Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PASZTORÁLIS NAPOK 2012. AUGUSZTUS 27-29. Porta Fidei - pasztorális szempontok a hit évére.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PASZTORÁLIS NAPOK 2012. AUGUSZTUS 27-29. Porta Fidei - pasztorális szempontok a hit évére."— Előadás másolata:

1 PASZTORÁLIS NAPOK 2012. AUGUSZTUS 27-29. Porta Fidei - pasztorális szempontok a hit évére

2 XVI. BENEDEK PÁPA PORTA FIDEI A HIT KAPUJA Motu proprio kiadott apostoli levele, amellyel meghirdeti a Hit Évét *** HITTANI KONGREGÁCIÓ Javaslatok és lelkipásztori útmutatás a Hit Évéhez 2012. január 6. Szent István Társulat Könyvkiadója, 2012.

3 1. PORTA FIDEI Lateráni Bazilika - Archibasilica Sanctissimi Salvatoris et Sancti Iohannes Baptista et Evangelista in Laterano Jobb szélső bronzkapu Porta Santa, ezt csak a szentévben nyitják ki

4 N.1. A „hit kapuja” (vö. ApCsel 14,27), amely bevezet minket az Istennel való életközösségre és lehetővé teszi a belépést az Egyházba, mindig nyitva áll előttünk. Akkor tudjuk átlépni küszöbét, ha Isten Igéje elhangzik és a szív enged a kegyelem formáló erejének.

5 N.1. Belépni ezen a kapun azt jelenti, hogy életre szólóan útra kelünk. Ez az út a keresztséggel kezdődik (vö. Róm 6,4), minek következtében Atyánknak szólíthatjuk Istent, és a halállal fejeződik be, amelyen át belépünk az örök életbe…

6 N.6. A Hit Éve meghívás hiteles és ismételt megtérésre az Úrhoz, a világ egyetlen Megváltójához… Amilyen mértékben átadja magát az ember, oly mértékben – egy ebben az életben soha be nem fejeződő folyamatban – lassan megtisztulnak és átalakulnak a gondolatai, érzései, érzülete, magatartása…

7 N.8. Ezt az évet méltó módon és termékenyen szeretnénk megünnepelni. Fokozni kell a hitre való reflexiót, hogy segítsük az összes Krisztus- hívőt abban, hogy tudatosíthassák az Evangéliumhoz tartozásukat… Teremtsünk alkalmat a Föltámadott Úrban való hitünk megvallására székesegyházainkban és a világ minden templomában, otthonainkban, a családokban, hogy mindenkiben felébredjen a vágy az Evangélium mélyebb megismerésére és továbbadására…

8 N.10. Szeretnék felvázolni egy utat… - A hitre jutás első aktusa kegyelem, ajándék. - A szájjal való megvallás azt jelenti, hogy a hit a nyilvános megvallást is magában foglalja… Egyszerre személyes és közösségi aktus. - A hit tartalmának elmélyítése lényeges ahhoz, hogy valaki teljes tudatossággal és akarattal elfogadhassa azt, amit az Egyház eléje tár. N.11. A hit tartalmának rendszerezett megismerése - KEK – értékes és nélkülözhetetlen

9 N.13. Hit történelme és példaképei (vértanúk, szentek) N.14. A Hit Éve alkalom lesz a szeretetről (karitászról) való tanúságtétel fokozására is. „Amit egynek tettetek…” (Mt 25,40) A szeretet nélküli hit terméketlen, a hit nélküli szeretet kétségek között vergődő érzelem marad.

10 2. ÚTMUTATÁS A HIT ÉVÉHEZ A. EGYETEMES EGYHÁZ SZINTJÉN - Püspöki Szinódus XIII. Általános Ülése (Témája: Új evangelizáció a keresztény hit továbbadása érdekében). A Szinódus közben, október 11-én lesz a Hit Évének ünnepélyes megnyitása.

11 A. EGYETEMES EGYHÁZ SZINTJÉN - Buzdítani a híveket zarándoklatra: Szent Péter széke, Szentföld. - Buzdítani a híveket zarándoklatra: Szent Péter széke, Szentföld. - Tisztelettel fordulni Mária, az Egyház példaképe felé, Mária-kegyhelyek felkeresése - Ifjúsági Világnap, Rio de Janiero, 2013 július

12 A. EGYETEMES EGYHÁZ SZINTJÉN - Kívánatos, hogy széles körű konferenciákat, összejöveteleket tartsanak - II. Vatikáni Zsinat dokumentumainak megismerése, Szentatya homíliái, beszédei. - Történjenek ökumenikus kezdeményezések

13 B. PÜSPÖKI KONFERENCIÁK SZINTJÉN - Tanulmányi nap - Szentek életének promoválása - Hitvédő anyagok készítése - Felülvizsgálni, a KEK tanítása megfelelően érvényesül-e a panevelési szabályzatban és a papságra készülők tanulmányi rendjében

14 C. EGYHÁZMEGYEI SZINTEN - Minden egyházmegyében ünnepélyesen nyissák meg és zárják be a Hit Évét - KEK napja szervezése - Püspöki körlevél - Találkozó fiatalokkal, családokkal

15 D. PLÉBÁNIÁK, KÖZÖSSÉGEK SZINTJÉN - Porta Fidei olvasása, ismertetése - Erőteljesebben ünnepelni a hitet az Eukarisztiában - Lelkipásztorok: beszédsorozatok - Katekéták: KEK olvasása kisebb csoportokban - Helyzethez igazodva – KEK kivonatolva szentségi katekézisben - Szerzetesek: saját karizmájuk felélesztése, őrzése, hűségesen a Szentatyához és az igaz tanításhoz - Felajánlani tanúságtételt az Egyház számára

16 3. HIT ÉVE A MI SZEMÜNKKEL Bányász József, Caritas: Tudomásul kell vennünk azt, hogy nem zsákmányolhatjuk ki felelőtlenül a Földanyát vélt vagy kreált szükségleteink kielégítésére. A Hit évének egyik legfontosabb feladata az anyagi jóléten túlmutató metafizikai dimenzió megjelenítése, megélése, ami újabb perspektívát kínálhat, alternatívát ahhoz, hogy a jóléten túl sokkal mélyebb lehetőségei vannak az embernek boldogsága megteremtéséhez.

17 SAMAJ ARNOLD, SZENT ANDRÁS EVANGELIZÁCIÓS ISKOLA: Ideális az lenne, ha a plébánosok munkatársaikkal együtt egy plébániai tervet készítenének, melyben megjelenik, hogyan akarják, látják megvalósithatónak azt, hogy korosztályonként a hívek növekedjenek a hitben. Papok és hívek, a maguk számára, fogalmazzák meg az utóbbi hónapban, növekedtek-e hitben. Ha igen, mi által? Minél több tanúságtétel hangzódjon el világi hívők részéről (fiatalok, családosok idősek, betegek,... ): hogyan növekedtek, jutottak élő hitre és kapcsolatba Istennel.

18 „Hit” konferenciákat szervezni, ahol az Ige fényében bemutatnák az igaz hit jellemzőit s utána lehetőség lenne arra, hogy imádkozzanak hitük növekedéséért, (gyógyulásért, csodákért,....). Legyen minden plébánián a hitnek valamilyen élő cselekedeti formája..., (a környéken lévő koldusokat felkarolni, enni adni, betegeket meglátogatni s imádkozni értük,... ).

19 BALÁZS-PENKSZA LÁSZLÓ, vállalkozó: Hitem által keresem és tanulom azokat a helyzeteket, ahol jézusi szeretetben lehetek felebarátaimmal felé. Ezt élni a kisközösségemben, ahol éppen vagyok (HH, Háló, Fokolár), de főleg mások felé is. A Hit Évében ennek szentelem figyelmemet, hiszen ez közös érték.

20 A tanításokat kövessék az élő példák is. Bajnokok vagyunk a beszédben és sokszor elfelejtjük "peldaztatni" konkrét helyzetekkel, tanúkkal. Ez segítene az Egyházmegyénket hitelessebbe tenni. Végzi a dolgát, de nem mindig tudja a mostani idők szerint hitelesen "adni" magát. Több élő, követhető példa, tanúságtétel szükséges. Irigykedve nézem a Csiki Ortodox püspökséget, amely esetenként élelem csomagot ad a rászorulóknak (románok, de magyarok is!). "Ha a legkissebbel tettétek, velem tettétek...". Élni az Igét hittel es hitelesen közvetíteni!

21 PÉTERFI ATTILA CSONGOR, HÁZAS HÉTVÉGE: A Hit Évében jobban oda lehetne figyelni az Élő Egyházra! Minél több olyan esemény legyen, amely a hit kegyelmével még élőbbé, még erőssebbé teszi a plébániai közösségeket!

22 KERTÉSZ MÁRIA, CSALÁD MUNKACSOPORT: Hit Éve? Komolyabb lelki élet. Több időt tölteni a szentségi Jézus előtt, csendben. Én nézem őt, s Ő néz engem alapon, s közben történik egy csomó gyönyörű dolog. Pl. erősebb lesz a hitünk, megerősödünk hivatásunkban, nagyobb lesz a szeretetünk Isten és a ránk bízott nyáj iránt, mélyebb elköteleződés az Egyház felé…

23 TAMÁS BARNA, FIF: FIF: egy olyan lelkigyakorlat szervezésére gondoltam, amire a fiatal papokat hívnánk meg. Hit Évében jobban lehetne figyelni a papok lelkigondozására. A fiataloknak hiteles szent papokra van szükségük.

24 MIHÁLY MAGDOLNA, FOKOLÁR LELKISÉG: Hit Évében szeretném tudatosítani, hogy a hétköznapi eseményekben, a nekilendüléseinkben, az örömteli, de a szomorú, kényes, nehéz helyzetekben is jelen van Isten az Ő végtelen szeretetével. Egyik évben az volt a Máriapoli mottója - Mond el mindenkinek: Isten végtelenül szeret téged... jó lenne, ha ez újra élőbbé válna bennem. Gyakorlati szempontból fontosnak tartom a katekézist is, túl kevéssé ismerjük a hitünket. Évek óta gondolkodunk egy családiskolán, ahol a lelkiség pontjait végig vennénk. Ezek a hit alappillérei is - és annak gyakorlati megvalósulását is. Talán eljött ennek az ideje. Ebben a kegyelmi évben talán még jobban ki kell használnunk a komunikációs ezközöket is, nem tolakodóan, de " tiszteletteljes hírüladással”, ahogy II. János Pál mondotta.

25 POTYÓ FERENC, ÉRSEKSÉG: A Hit Éve jó alkalom arra, hogy újra életünk középpontjába állítsuk a hitet. Különböző ünnepségek, rendezvények, összejövetelek mind alkalmat teremtenek arra, hogy újra szembesüljünk hitünkkel. Személyesen ezt tartom a legfontosabbnak. Megvizsgálni életemet, hogy mennyire felel meg annak a hitnek, amit vallok és amire elköteleztem magamat. Ebben segít egyházam tanítása, az elkötelezett lelkek életpéldája, és nem utolsó sorban azok tanúságtétele, akik ezt komolyan meg is élték.

26 Valahogy úgy kellene a hitünket megjelenítsük, mint az első keresztények tették. Nem a szónoklást és a beszédet tartották a legfontosabbnak, hanem az élő tanúságtételt. Ebben kellene mindannyian tökéletesednünk, hogy a hit tanúi lehessünk életünkön keresztül.

27 NISZTOR ISTVÁN, SZÓRVÁNY- ISKOLAGONDNOK: A vágy, hogy jobbak legyünk, közelebb kerüljünk Istenhez, mindig él bennünk. Szeretnénk a családi közösségünket megtartani és fejlődni benne, bár úgy érezzük sokszor, hogy egy szélmalom harcot vívunk. Azt látnánk a legfontosabbnak, hogy papjaink a Hit Évében igaz hitűek legyenek és jó adminisztrátorok. Felbecsűlni azt, amink van és egy jó beosztással ezeket az erőforrásokat arra fordítani, hogy mentsük azt, ami még menthető. Azt látnánk a legfontosabbnak, hogy papjaink a Hit Évében igaz hitűek legyenek és jó adminisztrátorok. Felbecsűlni azt, amink van és egy jó beosztással ezeket az erőforrásokat arra fordítani, hogy mentsük azt, ami még menthető.

28 SZAKÁCS FERENC SÁNDOR, Pro Educatione Egyesület: Főegyházmegyénkben mindenképpen a hit minőségére kellene odafigyelni. Értékünk az ember, a család, a gyermek – jobban fel kellene készülni ezekre a tartalmakra. Talán a fehérvári teológiának is egy kihívás lenne, kissé a tantervet az emberek irányába is eltolni (pszichológia, szociológia, mentálhigiénia). Vissza kell térni az alapálláshoz, ahhoz a krisztusi életpéldához, melyben a gondolatok-szavak- cselekedetek fedik egymást.

29 Magára a hitre kellene odafigyelni. Sok minden másra odafigyelünk, sok mindent csinálunk, ami szükséges ugyan s kell, de a hit, szerintem, sokszor gyenge alapokon áll. Híveink (legyen az ministráns, egyetemista, ifi házas, napi áldozó, stb.) valóban a hit alapjain állanak? Valóban hite köti az egyházhoz vagy valami más? Nézzük csak az egyházi alkalmazottakat: kántor, sekrestyés, hitoktató, caritas-önkéntes, stb., a hit alapján állnak, vagy elég nekik az, hogy van munka, fizetés (s közben reinkarnációban hisz, lemegy alfába, stb.)?

30 LÁSZLÓ ATTILA, PLÉBÁNOS: A Hit évérpl már beszélünk szabadságról épp most visszaérkező munkatársaimmal. Az érdemi munkát jövő héten kezdjük el. Elképzelésem, hogy nagy kartonokon megjelenítjük közösségeinket és a korcsoportokat, megnézve mi lenne jó, mit kellene tenni. Aztán ha minden együtt lesz, megnézzük, mi abból a legfontosabb, mire van kapacitásunk, mivel kezdjük, mit tudunk felelősséggel és örömmel bevállalni.

31

32 Bennem mi születik? Van-e szívemben valamilyen konkrét elhatározás? Hogyann próbálok meg konkrét feladatot vállalni és cselekvő tanúságot tenni a Hit Évében?

33 4. HIT ÉVE – HOGYAN ÉLJÜK? Amire általában figyelnünk kell: 1. Tudatosítani, hogy ez a „kegyelmi idő” rólunk, nekünk szól! (Kairosz) 2. Hogyan legyünk jelen? Nyitottság Isten és a testvér előtt. 3. Felidézem: mikor lett élő számomra az evangéliumi élet és a hit? 4. Újra megfontolom: a II. Vatikáni Zsinat - Lelkipásztori zsinat (nem dogmák), LG: kommúnió-egyház, GS: párbeszéd, szolgálat, nyitás

34 - Jelenlétünk nem öncélú: feladat-vállalás, tanúságtétel mások előtt - Együtt lelkipásztorunkkal, testvérekkel - Programjaink tervezésénél legyen alapvető kérdés: ezzel hogyan kapcsolódhatunk a Hit Évének kegyelmeihez?

35 Imádkozó hit: vágy Isten még mélyebb megismerésére, növekedni a szeretetben, imádság, szentírásolvasás, szentségimádás, liturgia. Reflektált hit: II. Vatikáni Zsinat: SC, DV, GS, LG. Katolikus Egyház Katekizmusa Teológia, plébániai munkatárs képző

36 Cselekvő, szolgáló hit: - Tanúságtétel vállalása - Plébániai tervezés - Rendezvények, kurzusok szervezése - Önkéntesség, Caritas csoportba való kapcsolódás

37


Letölteni ppt "PASZTORÁLIS NAPOK 2012. AUGUSZTUS 27-29. Porta Fidei - pasztorális szempontok a hit évére."

Hasonló előadás


Google Hirdetések