Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Benczéné Csorba Margit Bárczi Gusztáv Módszertani Központ 2009.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Benczéné Csorba Margit Bárczi Gusztáv Módszertani Központ 2009."— Előadás másolata:

1 Benczéné Csorba Margit Bárczi Gusztáv Módszertani Központ 2009.

2 A tudás újabb értelmezése  az oktatási rendszer újraértékelése  radikális gazdasági és demográfiai változások  a társadalmi, gazdasági igények kielégítése  munkaerő piaci versenyképesség növelése  információ-bázisú csúcstechnológia  EU irányelvek, harmonizáció  esélyegyenlőtlenségi stratégia  esélybiztosítás, hátránycsökkentés  az egyén sikeres életútjának elősegítése  a jövő óvodája

3 Google-a jövő óvodája  230.000 találat  rendezvény,kiállítás,program,óvoda, konferencia,kötet,E-tananyag,projekt  hívószavak:intelligens óvoda, informatika, kompetencia,digitális eszközök,egyenlő esélyek,korszerű nevelési műhely, nevelési központ,XXI. század óvodája  korszerű nevelési intézmény

4 Korszerű nevelési intézmény  alternatív nevelési módszerek  modern eszközök,korszerű technika,  játékos,kreatív tanulás  megújulás és szemléletváltás  vonzó nevelési program  modern módszertan  gyermekcentrikusság,eredetiség  virtualitás,interaktivitás  új nevelési és módszertani alapvetések

5 Óvoda,iskola kapcsolata  az átmenet jelentősége  felkészítés a jövő iskolájára  óvodások között keresik a jövő szakembereit

6 Kulcskompetenciák  anyanyelvi kommunikáció  idegen nyelvi kommunikáció  IKT (információs és kommunikációs technológia)- a bennszülöttek  matematikai műveltség, valamint alapvető természettudományi és technikai kompetenciák  a tanulás tanulása  személyközi és állampolgári kompetenciák  vállalkozói képességek  kulturális tudatosság

7 Egzisztenciális jelentőségű kompetenciák  Szociális (társas) kompetencia: a társas kölcsönhatások szervezője, megvalósítója (az egyéni érdekek érvényesítése a másik ember/csoport létérdekeivel kölcsönhatásban)  Személyes (perszonális) kompetencia: a személy túlélése, létezése (testi-lelki egészség, a szervezet és a személyiség stabilizálása, védelme, optimális működése, a személyiség fejlődése, az életkörülmények javítása)  Kognitív kompetencia: információfeldolgozás: információk vétele, kódolása, átalakítása, létrehozása, közlése, tárolása („értelem”, „megismerés”)  Speciális kompetenciák: sajátos tevékenységek eredményes, hatékony ellátása (pl. foglalkozás)

8 Szociális és érzelmi kompetenciák Empátia – proszocialitás

9 A XXI. század gyermeke új kihívás a pedagógusok számára  az óvoda van a gyermekért és nem fordítva,mégpedig minden gyermekért,nem csak a jókért és okosakért……..  a ma gyermeke a holnap felnőttje……

10 Mit értünk a 21. század kihívásán?  a megváltozott gyermeket  megváltozott környezetet  harcot az esélyegyenlőtlenség ellen  a gyermekek közötti különbségek figyelembe vételét  új típusú pedagógust  új eszközöket, módszereket, eljárásokat, struktúrákat  a szülőt, mint partnert  új típusú vezetőt  a másság tiszteletét

11 A 21. század gyermeke CSALÁD  eltérő szociokulturális háttér, nyelvi kód  szocializációs probléma  negatív életélmények  családi, kapcsolati konfliktusok ( nukleáris és patchwork család )  személyiségzavarok  megváltozott kommunikáció  társas viszonyok kötődése, lazulása  megoldatlan konfliktusok  agresszió, erőszak  újabb szerepelvárások  információ - szelekció hiánya  anómia – értékvesztés  különböző szubkultúrák találkozása ÓVODA  nevelési kudarcok  közömbös gyermekek  magatartási kényszer  családi támogatottság hiánya  integráció – inklúzió felerősödése

12 PRIORITÁSOK A SZEMLÉLETVÁLTÁSBAN PEDAGÓGUS - ÓVODA  facilitáló szerep  „híd” szerep  befogadó óvoda  gyermekbarát környezet  individuális fejlesztés  hátránycsökkentő programok SZÜLŐ - CSALÁD  mint „partner”  együttműködés  közös gondolkodás  a sokféleség elfogadása  hatékony kommunikáció  társas támogatás előítélet-mentes gondolkodás

13 Az esélyegyenlőtlenséghez vezető óvodai problémák  nő a beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyerekek száma az óvodákban, melyek nehezen kezelhetőek  hiányos alkalmazkodás,abnormális magatartás  jellemző a hagyományos módszerek túlsúlya  kevés a külső segítség, a belső szakemberek száma

14 Az esélyegyenlőtlenség kárvallottjai (Dr. Csapó Benő) Vannak az átlagtól felfele eltérők. Vannak az átlagtól lefele eltérők. Van egy olyan réteg, amelyik nem tartozik ebbe a 2 sávba, de még mindig eltér az átlagtól:  nem tudnak együtt haladni a többiekkel (10-20,néha 30%)  más módszereket igényelnek (differenciálás, kooperatív technikák)  alacsonyabb képességekkel rendelkeznek  nem értik meg az összefüggéseket  jelentős az otthoni környezeti különbség

15 Esélyegyenlőség?

16 Lehetőségeink  prevenciós programok  kommunikációs gyakorlatok, a gyermek társas készségeinek fejlesztése, az érzések kezelése  új típusú pedagógus  a ma gyermekéhez igazodó nevelés  a szülő, mint partner  megújult Nevelési Tanácsadó  családterápia  pedagógustréningek (a csoport, mint gyógyító eszköz)  az önvédelem elsajátítása, védekezési manőverek, gyakorlatok, túlélési technikák  viselkedéskutatás-profilalkotás  iskolapszichológiai-hálózat DIFFERENCIÁLIS SZEMLÉLET!

17 Differenciálás A létező különbségek ismerete, felismerése és elismerése.

18 Gyemekek közti különbségek  fiúk – lányok  általános értelmi képesség  szocio – ökonómiai státus  családi – iskolai hatások

19 Differenciálás az óvoda rendszerén belül  szerkezetileg különböző óvodatípusok, eltérő óvodakultúra  alternatív óvodák  alapítványi óvodák tömeges megjelenése magánóvodák extracurriculáris tartalmakkal

20 A gyermek differenciális megközelítése  az utóbbi évtizedek jelentős változásai  korrektív pedagógia korszaka  a gyermeki egyéniség figyelembevétele  minden gyermek képezhető  az egyéni különbségek sokfélesége  individuális fejlesztés  együttnevelés, integráció, inklúzió

21 Maslow motivációs elmélete Önmegvalósítás szükséglete elérni a bennünk rejlő lehetőségeket Fiziológiai szükségletek élelem, ital, oxigén, hőmérséklet biztonság, fizikai védettség Önértékelés szükséglete presztízs, hírnév, becsvágy szociális interakciók valahová tartozás, szeretettség Motiváció: a szükségletet csillapító viselkedésre irányuló késztetés. Segítő, proszociális viselkedés. Pszichológiai szükségletek Alapvető szükségletek Maslow

22 Következtetések  különbségek a gyermekek között  az óvodák adottságai különbözőek, ebből következik az óvodák különbözősége  az esélyt az óvoda minősége meghatározza -Pygmalion-effektus  kevés a pedagógiai eszköz az individuális fejlesztésre Pedagógiai szemléletünk nem tiszteli a különbségeket!

23 A pedagógus szerep megváltozása XXI. századi pedagógusmodell – kultúraközvetítő,másodszülő,pszichológus, partner, facilitátor,információmenedzser

24 A pedagógus Óvodapedagógus-pedagógus- gyógypedagógus-fejlesztőpedagógus- pszichológus-pszichopedagógus- terapeuták

25 Eltéréseket elfogadja, kezeli Empatikus,proszociális magatartású Szakértő A pedagógus új szerepe Kooperatív tanítás-tanulás ismerője Ismeri és használja a nevelést segítő új módszereket Rugalmasan szervezi a tanulást, heterogén csoportokban Motiváló,aktív cselekedtető Megerősítő, fejlesztő értékelő Előítéletmentes, befogadó,multikulturális szemléletű Facilitátor „híd” szerep

26 A pedagógusok munkaköréből adódó frusztráció kezelése, oldása  egyre több a pedagógusokat érő folyamatos lelki megterhelés  sok a pedagógusokat érő konfliktus helyzet, ezen belül a megoldatlan konfliktusok száma magas  egyre gyakoribb a pályán a kiégés  a pedagógusok több mint 60 %-a jelez pszichés problémát  erős a „tehetetlenség” érzése

27 A gyakori és tartós frusztráció következményei pszichoszomatikus megnyilvánulások (magas vérnyomás, emelkedett pulzus, légzésszám, koleszterin és vércukor szint, remegés, verejtékezés, asztma, fekélybetegségek, funkcionális fejfájás)  pszichoszomatikus megnyilvánulások (magas vérnyomás, emelkedett pulzus, légzésszám, koleszterin és vércukor szint, remegés, verejtékezés, asztma, fekélybetegségek, funkcionális fejfájás)  indulatok levezetésének hiánya, állandó izgalom  alvászavarok  pszichés zavarok, szorongásos problémák, neurózis, depresszió, pánik  indokolatlan félelmek  kiégés – „burn out”

28 A szülő mint partner „Hívogatók”, szülősegítő szolgáltatások B.G.M.K.  szülői értekezletek aktuális témából  nyílt napok  szülői klub  családi délutánok, hétvégék  eszköz -, szakkönyv – kölcsönzés  módszertani kiadványok szülők számára  találkozási lehetőségek biztosítása szakemberekkel: védőnőkkel, orvosokkal, pszichológusokkal, terapeutákkal

29  rendszeres szülői tájékoztatás  csoportfejlesztő tevékenységek  integrációs- terápiás tábor  szülői tanácsadás:telefonon, személyesen  szülői konferencia: Gyermekbántalmazás Más a gyermekem XXI. sz. gyermeke  újabb módszertani kiadványok: e-tananyag, integrációs kézikönyv A szülő mint partner „Hívogatók”, szülősegítő szolgáltatások

30  önálló szülői képzés: 1 napos felkészítő képzés  kompetencia alapú oktatás és az SDT megismertetése, felkészítés a bevezetésére  szülői segélyszolgálat kiépítése: - szülői közösség védő szerepe - civil szervezetek fontossága  szülői képzések akkreditációja ( 30 és 60 óra ) Szülősegítő szolgáltatások a jelenben

31 Gondolatok a szülő és óvoda kapcsolatáról  Az egész óvodát átfogó nevelési rendszerbe beletartoznak a szülők is.  A lelkileg sérült pedagógustól és szülőtől nem várható el, hogy egészséges lelkületű gyermeket neveljen.  A kompetenciák tisztázása: - Meddig terjed az intézmény szerepe a szülői - Meddig terjed az intézmény szerepe a szülői kapcsolatok építésében? kapcsolatok építésében? - Mennyire enged bepillantást a saját óvodai világába? - Mennyire enged bepillantást a saját óvodai világába?  A gyermek személyiségének megerősítése, védése érdekében a szülővel is el kell sajátíttatni a nevelési technikákat, a megbirkózási stratégiákat!

32 Tapasztalatok  a szülők nyitottá válnak egymás és a környezetük iránt  a megélt élmények alapján empatikussá, proszociálissá válnak, kialakul a közös nyelvi kód  fontos, hogy a szülő belepillanthasson az óvoda világába  megváltozik az óvodához, az új nevelési módszerekhez, programokhoz való viszonyuk  átalakul a hagyományos pedagógus – szülő kapcsolat  csak felkészült trénerekkel lehet a képzéseket levezetni

33 Szülőképzések a jövőben  30 és 60 órás képzések  utókövetés: a tréningeket megerősítő tréningek követik  krízis-szolgálatok, nyilvános esetmegbeszélések  támogató, önsegítő csoportok  családterápia: nevelési tanácsadás, iskolapszichológiai hálózat  szülői – gyermek – diákhálózatok létrehozásának segítése  Biztos Kezdet Program: a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik társadalmi integrációjának segítésére  felnőttképzésen keresztül a szülők munkába állásának segítése

34 A másság tisztelete „Mindannyian mások vagyunk” gyermekek, szülők, pedagógusok

35 Multikulturalizmus  multikulturális tartalmak megfelelő reprezentációja a pedagógiai környezetben  új típusú pedagógus szerep, előítéletek csökkentése  minőségi oktatás mindenki számára  gyermekközpontú pedagógia, segítő – támogató intézményi és csoportlégkör  folyamatos reflexió és értékelés  a gyerek családi kultúrájához alkalmazkodó kultúraazonos pedagógia

36 Multikulturalizmus- interkulturalizmus Egymás kultúrájának ismerete, tiszteletben tartása, koegzisztencia  kultúrák közötti érintkezések  többség –kisebbség (kisebbségi kérdés?)- segítségnyújtás, jótékonykodás?  többségi kultúra-szubkultúrák -tolerancia?  kultúrák közötti kapcsolatok -mozgékonyság, sokféleség élménye, gyarapodás Az értelmezések és a megoldások  hátrányos helyzet → hiány → kompenzáció, felzárkóztatás

37 Multikulturializmus az intézményekben Hogyan váljunk kultúra-érzékeny, befogadó, multikulturális intézménnyé? Harc:   az előítéletek, sztereotípiák ellen:„faji felsőbbrendűség”, meritokrácia, szociáldarwinizmus   a rejtett tanterv, Pygmalion effektus ellen Segítség:   a különböző kultúrák megismeréséhez   a pedagógusok önismeretének, önreflexiós készségeinek fejlesztéséhez   a kisebbségi csoportokkal kapcsolatos pozitív attitűdök megerősítéséhez, a konfliktuskezeléshez   saját kulturális örökségek és a társadalmi előítéletek tudatosításához A multikulturális intézmény:   támogatja a kisebbségi gyerekek negatív önképének változását (a helyzet megváltozhatatlan)   nem támogatja a többségi nézőponttal szembeni identitás következtében kialakuló   saját csoporttal való szembekerülést

38 Új típusú vezető A vezető felelőssége  változásra, megújulásra kész és képes  pályázó és vállalkozó  felelősséget vállaló  kompromisszum kész és merész  együttműködik szervezetekkel, intézményekkel  jó kapcsolatot alakít a fenntartóval  motiváló, aktivizáló, megerősítő  konfliktus kezelő és tűrő  karizmatikus személyiség  szervezetfejlesztő,alakító

39 Óvodai szervezetfejlesztés  óvodai szervezet átalakítása  szakszolgálatok kiépítése (befogadás,elfogadás)  szakmai szolgáltatások létrehozása (pedagógusok önfejlesztése)  hatékony módszertani eszközök,fejlesztő eszközök, akadálymentesítés,szolgáltatások feltételeinek megteremtése

40 Miért szükséges erről beszélni?  mert a pedagógus ezt a problémát most tanulja felismerni és kezelni  mert nem tud mindig segíteni,de be kell látnia, hogy a problémás gyerek létezik és nem tudja továbbadni  mert mások az interperszonális kapcsolatok  mert az óvodai környezet tágult:a pedagógus és gyermek mellett a szülő is szerepet kap  mert a magányos pedagógus csoportban kell, hogy gondolkodjon és dolgozzon  az együttműködés igénye és képessége változtatja a kommunikációt

41  A gyermekek nem tökéletesek-mi sem!  A gyermek jelentése ellentmondásos és többértelmű!  A morális értékek megváltoztak!  A testi-lelki működőképességet nem csak a gyermekeknél kell vizsgálni,hanem a szülőnél,pedagógusnál is!  Napjainkban a gyermek kiviszi a család problémáit, s a pedagógus akarva-akaratlanul is érintkezik azzal.  A gyermekkép változatlan, vagy kissé más,ugyanakkor a gyermek jelentősen megváltozott! Miért szükséges erről beszélni?

42 Ideális gyerek Aki feltétel nélkül szereti szüleit, sosem csinál rosszat, mindig jó, nem változik, mindig azt gondolja amit mi és úgy is cselekszik….. NINCS!

43 A holnap óvodája…..?  a kulturális ismereteket kiszélesíti  a multikulturális környezetet tudatosítja (pontosság, teljesség, perspektívaváltás, eltérő stílusok )  az intézményi környezetet megváltoztatja (a pedagógus kilép az intézményből- pl. támogatás, segítő csoportok szervezése)  a gyerek-központú pedagógiát helyezi előtérbe (élményközpontú nevelés, kritikai és kreatív gondolkodás, rugalmasság- különböző nevelési stílusok stb.)  segítő –támogató intézményi és csoportlégkör veszi körül ( diszkriminatív intézkedések elkerülése )  az értékelés folyamatos (értékelési gyakorlat folyamatos felülvizsgálása, új programokhoz mérési technikák kialakítása)  a szülőkkel/ a családokkal való kapcsolat pozitív

44 A holnap óvodája…..? A holnap óvodája…..?  rugalmas struktúrájú, mely változatos nevelési lehetőségeket kínál  ösztönzi az élethosszig tartó tanulás igényét  a kulcskompetenciákat, a kompetencia alapú oktatást előtérbe helyezi  a befogadást – elfogadást, együttnevelést természetesnek tekinti  esélyt teremt, alkalmazásképes tudást kínál  tiszteli az egyéni különbségeket és azt vallja: Minden gyermek tehetséges valamiben! Minden gyermek tehetséges valamiben!

45

46 „Nem az a faj a túlélő, amelyik a legerősebb, még csak nem is az, amelyik a legintelligensebb, hanem az, amelyik képes reagálni a változásokra.” (Charles Darwin)

47 Köszönöm a figyelmet! Dr. Benczéné Csorba Margit Elérhetőség:  Kaposvár 7400 Bárczi Gusztáv u. 2. Pf.14. Tel./Fax: 82/316-218 Web: www.barcziiskola.hu E-mail:benczecsmargit@barczi-kap.sulinet.hu


Letölteni ppt "Benczéné Csorba Margit Bárczi Gusztáv Módszertani Központ 2009."

Hasonló előadás


Google Hirdetések