaralás, pihenés53,2 rokonlátogatás28,4 vásárlás25,6üzleti26,8 üzleti23,0 rokonlátogatás14,9 munkavégzés12,1munkavégzés8,1 egyéb10,9gyógykezelés7,6 tanulás9,8egyéb7,0 gyógykezelés1,5tanulás4,9 N=164N=272

11 Kutatási eredmények - Gazdasági tevékenység szervezeti jellemzői Cégforma MagyarországRománia Egyéni vállalkozó60,8KFT93,8 KFT22,0Egyéni vállalkozó2,8 Betéti társaság12,6RT1,2 őstermelő2,6őstermelő1,0 RT0,8Egyéb forma0,4 egyéb2,8Betéti társaság0,0 N=164N=272

12 SzektorCsongrád megyeTemes megye Mezőgazdaság6,64,0 Ipar17,017,9 Szolgáltatás (tercier szektor)76,485,0

13 Foglalkoztat á s Foglalkoztat-e alkalmazottakat, munkásokat a vállalkozásában?

14 Külföldi munkavállalókat foglalkoztató vállalkozások aránya %

15 A hat á rmenti á ruforgalom jellemzői Milyen románinai terméket, szolgáltatást szokott vásárolni Ön? TermékN% Műtrágyát337,50% Műszaki, elektronikai terméket 225% Faipari terméket112,50% Textilipari terméket112,50% Üzemanyagot (benzint, gázolajat) 112,50% Összesen:8100% Milyen magyar terméket, szolgáltatást szokott vásárolni? TermékN% Műszaki, elektronikai terméket2221,6 Alkatrészt'1312,7 Egyéb élelmiszeripari terméket1211,8 Zöldséget, gyümölcsöt109,8 Faipari terméket98,8 Építőipari terméket76,9 Üzemanyagot (benzint, gázolajat) 65,9 Szerszámot54,9 Textilipari terméket43,9 Virágot, dísznövényt32,9 Félkész vagy kész hústerméket22,0 Tejterméket22,0 Fémipari terméket22,0 Gépet22,0 Műtrágyát22,0 Egyéb vegyipari terméket11,0 Összesen102100

16

17 Közvetlen magyarországi beszerzés TermékN% Műszaki, elektronikai terméket 1316,9 Alkatrészt911,7 Faipari terméket810,4 Egyéb élelmiszeripari terméket 79,1 Félkész vagy kész hústerméket 56,5 Virágot, dísznövényt56,5 Textilipari terméket56,5 Zöldséget, gyümölcsöt45,2 Üzemanyagot (benzint, gázolajat) 45,2 Mezőgazdasági terményt33,9 Építőipari terméket33,9 Gépet33,9 Műtrágyát33,9 Élő állatot22,6 Tejterméket22,6 Szerszámot11,3 Összesen77100,0

18

19 Magyarországról történő beszerzések okai OkN% Jobb minőség2327,7 Ugyanolyan minőség, de kedvezőbb ár 2024,1 Alacsonyabb beszerzési ár miatt (nagyobb haszonkulccsal tudom értékesíteni) 1619,3 Személyes ismeretség1113,3 Ilyen terméket, szolgáltatást belföldön nem kapok meg 910,8 Egyéb44,8 Összesen83100,0

20 A Magyarországról vásárolt termékek felhasználásának módja igen (N)nem (N) felhasználja2430 feldolgozza846 tovább érétkesíti2826

21 Magyarországról történő közvetlen beszerzések mennyiségének változása mindkét ország Európai Uniós tagsága (2007) óta N% nagymértékben csökkent 36,8% nem változott2659,1% kis mértékben növekedett 1125,0% nagymértékben növekedett 49,1%

22

23 Ami ó ta mindk é t orsz á g tagja az Eur ó pai Uni ó nak (2007), v á ltozott-e az Ö n rom á niai forgalma?

24 Seg í ti-e az Ö n tev é kenys é g é t, munk á j á t, á ruj á nak é rt é kes í t é s é t valamilyen szervezet? említések száma Egyéb20 Kereskedelmi- vagy iparkamara19 Települési önkormányzat12 Egyetem(ek)6 Egyéb szakintézmények6 Agrár- vagy kézműves kamara5 Civil szervezetek5 Közhasznú társaság2 Kistérségi társulás1 Vállalkozásfejlesztési alapítvány(ok)1 Vízügyi igazgatóság1 Megyei önkormányzat0 Környezetvédelmi felügyelőség0 DKMT eurorégió0

25 Ismer-e Ön a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok segítésére létrehozott szervezeteket?

26 Adott-e be Ö n, adtak-e be Ö n ö k hat á ron á tny ú l ó egy ü ttműk ö d é sre vonatkoz ó p á ly á zatot?

27 A jövőben tervezi-e, tervezik-e (további) határon átnyúló együttműködési pályázat beadását

28 Az Eur ó pai Uni ó hoz val ó csatlakoz á s meg í t é l é se az egy é ni gazdas á gok, v á llalkoz á sok aspektus á b ó l, mindk é t orsz á g eset é ben ö sszess é g é ben negat í v. Magyarorsz á g eset é ben 57,9%, Rom á nia eset é ben pedig 68,2% v á laszolt ú gy, hogy ink á bb nem vagy egy á ltal á n nem j á rt előny ö kkel a csatlakoz á s v á llalkoz á sa sz á m á ra. A v á llalkoz á suk sz á m á ra előnyt é rz é kelők ink á bb a Magyar csatlakoz á sban tapasztalj á k ezt, a v á laszol ó k 19,7%-a é rz é kel előny ö ket, a Rom á n csatlakoz á s pozit í v hat á sait enn é l kevesebben, 12,6% é rz é keli. A Rom á nia Eur ó pai Uni ó hoz val ó csatlakoz á s á b ó l sz á rmaz ó előny ö k meg í t é l é s é n é l fontos kiemelni, hogy a meg í t é l é s nagyban f ü gg att ó l, hogy rendelkezik-e a v á laszol ó rom á niai kapcsolatokkal. A gazdas á gi kapcsolatok megl é te, - k ü l ö n ö sen, az é rt é kes í t é si kapcsolat – nagym é rt é kű k ü l ö nbs é get tesz Rom á nia Eur ó pai Uni ó hoz t ö rt é nő csatlakoz á s á nak meg í t é l é s é ben. Azok, akik eladnak valamilyen term é ket, szolg á ltat á st rom á niai v á s á rl ó knak l é nyegesen t ö bb előnyt l á tnak a csatlakoz á sban ( ö tfok ú sk á l á n 3,12-es á tlag) azokn á l, akik nem rendelkeznek ilyen kapcsolattal ( ö tfok ú sk á l á n 1,95- ö s á tlag).

29 Kvalitatív kutatási szakasz

30 Idézetek a szakértői-döntéshozói-politikusi interjúkból: Az uniós csatlakozás? Hát mindenre, mindenre óriási hatással volt. Az elején még nagyon nehezen értették az emberek, hogy milyen hatással lesz az ő hétköznapi életükre, tehát,hogy ő most hogy kaszálja a területét, vagy hogy eteti a sertésállományát. Nem is értették, hogy milyen hatással van az egészre. És utána jöttek azok az előírások, amelyek, hát legelőször özönlöttek át itt a csatlakozást megelőzően is és közvetlen utána is. Azzal nagyon sok problémája volt az embereknek. Tehát az értelmetlennek tűnő szabályokat nagyon nehezen fogadják el. Románok már sokkal céltudatosabban tudtak készülni. Köszönhető ez annak is, hogy nagyon jók a kapcsolatok. Én azt gondolom, hogy nem csak kormányzati szinten, sőt leginkább nem azon a szinten, hanem az emberek szintjén. Az embereknek a bizalma az elszállt a politikával szemben nem hisznek abban, hogy nekik jobb lesz és igazából ez a nagy tragédia. Az emberek már nem is nagyon pályáznak. Unión belül, tehát mondjuk huszonhat ország úgy működik, van egy fejlesztés a fejükben és ehhez megkeresik a szükséges és megfelelő pályázati forrást. Magyarország a következőképpen működik: megnézzük, hogy milyen pályázatok vannak. Ezek közül melyek azok, amik le vannak osztva. Azt mi tudjuk informálisan. Azokra nem is érdemes. Ami marad, ahhoz pedig keresünk projektet. Az egész megfordult talpáról a fejére, és a magyar gyakorlat az az, hogy olyan pályázatírót kérünk föl, aki egyéb kapcsolatokkal is rendelkezik. Tehát most nem az a lényeg, hogy hogy írja meg a pályázatot. A finanszírozás kérdése, tehát ez a jelenlegi utófinanszírozással működő rendszer, ez katasztrofális. Önkormányzatoknál van lehetőség különböző forrásokat igénybe venni, különböző szervezetektől, de például egy egyesület vagy egy alapítvány hitelhez nem tud jutni. Tehát ha mindjuk nyer 10 milliót egy 800 ezer forint éves forgalommal, annak az egyesületnek azt a 10 millió forintot az utófinanszírozás miatt előkeresni szinte lehetetlen. Saját példánkat itt látva, jelen projektünkben nyolc hónap után, ugye kezdéstől kezdve a nyolcadik hónapban vagyunk, még egy fillért nem láttunk. Az állami társfinanszírozási előleget megkaptuk, de magát az EU-s támogatást még nem láttuk.

31 Megbízhatóság és érvényesség Kvalitatív álláspont Kutatási téma kiválasztása Kérdések felvetése Adatgyűjtés Adatrögzítés Adatelemzés Tanulmányírás

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása a határon átnyúló kapcsolatokra, agráriumra és kereskedelemre című projekt kutatási eredményeinek bemutatása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések